Bitten Nordriks presentasjon

Report
Prestasjonsledelse og
prestasjonskultur
- Et folk av vinnere?
”Den norske modellen”
• ”Den norske modellen” er et begrep
som brukes for å beskrive hvordan
arbeidslivet er organisert i Norge
• Begrepet brukes for å illustrere forholdet
mellom arbeidstakere og arbeidsgivere,
arbeidstaker og arbeidsgiverforeninger
og begge siders forhold til Staten
I motsetning til en rent
toppstyrt ledelsesmodell?
• Ledelsesmodellen i HR skyver
partsforholdet til siden
• Tillitsvalgtes plass blir redusert
• Ensidig ovenfra og ned
• Se utlagt faktaark fra Idebanken
• Vil bli noe mer redegjort for i Stugus
innledning
Eksempel Posten Norge:
• Mål gitt: 10 % avkastning på
egenkapital etter skatt – argument for
rasjonaliseringsprosessen OpEx basert
på lean-filosofi: ”fjerne aktivitet som ikke
er direkte verdiskapende”
Ansattes erfaring:
• ”… De fra OpEx snakket om at medvirkning
fra de ansatte er viktig, men det har vist seg å
være helt feil. Alt blir bestemt ovenfra og ned.
Vi får ikke påvirke noen ting som er av
betydning. Det vi får bestemme er hvor
papirkurven skal stå og hvor mange penner vi
får ha i skuffen. … OpEx har knekt
arbeidsmiljøet helt. Det er krangling mellom
kollegaer som aldri har kranglet før, og
motivasjonen er helt borte” (Tillitsvalgte)
Lederundersøkelsen 2011:
I hvilken grad opplever du at du har reell innflytelse på
følgende forhold:
I svært
stor
grad
I stor grad
Verken/
eller
I liten
grad
I svært
liten grad
Beregning
av nøkkeltall
2,1
10,2
27,6
36,4
23,7
Utarbeidelse
av rutiner
4,9
26,4
28,5
30,3
9,9
Beste
praksis
3,6
19,8
37,1
28,8
10,8
Klar for
kunde
3,6
15,6
37,0
30,1
13,8
N = 284
Mer styring mindre demokrati?
• ”Vi trenger mer Autoritære ledere som
bedriver mer styring. …Ledere skal
bestemme og vise vei, ikke være tjenere og
omsorgspersoner for sine medarbeidere. …
Medarbeidere bør medvirke men ikke
bestemme”. Tom Colbjørnsen – BI rektor
• ”En bedrift er ikke noe demokrati” –
Konserndirektør Statoil
Ledelsens oppgaver:
• Ledelse i den norske modellen;
”Samarbeidets grunnlag er erkjente og
legitime interessemotsetninger knyttet til
posisjon (arbeidsgiver og arbeidstaker).
Samarbeidets målsetning er å komme frem til
et kompromissbasert interessefellesskap. I
tråd med demokratiske idealer bygger de på
likhetsidealer uttrykt gjennom prosedyrer og
etterprøvbarhet” (Fafo 2007: 24, side 31)
Ledelsens oppgaver:
• Ledelse i HRM modellen: ”Samarbeidet finner
sted innenfor rammene av bedriften som
interessefellesskap, der det vil være fravær
av konflikt. I den individbaserte formen er
motivasjon, inkludering og ikke minst det å
skaffe oppslutning om målsettingene
hovedoppgaven. Det er lederens oppgave å
komme frem til målsettingen, målsettingen er
ikke kompromissbasert” (Fafo 2007: 24, side
31)
HR Norge om innflytelse:
• ”Even Bolstad konstaterer, som Jan Olav
Brekke at tillitsvalgtmakten er under press i
Norge. Samtidig er arbeidslivet blitt mer
individualisert, særlig i kunnskapsintensive
bedrifter. … Den klassiske tillitsvalgrollen er
under press men jeg tror ikke at det
nødvendigvis må være negativt at ledelsen
forholder seg til medarbeiderne som individer.
