Osnove upravljanja projektima

Report
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan
Prof dr Milan Radunović
MSc Bojan Stojčetović
Upravljanje poslovnim sistemima
 Pod pojmom sistem podrazumeva se celina izvesnog broja
elemenata koji su međusobno povezani logičkim i/ili fizičkim
relacijama.
 Bitne karakteristike svakog sistema su:
- integritet (celovitost);
- hijerarhija;
- dinamičnost;
- otvorenost;
- upravljivost.
Upravljanje poslovnim sistemima
• Upravljanje poslovnim sistemom predstavlja
proces neprekidnog dejstva upravljačkih akcija u
cilju prevođenja poslovnog sistema iz postojećeg u
novo –željeno stanje.
• To je integralan proces koji obuhvata niz
pojedinačnih procesa: upravljanje proizvodnjom,
upravljanje prodajom, upravljanje razvojem i sl.
• To je celovit,dinamičan i kompleksan
proces,imanentan svakom poslovnom sistemu.
Osnovni elementi upravljanja
 Planiranje - definisanje budućih ciljeva, zadataka, politika i
programa.
 Organizovanje- koordinacija potrebne radne snage,
materijala i finansijskih sredstava.
 Rukovođenje - kontaktiranje , davanje uputstava,
podsticanje i posredovanje u izvršenju zadataka.
 Kontrola- merenje i ocenjivanje izvođenja i potrebne
isporuke, kao i revizija.
 Planiranje-organizovanje-realizacija-kontrola
 4elementa=menadžment
Menadžment
 Menadžment-posebna naučna disciplina posvećena
problemu upravljanja različitim društvenim i poslovnim
sistemima tj. čini efikasnijim funkcionisanje i razvoj
poslovnih i društvenih sistema.
 Strategic management - kontinuirani proces
prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini.
Definisanje projekta
 PMI – projekat je privremeni jedinstven poduhvat koji
je preduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda ili
usluge.
 JUS ISO 10006 – Jedinstven proces, ograničen po
vremenu, troškovima i resursima, sastavljen od skupa
koordiniranih i upravljačkih akivnosti sa datumima
početka i završetka koji je preduzet radi postizanja
cilja.
Project management
 PMI – upravljanje projektom je primena stručnih
znanja, veština, alata i metoda na aktivnosti projekta
da bi se zadovoljile ili prevazišle potrebe i očekivanja
finansijera projekta.
 JUS ISO 10006 – Upravljanje projektom obuhvata:
planiranje, organizovanje, praćenje i kontrolisanje svih
aspekata projekta u neprekidnom procesu radi
postizanja njegovih ciljeva
Poduhvat treba da sadrži 4 elementa-karakteristike
da bi se tretirao kao PROJEKAT:
 1.obuhvat-treba da bude veći i značajniji nego
prethodni slični (ranije završeni).
 2.neponovljivost-treba da sadrži elemente
neobičnosti i nepoznavanja.
 3.kompleksnost-složenost korelacije velikog
broja organizacionih veza elemenata( resursa).
 4.podrška-zahteva posebnu pažnju za realizaciju.
Karakteristike savremenih projekata
 Veliki obim i široka struktura, kompleksnost, veliki
broj aktivnosti
 Dugo trajanje
 Veliki budžet
 Veliki broj učesnika
 Korišćenje savremenih tehnologija
 Korišćenje razvijenih tehnika planiranja
Zajedničke osobine projekta:
 Cilj
 Rokovi
 Kompleksnost
 Obim i priroda zadatka
 Resursi
 Organizaciona struktura
 Informacioni i kontrolni sistem
Tendencije u razvoju projekt
menadžmenta
 Projektno upravljanje – upravljanje pomoću projekata
 Program management
 Multiprojektno upravljanje
 Virtuelni project management
Osnovni i pomoćni procesi kod
upravljanja projektom
 Osnovni procesi
 Pokretanje projekta
 Planiranje
 Izvršavanje
 Kontrola
 Primopredaja
 Pomoćni procesi
 Upravljanje rizikom
 Upravljanje kadrovima
 Upravljanje
komuniciranjem
 Upravljanje kvalitetom
 Upravljanje nabavkom
Primeri projekata
 Građevinski poduhvati:
 Istraživački i razvojni projekti
 Planski zadaci
 Organizacioni zadaci
 Proizvodni zadaci
 Nalozi za nabavku
 Popuna mesta
Klasifikacija projekata
1.
Investicioni projekti
-Projekti kapitalnih ulaganja,proizvodni P, IR-P, P remonta.
2. Biznis projekti
Organizacioni P, informatički, naučno istraživački,konsultantski, markentiški.
3. Društveni projekti
Organizovanje simpozijuma, kulturnog, sportskog događaja,
izvođenje poz.predstave,organizovanje proslave, svečanosti.
Životni ciklus projekta
 Vremenski period koji protekne od početne
ideje do završetka projekta.
 Koncipiranje ( definisanje projekta, identifikovanje potreba
i mogućnosti, određ. Alternativa i definisanje organizacije)
 Planiranje(Izrada planova i skica)
 Izršenje(izvršenje i koordinacija svih aktivnosti)
 Završna faza(kontrola, analiza, ispitivanje)
Opšti model upravljanja projektom
Postavljanje
cilja
Rezultat
Vreme
troškovi
Planiranje
Odredjivanje strukture, planiranje resursa,
planiranje vremena, utvrdjivanje budžeta
Organizacija
Funkcije, Kompletiranje personala,
neophodne instrukcije,
uzajamna povezanost
Upravljanje
projektom
Kontrola
Rezultat
Vreme
troškovi
Funkcionalni koncept PM:
 Upravljanje obimom projekta,
 Upravljanje vremenom,
 Upravljanje troškovima,
 Upravljanje kvalitetom,
 Upravljanje ugovaranjem,
 Upravljanje nabavkom,
 Upravljanje ljudskim resursima,
 Upravljanje komunikacijama,
 Upravljanje konfliktima,
 Upravljanje promenama na projektu,
 Upravljanje rizikom.
 Procedure upravljanja projektom:
 Investicioni projekat:
 Projektni tim-Planiranje-praćenje i kontrola realizacije
 ( vreme, resursi i troškovi)
 Biznis projekat:
 Planiranje organizacionih promena, analiza i dijagnoza
postojećeg stanja, projektovanje, uvođenje i održavanje
nove organizacije.
 Društveni projekat:
 Definisanje cilja, imenovanje projektnog tima i P
menadžera, određenje faza i aktivnosti,(matrica
odgovornosti), definisati vreme, resurse i troškove,
realizacija, praćenje-monitoring, korekcija i zatvaranje.
Opšte napomene o investicionim projektima
 Investitio (lat.) investicija = ulaganje kapitala u
neki unosan posao ili unosno preduzece;
- investiciona banka - novčani zavod koji daje kredit za
ulaganje novca u unosno preduzeće;
- investicioni zajam - zajam koji se zaključuje za
privredne korisne ciljeve (npr. za izgradnju železnica, puteva
i dr.);
19
Definisanje investicija
 Investicija predstavlja odricanje od novca ili
drugih sredstava danas u očekivanju da će to
doneti koristi u budućnosti. (Bodie Zvi)
 Investicija je ulaganje novčanih vrednosti radi
pribavljanja upotrebnih vrednosti. (Š. Babić)
 Čista investicija nastaje samo onda kada se stvara
dodatni realni kapital. (P. Samuelson)
20
(G. Depallens)
Investicije obuhvataju:
 Nepokretnosti
 Hartije od vrednosti
 Neophodne zalihe
 Odobrene kredite
 Intelektualne investicije
 Sive investicije
 Tehničke investicije
 Komercijalne investicije
21
Efekti investicija

