โครงสร้างอัตรากำลังสำหรับการนำเสนอ สทช.ที่17

Report
ผู้อำนวยกำรส่ วนอำนวยกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
หรื อ จพง.ธุรกำรอำวุโส
ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป
จพง.ธุรกำรชำนำญงำน
ฝ่ ำยจัดซือ้ และพัสดุ
จพง.พัสดุชำญงำน
สทช.ที่17
ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
จพง.กำรเงินและบัญชี
ชำนำญงำน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
(พร.)
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
(พร.)
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
(พร.)
จพง.ธุรกำร
(พร.)
จพง.พัสดุ
(พร.)
จพง.กำรเงินและบัญชี
(พร.)
จพง.ธุรกำร
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
จพง.พัสดุ
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
จพง.กำรเงินและบัญชี
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
ผู้อำนวยกำรส่ วนอำนวยกำร
นำยศตวรรษ อินทิพย์
จพง.ธุรกำรชำนำญงำน
ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป
(ว่ ำง)
จพง.ธุรกำรชำนำญงำน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
(ว่ ำง) (พร.)
จพง.ธุรกำร
น.ส.พัชรี เชียงแรง
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
จพง.ธุรกำร
น.ส.จันทร์ เพ็ญ ใจคำแปง
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
ฝ่ ำยจัดซือ้ และพัสดุ
น.ส.ปนัดดำ ธิรำช
จพง.ธุรกำรปฏิบัตงิ ำน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
นำงยุพรัตน์ เครื อวงค์
(พร.)
จพง.พัสดุ
น.ส.วรินรั ตน์ จันทิมำ
(พร.)
จพง.พัสดุ
(ว่ ำง)
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
สทช.ที่17
ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
นำงอัจรำ หมั่นคิด
จพง.กำรเงินและบัญชี
ปฎิบตั งิ ำน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
นำงปิ ณฑิรำ เมืองมูล
(พร.)
จพง.กำรเงินและบัญชี
(ว่ ำง) (พร.)
จพง.กำรเงินและบัญชี
น.ส.จันทพร เหมืองแก้ ว
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
รายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน/ รายวันที่ใช้ งบประมาณบารุงปกติผิวลาดทางลาดยาง
(ติดตาม) ปี งบประมาณ 2555
สานักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ส่ วนอำนวยกำร
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
เจ้ ำพนักงำนธุรกำร
ปวส.
3
7,950
286,479
พนักงำนทั่วไป
ไม่ จำกัด
1
5,540
66,383
รวมรำยเดือน
352,962
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายวัน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
คนงำน
ไม่ จำกัด
1
4,100
49,276
รวมรำยเดือน
49,276
รวมค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน และรายวัน ทังสิ
้ ้น 402,238
ผู้อำนวยกำรส่ วนตรวจสอบและวิเครำะห์
วิศวกรโยธำชำนำญกำร
วิศวกรโยธำ (พร.)
งำนโครงสร้ ำงทำง
งำนออกแบบผิวทำง
งำนโครงสร้ ำง คสล.
งำนเครื่ องหมำยจรำจร
งำนธุรกำร
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
จพง.ธุรกำร (พร.)
นำยช่ ำงโยธำ
นำยช่ ำงโยธำ
นำยช่ ำงโยธำ
นำยช่ ำงโยธำ
จนง.ธุรกำร
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ผู้อำนวยกำรส่ วนตรวจสอบและวิเครำะห์
นำยอนุรักษ์ วิสุทธิจนิ ดำ
นำยช่ ำงโยธำชำนำญงำน
นำยอิศรำ มังสี
วิศวกรโยธำ (พร.)
งำนโครงสร้ ำงทำง
งำนออกแบบผิวทำง
งำนโครงสร้ ำง คสล.
งำนเครื่ องหมำยจรำจร
งำนธุรกำร
นำยสิทธิ์มงคล พันธุวัฒน์
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
นำยนริศ ฟองคำสี
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
( ว่ ำง )
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
( ว่ ำง )
นำยช่ ำงโยธำ (พร.)
( ว่ ำง )
จพง.ธุรกำร (พร.)
