נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי

Report
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר‬
‫רפואי‬
‫מהיבט האיכות‬
‫נוהל מספר ‪EX-009/01‬‬
‫‪ 10‬ליולי ‪2012‬‬
‫כרמלה וינטראוב‬
‫מבוא‬
‫בעל רישום של תכשיר רפואי חייב לדווח על כל שינוי בתכשיר למשרד הבריאות‬
‫בהתאם לתקנה ‪ 13‬ב"תקנות הרוקחים (תכשירים)‪ ,‬תשמ"ו ‪."1986 -‬‬
‫בנושא שינויים מהיבט האיכות אומצו ההנחיות האירופאיות‪ ,‬למעט במקרים בהם‬
‫נדרשת התאמה לחקיקה ולתנאי הרישום במדינת ישראל‪.‬‬
‫בקשות לשינוי מהיבט איכות בתיקי הרישום לתכשירים רפואיים‪ ,‬מוערכות ביחידות‬
‫להערכת תיקי רישום (איכות) במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‪.‬‬
‫נוהל זה אינו חל על שינויים המופיעים בנוהל האירופאי בנושאים קליניים‪ ,‬אמ"ר‪ ,‬ושינויים‬
‫מנהליים המפורטים בהודעת אגף הרוקחות מתאריך ‪ 30‬ביוני ‪.2010‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .1‬מהות‬
‫מטרת הנוהל לתאר את אופן הגשת הבקשות לשינוי של תכשירים‬
‫רפואיים רשומים במדינת ישראל והטיפול בהן‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .2‬מסמכים ישימים‬
‫‪.1‬‬
‫תקנות הרוקחים (תכשירים)‪ ,‬תשמ"ו – ‪.1986‬‬
‫‪. No 1234/2008‬‬
‫‪.2‬‬
‫נוהל השינויים האירופאי‬
‫‪.3‬‬
‫מכתבי המכון בנושא אימוץ נוהל השינויים (‪.)2010-2012‬‬
‫‪.4‬‬
‫הודעת האגף בנושא שינויים המוגשים ישירות לאגף הרוקחות מיום ‪30‬‬
‫ליוני ‪.2010‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪.5‬‬
‫חוזר ליצרנים‪/‬יבואנים בנושא הגשה לרישום של תכשירים ביולוגיים מיום‬
‫‪ 27‬למאי ‪.2007‬‬
‫‪.6‬‬
‫נוהל יציבות "הגשת נתוני יציבות של חומרים פעילים ותכשירים רפואיים‬
‫בעת הגשות לרישום‪ ,‬חידוש רישום ושינויים" ‪. EX-007‬‬
‫‪.7‬‬
‫נוהל חידושים "נוהל להגשת בקשה לחידוש תעודת איכות לתכשיר‬
‫רפואי"‪.EX-005‬‬
‫‪.8‬‬
‫נוהל הגשת דוגמאות "הגשת דוגמאות וסטנדרטים בעת הגשות למכון"‪EX-‬‬
‫‪.001‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .3‬הגדרות‬
‫‪‬‬
‫שינוי –כל שינוי מהיבט האיכות במידע שהוגש למכון בתיק הרישום של התכשיר‪,‬‬
‫כולל שינויים ב‪ Active Substance Master File -‬וב‪.Plasma Master File-‬‬
‫‪‬‬
‫שינוי ‪–Type IA‬שינוי בעל השפעה מועטה או ללא כל השפעה על איכות‪ ,‬בטיחות‬
‫ויעילות התכשיר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שינוי ‪ -)IN-Immediate Notification( Type IAIN‬שינוי בעל השפעה מועטה או ללא‬
‫כל השפעה על איכות‪ ,‬בטיחות ויעילות התכשיר‪ ,‬אך בעל משמעות לבקרה‬
‫השוטפת על התכשיר ו‪/‬או גורר שינוי בפרטי תעודת הרישום‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫‪ ‬שינוי ‪ -Type IB‬שינוי בעל השפעה מועטה‪ ,‬אשר אינו מתאים לדרישות של‬
‫שינויים מסוג ‪.Type IA, Type IAIN‬‬
‫שינוי מינורי שהוגשו עבורו כל המסמכים הנדרשים לפי נוהל‬
‫‪‬‬
‫‪-Type 1B foreseen‬‬
‫השינויים האירופאי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -Type 1B un-foreseen‬שינוי מינורי שאינו עומד בתנאים ו‪/‬או במסמכים הנדרשים‬
‫לפי נוהל השינויים האירופאי‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫‪‬‬
‫שינוי ‪ - Type II‬שינוי משמעותי העלול להשפיע על איכות‪ ,‬בטיחות ויעילות‬
‫התכשיר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - Grouping‬הגשה בקבוצה של מספר שינויים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תאריך היישום ‪ -‬התאריך שבו השינוי הוטמע בפועל במערכת האיכות של היצרן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תאריך ההגשה ‪ -‬התאריך בו התקבל השינוי במכון‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫‪ .4‬אחריות‬
‫‪‬‬
‫באחריות הרוקח הממונה של בעל הרישום לדאוג למלא‬
‫אחר דרישות הנוהל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באחריות המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה למלא‬
‫אחר המפורט בנוהל‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .5‬יישום‬
‫‪ ‬בעל הרישום ידווח באמצעות הרוקח הממונה על כל שינוי מהיבט האיכות‬
‫המחייב דיווח עפ"י הנוהל בכל תכשיר רשום בפנקס התרופות‪.‬‬
‫‪ ‬הבסיס לנוהל זה הינו נוהל השינויים האירופאי‪ ,‬בו מוגדרים ומסווגים‬
‫השינויים השונים על פי השפעתם על איכות‪ ,‬בטיחות ויעילות התכשיר‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫בקשה לשינוי יש להגיש בדרך הבאה‪:‬‬
‫‪ ‬בקשה לשינוי בתכשיר כימי יש להגיש לרכזת רישום תכשירים כימיים במכון‪.‬‬
‫‪ ‬בקשה לשינוי בתכשיר ביולוגי יש להגיש לרכזת רישום תכשירים ביולוגיים‬
‫במכון‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫הבקשה תוגש עם המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מכתב מלווה בשני עותקים‪ ,‬בו יפורטו השינויים המוגשים‪ ,‬המסמכים המצורפים‬
‫ומספר הקלסרים שהוגשו‪ .‬על גבי המכתב‪ ,‬בראש העמוד‪ ,‬יש לציין בגודל פונט‬
‫‪ 18‬בצורה מודגשת את סיווג השינוי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫רשימת תיוג (נספח ‪.)1‬‬
‫‪.3‬‬
‫טופס בקשה לשינוי בשני עותקים (נספח ‪.)2‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪.4‬‬
‫העתק של העמוד הרלוונטי לשינוי מתוך נוהל השינויים האירופאי‪ ,‬על גביו‬
‫מסומנים התנאים והמסמכים המצורפים לבקשה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫עבור תכשירי יבוא‪ :‬לשינויים מסוג ‪ II‬אישור רשויות לשינויים ממדינה מוכרת‬
‫לרישום תכשירים (עפ"י תקנות הרוקחים)‪ .‬ניתן להגיש את האישור עם הבקשה‬
‫לשינוי או במהלך הטיפול בבקשה במכון‪ .‬בקשות מסוג ‪ II‬לא יאושרו לפני קבלת‬
‫אישור הרשויות‬
‫בוחן הבקשה יכול לדרוש אישור לשינויים מסוג ‪ IB‬עפ"י שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מסמכים מנהליים רלוונטיים כגון‪ ,CPP :‬נספח ‪( 6‬שאלון)‪ ,‬אישור ‪ GMP‬וקבלה על‬
‫תשלום אגרה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪.7‬‬
‫עבור בקשה לשינוי אתר ולשינוי הרכב יש לשלוח שני עותקים של טופס בקשה‬
‫לתעודת איכות ונספח‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חומר תומך בבקשה לשינוי‪ .‬החומר יוגש במתכונת ‪ .CTD‬באם התיק שבמכון‬
‫אינו במתכונת ‪ CTD‬ניתן להגיש את החומר במתכונת שבה הוגש התיק‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ככלל אין להגיש דוגמאות עם בקשות לשינוי‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .6‬הגשת בקשות לשינוי בקבוצה (‪)grouping‬‬
‫ניתן להגיש מספר בקשות לשינוי בקבוצה (‪,)grouping‬עם מכתב מלווה‬
‫אחד וטופס בקשה לשינוי נפרד עבור כל שינוי‪.‬‬
‫‪ Grouping‬ניתן לבצע במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מספר שינויים מסוג ‪ IB ,IAIN , IA‬עבור אותו תכשיר‪.‬‬
‫השינויים יטופלו במסלול המחמיר שביניהם‪.‬‬
‫‪ .2‬שינוי זהה המוגש עבור מינונים שונים של אותו תכשיר‪.‬‬
‫‪ .3‬שינויים הנובעים זה מזה‪ .‬כלומר‪ ,‬שינוי מסוים שהינו תוצאה‬
‫של שינוי אחר‪ ,‬ולא שינויים שונים המבוקשים להטמעה‬
‫באותו זמן‪.‬‬
‫‪ .4‬בקשות אחרות יידונו לגופו של עניין‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ ‬אין לעכב הגשת בקשות לשינוי העלולות להשפיע על איכות‪ ,‬בטיחות‬
‫או יעילות התכשיר‪ ,‬בשל הרצון להגיש בקשות לשינוי בקבוצה‬
‫(‪.)grouping‬‬
‫‪ ‬לא ניתן להגיש בקבוצה בקשות לשינוי שחלקן מיועדות‬
‫לאגף הרוקחות וחלקן מיועדות למכון‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ ‬שינויים מינוריים מסוג ‪ IA‬ניתן לדווח עד שנה מתאריך היישום‪.‬‬
‫‪ ‬שינויים מסוג ‪ IB ,IAIN‬ו‪ II-‬חייבים בדיווח לפני יישומם‪.‬‬
‫‪ ‬השינויים המפורטים להלן‪ ,‬והמסווגים בנוהל השינויים האירופאי כשינויים‬
‫מסוג ‪ ,IA‬מסווגים על ידי המכון כשינויים מסוג ‪ ,IAIN‬בשל השפעתם על‬
‫הכתוב בתעודת הרישום‪:‬‬
‫‪ .1‬שינוי ‪ -B.II.a.3.a.2‬שינוי בהרכב חומרי טעם וצבע בתכשיר המוגמר‪.‬‬
‫‪ .2‬שינוי ‪ -B.II.a.3.b.1‬שינוי בהרכב החומרים הבלתי פעילים בתכשיר‬
‫המוגמר‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי ‪ -BII.a.4.a‬שינוי במשקל ציפוי של טבליות‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי ‪ -BII.b.2.a‬שינוי באתר שחרור של תכשיר סופי‪.‬‬
‫‪ .5‬שינוי ‪ -B.II.e.1.a)1‬שינוי באריזה ראשונית‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ ‬מעריך התיקים הבודק את הבקשה יכול לשנות את סיווג השינוי ולסווגו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫‪ ‬אין להגיש בקשה לשינוי עבור תכשיר חדש לפני שנחתמה תעודת האיכות‪.‬‬
‫‪ ‬יחד עם בקשה לחידוש רישום ניתן לצרף בקשות לשינוי מסוג ‪ IA‬בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬פניות ושאלות עבור בקשות שהוגשו לשינוי מסוג ‪ ,IA‬יש לשלוח בדואר‬
‫אלקטרוני לרכזת רישום תכשירים כימים‪ ,‬ולמעריך תיקים תכשירים ביולוגים‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .7‬בקשות דחופות לשינוי‬
‫בקשות דחופות לשינוי ניתן להגיש רק במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סכנה לבריאות הציבור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שינוי הנובע מחריגה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שינויי זנים בחיסוני שפעת עונתיים‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ ‬שינויים דחופים יש לשלוח בדואר למרכזות שינויים ביחידות לתכשירים‬
‫ביולוגיים ולתכשירים כימיים בהתאמה‪ .‬יש לציין על גבי טופס הבקשה‬
‫לשינוי ועל גבי מכתב הלוואי כי השינוי דחוף‪.‬‬
‫‪ ‬במקביל יש לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני לרכזות השינויים במחלקות‪.‬‬
‫על ההודעה בדואר האלקטרוני לכלול את הבקשה המלאה והסבר לסיבת‬
‫הגשת השינוי כדחוף‪.‬‬
‫‪ ‬בקשות דחופות לשינוי אתר בתכשירים כימיים יש להפנות לרכזת שינויי‬
‫אתר‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫‪ .8‬לוחות זמנים לטיפול בבקשות לשינוי‬
