Christer Johansson

Report
Översynen av EU direktivet –
Nya rön om hälsoeffekterna
NO2 ett problem?
Förbifart Stockholm –
konsekvenser för exponering o
hälsa
Christer Johansson
Miljöutredare, SLB analys, Miljöförvaltningen, Stockholm
även
Professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms
universitet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 12 mars 2013
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Frågor
• Nya rön om hälsoeffekter
• Partiklars ursprung och sammansättning?
– Motiverat med gränsvärde för både PM2.5 & PM10?
» Några betydande effekter av grova partiklar?
• Motiverat med norm för kvävedioxid (NO2)?
– NO2 Ingen bra indikator på det som är farligt i avgaserna?
• Problem med NO2 normen
• Förbifart Stockholm
• Hur påverkas befolkningens exponering/hälsa?
• Hur påverkas trafikanters exponering/hälsa?
• Riktvärde för tunnelluften?
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
EU direktiv PM
Värde (µg/m3)
PM10
Medelvärdestid
40
År
50
Dygn
Max 35 dygn
PM2.5
25
År
Från 2015
Bly
0,5
År
Från 2005
Arsenik
0,006
År
Från 2013 mål
Kadmium
0,005
År
Från 2013 mål
Nickel
0,020
År
Från 2013 mål
Benso(a)pyren
0,001
År
Från 2013 mål
Inga gränsvärden för avgaspartiklar – PM10 beror mest på icke avgaspart.!
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Fina partiklar, PM2.5
• Mer stöd för effekter
• Akuta effekter
• Långtidseffekter
• Fler typer av effekter dokumenterade
• Kardiovaskulära effekter erkända av experter
• Ökad insikt om mekanismerna
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Partikelfraktioner o källor
• Black Carbon (sot)
• Fler studier finner samband
• uttryck för effekten av primära förbränningspartiklar
• Nitrat o sulfat
• Inga toxikologiska effekter
• Men epidemiologiska studier finner samband
• Grova partiklar
• Har effekter även på mortalitet
• Ultrafina partiklar
• Begränsat underlag om effekterna
• Källor
•
•
•
•
•
•
Vägtrafik (avgaser, vägdamm)
Koleldning (sulfat)
Fartygsmotorer
Vedrök
Metallindustri
Ökensand
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
PM2.5 & PM10
behövs både dygns- o årsnorm
• PM2.5 – JA, motiv för både dygn och år
• Olika grupper o olika mekanismer för kort- resp
långtidseffekter
• Områden med måttliga långtidshalter kan ändå ha
episoder med ganska höga halter
• PM10 - JA, motiv för både dygn och år
• oberoende kort- och långtidseffekter under
nuvarande gränsvärden
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Kvävedioxid, NO2
EU direktiv och MKN
Värde (µg/m3)
NO2
Medelvärdestid
40
År
200
Timme
Max 18 timmar
60
Dygn
Endast Sverige
Max 7 dygn
90
Timme
Endast Sverige
Max 175 timmar
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Kvävedioxid
• Nya studier har kommit
• Samband mellan kort- och långtidseffekter på sjuklighet och
dödlighet vid halter under/nära gränsvärden
• Korttidseffekterna
• Består vid samtidig kontroll för andra föroreningar (PM10,
PM2.5), dvs NO2 i sig har effekter
• Visst (some) mekanistiskt stöd för att respiratoriska
(=korttids)effekter är kausala
• En-timmesvärde mest lämpligt – behövs ej dygnsvärde
– eftersom vissa kammarstudier med korta höga exponeringar
styrker kausala samband
• Långtidsefekter
• Svårt bedöma NO2’s betydelse. Effekterna kan bero på andra
ämnen.
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Svårt att välja formuleringar
• Förslaget: ”There is weak, if inconsistent,
evidence of inflammation and increased airway
hyperresponsiveness with NO2 per se in the
range 380-1880 µg/m3 from chamber studies…”
• Beslutet: ”There is evidence of small effects on
inflammation and increased airway
hyperresponsiveness with NO2 per se in the
range 380-1880 µg/m3 from chamber studies…”
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Andra slutsatser
• Närhet till betydande trafikflöden
• Ger långtidseffekter
• Långtidshalter av ozon
• Dödlighet & graviditetsutfall
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Policy rekommendationer
• Stärkta indikationer/bevis för negativa
effekter av
• PM2.5, PM10, NO2 och ozon
– WHO:
– Riktvärden för PM10, PM2.5, NO2, O3 bör revideras
– Riktvärde för vägtrafikens PM (sot)
– Takdirektivet (utsläpp):
– Lägg till PM2.5 (fordon och förbränning)
– EU:
– Icke-avgasutsläpp bör regleras
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
För normerna förskjuts fokus från
PM10 mot NO2
NO2
PM10
Normerna klaras inte!
