Fonksiyonlar

Report
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar
• Fonksiyonlar , bir kısım ifadeleri içeren kod bloklarıdır.
• Bir takım işleri yapmak için tasarlanmış alt programlardır.
• Programın daha modüler olmasını sağlarlar.
Fonksiyonlar
Giriş parametreleri alabilen ve çeşitli işlemler yapıp sonuçta bir
takım sonuçlar üreten ve Çıkış değerleri döndürebilen kod
parçalarına Fonksiyon diyoruz.
Fonksiyonlar
• Kullanım :
• Birden fazla kez veya birden fazla yerde kullanılacak kodlar için
fonksiyonları kullanırız.
• Fonksyionları kendimiz yazabildiğimiz gibi; Visual C#
kütüphaneleri ile gelen hazır fonksiyonları da kullanabiliriz.
(sqrt(), Console.Write(), Console.ReadLine() vb...)
Fonksiyonlar
Girdiler
Çıktılar
FONKSİON
Parametreler
Geri Dönüş Değeri
(Return Value)
Fonksiyonlar
• Fonksiyonların girdilerine Parametreler ya da Argümanlar
denir.
• Bir fonksiyon çalıştığında;
• Çalışması esnasında belli amaçları yerine getirir.
• Çalışmasının sonunda bir değeri de kendisini çağıran fonksiyona
geri döndürebilir.
Fonksiyonlar
• Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
• Bir fonksiyonun çalışması sonunda onu çağıran fonksiyona
dönüşünde gönderdiği değerdir.
• Geri Dönüş Değeri bir değişkene atanabilir veya doğrudan
aritmetik işlemlerde kullanılabilir.
x = fonk();
burada önce fonk isimli fonksiyon çalıştırılır; çalışma sonunda eld
eedilen değer x değişkenine atanır.
Fonksiyonlar
• Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
1)
Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek için
tasarlanmışlardır.
a = sqrt(x);
X sayısının karekökünü bulan sqrt fonksiyonu.
Fonksiyonlar
• Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
2) Bazı fonksiyonlar belli bir amacı gerçekleştirirler ve buna ek
olarak bir geri dönüş değeri üretirler.
C = printf(‘’merhaba ‘’);
Printf fonksiyonu ekrana merhaba yazmıştır ve buna ek olarak yazdığı
karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak vermiştir.
Fonksiyonlar
• Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
3) Bazen de geri dönüş değerlerine ihtiyaç duyulmaz.
MessageBox.Show(‘’MERHABA’’);
Ekrana Merhaba uyarısını getirir. (Bu fonksiyonun geri dönüş değeri
döndürebilen kullanım şekilleri de vardır. Buna daha sonra bakacağız.)
Fonksiyonlar
• Fonksiyonların Tanımlanması
• Kendi yazdığımız fonksiyonlar için tanımlama (definition) terimi
kullanılır.
[geri dönüş değeri tipi] <fonk. Adı> ( [parametreler])
{
......
}
Geriye bir değer döndürlmeyecek se Void terimi kullanılır.
Fonksiyonlar
• Fonksiyonların Tanımlanması
void selamVer()
{
MessageBox.Show(‘‘Herkese Merhaba!’’);
}
void selamla(string isim)
{
MessageBox.Show(‘’Merhaba ‘’ + isim);
}
int toplam(int sayi1, int sayi2)
{
return sayi1 + sayi2;
}
Fonksiyonlar
• Fonksiyonların Çağrılması
• Fonksiyon çağırmla operatörü olarak () kullanılır.
selamVer();
selamla(‘’Ahmet’’);
int a;
a = toplam(5,10);
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
• Trim() (Return value : String)
• Metnin sağındaki ve solundaki boşlukları silmek için kullanılır.
• String isim = ‘’ ahmet ‘’;
• Console.Write(isim.Trim());
• TrimEnd() (Return value : String)
• İfadenin sonundaki boşlukları siler.
• TrimStart() (Return value : String)
• İfadenin başındaki boşlukları siler.
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
• ToUpper() (Return value : String)
•
•
•
•
İfadenin tümünü büyük harfe çevirmek için kullanılır.
String isim = ‘’ahmet’’;
Console.WriteLine(isim.ToUpper());
-> AHMET
• ToLower() (Return value : String)
•
•
•
•
İfadenin tümünü küçük harfe çevirmek için kullanılır.
String isim = ‘’Fatih Terim’’
Console.WriteLine(isim.ToLower());
->fatih terim
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
• Replace(str_ifade, str_yeni_ifade) (Return value : String)
• Metin içerisinde belli bir ifadeyi başka bir ifade ile değiştirmek için
kullanılır.
• String metin= ‘’ B I L G I S A Y A R ‘’;
• Console.WriteLine(metin.Replace(‘ ‘, ‘-’);
• > -B-I-L-G-I-S-A-Y-A-R-
• Substring(int_baslangic_yeri, int_uzunluk) (Return value : String)
•
•
•
•
Metnin içerisinden belli bir kısmını almak için kullanılır.
String metin = ‘’Görsel Programlama’’;
String kucukMetin = metin.Substring(0,6);
-> Görsel
• StartsWith(str_ifade) (Return value : Boolean)
• Metnin bir ifade ile başlayıp başlamadığını kontrol edip True/False değer
döndürür.
• Adres.StartsWith(‘’www’’);
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
• MATH.Pi
• Pi sayısını verir.
• Console.Write (MATH.Pi);
• -> 3.14159265358979323846
• MATH.Cos ( dbl_derece) (Return value : Double)
• Verilen derecenin kosinüsünü verir. Derece Radyan cinsinden
olmalıdır.
• Double derece = 180;
• Double kos = Math.Cos(Math.PI * derece / 180);
• > -1
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
• MATH.Sin ( dbl_derece) (Return value : Double)
•
•
•
•
Verilen derecenin sinüsünü verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır.
Double derece = 90;
Double kos = Math.Sin(Math.PI * derece / 180);
>1
• MATH.Tan ( dbl_derece) (Return value : Double)
• Verilen derecenin tanjantını verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır.
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
• Math.Round : Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.
Math.Floor: Sayıyı aşağıdaki tam sayıya yuvarlar.
Math.Ceiling: Sayıyı yukaridaki tam sayıya yuvarlar..
• Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″
pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.
• Math.Max : Girilen iki sayı arasındaki en büyük sayıyı bulur.
Math.Min : Girilen iki sayı arasındaki küçük sayıyı bulur.
Math.Sign : Sayının İşaretini Bulur Negatif Sayılar İçin “-1″
Pozitif Sayılar İçin “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.
Math.Pow : Sayıların üs hesaplamasını yapar.

similar documents