Genel Sıkıntılar - Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN

Report
DÜNYA MÜSLÜMANLARININ GENEL DURUMUNA
İLİŞKİN BİR ÖZET ÇALIŞMA
Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN
SETAM
DÜNYA MÜSLÜMANLARI
• Yaklaşık 1.7 milyar nüfus (Rakamlar
•
•
•
çeşitli)
Nüfusun %99’u Asya ve Afrika’da
Avrupa ve Amerika’da yaklaşık
57milyon Müslüman nüfus olduğu
tahmin ediliyor
57 Müslüman devlet var. Ancak
Rusya’da 40 milyon, Çin’de 50 milyon
ve Hindistan’da 100 milyon Müslüman
azınlık yaşıyor.
DÜNYA MÜSLÜMANLARI
• Ortak bir tarih ve medeniyet serüvenine
sahipler
• Çoğu akraba topluluklarından oluşuyor
• Zengin doğal kaynaklara sahipler
• Coğrafi avantajları çok iyi
• İşgücü imkanları çok iyi
Ancak bütün bu zenginlikler toplumsal
refaha dönüşememektedir.
Genel Sıkıntılar
•
•
•
•
Kültürel bağımlılık ve Batıya öykünme
Siyasi bölünmüşlük
Bürokrasi
İsraf:
•
•
Her açıdan israf mevcuttur. (Çalışma,
programlar, alet edevat kullanımı, enerji,
giyim kuşam, para, gıda, insan kaynakları…)
Fiziki olmayan israflar da çoktur. (Zaman,
söz/konuşma)
• Küresel fikirler/ideolojiler Pazar hakimiyeti
•
•
ideolojisi olarak tebarüz etmektedir.
Mal hizmet ve sermaye piyasaları metropol
ülkelere açılmaktadır.
Göreceli avantajlar kullanılamamaktadır.
Genel Sıkıntılar
– Tez ve anti-tezin aynı yapıdan çıkması birliği
zorlaştırmaktadır.
– Halklar fakirdir. «iyilik» nereden gelirse gelsin
noktasındadır.
– Çeşitlilik, zenginlik olmaktan ziyade (dışarıdan
desteklerle) ayrılık sebebi olmaktadır.
– Genel olarak gelişimi ve değişim okumaları
aynı değildir. (Herkes aynı yere bakıyor ama
aynı şeyi görmüyor.)
– Teferruatlar büyütülüyor.
– Kelimeler ve kavramların algılanmasında
farklılıklar var.
Genel Sıkıntılar
– İşler ehline verilmiyor (Bir gelen bir daha
gitmiyor)
– Hayat boyu liderlik, monarşik anlayış, tek
parti/adam/ekip/vs.
– Kurallar veya prensipler idarecilere göre değişiyor
ya da değiştiriliyor
– Enaniyet çok yüksek
– Rüşvet çok yaygın (Ticari, siyasi, fikri…)
– İltimas, adam kayırma çok yaygın
– Bilimsel/ilmi yaklaşımlara yeterince önem
verilmiyor
– Altyapı problemleri yaygın
– Irkçılık varlığını sürdürüyor (Türkçülük, Arabçılık,
Farsçılık, Kürtçülük vs.)
Coğrafik Avantajlar
• Büyük birliktelikler (uygarlıklar) büyük
•
•
•
yol güzergahları üzerine kurulurlar.
Bölge 8 denizin (Hazar Denizi, Karadeniz,
Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz,
Kızıldeniz, Büyük Okyanus ve Basra
Körfezi) oluşturduğu ortak alanın
merkezidir.
Doğu-Batı, Kuzey-Güney ticaretinin
kesişme noktasıdır.
Önemli boğaz bağlantılarına (İstanbul,
Süveyş, Hürmüz) sahiptir.
