18.02.2013_Pabalstu prezentacija

Report
BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA UN VECĀKU
PABALSTA SISTĒMU PILNVEIDOŠANAS
IZVĒRTĒJUMS
Labklājības ministrija
2013.gada 18.februāris
SITUĀCIJAS ANALĪZE
EDSO statistikas datu un pētījumu analīze:
vecāku darba un ģimenes dzīvi līdzsvarojošie līdzekļi (subsidētie bērnu
aprūpes pakalpojumi bērniem līdz trīs gadu vecumam) intensīvāk veicina
dzimstību nekā atvaļinājumu un pabalstu piešķiršana. ES dalībvalstu, kurās
tiek plaši pielietoti šādi pasākumi, pieredze viennozīmīgi parāda, ka tajās ir
augstāks gan dzimstības līmenis, gan sieviešu nodarbinātības rādītājs
Augsts sieviešu nodarbinātības līmenis bieži vien iet rokrokā ar augstu
dzimstības līmeni, ja ir dotas iespējas saskaņot darbu ar ģimenes dzīvi.
Vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta sistēmu pilnveidošana
jāvērtē kopsakarā ar tādu pasākumu īstenošanu, kas ļauj saskaņot
profesionālo un ģimenes dzīvi (bērnu aprūpes publisko struktūru
kvalitāte, nodarbinātības un mājokļu politika)
Pabalstu paaugstināšana, vienlaikus nenodrošinot
vecāku darba un ģimenes dzīvi līdzsvarošos
līdzekļus – PII pieejamību un subsidētus bērnu
aprūpes pakalpojumus, nevar ilgtermiņā efektīvi
veicināt sieviešu nodarbinātību un dzimstību
2
Saskaņā ar ANO
Starptautiskā Bērnu
fonda 2012.gada
pētījuma datiem
Latvijai ir vieni no
sliktākajiem bērnu
nabadzības rādītājiem
Bērni pirmā
lielākā grupa starp
trūcīgajām
personām valstī
(2012.gadā 37 692
jeb 35%)
Summārais dzimstības
2011./2012.m.g.
koeficients 2010.gadā
formālajā bērnu
Latvijā bija 1,17 – viens no
aprūpē iekļauto bērnu
PROBLĒMU
FORMULĒJUMS
zemākajiem radītājiem ES
īpatsvars bērnu 1-2
valstīs un Baltijas valstīs
gadu vecumā kopskaitā
(Lietuvā 2010.gadā
bija tikai 36%
summārais dzimstības
koeficients bija 1,55,
Igaunijā – 1,63)
Zema PII un
alternatīvu bērna
aprūpes
pakalpojumu
pieejamība
Vieni no
zemākiem
dzimstības
radītājiem
ES/EEZ valstīs
3
PABALSTU UN CITU ATBALSTA LĪDZEKĻU IZVĒRTĒJUMS
Bērni vecumā līdz gadam
•Valsts pabalstu veidā sniedzamais atbalsts: vecāku pabalsts
(vid.mēn. 288 Ls) vai bērna kopšanas pabalsts 100 Ls mēnesī
•PII vai subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi nav pieejami
Bērni vecumā no gada līdz 1,5 gadam
•Valsts pabalstu veidā sniedzamais atbalsts: bērna kopšanas
pabalsts 100 Ls mēnesī un ģimenes valsts pabalsts 8 Ls mēnesī
•PII vai subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi nav pieejami
Bērni vecumā no 1,5 gada līdz 2 gadiem
•Valsts pabalstu veidā sniedzamais atbalsts: bērna kopšanas
pabalsts 30 Ls mēnesī un ģimenes valsts pabalsts 8 Ls mēnesī
•no 2013.gada 1.septembra tiks nodrošināts valsts atbalsts
pašvaldību PII rindu likvidēšanai (atbalstu līdz 100 Ls mēnesī)
piešķirs privātam pakalpojuma sniedzējam)
4
PABALSTU UN CITU ATBALSTA LĪDZEKĻU IZVĒRTĒJUMS
Konsekventi jāturpina valsts atbalsta palielināšana
ģimenēm ar bērniem, padarot to mērķētāko un
efektīvāko nabadzības un ienākumu nevienlīdzības
samazināšanai
Šobrīd ir problemātiski noteikt optimālo risinājuma variantu vecāku
pabalsta un BKP apmēru paaugstināšanai un piešķiršanas nosacījumu
pilnveidošanai:
1) lielam bērnu skaitam no gada vecuma nav pieejami PII pakalpojumi, kā arī
valsts atbalsts pašvaldību PII rindu likvidēšanai tiks ieviests tikai no
2013.gada 1.septembra un tā ietekme izpaudīsies turpmākajos gados
(ietekmi iespējams novērtēt tikai ex post 2014.-2015.gadā)
2) grūti noprognozēt, cik efektīvi 2013.gadā īstenojamie pasākumi atbalsta
palielināšanai ģimenēm ar bērniem ietekmēs dzimstību, kopsakarā ar
nodarbinātību un citiem demogrāfiskiem faktoriem
5
BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA SAŅĒMĒJU SKAITS UN LĪDZEKĻI
PABALSTA IZMAKSAI
Gads
Bērna kopšanas pabalsta
saņēmēju skaits vidēji gadā,
tūkst.