นำยช่ ำงโยธำ
นำยพิรุน เทียมแสน
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
นำยระนัยวุฒิ แดงฟู
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
นำยณัฐรินทร์ เดระดำ
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
นำยทนงเกียรติ คำวัง
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
จนง.ธุรกำร
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
นำยอำลี หวัง
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
นำยทนงเกียรติ คำวัง
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
ผู้ช่วยช่ ำงโยธำ
นำยปั ญญำ ปั ญญำสลิลกุล
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
( ว่ ำง )
นำยช่ ำงโยธำ
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
นส.จุฬำลักษณ์ อยู่มำ
ลูกจ้ ำงรำยเดือน
รายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน/ รายวันที่ใช้ งบประมาณบารุงปกติผิวลาดทางลาดยาง
(ติดตาม) ปี งบประมาณ 2555
สานักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ส่ วนตรวจสอบและวิเครำะห์
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
พนักงำนทั่วไป
ไม่ จำกัด
1
5,540
66,383
รวมรำยเดือน
66,383
รวมค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน และรายวัน ทัง้ สิ ้น
66,383
ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำร
วิศวกรโยธำ ชก.
งำนถ่ ำยทอดเทคโนโลยี
นำยช่ ำงเครื่ องกล ชง.
งำนสำรวจ ออกแบบและ
ประมำณรำคำ
วิศวกรโยธำ พร.
งำนธุรกำร
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
พร.
เจ้ ำหน้ ำที่ธุรกำร
(รำยเดือน)
วิศวกรโยธำ พร.
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
พร.
นำยช่ ำงโยธำ
(รำยเดือน)
นำยช่ ำงโยธำ พร.
นักจัดกำรงำนทั่วไป (สพร)
(รำยเดือน)
นำยช่ ำงโยธำ (รำยเดือน)
ว่ ำง (5 คน)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำร
นำยธีระพงษ์ มีศรี
วิศวกรโยธำ ชก.
งำนถ่ ำยทอดเทคโนโลยี
นำยไกรวิชญ์ ดวงมณี
นำยช่ ำงเครื่ องกล ชง.
นำงจรั สพร แก้ วเทพ
เจ้ ำหน้ ำที่ธุรกำร
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
นำยชำญณรงค์ กระธง
นำยช่ ำงโยธำ
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
งำนสำรวจ ออกแบบและ
ประมำณรำคำ
นำยดนัยวัฒน์ วงค์ สำรภี
วิศวกรโยธำ พร.
งำนธุรกำร
นำงสำววำสนำ ธรรมสละ
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
พร.
นำยทวีทรั พย์ สุภำมณี
วิศวกรโยธำ พร.
นำงสำวมยุรี เสนำธรรม
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
พร.
นำยจิรพงษ์ เตปิ นใจ
นำยช่ ำงโยธำ พร.
นำงสำวสุธิดำ ทับทิมศรี
นักจัดกำรงำนทั่วไป (สพร)
(ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน)
นำยนิพนธ์ เจริญศิลป์
นำยช่ ำงโยธำ (รำยเดือน)
นำยช่ ำงโยธำ (รำยเดือน)
ว่ ำง (4 คน)
รายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน/ รายวันที่ใช้ งบประมาณบารุงปกติผิวลาดทางลาดยาง
(ติดตาม) ปี งบประมาณ 2555
สานักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ส่ วนวิชำกำร
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
-
-
-
-
-
รวมรำยเดือน
-
รวมค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน และรายวัน ทัง้ สิ ้น
-
ผู้อำนวยกำรส่ วนบูรณะ
วิศวะกรโยธำชำนำญกำรพิเศษ
งำนติดตำมงำนซ่ อมบำรุ งฯ
(อุทกภัย)
จพง.ธุรกำร
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนซ่ อมฯดำเนินกำรเอง (ฉำบ
ผิว,ฉุกเฉิน)
จพง.ธุรกำร
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
คนงำนทั่วไป
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนอำนวยควำมปลอดภัย
(ปริมำณจรำจร,MBM,ชั่ง
นำ้ หนัก)
จพง.ธุรกำร
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
นำยช่ ำงโยธำ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
ผู้อำนวยกำรส่ วนบูรณะ
นำยณัฐกิตติ์ แก้ วอินทร์
งำนติดตำมงำนซ่ อมบำรุ งฯ
(อุทกภัย)
ว่ ำง
งำนซ่ อมฯดำเนินกำรเอง (ฉำบผิว
,ฉุกเฉิน)
นำยจักรกฤษณ์ พิชัย
ธุรกำร
นำงอัญชลีพร แก้ วอินทร์
พร.
ธุรกำร
นำงอนัญญำ ตุ้ยคง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนติดตำมผลงำนซ่ อมฯ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนฉำบผิวดำเนินกำรเอง
นำยดลวัฒน์ ยอดบุญลือ
พร.
งำนอุทกภัย ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนฉำบผิวดำเนินกำรเอง ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
คนงำนทั่วไป ว่ ำง
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนอำนวยควำมปลอดภัย (ปริมำณ
จรำจร,MBM,ชั่งนำ้ หนัก)
ว่ ำง
ธุรกำร ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนตรวจนับปริมำณจรำจร
นำยธิตพ
ิ งษ์ บัวระภำ
พร.
งำนชั่งนำ้ หนัก,BMB ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
ผู้อำนวยกำรส่ วนบูรณะ
นำยณัฐกิตติ์ แก้ วอินทร์
งำนติดตำมงำนซ่ อมบำรุ งฯ
(อุทกภัย)
ว่ ำง
งำนซ่ อมฯดำเนินกำรเอง (ฉำบผิว
,ฉุกเฉิน)
นำยจักรกฤษณ์ พิชัย
ธุรกำร
นำงอัญชลีพร แก้ วอินทร์
พร.
ธุรกำร
นำงอนัญญำ ตุ้ยคง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนติดตำมผลงำนซ่ อมฯ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนฉำบผิวดำเนินกำรเอง
นำยดลวัฒน์ ยอดบุญลือ
พร.
งำนอุทกภัย ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนฉำบผิวดำเนินกำรเอง ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
คนงำนทั่วไป ว่ ำง
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนอำนวยควำมปลอดภัย (ปริมำณ
จรำจร,MBM,ชั่งนำ้ หนัก)
ว่ ำง
ธุรกำร ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
งำนตรวจนับปริมำณจรำจร
นำยธิตพ
ิ งษ์ บัวระภำ
พร.
งำนชั่งนำ้ หนัก,BMB ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับ ว่ ำง
พร/ ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
รายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน/ รายวันที่ใช้ งบประมาณบารุงปกติผิวลาดทางลาดยาง
(ติดตาม) ปี งบประมาณ 2555
สานักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ส่ วนบูรณะ
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
เจ้ ำพนักงำนธุรกำร
ปวส.
1
7,957
95,493
รวมรำยเดือน
รวมค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน และรายวัน ทัง้ สิ ้น
95,493
95,493
ผู้อำนวยกำรส่ วนเครื่องกล
ฝ่ ำยวิชำกำรและแผน
วิศวกรเครื่องกล (1)
พร.
ธุรกำร (1)
พร./ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
ฝ่ ำยซ่ อมสร้ ำงและสนับสนุน
นำยช่ ำงเครื่องกล (1)
พร./ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับเครื่องจักกลขนำดหนัก(4)
ลูกจ้ ำงประจำ/พร./ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำย
เดือน
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง(4)
ลูกจ้ ำงประจำ/พร./ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำย
เดือน
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (7)
ลูกจ้ ำงประจำ/พร./ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำย
เดือน
ฝ่ ำยซ่ อมและบำรุงรักษำ
(
)
นำยช่ ำงเครื่องกล (1)
พร
ช่ ำงเครื่องกล (2)
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
ผู้อำนวยกำรส่ วนเครื่องกล
นำยโสรัจจ์ มหำยศปั ญญำ
วิศวกรเครื่องกลชำนำญกำร
ฝ่ ำยวิชำกำรและแผน
ว่ ำง
วิศวกรเครื องกลชำนำญกำร
วิศวกรเครื่องกล
นำยยุทธพงษ์ ถำวรศักดิ์
(พร)
ธุรกำร
น.ส.มยุรี ดีจ่ำง
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
ฝ่ ำยซ่ อมสร้ ำงและสนับสนุน
นำยสุวรรณ เปี ้ ยตำ
นำยช่ ำงเครื่องกลชำนำญงำน