Klaras nästan i Sverige 2012!
Kvävedioxid (NO2) 8:de värsta dygnsmedelvärdet årsvis (98-percentil)
Partiklar (PM10) 36:e värsta dygnsmedelvärdet årsvis (90-percentil)
NO2 µg/m³
110
120
100
110
90
100
80
90
80
70
60
PM10 µg/m³
70
miljökvalitetsnorm
60
50
50
miljökvalitetsnorm
40
40
30
30
20
20
10
10
år
0
1982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
år
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hornsgatan 108 gatunivå
Sveavägen 59 gatunivå
Norrlandsgatan 29 gatunivå
E4:an Lilla Essingen gatunivå
Hornsgatan 108 gatunivå
E4:an Lilla Essingen gatunivå
Folkungagatan 53 gatunivå
Sveavägen 59 gatunivå
Hornsgatan 85 gatunivå
Sveavägen 88 gatunivå
Kungsgatan 42 Uppsala gatunivå
Folkungagatan 53 gatunivå
Kungsgatan Uppsala gatunivå
Norrlandsgatan 29 gatunivå
E4:an Häggvik Sollentuna gatunivå
Turingegatan Södertälje gatunivå
Torkel Knutssonsgatan tak
Norr Malma regional bakgrund
Kungsgatan 42 Uppsala gatunivå
Torkel Knutssonsgatan tak
1982
2000
2012
1994
Stockholm
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
2000
2012
Avgaspartikelhalterna
sjunker snabbare än NOx o NO2
Antal partiklar
80 000
180
NOX
70 000
160
NO2 x 4
60 000
-20%
140
120
50 000
-44%
100
40 000
80
30 000
60
-77%
20 000
10 000
40
20
0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Stockholm, Hornsgatan
Kombinationer av efterbehandling
krävs för att reducera både NOx & PM
NO2 utsläppen regleras inte
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Från Erlandsson, MTC
Ökande NO2 andel från nya
dieselbilar
Personbil, diesel
Jerksjö & Sjödin
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
35%
Diesel
Diesel
40%
Lätt lastbil bensin
Personbil etanol
Lätt lastbil diesel
Personbil diesel
25%
5%
Etanol
Gas
Bensin
Etanol
Gas
10%
Bensin
15%
Etanol
Gas
20%
0%
2010
2015
0.90
2020
0.160
NO2
0.80
NOx g/km
NO2 g/km
0.140
0.120
0.60
NOx
0.100
0.50
0.080
0.40
0.060
0.30
0.20
0.040
0.10
0.020
0.00
0.000
Ännu svårare klara MKN före 2015!
2010
2015
2020
NO2 (g/fkm)
NOx (g/fkm)
0.70
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Personbil bensin
Personbil gas
30%
Bensin
Kvävedioxid
(NO2)
utsläppen ökar
p g a fler
dieselfordon
Diesel
Diesel
Andel NO2 av Nox i olika fordonstyper
Diesel
Diesel
45%
NOx halterna beror på dieselutsläpp
exempel Hornsgatan, Stockholm
140
>70% från
Bidrag till NOx halterna från olika fordon på Hornsgatan
dieselfordon
120
Buss etanol
NOx (µg/m3)
100
Buss diesel
80
Tung lastbil diesel
Lätt lastbil diesel
60
40
27%
Lätt lastbil bensin
15%
Personbil gas
26%
20
Personbil etanol
Personbil diesel
Personbil bensin
0
År 2010
År 2013
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
År 2015
År 2020
Urban bakgrundshalt:
BIL Sweden
Nyregistreringar:
Rekord för
miljö- och
dieselbilar
2012
70% nya dieselbilar 2012 i Stockholms län!
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
NOx Pb diesel
De verkliga
utsläppen
högre än
vad
lagkraven
säger
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
NOx Lb diesel
Prognoserna
för
optimistiska
Jerksjö & Sjödin
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Ombordmätning visar
högre
utsläpp än
kraven
Ex Buss
>Kravnivån (3,5)
SCR falerar i
stadsmiljö pga för
låg temp.
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Brev från
Danmarks
miljöminister till
EUs
miljökommissionär
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Personbilar
NOx vs
Avgas PM:
Olika fordon
har olika
betydelse
NOx PBD
100%
0%
1%
90%
34%
80%
70%
60%
61%
79%
50%
47%
40%
30%
20%
10%
0%
33%
13%
7%
1.2%
0.3%
2010
4%
1%
0.2%
0.1%
2015
17%
2%
0%
0.1%
2020
Avgaspartiklar PBD
100%
PC-D-Euro-6
PC-D-Euro-5
90%
70%
PC-D-Euro-3
30%
PC-D-Euro-0
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
34%
55.6%
60%
50%
PC-D-Euro-1
1%
15%
80%
PC-D-Euro-4
PC-D-Euro-2
0%
40%
20%
10%
0%
53.6%
16.8%
20.6%
5.5%
1.5%
2010
17%
33.9%
14.1%
11.6%
2.7%
2.3%
2015
7.6%
4.0%
1.8%
2.6%
2020
Hur klara NO2?
• Öka efterlevnad av emissionslagstiftningen i
verklig trafik
• Gäller speciellt nya dieselfordon inkl tunga i stadstrafik
• Reglera NO2 utsläppen
• Differentierade avgifter/strängare miljözon
• Olika fordon beroende på om NO2 eller PM – hur prioritera?
• Tunga fordon allt större del av utsläppen
• Med mera … Kollektivtrafik, parkeringsavgifter,
cykelfrämjande… etc
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Framtida PM10?
• Dubbandelen sjunker
– Polistillsyn?
• Dammbindning
• Fortsatt information till allmänheten
– Mota den felaktiga påståenden från
motorbransch, vissa politiker etc.
– SLB’s hemsida
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Hälsokonsekvensbedömning av
luftföroreningsexponering för
olika transportlösningar
Exponeringsberäkningar
SLB: Christer Johansson, Boel
Lövenheim, Lars Burman
UmU: Bertil Forsberg, Hans Orru
WSP: Anders Markstedt m fl.
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Tre scenarier år 2030
• Förbifart Stockholm (FS) med avgift på
Essingeleden
• Nollalternativ med avgift på Essingeleden
• Nollalternativ utan avgift på Essingeleden
• Förutsättningar:
–
–
–
–
–
90 km /h för Förbifarten
Emissionsfaktorer för år 2020
50 % dubbade vinterdäck
18 h ventilation i Förbifartens tunnlar (5:30 -23:30)
Max 800 µg/m3 PM10 i tunnelluften (uppnås gm ventilation, betongbeläggning, övr
åtgärder)
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Trafik nollalt. jämfört med utb.
• FS (Förbifart
Sthlm)
– 120 tusen fo/dy
• E4 Sollentuna
– FS: 104 tf/d
– 0alt avg: 147 tf/d
– 0alt uavg: 149 tf/d
• E4 Essingeleden
– FS: 113 tf/d
– 0alt avg: 168 tf/d
– 0alt uavg: 178 tf/d
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Sollen
tuna
FS
Ess.