Bērna kopšanas pabalsta
izmaksai izlietotie līdzekļi,
tūkst. Ls
2008
27,2
10 985,5
2009
27,6
10 999,6
2010
27,5
11 226,4
2011
26,1
10 950,2
2012
24,3
10 511,7
2013 *
27,2
23 891,4
*budžeta plānotie rādītāji
6
VECĀKU PABALSTA SAŅĒMĒJU SKAITS UN APMĒRS
2013.gadā
plānotais
vecāku
pabalsta
apmērs –
326,5 Ls, bet
saņēmēju
skaits – 11,5
tūkst.
7
DZIMUŠO SKAITS 2005.-2012.GADĀ
Dzimstības
pieaugums
2012.gadā – 3,6%
8
VECĀKU PABALSTA UN BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA
SISTĒMAS ES/EEZ VALSTĪS
Bērna kopšanas
pabalsta sistēma (vai
alternatīva visp.
ienākumu finansētā
sistēma)
Vecāku pabalsta
sistēma (sociālās
apdrošināšanas
sistēma)
Jauktā pabalstu
sistēma (bērna
kopšanas pabalsts un
vecāku pabalsts)
Valstī nav ieviesti
pabalsti bērna
kopšanas gadījumam,
bet tiek piemēroti
alternatīvie valsts
atbalsta līdzekļi
Somija (alternatīvs pab.)
Beļģija
Igaunija
Kipra
Bulgārija
Vācija (ien.testēta)
Latvija
Dānija
Čehija
Slovēnija
Lietuva (ien.testēta)
Grieķija
Francija (alternatīvs
Nīderlande (dotācija
Ungārija
Vecāku pabalsts
ir ieviests 11 valstīs.
pab.)
nodarbinātiem)
Luksemburga Visizplātītākais bērna kopšanas pabalsta
Norvēģija
(ien.testēta) modelis – universālā (konstantā apmēra)
Polija
pabalsta piešķiršana vecākiem. ArvienRumānija
vairākās valstīs tiek ieviestas jauktās
Austrija (ien.testēta)
bērnu pabalstu sistēmas, kurās pabalsti
Zviedrija (alternatīvs tiek finansēti vispārējās nodokļu
sistēmas ietvaros, bet piešķirti,
pab.)
pamatojoties uz ienākumu pārbaudi
Slovākija
Islande
Īrija
Lielbritānija
Itālija
Lihtenšteina
Malta, Portugāle
Šveice, Spānija
9
DISKUTĒJAMIE JAUTĀJUMI
Bērna kopšanas
pabalsta un
vecāku pabalsta
minimālā apmēra
paaugstināšana
līdz 70% no
minimālās
mēnešalgas
Bērna kopšanas
pabalsta izmaksa
bērniem 1,5-2
gadu vecumā
Vecāku pabalsta
izmaksa
strādājošiem
vecākiem un
izmaksas perioda
pagarināšana līdz
1,5 gadam
10
BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA UN VECĀKU PABALSTA
MINIMĀLĀ APMĒRA PAAUGSTINĀŠANA LĪDZ 70% NO
MINIMĀLĀS MĒNEŠALGAS
Pabalstu apmērus
problemātiski sasaistīt
ar minimālās algas
apmēru
• tiks apgrūtināta pabalstu
un minimālās algas
apmēru pārskatīšana
• grūti prognozēt minimālās
algas apmēra izmaiņas
2014.gadā un turpmākajos
gados
Precīzi jānosaka
pabalstu apmēru
paaugstināšanas soļi un
intervāli, lai konkrētajā
termiņā sasniegtu 70%
no minimālās algas
• procentuāli: pašreiz 50%,
2014.gadā – 55%,
2015.gadā - 60% utt.
