Kurumsal Mimari - Dr. Selami Erarslan

Report
Grup PERYOD
Enterprise Architecture (EA)
KURUMSAL MİMARİ
Dr. Selami ERARSLAN
İstanbul 2011
GÜNDEM
Kurumsal Mimari Nedir, faydaları nelerdir?
Kurumsal Mimari Yaklaşımı
Örnek Bir Kurumsal Mimari Proje Planı
Kurumsal Mimari Katmanları
Etki analizleri
Kurumsal Mimari (EA) Nedir?
Bilgi Sistemleri Altyapısı,
Kaynakları ve
Organizasyonel Birimlerin
ilişkileri, mevcut ve
gelecek durumu aynı
mimari model üzerinde
gösterilerek iş
hedefleriyle uyumluluğu
ve stratejik yönetim
sağlayan pratiklerdir.
Farklı Tanımlar
Kurumsal Mimari bir organizasyonun yapısının tasarlanma ve
dokümante edilme pratiğidir.
Kurumsal Mimari bir organizasyonun iş süreçleri, bilgi ihtiyaçları ve
destekleyici teknolojilerin organize edilme yöntemidir.
EA mevcut durumunu (“As-Is”), gelecekteki durumunu (“To-Be”) ve işin
yanında teknolojinin geçiş planını içerir
Karmaşık yapıların yönetiminin farklı bir şeklidir.
Sadece IT envanteri değildir.
Bir sistemin temel organizasyonunu, bu sistemin bileşenlerini, bu
bileşenlerin birbirleri ve çevresi arasındaki ilişkileri somutlaştıran
ve bu sistemin tasarım ve evrimini yöneten prensiplerdir.
Kurumsal Mimariyi
Yönlendiren Etkenler
Yasal Düzenlemeler




Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler
Mevzuatlar
• Genel
• Sektörel
Standartlar
 Uluslar arası Standartlar
 Ulusal Standartlar
 Kurum İçi Standartlar
Kurumun Misyonu
İş Stratejisi ve İş Modelleri
Teknolojik Trendler (mevcut ve gelecekteki teknolojiler)
Sektördeki Rekabet ve İş Ortakları/Müşteri Talepleri
Kurumsal Mimari’nin (EA) Faydaları
Kurumsal yapının mimari bileşenlerinin tek bir modelde
görüntülenmesi,
Yapılan değişikliklerin mimariye olan etkilerinin ortaya
konulması,Stratejik karar mekanizmalarının
desteklenmesi,
Uluslararası standartlarda dokümantasyon
yapılabilmesi,
İş süreçlerinin hangi sistemler üzerinde çalıştığının
görselleştirilmesi ve yönetiminin kolaylaşması,
Risk Yönetimi ve İş sürekliliği planlamalarının
yapılabilmesi,
Teknoloji alanında yapılacak güncellemelerin yönünün
tespit edilmesi,
IT operasyon maliyetlerini azaltması
Sürdürülebilir büyümeyi destekler
Kurumsal Mimari(EA) Yaklaşımı:
Modelleme
EA araçları, kurumun çevikliği ve uzun vadeli ihtiyaçları arasındaki
dengeyi sağlayabilmek için kurumun birbiriyle ilişkili varlık ve
süreçleri üzerinde tam ve net bir görüş sağlar.
Business Architecture
Information Architecture
IT Solution Architecture
Technology Archtecture
Kurumsal Mimari(EA) Yaklaşımı:
Dönüşüm
EA araçları, stratejik IT varlıkları üzerinde yeterli bilgi ile verilmiş
kararlar alabilmek için iş öncelikleri ile bağlantılı olarak IT
planlama projelerini destekler.
Kurumsal Mimari(EA) Yaklaşımı:
3C
Tüm EA paydaşları arasındaki uyumu sağlayabilmek için 3
C’nin geliştirilmesi gerekir.
Coordination
Collaboration
Communication
(Koordinasyon)
(İşbirliği)
(İletişim)
EA araçları tüm EA
paydaşlarının bilgilerini
paylaşabildikleri güçlü ortak bir
kütüphane sunar.
EA Çözümünün Değeri
IT değerini artırır ve İnovasyonu destekler
Mevcut kurum varlıklarıyla sürdürülebilir
değer yaratır.
Kurum çevikliğini artırır.
Proje performansını artırır.
Örnek Bir Kurumsal
Mimari Proje Planı
Öngörülen Proje Planı
Görevler
İ
L
E
T
İ
Ş
İ
M
V
E
B
İ
L
G
İ
T
R
A
N
S
F
E
R
İ
P
R
O
J
E
Y
Ö
N
Kapsam Dokümanı
ADIM 1 : Kapsam Belirleme
Eğitim Materyalleri
ADIM 2 : Araç ve Kavramsal Eğitim
ADIM 3 :
Metodolojik olarak ADIM 3a :
Framework’ün
Tanımlanması
Metodolojik
olarak
STEP 3b :
(Meta
Model)
Framework’ün Tanımlanması
Metodolojik olarak STEP 3c :
İş Süreçleri için
Framework’ün
Tanımlanması
Metodolojik
olarak
STEP 3d :
Uygulama
Mimarisi
için
Framework’ün
Tanımlanması
Metodolojik olarak
Teknik Mimari için
Framework’ün Tanımlanması
Bilgi Mimarisi için
E
T
İ
Çıktılar
ADIM4 :
Kurulum / EA
platformunun
uyarlanması
+
Çıktı
Şablonları
EA aracı methodoloji
kılavuzu ve çıktı
spesifikasyonları
Müşteriye uygun EA
Platformu
Şablonlar:
• Web
• Word
• Excel
ADIM3e : Çıktıların tanımlanması: Word, Excel, web,…
M
İ
ADIM5 : EA Modellemesi ve Çıktı Alınması
EA haritaları
ADIM6 :
Sonuç
Sonuç Raporu
Adım 1: Kapsam Belirleme
Hedefler