Når medarbeiderne skal møte en leder
forholder de sg til en enkelt pers som har en
relasjon til dem”
HR Norge om innflytelse:
• ”… For fagforeningen som institusjon vil
dette være en trussel, men hvis
fagforeningsrelasjonen erstattes av en
fullverdig relasjon på individnivå må ikke
individet nødvendigvis tape på det”
(Ukeavisen ledelse 28.04.11)
Opplevelse av innflytelse på
toppsjiktet
Påstand: Når jeg tar opp forhold med min nærmeste leder opplever
jeg at han har tilstrekkelig innflytelse på virksomhetsledelsen for
ivaretakelse av mine interesser.
Alle
Helt
uenig
Uenig
Verken/
eller
Delvis
enig
Helt
enig
Ikke
relevant
8,9
16,6
19,2
29,1
23,5
2,6
N = 303
Opplevelse av lederes
innflytelse på toppsjiktet:
Påstand: Ledere i linjen får stadig mindre innflytelse på toppsjiktet i
min virksomhet - varehandel
Alle
Helt uenig
Uenig
Verken/
eller
Delvis
enig
Helt enig
8,9
14,2
19,5
26,7
29,0
N = 303
”Myk” HR
• Personalfeltets to funksjoner:
– Administrasjon: lønn, lønnssystemer, drift, av ulike
personaladministrative systemer, organisering av
rutinemessig opplæring
– Den sosiale: motivering, holdningsskapende
arbeid, utvikling og bruk av belønningssystemer,
tilrettelegging av arbeidsoppgaver for den enkelte,
konfliktløsning, støtte i vanskelige livssituasjoner,
kommunikasjon og bedriftskultur
Strategisk HR
• HR innsatsen et virkemiddel for å
realisere organisasjonens overordnede
målsettinger.
– Øverste HR ansvarlig innlemmes i
organisasjonens toppledelse
– ”fra redskap for å bedre de ansattes vilkår
til i større grad å bli styringsredskap for
ledelsen”
– HR-rollen: en agent for ledelsen mer enn
de ansatte
Strategisk HR
• Utvikling av belønnings- og
incentivsystemer
• Utvikling av informasjons- og
styringssystemer, der man i tillegg til
finansielle og økonomiske parametere
også måler og styrer i forhold til mer
”softe” variabler (ansattes kompetanse,
motivasjon og ”softe” ytelser)
Lederundersøkelsen 2011:
Hvor enig eller uenig er du i påstandene:
Helt uenig
Personal-/HR avd. som
verktøy for ledelsen er
forsterket
Personal-/ HR avd.
ivaretar arbeidstakernes
interesser like godt som
arbeidsgivers interesser
Delvis
uenig
Verken/
eller
Delvis
enig
Helt enig
4,0
10,6
40,3
29,2
11,8
10,2
22,9
34,6
18,5
10,2
N=
2778
HR og prestasjonsledelse:
• Prestasjons- og resultatvurderinger er i
følge HR-Norge en forutsetning for å
kunne iverksette målrettede tiltak for ”…
forbedring av adferd og prestasjon,
kompetanseutvikling eller avvikling”.
– Mindre stabilitet i rammevilkår og færre
avtalemessige reguleringer; ”… gjør det
lettere å slippe unna med slike prosesser i
privat sektor” (HR-Norge 2009)
Prinsippet om normalfordeling:
”Noen må ut”
• ”Det eneste vi kan gjøre for folk som
ikke presterer, er å la være å belemre
dem med folk som ikke presterer”
(Wells Fargo – Amerikansk bank sitert i
Sigurd Vik 2007: 60)
• Slående hvordan man i alle sektorer
oppgir å ha ambisjoner om å øke
”performance management” orientert
ledelsespraksis (HR Norge 2009: 26)
Hva vil det si å prestere?
• Tradisjonelt har arbeidstakere blitt målt i
forhold til inntjening. Med
prestasjonsledelse er det ikke lenger
nok å skape fremragende resultater.
