L i D E R L i K - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Report
Liderlik ve yöneticilik birbirlerinin yerine
kullanılabilen eş anlamlı kelimeler değillerdir.
Tanımları gereği biribirlerinden çok farklıdırlar.
Yöneticinin mutlaka bir lider, bir liderin de
mutlaka bir yönetici olması veya olacağı söz
konusu değildir.
Ancak, günlük yaşamda iç içe girmiş
durumdadırlar ve yöneticinin aynı zamanda bir
lider de olabilmesi, liderin de bir yönetici
olabilmesi beklentisi vardır.
Liderlik,
grubu
etkileyebilme
peşinden sürükleyebilme gücüdür.
ve
Lider, Grubu etkileyen ve arkasından
sürükleyen kişidir.
Yönetici, karar verme ve yetkiyi
kullanma gücüne sahip olan kişidir.
1.
2.
3.
4.
Yönetici düzeni korumaya çalışır,
lider değişmeyle ilgilenir.
Yönetici yetkisini, lider etkisini
kullanır.
Yönetici liste ve bütçe sahibidir,
lider vizyon sahibidir.
Yönetici kontrol eder, lider
motive eder.
Bir kuruluşun başında bulunan, emrindeki personeli
istenilen hedefe götürmek için çalıştırabilen, emir ve
kumanda edebilen kişidir.
Lider olmayabilir.
Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü
vardır.
Sermaye sahibi ya da yönetsel erk tarafından
atanır.
Yönetici, yapıyı koruma ile ilgilenir ve kişisel olmayan
yönetsel amaçları benimser.
Denetler, düzenler, eşgüdümler.
Saptanmış amaçları gerçekleştirmek için, çalışanlara
biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır.
Örgütlerde 5 tür yönetim tarzı
görülmektedir. Bu yönetim tarzlarına göre
yöneticilik tarzları;
1. Yetkici (otokratik) Yönetici Tarzı
2. Koruyucu Yönetici Tarzı
3. Başıboş Yönetici Tarzı
4. Birlikçi Yönetici Tarzı
5. Destekçi Yönetici Tarzı


Liderlik , diğer insanları
dönüştürme yeteneğidir.
da
katarak
fikirlerini
gerçeğe
Lider olduğunu düşünen , ancak hiç kimsenin kendini izlemediği
bir kişi , sadece yürüyüş yapıyor demektir.
 Pek
çok insan liderliğin , gücünü bir
konumdan ya da ünvandan aldığına
inanmaktadır.
 Liderliğin
tabiatında bunların olması şart
değildir. Konumunun dar parametreleri
içinde
yol
göstermekten
fazlasını
yapamayan biri, gerçek lider değildir.



Gerçek lider diğerlerini kendisini
izlemeleri yönünde etkileyebilen kişidir.
Onsuz da birleşip harekete geçmelerini
sağlayabilir.
Etrafındakileri kendi fikirlerinin ,
hedeflerinin ve başarılarının yönünde
zorlamadan yüreklendirir ve başarmaları
için güç verir.
 Gerçek
lider , sürekli büyüyen , esneyen
ve öğrenendir.
 Gerçek
lider , kendini yargıladıkları ve
yargılanmak
istedikleri
standartları
yükselterek öne geçer ve orada kalır.
 Baskıcı
Lider
 Anlaşmacı
Lider
İkna
edici
 Örnek
Lider
olan Lider
 Güçlendirici
Lider


Dikkatini işleri halletme üzerinde toplar
ve emirler vererek gerçekleştirir.
Bu tarzı sürekli uygulayanlar ;
1 . Genelde sindirici insanlardır ,
2 . Körü körüne itaat beklerler ,
3 . İletişimleri tek yönlüdür ,
4 . Denetleyici ve olumsuz olma
eğilimindedirler ,
5 . Hedeflerine varıldığı sürece ,
takipçilerinin tepki ve duyguları ile
ilgilenmez.


iyi yönü ;
Yapılmasını istedikleri şeylerin genelde
çabuk ve istedikleri şekilde
gerçekleştirilmesidir.
Kötü yönü ;
Elemanları arasında kırgınlıkların gelişmesi
Yol göstericisi oldukları düzene korku
salmaları
Bu insanlar arasında gruba
katılmalarla,ayrılmaların yüksek oranda
görülmesidir.
 iyi
yönü ;
Özellikle başarılı,esnek ve kendini
organizasyonun başarısına adamış
kişilerle çalışılıyorsa bu kişiler üzerinde
gayet iyi sonuçlar alınır.
 İhtimal
Kötü yönü ;
Bir taraf çalışmıyorsa , diğeri
kaybeder
Örnek olma, insanlar üzerinde muazzam
etkilidir.Olumlu hareketler, olumlu
örnekler doğurur.