• konstants palielinājums vai
pārskatīšana atbilstoši
strādājošo mēneša vidējās
bruto darba samaksas
pieaugumam
Lai 2014.gadā
paaugstinātu bērna
kopšanas pabalsta
apmēru par bērna
kopšanu līdz 1,5 gada
vecumam un vecāku
pabalsta minimālo
apmēru no 100 Ls līdz
140 Ls mēnesī, no
valsts pamatbudžeta
papildus būs
nepieciešami
8,8 milj.Ls
11
BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA IZMAKSA BĒRNIEM 1,5-2
GADU VECUMĀ
šobrīd grūti atzīt par efektīvu, jo tā vāji ietekmē ģimeņu
materiālās bāzes stabilizēšanu – 30 Ls
lielam bērnu skaitam šajā vecumā nav pieejami PII pakalpojumi, kā arī valsts
atbalsts pašvaldību PII rindu likvidēšanai tiks ieviests tikai no 2013.gada
1.septembra un tā ietekme izpaudīsies turpmākajos gados, kā sakarā atbalsta
nodrošināšana bērniem šajā vecumā īstermiņā būtu prioritāra
2014.gadā jāturpina BKP izmaksa bērniem 1,5 -2 gadu vecumā, kamēr
īstenojot valsts atbalstu pašvaldību PII rindu likvidēšanai, vecākiem netiks
pilnībā nodrošināta PII un citu bērna pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība
12
VECĀKU PABALSTA IZMAKSAS PERIODA
PAGARINĀŠANA LĪDZ 1,5 GADAM
vecāku pabalsta izmaksas perioda pagarināšana līdz
bērna 1,5 gadam negatīvi ietekmēs vecāku, īpaši sieviešu,
nodarbinātību, jo vairākumā gadījumu BKA tiks izmantots
līdz bērna 1,5 gadam
pabalsta saņēmēji tiks pakļautas lielākam profesionālās
kvalifikācijas un konkurētspējas zaudēšanas riskam
BKA Latvijā izmanto pārsvarā sievietes (93%) un perioda
pagarināšana var negatīvi ietekmēt pārsvarā sievietes
Pēc NVA datiem personu pēc BKA īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku
kopskaitā 2012.gadā veidoja apt. 3%, no kuriem 98,5% bija sievietes.
Latvijā 2011.gadā bija nodarbinātas 61% sieviešu darbspējas vecumā,
t.sk. bija liels ekonomiski neaktīvu sieviešu skaits, kuras norādīja bērna
kopšanu kā sava bezdarba galveno iemeslu – 15,9%
13
VECĀKU PABALSTA IZMAKSA STRĀDĀJOŠIEM
VECĀKIEM
pabalsta izmaksa strādājošiem vecākiem, atvietojot
viņu iepriekšējos ienākumus, būtu pretrunā ar
sociālās apdrošināšanas sistēmas principiem, jo
šādā gadījumā personai nerodas darba ienākumu
zaudēšanas risks un pabalsts pārvēršas papildu
izdevumu kompensācijā
var izveidoties situācija analoģiskā 2008.gadam,
kad ģimenes varēja izvēlēties vecāku pabalstu
noformēt uz strādājošā vecāka, kuram bija lielāks
atalgojums, kā rezultātā izveidojās personu grupa
(pārsvarā sievietes), kuras bērna kopšanas laikā
nebija sociāli apdrošinātas
14
PIEMĒRS: JA PAGARINĀT VECĀKU PABALSTA IZMAKSU
LĪDZ 1,5 GADAM
pabalsta izmaksas pagarināšana līdz bērna 1,5 gada
vecumam un tā izmaksa 70% apmērā no personas
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas līdz bērna 1,5
gada vecumam, kamēr persona atrodas BKA
izmaiņas pabalsta finansēšanas kārtībā, nosakot, ka pabalsta
summa, kas mēnesī atbilst bāzes jeb minimālajam apmēram,
tiek finansēta no valsts pamatbudžeta. Savukārt pabalsta
izmaksai nepieciešamā summa, kas mēnesī pārsniedz minimālo