นำยช่ ำงเครื่องกล
นำยธงชัย ใยโฉม
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับเครื่องจักกลขนำดหนัก
นำยอำนวย แสงอินทร์
ว่ ำง 3 อัตรำ
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง
นำยรุ่ ง แก้ วมหำนิล (ลูกจ้ ำงประจำ)
นำยศักดิ์ศรี มณีวัน (ลูกจ้ ำงประจำ)
นำยเอกวัฒน์ ไชยวงศ์ (รำยเดือน)
นำยสมัย คำวัง (รำยเดือน)
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
นำยจำเนียร ชำญอินทร์ (ลูกจ้ ำงประจำ)
นำยไกรวุฒิ กันทำเดช (ลูกจ้ ำงประจำ)
นำยรุ่ งเรือง อำรีย์ (รำยเดือน)
นำยนพดล ดินหม้ อ (รำยเดือน)
นำยมิตร ยวนใจ (รำยวัน)
นำยภักดี อวดสุข (รำยเดือน)
ว่ ำง 1 อัตรำ
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
ฝ่ ำยซ่ อมและบำรุงรักษำ
นำยพงษ์ รัฐ ยอดบุญลือ
นำยช่ ำงเครื่องกลชำนำญงำน
นำยช่ ำงเครื่องกล (พร)
นำยสุรเชษฐ์ บุตรชำ
ช่ ำงเครื่องกล
นำยสมบัติ หมอหวัง
นำยสืบพงษ์ ตำกลู
ลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยเดือน
รายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน/ รายวันที่ใช้ งบประมาณบารุงปกติผิวลาดทางลาดยาง
(ติดตาม)ปี งบประมาณ 2555
สานักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ส่ วนเครื่องกล
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
เจ้ ำพนักงำนธุรกำร
ปวส.
1
7,950
95,400
ข่ ำงเครื่องกล
ปวช.
3
6,650
239,409
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก
ไม่ จำกัด
1
7,950
147,360
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง
ไม่ จำกัด
2
6,370
152,880
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
ไม่ จำกัด
3
6,370
229,320
รวมรำยเดือน
864,369
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายวัน
ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
อัตรำค่ ำจ้ ำง+
ประกันสังคม
รวมทัง้ ปี
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
ไม่ จำกัด
1
4,640
55,680
รวมรำยเดือน
รวมค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน และรายวัน ทังสิ
้ ้น
55,680
920,049
บัญชีสรุ ปลูกจ้ ำงชั่วครำวรำยวัน/รำยเดือนที่ใช้ งบ
ซ่ อมบำรุ งปกติ,ติดตำมงำน
ฝ่ ำยบริหำร
สทช.ที่ 17
ทั่วไป
18
5
ฝ่ ำย
วิชำกำร
-
ฝ่ ำย
ฝ่ ำย
ฝ่ ำยบรู ณะ
ตรวจสอบ เครื่ องกล
1
11
1
ตารางสรุปการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือน/รายวัน งบประมาณบารุงปกติผิวทางลาดยาง
(ติดตาม) ปี งบประมาณปั จจุบนั ของสานักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ลำดับ
สังกัด/ตำแหน่ ง
วุฒิ
จำนวน(คน)
งบประมำณที่ใช้
1
ส่ วนอำนวยกำร
1.1
เจ้ ำพนักงำนธุรกำร
ปวส.
3
286,479
1.2
พนักงำนทั่วไป
ไม่ จำกัด
1
66,383
1.3
คนงำน
ไม่ จำกัด
1
49,276
2
กลุ่มวิชำกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยี
2.1
-
-
-
-
3
ส่ วนบูรณะ
3.1
เจ้ ำพนักงำนธุรกำร
ปวส.
1
95,493
4
ส่ วนตรวจสอบและวิเครำะห์
4.1
พนักงำนทั่วไป
ไม่ จำกัด
1
66,383
5
ส่ วนเครื่องกล
5.1
เจ้ ำพนักงำนธุรกำร
ปวส.
1
95,400
5.2
ข่ ำงเครื่องกล
ปวช.
3
239,409
5.3
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก
ไม่ จำกัด
1
147,360
5.4
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง
ไม่ จำกัด
2
152,880
5.5
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
ไม่ จำกัด
3
229,320
5.6
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รำยวัน)
ไม่ จำกัด
1
55,680
รวม
1,484,163
หมำยเหตุ

similar documents