EA Projesinin kapsamının belirlenmesi
Kullanıcıların modelleme aracından beklentilerinin belirlenmesi
Yaklaşımın müşteri tarafından onaylanması
Görevlerin organize edilmesi (modelleme kapsamının, görevlerin ve planlamanın
tanımlanması) ve her paydaşın rolünün tanımlanması
 Mevcut modelleme materyallerinin (süreçler, iş süreci modelleri vb.) ve modelleme
kurallarının tanımlanması ve toplanması
 Çıktı listesinin onaylanması
Görevler
 Proje takımı ile toplantı yapılması
Çıktılar
 Proje Kapsam Dokümanı
Adım 2: Araç Kullanımı Eğitimi
Hedefler
 Proje takımına EA aracının kullanımı ve modelleme metodolojisi eğitiminin verilmesi
Görevler
 Verilecek olan eğitim ile proje takımının EA aracı kullanımı ve modelleme
metodolojisi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu sayede takım üyeleri;
• Kurumun EA katmanlarını keşfedip tanımlayabilecekler
• EA modelleme için EA aracı konseptini keşfedebilecekler
• Örneklerle EA aracının aracının kullanımını konusunda uzman hale
gelebilecekler
• Tek kütüphane üzerinde çalışmanın kattığı değeri anlayabilecekler
 EA aracının yönetim işlevlerinin belirlenmesi (kütüphane yönetimi, kullanıcı erişimi
yönetimi, intranet portal vb.)
Çıktılar
 EA aracı eğitimleri
Adım 3a - 3e: Metodolojik olarak
Framework’ün Tanımlanması
Hedefler
 Projede kullanılacak olan EA aracının konseptinin ve EA aracı uyarlama
ihtiyaçlarının belirlenmesi
 EA aracı konseptini ve modelleme kurallarının anlatıldığı EA aracı metodolojisi
kılavuzunun oluşturulması
Görevler
 Kullanılacak olan EA aracı konseptini açıklayan metodolojik kılavuzun
oluşturulması (süreçler, alt süreçler, prosedürler, uygulamalar, teknik altyapı
vb.), kullanılacak olan diyagramların uygunluğunun belirlenmesi, grafiksel
şablonların ve isimlendirmenin belirlenmesi vb.
 Müşteri için meta model uyarlaması gerekebilir
 Proje takımı ile workshop yapılması
 Onay
Çıktılar
 EA aracı Metodolojisi Kılavuzu
 EA aracı platformu uyarlama ihtiyaçları
Adım 3f: Çıktı
Spesifikasyonlarının Belirlenmesi
Hedefler
 Modelleme işleri için ilk çıktı şablonlarının tanımlanması
Görevler
 Proje takımı ile workshop yapılması. Müşterinin bilgi ve raporlama ile ilgili
ihtiyaçlarının belirlenmesi
Çıktılar
 Şablon spesifikasyonları
• Ms Word
• Ms Excel
• Web
Adım 4: Kurulum / EA Aracı
Platformunun Uyarlanması / Çıktı
Şablonları
Hedefler
 EA aracı kurulumu
 Müşteriye uygun olarak Ea aracı platformunun uyarlanması
 Çıktı Şablonlarının Hazırlanması
Görevler
 Müşteride EA aracının kurulumunun yapılması
 EA aracı platformunun müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve önceki adımda
belirlenen çıktı spesifikasyonlarına bağlı olarak çıktı şablonlarının oluşturulması
 Müşteri teknik personelinin eğitilmesi
Çıktılar
 EA Platformu
 Çıktı şablonları
Adım 5 : EA
Modellemesi ve Çıktı Alınması
Hedefler


Metodolojinin test edilmesi
3e adımında tanımlanan spesifikasyonlara uygun olarak çıktı alınması
Görevler



Sunulan metodolojik framework’ün onaylanması için EA haritalarının çıkarılması
İlk çıktı setinin hazırlanması
Onay
Çıktılar
 Ortak kütüphane
 Çıktı seti (Word, Excel, web,…)
Adım 6: Sonuç
Hedefler
 Global EA projesinin değerlendirilmesi
Görevler
 Başlangıç projesinin sonrasında aşağıdaki bilgileri kapsayan bir sunumun
yapılması:
• Modelleme projesinin faydaları ve ortak kütüphane üzerine kurulan EA
aracının değeri
• Global projenin üzerine kurulacağı teknik altyapının belirlenmesi
• EA modelleme kütüphanesinin sürdürebilirliğinin prensipleri
• Yaklaşımın yaygınlaştırılmasının en iyi örnekleri
• Tüm projenin maliyetinin hesaplanabilmesi için başlangıç projesi süresince
toplanan metrikler (modelleme iş gücü, eğitim ihtiyacı vb.)
 Global proje uygulamasının planının yapılması
 Proje takımıyla sonuç toplantısının yapılması
Çıktılar
 Sonuç Raporu
Kurumsal Mimari Katmanları
Etki Analizleri (Impact Analysis)
Etki analizleri ile sistem içerisinde tanımlanan tüm nesnelerin birbirleriyle olan
ilişkileri (etkileri) analiz edilebilmektedir. Bu sayede herhangi bir nesnede
muhtemel yapılacak olan değişiklik veya düzenlemelerin diğer nesneler üzerindeki
etkileri kolaylıkla görülebilir.
ZAMAN AYIRDIĞINIZ
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents