การประชุมชี้แจง (ร่าง)

Report
ี้ จง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
การประชุมชแ
่ เสริมสหกรณ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ของกรมสง
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.
ั้ 1 สาน ักพ ัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชน
ั กรุงเทพมหานคร
ถนนพิชย
ระเบีย
มม
ระเบี
ยบวาระการประชุ
บวาระการประชุ
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งประธานแจ้งให้ทป
ี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
3.1 ร่างกรอบคารับรองการปฏิบัตริ าชการของกรมสง่ เสริมสหกรณ์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ตัวชวี้ ัด)
3.2 การจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับ สานั ก/กองหรือ
เทียบเท่า/กลุม
่ สถาบัน
3.3 ปฏิทน
ิ การจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการและการประเมินผล
การปฏิบต
ั ริ าชการของกรมสง่ เสริมสหกรณ์ และสานั ก/กอง/สานั กงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานภายในกรม
สง่ เสริมสหกรณ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (13 ตัวชวี้ ัด)
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ระเบี
มป
ระเบียบวาระที
่ 1ย
เรืบวาระการประชุ
อ
่ งประธานแจ้งให้ท
ี่ ระชุมทราบ
สรุปต ัวชวี้ ัดภารกิจหล ักของกรมฯ ตามการเจรจาต ัวชวี้ ัด
ว ันที่ 26 มีนาคม 2557
ตัวชีว้ ด
ั
เจรจาตัวชี้วดั (วันที่
26.03.57)
1.3.1 ร ้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของจานวน
สหกรณ์ทผ
ี่ า่ น เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมสง่ เสริมสหกรณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
3.57 4.07 4.57 5.07 5.57
(น้ าหนักร ้อยละ 10)
interval = x ± ร ้อยละ 0.5
บวาระการประชุ
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 1 เรือ
่ ยงประธานแจ้
งให้ทป
ี่ ม
ระชุมทราบ (ต่อ)
ตัวชีว้ ด
ั
เจรจาตัวชี้วดั (วันที่
26.03.57)
1.3.2 ร ้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของจานวน
กลุม
่ เกษตรกรทีผ
่ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานของกรมสง่ เสริมสหกรณ์
นา้ หน ักร้อยละ 10
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
2.67 2.77 2.87 2.97 3.07
interval = x ± ร ้อยละ 0.1
บวาระการประชุ
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 1 เรือ
่ ยงประธานแจ้
งให้ทป
ี่ ม
ระชุมทราบ (ต่อ)
ตัวชีว้ ด
ั
เจรจาตัวชี้วดั (วันที่
26.03.57)
1.4.1 ร ้อยละของสหกรณ์
ทีไ่ ด ้รับการพัฒนามีอต
ั รา
การเพิม
่ ของปริมาณธุรกิจ
นา้ หน ักร้อยละ 8
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
70 71.50 73 74.50 76
ค่าระด ับ 3 = ร้อยละ 73
interval = x ± ร้อยละ 1.5
บวาระการประชุ
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 1 เรือ
่ ยงประธานแจ้
งให้ทป
ี่ ม
ระชุมทราบ (ต่อ)
เจรจาต ัวชวี้ ัด
(ว ันที่ 26.03.57)
ตัวชวี้ ด
ั
1.4.2 ร ้อยละของกลุม
่ เกษตรกร
ทีไ่ ด ้รับการพัฒนามีอต
ั ราการ
เพิม
่ ของปริมาณธุรกิจ
นา้ หน ักร้อยละ 7
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
67
68
69
70
71
ค่าระดับ 3 = ร ้อยละ 69
interval = x ± ร ้อยละ 1
บวาระการประชุ
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 1 เรือ
่ ยงประธานแจ้
งให้ทป
ี่ ม
ระชุมทราบ (ต่อ)
ตัวชวี้ ด
ั
ต ัวชวี้ ัดที่ 1.5 ร้อยละความสาเร็ จในการแก้ไขปัญหาหรือฟื้ นฟูสหกรณ์ตาม
แผนงาน
** ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการฯ (ส.ก.พ.ร.) เพิม
่ เติม**
อยูร่ ะหว่างการรอผลการพิจารณา
ระเบีระเบี
ยบวาระการประชุ
ยบวาระที่ 2 ม
 ร ับรองรายงานการประชุมคณะทางานจ ัดทา
คาร ับรองและการรายงานผลการปฏิบ ัติราชการ
ตามคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ครงที
ั้ ่
1/2557
ระเบี
ยบวาระการประชุ
ม
ระเบีย
บวาระที
่ 3 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
3.1 (ร่าง)กรอบคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของกรมสง่ เสริมสหกรณ์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ตัวชวี้ ด
ั )
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
กรอบการประเมินผล 2557
มิตภ
ิ ายนอก
ิ ธิผล (70)
การประเมินประสท
นา้ หน ัก
(%)
70
1. ตัวชวี้ ัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง / ตัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ ี
เป้ าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชวี้ ัด
ภารกิจหลักของกรม (5 ตัวชวี้ ัด)
70
ระเบียบวาระการประชุ
ม
ระเบียบวาระที
่ 2 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
(ต่อ)
ร่างกรอบคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของกรมสง่ เสริมสหกรณ์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ตัวชวี้ ด
ั )
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2557
มิตภ
ิ ายใน
30
ิ ธิภาพ 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2 ตัวชวี้ ด
การประเมินประสท
ั )
(20)
3. การประหยัดพลังงาน
5
5
ิ ธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
4. การพัฒนาประสท
10
การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (2 ตัวชวี้ ด
ั )
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
5
6. การสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ (กระบวนการรับ
จดทะเบียนสหกรณ์) (3 ตัวชวี้ ด
ั )
รวม
5
100
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 3.2 การจ
ัดทาคาร ับรองการปฏิ
บ ัติราชการ
ยบวาระการประชุ
ม
ระด ับ สาน ัก/กอง หรือเทียบเท่า/กลุม
่ สถาบ ัน
**download เอกสารได้ท ี่
http://webhost.cpd.go.th/develop2/
ระเบียบวาระการประชุ
มยบวาระที่ 3.3
ระเบี
ปฏิทน
ิ การจัดทาคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการและการประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการ
ของกรมสง่ เสริมสหกรณ์ และสานัก/กอง/สานักงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
กิจกรรม
ภายใน 12 พ.ค. 2557  หน่วยงานสง่ รายงานผลประเมินผลตนเองตนเอง (Self Assessment
Report) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2556 – 31 ต.ค. 2557)
ระด ับกระทรวง/ระด ับกรม
ให ้กลุม
่ พัฒนาระบบบริหารพร ้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานทางเอกสาร
และ E-mail : [email protected]
ภายใน พ.ค. 2557 ถึง  หน่วยงานสง่ คาร ับรองการปฏิบ ัติราชการในระด ับ สาน ัก/กอง/
มิ.ย. 2557
สาน ักงาน ทีผ
่ ู ้บริหารหน่วยงานลงนามแล ้วให ้กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร
เพือ
่ รวบรวมนาเสนออธิบดีและรองอธิบดีทก
ี่ ากับดูแลลงนามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
ภายใน 10 ก.ค. 2557
 หน่วยงานสง่ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment
Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 มิถน
ุ ายน 2557)
ระด ับกระทรวง ระด ับกรมและ สาน ัก/กอง
ให ้กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร พร ้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐาน
ทางเอกสารและ E-mail : [email protected]
ระเบี
ยยบวาระการประชุ
ระเบี
บวาระที่ 3.3 (ต่อ)ม
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการและการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
่ เสริมสหกรณ์ และสาน ัก/กอง/สาน ักงาน
ของกรมสง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
ภายใน 10 ต.ค. 2557
กิจกรรม
 หน่วยงานสง่ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 ก ันยายน2557)ระด ับกระทรวง
ระด ับกรมระด ับสาน ัก/กอง และแบบฟอร์มสรุปผลคะแนนระด ับ
บุคคล
ิ้ สุดการรับคาขอเปลีย
 สน
่ นแปลงรายละเอียดตัวชวี้ ด
ั ฯ
(ตัวชวี้ ด
ั ระดับกรม) ในกรณีทส
ี่ ว่ นราชการ (1) ได ้รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้ (2) ไม่ได ้รับจัดสรรงบประมาณหรือ
ได ้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนเปลีย
่ นแปลงรายการ
ธ.ค. 2557 – ม.ค 2558
สง่ ให ้กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร พร ้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐาน ทาง
เอกสารและ E-mail : [email protected]**
 สานักงานก.พ.ร. และผู ้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการฯ
รอบ 12 เดือน ณ กระทรวง
ยบวาระการประชุ
มจารณา
ระเบียระเบี
บวาระที
่ 4 เรือ
่ งเพือ
่ พิ
ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
่ เสริมสหกรณ์ ประจาปี งบประมาณ
ของหน่วยงานภายในกรมสง
พ.ศ. 2557 (13 ต ัวชวี้ ัด)
ต ัวชวี้ ัดที่ 1 : ร้อยละเฉลีย
่ ถ่วงนา้ หน ักของต ัวชวี้ ัดตามภารกิจหล ัก
่ เสริมสหกรณ์ (5 ต ัวชวี้ ัด)
ของหน่วยงานภายในกรมสง
1.2 ร้อยละของเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Famer (Output
Joint KPI : Zoning) (สสส.) **นา้ หน ัก ร้อยละ 5
้ ของจานวนสหกรณ์และกลุม
1.3 ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
่
่ เสริมสหกรณ์
เกษตรกรทีผ
่ า
่ นเกณฑ์มาตรฐานของกรมสง
(2 ต ัวชวี้ ัดย่อย) (สสส.) **นา้ หน ัก ร้อยละ 10
1.4 ร้อยละของสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรทีไ่ ด้ร ับการ
พ ัฒนามีอ ัตราการเพิม
่ ของปริมาณธุรกิจ(2 ต ัวชวี้ ัดย่อย)
(สพส.) **นา้ หน ัก ร้อยละ 10
1.5 ระด ับความสาเร็ จในการกาก ับดูแลสหกรณ์ทม
ี่ ี
่ เสริมสหกรณ์ **นา้ หน ัก ร้อยละ 5
ข้อบกพร่องของกรมสง
1.6 ร้อยละเฉลีย
่ ถ่วงนา้ หน ักของต ัวชวี้ ัดตามภารกิจหล ัก
ของหน่วยงาน **นา้ หน ัก ร้อยละ 15
นา้ หน ัก
ร้อยละ 45
อยูร่ ะหว่างการเจรจา
ตัวชวี้ ัดระดับกระทรวง
ตัวชวี้ ัดที่
1.3, 1.4, 1.5
อยูร่ ะหว่างการเจรจา
ตัวชวี้ ัดกับ ส.ก.พ.ร.
หมายเหตุ หน่วยงานใดทีไ่ ม่ม ี
การกาหนดตัวชวี้ ด
ั ที่
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
ให ้นาน้ าหนักไปรวมไว ้
ทีต
่ ัวชว้ี ัดที่ 1.6
ต ัวชวี้ ัดที่ 2 : ร้อยละของระด ับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
(ตามภารกิจหล ักของหน่วยงาน)
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
65
70
75
80
85
ผู ้รับบริการ หมายถึงเจ ้าหน ้าทีข
่ องกรมสง่ เสริมสหกรณ์ทงั ้ สว่ นกลาง
และสว่ นภูมภ
ิ าคทีร่ ับบริการจากหน่วยงาน
ดาเนินการสารวจผ่านระบบสารสนเทศของกรมสง่ เสริมสหกรณ์
ต ัวชวี้ ัดที่ 3 : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 3.1 ร ้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
87
89
91
93
95
นา้ หน ัก
ร้อยละ
3
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 3.2 ร ้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายงานลงทุน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
70
73
76
79
82
หมายเหตุ หน่วยงานใดทีไ่ ม่มก
ี ารกาหนดต ัวชวี้ ัดที่ 3.2
ให ้นาน้ าหนักไปรวมไว ้ที่ ต ัวชวี้ ัดที่ 3.1
นา้ หน ัก
ร้อยละ
2
่ นราชการ
ต ัวชว้ี ัดที่ 4 : การประหย ัดพล ังงานของสว
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
ระด ับคะแนน
ข้อมูล
ขนตอนที
ั้
่1
ไฟฟ้ า
น้ ามัน
ขนตอนที
ั้
่2
ขนตอนที
ั้
่ 3-5
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
0.2500
รวม
5.0000
1.5000
รับผลร่วมกันทุกสานัก/กอง
ิ ธิภาพระบบสารสนเทศ
ต ัวชวี้ ัดที่ 5 : การพ ัฒนาประสท
ภาคร ัฐ
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการของ
สาน ักงาน ก.พ.ร.
ต ัวชวี้ ัดที่ 6 : การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรมองค์การ)
** ร ับผลร่วมก ันทุกสาน ัก/กอง
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ระด ับ 1
1
สง่ ภายหลัง
30 เม.ย. 2557
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 3
3
สง่ ภายใน
30 เม.ย.2557
ระด ับ 5
5
สง่ ภายใน
30 เม.ย. 2557 และครบถ ้วนทันสมัย
ต ัวชวี้ ัดที่ 6.2 :ระด ับความสาเร็จของการพ ัฒนาองค์การ
นา้ หน ัก
ร้อยละ 4
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
1
2
3
4
5
ครงที
ั้ ่ 1
pre-test
ผลสารวจระหว่างว ันที่ 16-30 ก ันยายน 2556 มาเป็นฐานในการ
่ แผนฯ ภายใน 30 เมษายน 2557)
จ ัดทาแผนพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ (สง
ผูร้ ับผิดชอบ : กกจ. กค. และ ศสท.
่ แผนตามกาหนด จะได้คะแนนต ัวชวี้ ัดนีเ้ ท่าก ับ 1.0000 คะแนน
**กรณีไม่จ ัดสง
ครงที
ั้ ่ 2
post-test
สารวจระหว่างว ันที่ 1-15 ก ันยายน 2557
• คาถามด้านทุนมนุษย์ 10 ข้อ
• คาถามด้านทุนสารสนเทศ 6 ข้อ
• คาถามด้านทุนองค์การ 14 ข้อ
(รวมทงหมด
ั้
30 ข้อ)
ต ัวชวี้ ัดที่ 6.2 : ระด ับความสาเร็จการพ ัฒนาสมรรถนะ
องค์การ (ต่อ)
คะแนนต ัวชวี้ ัดที่ 6.2
X
1
2
3
4
นา้ หน ัก
ร้อยละ 4
= X + (0.2 x Y)
ระด ับการดาเนินการ
จัดสง่ แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ค่าเฉลีย
่ Gap โดยรวม ครัง้ ที่ 2 มากกว่า
ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
และ
ครัง้ ที่ 1
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดสง่ แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ค่าเฉลีย
่ Gap โดยรวม ครัง้ ที่ 2 น ้อยกว่า
ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
และ
หรือเท่ากับ ครัง้ ที่ 1
รายงานรอบ 6 เดือน
่ แผนพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
จ ัดสง
ค่าเฉลีย
่ Gap โดยรวม ครงที
ั้ ่ 2
ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา
และ
มากกว่า ครงที
ั้ ่ 1
การรายงานรอบ 6 เดือน
่ แผนพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
จ ัดสง
ค่าเฉลีย
่ Gap โดยรวม ครงที
ั้ ่ 2 น้อย
ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา
และ
กว่าหรือเท่าก ับ ครงที
ั้ ่ 1
การรายงานรอบ 6 เดือน
โดยที่
X = ค่าคะแนนตามระดับการดาเนินการในการจัดสง่ แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ
ค่าเฉลีย
่ สว่ นต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครัง้ ที่ 2
Y = จานวนข ้อคาถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ทีม
่ ส
ี ว่ นต่างระหว่างความเห็นและ
ความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครัง้ ที่ 2 น ้อยกว่าหรือเท่ากับครัง้ ที่ 1 โดยมี
น้ าหนัก ข ้อละ 0.2
ต ัวชว้ี ัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบ ัติราชการ
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
(กระบวนการร ับจดทะเบียนสหกรณ์) (สนม.) 3 ต ัวชวี้ ัดย่อย
ตัวชวี้ ัดที่ 7.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
นา้ หน ัก
ร้อยละ
1.5
1
2
3
4
5
ตัวชวี้ ัดที่ 7.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
ระด ับ 1
1
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
2
3
4
ระด ับ 5
5
นา้ หน ัก
ร้อยละ
1.5
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 7.3 ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ (สารวจโดยสานักงาน ก.พ.ร.)
ระด ับ 1
65
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
70
75
80
ระด ับ 5
85
หมายเหตุ หน่วยงานใดทีไ่ ม่มก
ี ารกาหนดต ัวชวี้ ัดที่ 7
ให ้นาน้ าหนักไปรวมไว ้ที่ ต ัวชวี้ ัดที่ 1.6
นา้ หน ัก
ร้อยละ
2
ต ัวชวี้ ัดที่ 8 : ระด ับความสาเร็จของการพ ัฒนาปร ับปรุง
สารสนเทศ (ระด ับหน่วยงาน)
ระด ับ
คะแนน
นา้ หน ัก
ร้อยละ 2.5
เกณฑ์การให้คะแนน
1
รายการข ้อมูลพืน
้ ฐานทีแ
่ ต่ละหน่วยงานจัดทาครบถ ้วนตามมาตรฐานข ้อมูลกลาง 80 %
2
รายการข ้อมูลพืน
้ ฐานทีแ
่ ต่ละหน่วยงานจัดทาครบถ ้วนตามมาตรฐานข ้อมูลกลาง 90 %
3
รายการข ้อมูลพืน
้ ฐานทีแ
่ ต่ละหน่วยงานจัดทาครบถ ้วนตามมาตรฐานข ้อมูลกลาง 100 %
4
หน่วยงานจัดทาฐานข ้อมูลกลางของหน่วยงาน นาขึน
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และแจ ้งผลการดาเนินงานแล ้วเสร็จทาง E-mail :[email protected]
5
ดาเนินการปรับปรุงฐานข ้อมูลกลาง ในประเด็นความท ันสม ัย (ข้อ2)ให้แล้วเสร็จภายใน
ว ันที่ 15 สงิ หาคม 2557
ต ัวชวี้ ัดที่ 9 : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการ
่ เสริมสหกรณ์
ข ับเคลือ
่ นค่านิยมกรมสง
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1 ระด ับ 2 ระด ับ 3 ระด ับ 4 ระด ับ 5
-
50
ปรับปรุง
60
พอใช ้
รายละเอียดต ัวชวี้ ัด
่ เสริมสหกรณ์
พิจารณาผลสาเร็จของการข ับเคลือ
่ นค่านิยมกรมสง
่ เสริมสหกรณ์ :
ของหน่วยงาน ตามแนวทางข ับเคลือ
่ นค่านิยมกรมสง
ระด ับหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
70
ดี
80
ดีเด่น
คะแนนประเมิน
(ร้อยละ)
100
่ รายงานผลการดาเนินการข ับเคลือ
่ เสริมสหกรณ์ เป็นเอกสาร
1. จ ัดทา/สง
่ นค่านิยมกรมสง
่ ถึงกลุม
หรือ ไฟล์ขอ
้ มูล สง
่ พ ัฒนาระบบบริหาร
ภายในว ันที่ 15 กรกฎาคม 2557
่ รายงานผลการดาเนินการข ับเคลือ
***หากหน่วยงานใดสง
่ นค่านิยม
่ เสริมสหกรณ์ ล่าชา้ กว่ากาหนด จะถูกปร ับลดคะแนนว ันละ 1.0000 คะแนน
กรมสง
ของคะแนนประเมินร้อยละ 20 (น ับเฉพาะว ันทาการ)
20
่ เสริมสหกรณ์ ของ
2. ผลการประเมินผลสาเร็จของการข ับเคลือ
่ นค่านิยมกรมสง
คณะทางานฯ ทีก
่ รมแต่งตงั้ ด ังนี้
้ ไป
2.1 คะแนนประเมิน 80 คะแนนขึน
2.2 คะแนนประเมิน 70-79 คะแนน
2.3 คะแนนประเมิน 60-69 คะแนน
2.4 คะแนนประเมิน 50-59 คะแนน
2.5 คะแนนประเมินตา่ กว่า 50 คะแนน
80
80
70
60
50
0
ต ัวชวี้ ัดที่ 10 : ระด ับความสาเร็จของการควบคุมภายใน
ี่ งของหน่วยงาน
และการบริหารความเสย
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
1
2
3
4
5
ต ัวชวี้ ัดที่ 11 : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานและต ัวชวี้ ัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาคร ัฐ
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
80
85
90
95
100
รับผลร่วมกันทุกสานัก/กอง
ต ัวชวี้ ัดที่ 12: ระด ับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนการจ ัดการความรู ้