Like viktig sies det å være hvordan
resultatene er oppnådd (Vik 2007: 254)
• Nøkkelord: verdier, holdninger, atferd
Hva er kompetanse?
• ”Etter min oppfatning er holdninger en
avgjørende faktor for om man får
anvendt sine kunnskaper på en god
måte” (Vik 2007: 46). Det handler om:
– ”… personlighet, holdninger og verdier i forhold til
oppgaver, produkter, kollegaer og kunder. Det vil
være ulikt hva vi oppfatter som de rette
holdningene. Derfor er det viktig at alle
virksomheter har gjennomdiskutert hvilke felles
holdninger som skal gjelde på arbeidsplassen.
Holdningene må kobles til bedriftens verdier”
– Eksempler
Gjennomdiskuterte verdier?
I hvilken grad opplever du som tillitsvalgt at toppledelsen reelt
ønsker dine innspill i saker som gjelder bedriftens verdier?
Alle
I svært stor
grad
I stor grad
Verken/
Eller
I liten grad
I svært liten
grad
10,2 (20)
30,7 (12)
32,9 (24)
19,1 (28)
7,1 (16)
N = 283
Om innflytelse og
kompetanse:
I hvilken grad opplever du som tillitsvalgt at toppledelsen reelt
ønsker dine innspill i saker som gjelder arbeidstakernes
utviklingsbehov?
Alle
I svært stor
grad
I stor grad
Verken/
Eller
I liten grad
I svært liten
grad
6,0
25,7
34,2
26,8
7,4
N = 284
Om innflytelse ved avvikling:
I hvilken grad opplever du som tillitsvalgt at toppledelsen reelt
ønsker dine innspill i saker som gjelder nedbemanning?
Alle
I svært stor
grad
I stor grad
Verken/
Eller
I liten grad
I svært liten
grad
4,6
29,2
33,8
22,2
10,2
N = 283
Eks.: STATOIL
• ”Modig”; er du nyskapende og stimulerer til nye
ideer? Bidrar du til konstruktive løsninger?
• ”Åpen”; kommuniserer du presist? Gir og tar du
imot konstruktive løsninger?
• ”Tett på”; dirver du vedvarende og målrettet
kompetanseutvikling? Viser du engasjement og
utholdenhet og står løpet ut? Har du fokus på de
viktige detaljene”
• ”Omtenksom”; viser du respekt for
enkeltmennesket? Bidrar du til et godt
arbeidsmiljø?
Fafo forsker Arup Seip:
• ”… omfattende evalueringssystemer
kan svekke den ansattes kritiske
holdning” (Teknisk Ukeblad
09.12.2010).
Lederundersøkelsen 2011:
Hvor enig eller uenig er du i påstanden; virksomhetsledelsens fokus
på holdninger som eksempelvis lojalitet kan gjøre det vanskelig å
rapportere om kritikkverdige forhold?
Helt uenig
Uenig
Verken/
Eller
Enig
Helt enig
N = 2796
Alle
12,8
19,2
33,8
22,2
8,2
2796
Statoil
8,4
17,3
26,3
28,5
15,1
179
Eks.: Norsk statlig virksomhet
• Nedbemanning – kartlegging:
– Formalkompetanse (50 %)
– Omstillingsdyktighet, fleksibilitet,
effektivitet, lojalitet, samarbeidsevner,
realkompetanse i forhold til
omstillingsdyktighet, ”egendrive” eller
”egenmotor”
– Objektivitet i kartleggingen?
– Innsynsrett for tillitsvalgte?
Etterprøvbarhet?
Lederundersøkelsen 2011:
Hvor enig eller uenig er du i påstanden; omfattende kartlegginger av
arbeidstakernes personlighet og holdninger kan misbrukes av
virksomhetsledelsen?
Alle
Helt uenig
Delvis
uenig
Verken/
Eller
Delvis enig
Helt enig
N=
8,1
12,4
23,9
34,5
16,0
2836

similar documents