Struktura maloprodajnih cena derivata u regionu i uticaj akcize

Report
Struktura maloprodajnih cena derivata u regionu i uticaj akcize
Septembar 2012
Beograd
Maloprodajne cene Evro dizela i evro BMB 95 u EU
2
Evro dizel
Evro BMB 95
na 10.09.2012.
Struktura maloprodajnih cena derivata nafte
Uopšteno rečeno maloprodajna cena derivata se deli na:
1. deo koji pripada naftnim kompanijama
1. deo koji pripada proizvođačima ili uvoznicima
2. deo koji pripada trgovcima na malo - trgovačka marža
1. deo koji pripada državi
1. Akcize, takse, razne druge naknakde...
2. PDV
Formula maloprodajne cene:
proizvođačka / nabavna cena
+ trgovačka marža
+ akciza i druge naknade
= Osnovica za PDV
* PDV stopa
= PDV
+ Osnovica za PDV
= MPC
3
Maloprodajne cene evro dizela i evro BMB 95 u EU
na 10.09.2012.
Euro- Super 95
EUR/litar
10.09.2012.
1,89
1,83
1,83
1,85
1,80
1,301 - 1,45
1,80
1,71
1,451 - 1 ,600
1,52
1,48
1,42
1,39
1,34
1,74
1,75
1,77
1,65
> 1,601
1,60
1,40
1,72
1,42
1,48
1,54
1,54
1,55
1,55
1,58
1,58
1,59
1,49
1,43
1,35
1,20
1,00
0,80
Izvor za EU: European Com m issionEnergy Statistics & Market observatoryOil
Izvor za Srbiju: NIS cenovnik na dan 10.09.2012.
Euro- Diesel
EUR/litar
10.09.2012.
1,301 - 1,45
1,80
1,76
1,301 - 1,45
1,301 - 1,45
1,60
1,54
1,44
1,36
1,40
1,32
1,37
1,37
1,38
1,39
1,40
1,40
1,41
1,41
1,33
1,20
1,00
0,80
4
Izvor za EU: European Com m issionEnergy Statistics & Market observatoryOil
Izvor za Srbiju: NIS cenovnik na dan 10.09.2012.
1,44
1,47
1,47
1,48
1,50
1,50
1,52
1,55
1,56
1,57
1,59
1,60
1,78
1,80
U odnosu na EU
zemlje Srbija se po
maloprodajnim
cenama
•evro BMB 95 i
•evro dizela
nalazi u grupi
zemalja koje imaju
najniže maloprodajne
cene (Bugarska,
Rumunija, Kipar,
Estonija, Poljska).
Maloprodajne cene Evro BMB 95 u regionu
na 10.09.2012.
EUR/litar
1,54
1,35
1,58
U odnosu na zemlje regiona
Srbija se po MPC evro BMB
95, izraženog u EUR/litar,
nalazi u srednjoj grupi
zemalja.
1,50
1,43
1,33
1,34
1,50
1,8
1,33
MPC Evro BMB 95 u zemljama u okruženju
EUR/ltar
1,58
1,6
1,4
1,54
1,33
1,33
1,34
1,35
BiH
Kosovo*
Bulgaria
Romania
1,43
1,44
Serbia
Macedonia
1,50
1,50
Montenegro
Croatia
1,2
1,0
0,8
1,44
0,6
0,4
0,2
5
Hungary
Slovenia
Struktura maloprodajnih cena evro BMB 95 u zemljama
u okruženju
na 10.09.2012.