ระด ับ
คะแนน
1
2
3
4
5
นา้ หน ัก
ร้อยละ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
 สานัก/กอง /สสพ.1,2 แต่งตัง้ คณะทางานการจัดการความรู ้ของหน่วยงาน
 จัดทาแผนการจัดการความรู ้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงึ่ แผนการจัดการความรู ้
ดังกล่าวจะต ้องประกอบด ้วย กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ กลุม
่ เป้ าหมายตัวชวี้ ด
ั
ั เจน (แบบฟอร์ม แผนการจัดการความรู ้)
เป้ าหมายตามตัวชวี้ ด
ั และผู ้รับผิดชอบอย่างชด
้
การระบุแหล่งความรู ้ (Identify) ทีใ่ ชในงาน
จับความรู ้ (Capture) อย่างน ้อย 1 องค์ความรู ้
การจัดเก็บความรู ้ (Storage) โดยรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู ้ทีไ่ ด ้นาเข ้า Digital file
องค์ความรู ้ ของหน่วยงานอย่างน ้อย 1 องค์ความรู ้
 ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ของหน่วยงาน ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80
 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ และองค์ความรู ้ทีไ่ ด ้
่ ให้สาน ักพ ัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (แนบไฟล์) ภายใน
จ ัดสง
ว ันที่ 30 สงิ หาคม 2557 (email : [email protected])
ต ัวชวี้ ัดที่ 13 :ระด ับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
บริหารความต่อเนือ
่ ง (Business Continuity Plan : BCP
ระด ับ
คะแนน
นา้ หน ัก
ร้อยละ 2.5
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ทบทวนและปรับปรุงแผนให ้เป็ นปั จจุบน
ั พร ้อมทัง้ จัดสง่ แผนฯ
ให ้กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและEmail ภายในวันที่ 16 สงิ หาคม
2557 (Email : [email protected])
3
 ทดสอบแผนบางสว่ น ได ้แก่ Call Tree และ Tabletop Testing พร ้อมทัง้
รายงานให ้กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและEmail
ภายในวันที่ 30 สงิ หาคม 2557 (Email : [email protected])
5
้
 การทดสอบแผนโดยจาลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใชแผน
BCP มา
ประยุกต์ใช ้ โดยการจาลองเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ 1 ครัง้ /ปี ร่วมกันทุก
หน่วยงานโดยมีผู ้รับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ผู ้จัดการแผน BCP : สานักงานเลขานุการกรม ,
2. ฝ่ ายอาคารสถานที่ : กองคลัง
3. พืน
้ ทีป
่ ฏิบัตงิ านสารองหลัก : สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
4. ไอทีและระบบสารสนเทศ : ศูนย์สารสนเทศ)
้
5. ทุกหน่วยงานร่วมซอมแผนและส
งั เกตการณ์
 รายงานผลการดาเนินการทดสอบโดยจาลองสถานการณ์เสมือนจริง จัดสง่ ให ้กลุม
่
พัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 30 สงิ หาคม 2557 (email :
[email protected])
ขอบคุณ
กลุม
่ พ ัฒนาระบบบริหาร
่ เสริมสหกรณ์
กรมสง

similar documents