İyi yönü ;

İhtimal kötü yönü ;
Sadakat ve bağlılıkla adanmış kişilerin
sayısı artar
Lider düştüğünde,takipçiler daha büyük
zarar görür.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liderliğin en yüksek ve güç verici olanıdır.
Bu tip bir lider;
İnsanlarla iyi ilişkiler kurar ,
Olumlu fikirlerini onlara iletir,
Ulaşılabileceğine inandırarak motive eder.
Başarmaları için eğitim ve donanım sağlar,
İnsanları güç ve sorumluluk taşıyabilecek
şekilde eğitir, geliştirir,
Sonra da onlara otorite verir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tek başına yapabileceklerinden daha
büyük fikirlere sahiptir,
İnsanlara inanırlar,
İç dünyaları ile barışıktır.Geçilme
korkuları yoktur,
İnsanları geliştirirler,
Bir hizmetkar yüreğine sahiptir,
Çok başarılıdırlar.
Etkili liderler, liderlik türlerinin tümünü
bazı zamanlarda kullanırlar.
Ancak en büyük liderler , nihai
başarılarının
insanlara
dayandığını
bildikleri içindir ki, o insanları daha
etkili
hale
getirmede
kaynaklarını,
güçlerini
ve
nihayet
başarılarını
paylaşırlar.
Tapu Müdürlüklerinin yönetiminde sorumlu Tapu
Müdürlerinin yetki görev ve sorumlulukları 2012/2
sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra
Teşkilatının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında
Genelgenin 20.nci maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre; Tapu hizmetlerinin etkin, güvenli ve
zamanında sunulması, işlemlerin makul bir sürede
bitirilebilmesi için gerekli tedbirleri almak, sevk ve
idaresini
sağlamak,
işleyişle
ilgili
eksikliklerin
giderilmesi için gerekli kontrol ve denetimleri yaparak
gereğini yerine getirmek,
Personel verimliliğini sağlayabilmek amacıyla müdürlük
personeline iş ve işlemlerin havalesinde gereken
dengeyi gözetmek ve koordinasyon sağlamak olarak
tanımlanmıştır.
Ancak, Tapu Müdürlerinin etkin bir
şekilde
yöneticilik
ve
temsil
yapabilmelerini
sağlamak
amacıyla
düzenlenen 2009/10 sayılı genelge
uyarınca, yetki devri yapılmış bulunan
müdürlüklerin
bazılarında,
yönetsel
sorunlar ortaya çıktığı görülmektedir.
Bilindiği üzere, yetki devri, yönetici
konumunda olan müdürlüklerin görev ve
sorumluluklarını
devri
anlamına
gelmemektedir.
Günümüz Türkiye’sinin en önemli yatırım
araçlarından biri olan gayrimenkule
yönelik tapu işlemleri ile yılda yaklaşık
6 milyon vatandaşımıza hizmet veren
tapu müdürlüklerinin etkin ve güvenli bir
şekilde yönetiminin sağlanması çok
önemli bulunmaktadır.
Tapu
Müdürlüğünün,
gerek
içsel
yönetimi ve gerekse dışarıdaki temsili
çok iyi yapılmaktadır.
Müdürlükte vuku bulan en basit bir olay
maalesef kamuoyunda büyük bir olay
haline gelmektedir.
Bu nedenle; Tapu Müdürlüklerinde iyi bir yönetici,
Ortalama olarak, astlarından daha zeki ve yönetim konusunda
daha yeterli olmalı,
Çalışanları ile dostluğa dayalı bir iletişim ve ilişki kurabilmeli,
güven vermeli,
İletişim kanallarını açık tutmalı,
Müdürlük çalışanlarının güçlerini iyi değerlendirmeli ve
niteliklerini tanımalı,
Model
olmalı, başarılı olanlara özen göstermeli ve
desteklemeli,
Her zaman eğitime önem vermeli,
Yetkilendirmeli,
Gücün çalışanlarla paylaşıldığı bir yönetimi savunmalı,
Kriz yönetimi, öfke kontrolü, ödül ve ceza sistemini çok iyi
bilmeli ve uygulayabilmeli.
Müdürlüğün
içsel yönetimi sırasında vatandaşların
ilk temas halinde olduğu ön başvuru bölümüne yeterli
bilgi ve donanıma sahip, sabırlı, hoşgörülü ve güler
yüzlü mümkünse sinirleri alınmış bir personel
bulundurması.
Müdür sürekli hareketli ve dinamik ve bir yapıya
sahip olup, belli zaman aralıkları içerisinde servis,
arşiv, ön başvuru ve bekleme salonunda söylem ve
davranışlarıyla varlığını hissettirmelidir.
varlığı çalışanlara güç ve
otokontrol sağlayacaktır.
Müdürün
Yoğun işlem nedeniyle bugüne değin dışarıda
yeterince
temsil
yaparak,
yaptığımız
hizmetlerin
önemini,
etkinliğini
hissettiremeyen yöneticilerimiz yetki devrinin
amacına uygun olarak, başta il ve ilçedeki
mülki amir olmak üzere, diğer birim amirleri,
adliye, belediye, sivil toplum örgütleri, basın
kuruluşları ve vatandaşlarla yakın temaslar
kurarak müdürlüğün tanıtımını etkin bir
şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Tapu müdürü gerektiğinde iyi
bir yönetici olmakla beraber
iyi bir hukukçu, mühendis,
halkla
ilişkiler
uzmanı,
evrakta sahteciliği anlayan
bir
emniyet
mensubu,
kısacası
bir
tapu
müdürü süper güçlere
sahip bir SÜPERMEN
olmalıdır...

similar documents