‫• שינוי מסוג ‪ - IA‬יוגש למכון תוך שנה מתאריך היישום‪ .‬אישור על קבלת‬
‫הבקשה יינתן תוך ‪ 40‬ימים קלנדריים‪.‬‬
‫• שינוי מסוג ‪ -IAIN‬יוגש למכון לפני יישום וייבדק תוך ‪ 40‬ימים קלנדריים‪.‬‬
‫אין ליישם השינוי ללא קבלת תשובת המכון‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫• שינוי מסוג ‪ -IB‬יוגש למכון לפני יישום וייבדק תוך ‪ 120‬ימים קלנדריים‪ .‬במידה‬
‫ולא התקבלה תגובה מהמכון עד ‪ 120‬ימים מיום ההגשה‪ ,‬ניתן ליישם את השינוי‪,‬‬
‫למעט שינויים המשפיעים על תעודת הרישום‪.‬‬
‫מכתב חסרים ישלח במידת הצורך ויעצור את מניין הימים לבדיקת השינוי‬
‫וליישומו‪ .‬על בעל הרישום להשיב תוך ‪ 60‬ימים על מכתב החסרים‪ .‬תשובה‬
‫סופית תתקבל תוך ‪ 30‬ימים מתאריך קבלת תשובת בעל הרישום למכתב‬
‫החסרים‪.‬‬
‫•‬
‫במידה ולא התקבל אישור בפרק זמן זה‪ ,‬ניתן ליישם את השינוי‪ ,‬למעט שינויים‬
‫המשפיעים על תעודת הרישום‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫•‬
‫שינוי מסוג ‪ -II‬יוגש למכון לפני יישום וייבדק תוך ‪ 120‬ימים קלנדריים‪ .‬מכתב‬
‫חסרים ישלח במידת הצורך‪.‬‬
‫על בעל הרישום להשיב תוך ‪ 60‬ימים על מכתב החסרים‪.‬‬
‫תשובה סופית תתקבל תוך ‪ 30‬ימים מתאריך קבלת תשובת בעל‬
‫הרישום למכתב החסרים‪.‬‬
‫אין ליישם השינוי ללא קבלת תשובת המכון‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫• תשובות בעל הרישום למכתבי חסרים מהמכון‪ ,‬ישלחו ישירות למעריך‬
‫התיקים שבדק את הבקשה ופנה לבעל הרישום בכתב‪ .‬על גבי התשובה‬
‫יש לציין בצורה ברורה את מספר הפנייה‪.‬‬
‫• בקשה דחופה לשינוי תיבדק תוך ‪ 15‬ימי עבודה מיום קבלתה בדואר‬
‫במכון‪ ,‬למעט שינויי זנים בחיסוני שפעת עונתיים‪.‬‬
‫• במידה ולא יתקבלו תשובות מבעל הרישום תוך פרק הזמן הנדרש‪,‬‬
‫תידחה הבקשה ותיסגר‪ .‬בעל הרישום יוכל להגיש את הבקשה מחדש‬
‫והיא תטופל כבקשה חדשה לשינוי‪.‬‬
‫• תחולה ‪10/10/2012 :‬‬
‫המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה‬
‫• נספח‪ -1‬רשימת תיוג‪docx.‬‬
‫• נספח ‪- 2‬טופס בקשה לשינוי‪docx.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫סיכום‬
‫שינוי סוג ‪IA‬‬
‫הגשת בקשה ‪ -‬תחילת ספירת ימים‬
‫סיום טיפול ע"י המכון ושליחת תשובה ‪ -‬עד ‪ 40‬יום‬
‫יישום לפני אישור‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫שינוי סוג ‪IAIN‬‬
‫הגשת בקשה ‪ -‬תחילת ספירת ימים‬
‫סיום טיפול ע"י המכון ושליחת תשובה ‪ -‬עד ‪ 40‬יום‬
‫לא ניתן ליישם לפני אישור‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫שינוי סוג ‪IB‬‬
‫הגשת בקשה ‪ -‬תחילת ספירת ימים‬
‫אישור המכון או שליחת מכתב חוסרים ‪ -‬עד ‪ 120‬יום‬
‫תשובת יצרן על מכתב חוסרים ‪ -‬עד ‪ 60‬יום‬
‫אישור או דחייה ע"י המכון – עד ‪ 30‬יום‬
‫•‬
‫במידה ולא התקבל מכתב חוסרים עד ‪ 120‬יום‪ ,‬ניתן ליישם את השינוי‪ ,‬למעט שינויים המשפיעים על‬
‫תעודת הרישום‪.‬‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫שינוי סוג ‪II‬‬
‫הגשת בקשה ‪ -‬תחילת ספירת ימים‬
‫אישור המכון או שליחת מכתב חוסרים ‪ -‬עד ‪ 120‬יום‬
‫תשובת יצרן על מכתב חוסרים ‪ -‬עד ‪ 60‬יום‬
‫אישור או דחייה ע"י המכון – עד ‪ 30‬יום‬
‫לא ניתן ליישם לפני אישור‬
‫המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה‬
‫תודה‬

similar documents