GENEL BİR SIKINTI: MAKRO
EKONOMİK KURGU
• Ticaret, topluluk dışında yoğunlaşmış
• Komşular arası ticaret yeterli düzeyde
değil
• Yatırımlar yetersizdir
• Sektörler arası bir denge yok
• Kendi kendine yeterli olmayan bir tarım
sektörü
• KOBİ – büyük sermaye uyumsuzluğu
• Emek yoğun yapılanma
Müslüman Dünyası
GENEL BİR SIKINTI: BORCA
DAYALI PARA SİSTEMİ (BDPS)
• Para kredi sistemi borca dayalı BDPS/KRS
• Faize dayalı finansman sistemi tek
finansman sistemi olarak benimsenmiş
• Sermaye terakkümü (!?) olmayınca
borçlanma esas alınmış
• Makroekonomik model reel sektörden
kopuk kurgulanmış
• Bütçe açığı ya da cari açık ikileminde
kalınmış. (Bütçe açığı ile yerli rantiyeciye
cari açık ile yabancı rantiyeciye sermaye
transferi yapılmaktadır)
GENEL BİR SIKINTI: UYGUN
OLMAYAN ULAŞIM ALT YAPILARI
• Ulaşım ağları metropol ülkeler ile ticari
ilişkiye göre planlanmış
• Ulaşım planlamasında askeri ve
stratejik perspektif esas alınmış
• Karayolu taşımacılığına ağırlık verilmiş
• Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı
ihmal edilmiş
KALKINMA GAYRETLERİ
• Yardımlaşma müesseseleri (ayni/nakdi
•
•
•
•
•
yardımlar, zekatlar vb.)
İKB ve Katılım Bankaları denemeleri
Dış yardımlar (emanete sadakatsizlik)
Kâr – Zarar ortaklığı denemeleri
Holdingleşme denemeleri ve hüsran!
Vb diğer çabalar…
EMPERYALİST ENTRİKALAR
•
•
•
•
•
•
•
Kolonileşmiş bir büyük kitle (zihniyet sıkıntısı)
Siyasi emperyalizm
Kültür emperyalizmi
Misyoner faaliyetleri
Sürekli sorun çıkarma politikası. Sorunlu bölgeler
oluşturma (Keşmir, Filistin, Cibuti, PakistanHindistan-Bangladeş, İran-Irak, Körfez Savaşı,
Kuzey Irak, Kürdistan teşebbüsleri, YemenSudan, Darfour, Nijerya-Biafra, Afganistan, Irak,
Balkanlar, Kafkaslar, Suriye)
Sağcı/Solcu, Dinci/Laik vb. ayrımları
Harp sanayi lobisinin çalışmaları
Arab News: 20.08.1987
ÜMİTLER VE DİNAMİZM
•
•
•
•
•
•
•
İslam dini
Genç nüfus
Doğal zenginlikler
Okuyan-eğitilen sınıf (yeni nesil, bilgiye
kolay ulaşım)
İKÖ, İKB, Ortak Pazar çalışmaları, İkili/Çoklu
ekonomik ilişkiler
İSEDAK (İslam Devletleri İktisadi ve Ticari
Münasebetleri Daimi Komitesi) (İslam dinarı
muhasebatı)
D8-D60-D160 Yeni Bir Dünya (MG)
ÜMİTLER VE DİNAMİZM
•
•
•
•
Ortak bir inanç ve anlayış
Ortak bir siyasi okuma
Ortak bir ekonomi-politik vizyon
Örnek MG
•
Fikir: (Hakkın üstünlüğü, Maneviyatçılık, Nefis
terbiyesi)
Eylem: (Hidayet, Feraset, Dirayet)
•
Projeler:
•
•
•
•
Yaşanabilir Bir Belde
Yeniden Büyük Belde (Güçlü bir belde)
Yeni Bir Dünya
YARARLANILAN BAZI KAYNAKLAR
•
Gündoğan Mete, “Sekiz Deniz Yaylası”, Nobel Yayınları, 2010.
•
Armağan Servet, “Bugünkü İslam Dünyası”, Çağrı Yayınları, 2007.
•
Gündogan Mete “A new economy-politic model for the prosperity of
the region: Eight Sea Pasture”, International Symposium On
Common Governance Culture & Restructuring Problems In Three
Seas Basin Countries, Aydin University, Istanbul, 2011.
•
Gundogan Mete. “Re-Structuring Central Asia in the Global Market
through Maritime Linkages”, World Conference on Transport
Research Society (WCTRS), University of Antwerp, Belgium, 2012.
•
Gundogan Mete. “Re-Structuring Middle East on the Fringe of the
Global Financial Crisis”, Artuklu University, Mardin, 2012.
•
IMF, WB, WTO, vb kuruluşların verileri

similar documents