apmēru, tiek finansēta no speciālā apdrošināšanas budžeta
Papildu valsts pamatbudžeta izdevumi, ja minimālais pabalsta apmērs ir 100
Ls mēnesī: 21,4 milj. Ls
Papildu speciālā apdrošināšanas budžeta izdevumi: 4,4 milj. Ls
Papildu valsts pamatbudžeta izdevumi, ja minimālais pabalsta apmērs ir 140
Ls mēnesī: 30 milj. Ls
Speciālā apdrošināšanas budžeta līdzekļu ekonomija: 3,9 milj. Ls
15
PIEMĒRS: JA IZMAKSĀT VECĀKU PABALSTU
Lai nodrošinātu
STRĀDĀJOŠIEM VECĀKIEM
tiesisku vienlīdzību,
pabalsta izmaksa 70% apmērā no personas
apdrošināšanas iemaksu algas līdz bērna gada
vecumam, kamēr persona atrodas BKA
ja persona ir nodarbināta bērna kopšanas laikā, vecāku
pabalsts tiek piešķirts minimālajā apmērā
būs jāatļauj arī bērna
kopšanas pabalsta
piešķiršana
nodarbinātiem
saņēmējiem, kuri kopj
bērnus līdz gada
vecumam
izmaiņas pabalsta finansēšanas kārtībā, nosakot, ka pabalsta
summa, kas mēnesī atbilst bāzes jeb minimālajam apmēram,
tiek finansēta no pamatbudžeta. Savukārt pabalsta izmaksai
nepieciešamā summa, kas mēnesī pārsniedz minimālo apmēru,
tiek finansēta no speciālās apdrošināšanas budžeta
Izdevumi norādīti
Papildu pamatbudžeta izdevumi, ja minimālais pabalsta apmērsprovizoriski,
ir 100 Ls
balstoties
mēnesī: 14 milj. Ls
uz skaita prognozi un
pieņēmumu, ka 20%
Speciālā apdrošināšanas budžeta līdzekļu ekonomija: 19 milj.
Ls pabalsta
vecāku
izvēlēsies
Papildu pamatbudžeta izdevumi, ja minimālais pabalsta apmērssaņēmēju
ir
140
Ls
strādāt un saņemt
mēnesī: 19,5 milj. Ls
pab.min. apmērā
Speciālās apdrošināšanas budžeta līdzekļu ekonomija: 24 milj. Ls
16
PIEMĒRS: KOMBINĒTAIS VARIANTS BKP UN VECĀKU PABALSTAM
(ŅEMOT VĒRĀ VIENOŠANĀS PROTOKOLA NOSACĪJUMUS)
paaugstināt bērna kopšanas pabalsta apmēru par
bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam un vecāku
pabalsta līdz gadam minimālo apmēru no 100 Ls līdz
140 Ls mēnesī un turpināt bērna kopšanas pabalsta
izmaksu par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem (30 Ls
mēnesī)
mainīt vecāku pabalsta finansēšanas kārtību, nosakot, ka
Papildu
valsts –
pabalsta summa, kas mēnesī atbilst minimālajam
apmēram
pamatbudžeta
izdevumi
140 Ls, tiek finansēta no pamatbudžeta. Savukārt
pabalsta
27,2 milj.Ls,
sociālās
izmaksai nepieciešamā summa, kas mēnesī -pārsniedz
minimālo
apdrošināšanas
budžeta
apmēru, tiek finansēta no sociālās apdrošināšanas
budžeta
līdzekļu ekonomija 23,7 milj.Ls
- vecāku pabalsts – 70% no personas apdrošināšanas iemaksu algas
līdz bērna gada vecumam, kamēr persona atrodas BKA
- ja persona ir nodarbināta bērna kopšanas laikā, vecāku pabalsts tiek
piešķirts minimālajā apmērā
17
PAPILDUS DISKUTĒJAMIE JAUTĀJUMI
iespējas īstenot Vienošanās protokolā paredzētos
pasākumus, ņemot vērā 2014.gada fiskālo telpu un
valsts budžeta iespējas turpmākajos gados
Vienošanās protokolā paredzēto dzimstību vecinošo
sociālās aizsardzības līdzekļu piemērošana 2013., 2014.
un turpmākajos gados: ex ante / ex post novērtējums
18
PALDIES PAR UZMANĪBU!
19

similar documents