Ekonomski i neekonomski
Ostvarivanje efekata


Jednokratna ulaganja – jednokratni efekti E
I

Kontinualna ulaganja – jednokratni efekti
E
I

Ulaganja u jednom trenutku – efekti kontinualni
E
I
22
Investicioni projekat
 Investicioni projekat možemo definisati kao
sistematizovani skup podataka koji investitoru treba da
ukažu na isplativost ulaska u određeni investicioni
poduhvat.
 Investicioni projekat predstavlja osnovni dokument
koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i
finansijerima.
 Investicioni projekat sadrži prikaz stanja poslovnog
procesa određenog preduzeća i osnovne elemente vezane
za određeni poduhvat koji preduzeće želi da realizuje.
23
Sadržaj investicionog projekta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Osnovni podaci (Rezime,misija i cilj projekta ,podaci o preduzeću ,analiza
dosadašnjeg poslovanja)
Analiza tržišta (Prodajno tržište, nabavno tržište, analiza konkurencije)
Proizvod, proizvodni program
Zaposlenost i kvalifikaciona struktura
Lokacija
Predračun investicionih ulaganja
Izvori finansiranja
Amortizacioni plan otplate kredita
Rashodi poslovanja
9.1 Investicioni troškovi (amortizacija, investiciono
održavanje,kamate,osiguranje)
9.2 Tekući troškovi (materijalni troškovi, obračun bruto zarada,ostali
nematerijalni troškovi)
10. Ekonomsko finansijska analiza i ekonomsko- finansijski pokazatelji
11. Analiza osjetljivosti projekta
12. Zaključak i prateća dokumentacija
Izbor investicionog projekta
 Kod izbora investicionog projekta biramo onaj projekat
kod koga su najniži troškovi ili kod koga je najviši prihod u
određenom vremenskom intervalu uz konstantan obim.
 Načela izbora investicionih projekata prema:









Svrsishodnosti
Realnosti
Potpunosti
Pravovremenosti
Rentabilnosti
Optimalnosti
Zakonitosti
Likvidnosti i
opreznosti
25
Klasifikacija investicija
1.
Sa makroekonomskog aspekta:
1.
2.
2.
Prema izvorima sredstava:
1.
2.
3.
3.
Privredne
Neprivredne
Bruto
Neto
Nove
Prema stepenu angažovanja živog rada:
1.
2.
Radno intenzivne
Kapitalno intenzivne
26
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I
INVESTICIJAMA
HVALA NA PAŽNJI
MSc Bojan Stojčetović
[email protected]

similar documents