Akcize i druge fiskalne dažbine bez PDV-a za evro BMB 95 u zemljama u
okruženju
0,6
EUR/ltar
0,54
0,49
0,5
0,46
0,43
0,43
0,40
0,4
0,36
0,35
0,30
0,3
0,31
0,2
Struktura maloprodajne cene Evro BMB 95 u zemljama u regionu
0,1
100%
90%
0,0
Macedonia
BiH
Romania
Bulgaria
Croatia
Serbia
Hungary
Montenegro
Kosovo*
Slovenia
80%
70%
64%
62%
36%
38%
Macedonia
BiH
55%
55%
55%
53%
51%
49%
49%
56%
45%
45%
45%
47%
49%
51%
51%
44%
Bulgaria
Serbia
Romania
Montenegro
Croatia
Hungary
Kosovo*
Slovenia
60%
50%
40%
Struktura maloprodajne cene Evro BMB 95 u zemljama u regionu
30%
1,6
20%
EUR/ltar
10%
1,4
0%
1,2
0,78
0,82
0,79
1,0
0,92
0,83
0,75
0,74
0,59
0,61
0,78
0,80
0,66
Ukupno država (takse + PDV)
0,8
0,6
0,4
0,50
0,51
0,64
0,67
0,68
0,2
0,0
6
Ukupno država (takse + PDV)
Naf tne kompanije
0,70
0,76
0,80
Naftne kompanije
Maloprodajne cene Evro dizela u regionu
na 10.09.2012.
EUR/litar
1,55
1,37
1,44
U odnosu na zemlje regiona
Srbija se po MPC evro dizela,
izraženog u EUR/litar, nalazi u
srednjoj grupi zemalja.
1,39
1,37
1,33
1,33
1,38
MPC Evro dizela u zemljama u okruženju
1,8
1,34
EUR/ltar
1,6
1,55
1,44
1,4
1,33
1,33
1,34
Bulgaria
B&H
Kosovo*
1,37
1,37
1,38
1,39
Serbia
Romania
Montenegro
Croatia
1,21
1,2
1,0
0,8
1,21
0,6
0,4
0,2
Macedonia
7
Slovenia
Hungary
Struktura maloprodajnih cena evro dizela u zemljama u
okruženju
na 10.09.2012.
Struktura MPC evro dizela u zemljama u okruženju
Struktura MPC evro dizela u zemljama u okruženju
1,8
EUR/ltar
1,6
100%
1,4
90%
80%
1,2
0,82
0,85
0,8
70%
0,79
1,0
0,84
0,78
0,80
0,83
0,83
71%
0,80
64%
61%
60%
60%
59%
59%
58%
36%
39%
40%
40%
41%
41%
42%
55%
53%
45%
47%
60%
50%
0,85
40%
0,6
30%
0,4
0,2
0,47
0,53
0,54
0,54
0,55
0,56
0,73
20%
29%
10%
0,36
0%
0,0
Ukupno država (takse + PDV)
8
0,57
0,66
Naftne kompanije
Ukupno država (takse + PDV)
Naftne kompanije
Zaključci
•Akcize na naftne derivate predstavljaju jedan od najizdašnijih poreskih prihoda svih
evropskih zemalja.
•EU propisuje minimalne iznose akcize na derivate kao obavezne za primenu u svim
zemljama članicama (Council Directive 2003/96/EC)
• Derivati nafte su u Srbiji i drugim zemljama regiona su manje poreski opterećeni od
EU:
•niži iznosi akcize
•niža stopa PDV-a
•Ze zemlje regiona pridruživanje EU podrazumeva primenu EU propisa iz oblasti
oporezivanja energenata.
•Ne može se očekivati da sniženje maloprodajnih cena derivata bude rezultat
sniženja poreskih zahvatanja države, jer će se ono u budućnosti povećavati, kako bi
se približilo EU praksi.
•Niže MPC derivata u regionu mogu doći samo kao posledica povećanja efikasnosti
naftnih kompanija.
9
Izvori:
European CommissionEnergy Statistics & Market observatoryOil
http://www.makpetrol.com.mk/index_mk.asp
http://www.ina.hr/default.aspx?id=203
www.petrol.ba
http://www.fuel-prices-europe.info/
www.erc.org.mk
http://www.petrol.hr/
http://propisi.porezna-uprava.hr/prikaziPovijest.asp
Za Srbiju su prikazane maloprodajne cene na NIS-ovim BS.
10

similar documents