led
Haltbidrag NOx från ytvägnät och
tunnelmynningar
Förbifart Stockholm
utbyggd
NOx µg/m3
haltbidrag
årsmedelvärde
0.02 - 1
1-2
2-3
3-5
5-7
7 - 10
10 - 15
15 - 25
25 - 70
>70
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
0-alternativ
Befolkningsexponering
skillnad i halt av NOx där människor bor (utbnoll)
Neg värde (grön färg) halten lägre år 2030 om FS är byggd
Befolkningsviktad skillnad:
-0,21 µg/m3 utan avg Ess. leden
-0,26 µg/m3 med avg Ess. leden
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Trafikanters exponering
Resrutt 1: E4/E20 ca 28 km
Resrutt 2: Förbifarten ca 21,5 km
Exponeringsdos (halt*restid)
Lindvreten tpl - Häggvik tpl
-via E4/E20
-via Förbifarten
-FS
-0alt med avg
-0alt utan avg
-Fritt flöde
-Morgonrusning
-Eftermiddagsrusning
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
NOx och PM10 vid fritt flöde (vmd)
Häggvik tpl till Lindvreten tpl (södergående)
1400
µg/m3
1300
NOx
1200
PM10
Kungens kurva
Lovön
luftutbyte
1100
1000
900
800
700
Tunnel
AkallaHjulsta
600
500
400
Vinsta tpl
300
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
21495
20709
19934
19177
18395
17595
16795
15995
15195
14446
13661
12877
12092
11295
10522
9745
8958
8186
7430
6645
5845
5045
3495
2640
1995
1600
800
0
100
0
myn
Hjulsta
myn
Akalla
4295
200
m
Restider
Häggvik tpl till Lindvreten tpl
(södergående)
Lindvreten tpl till Häggvik tpl
(norrgående)
min
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Ackumulerad dos NOx (fritt flöde Häggvik tpl till Lindvreten tpl (södergående)
Jmf resrutt 1 (E4/E20) och resrutt 2 (Förbifart Sthlm)
DOS, NOx µg/m3*restid i sek
summerad för resa
norr till söder
0 - 3 000
3 000 - 6 000
6 000 - 9 000
9 000 - 12 000
12 000 - 15 000
15 000 - 18 000
18 000 - 21 000
21 000 - 24 000
24000 - 27 000
27 000 - 30 000
30 000 - 33 000
33 000 - 36 000
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
36 000 - 39 000
39 000 - 42 000
42 000 - 120 000
120 000 - 160 000
160 000 - 253 000
253 000 - 325 000
Exponering (för trafikanter)
i tunnlar: Halter i fordon i relation
till tunnelluftens halter
Christer Johansson, Michael Norman, Billy
Sjövall, Lars Törnqvist
Hans Karlsson, Kai Rosman, Johan Ström
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Fordon
Volvo V70 (2011)
SAAB 95 (2004)
Ford Focus (2005)
SL Buss Scania (2007)
Volkswagen LT
TDI Van (2001)
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Insug utanför Volvon
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Instrument inne i fordon
-PM10, PM5, PM2,5, PM1 with
Lighthouse
-Particle number with Ptrak
-BC with min aethelometers
-All instruments simoultaneous inside and
outside ( 2 instrument of each)
SL-buss
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Halter i Södra länken tunneln
Antal partiklar >7nm
r2=
NOx
r2=
BC (sot)
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
NOx
Halt i fordon o utanför
Volvo
Ventilation
Recirkulation
Avgaspartiklar
r2 = 0,006
(antalskoncentrationer)
r2 = 0,72
Ventilation
Buss
Ventilation
SAA
B
r2 = 0,96
r2 = 0,56
Ford
Ventilation
Recirkulation
Recirkulation
r2 = 0,50
r2 = 0,98
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
r2 = 0,49
Halt i fordon o utanför
Volvo
Sotpartiklar
r2 = 0,58
r2 = 0,006
Buss
r2 = 0,56
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Filtreringseffektivitet o undertryck
påverkar
Filteringseffektivitet (1=allt fastnar)
Filtrets ålder: äldre mer effektiva
Ökande
ålder
Vanligt förekommande pappersfilter:
A: Microguard 3012
B: GKI part 3008
C: Microguard 23592
Partiklar från dieselmotor + Arizona test dust.
Volvofiltret enl Volvos test
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Undertrycket i kupén viktigt
ökar med fo hast.+filterålder
Halt i fordon o utanför
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Slutsatser
• Re-cirkulation
– Mckt liten påverkan på halterna inuti fordonen
– Interna källor kan ha viss betydelse
• Med ventilationen (ca 75% av max)
– Partikelstorleksberoende
– PM10
• <10 % då PM10 domineras av grova partiklar
–
PM2,5
• < 25 %
– Sot
• 41 %
– Antal (>20 nm)
• Mellan 40 % och 50 % av halterna utanför fordonen.
– NOx o NO2
• ~100 % (Ej Volvon)
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Riktvärde för tunnelluft?
•
Vilken hälsopåverkan kan accepteras?
–
–
•
Utgå från MKN för NO2, timmedelvärdet, 90 mikrogram vilket får
överskridas max 175 timmar.
–
–
•
•
X antal veckors arbetspendling 5 dagar i veckan kan en nivå definieras.
Justera för att det inte är hela befolkningen utan den arbetsföra delen som gör ett aktivt val att fördas i tunnel kan
nivån höjas något.
Utgå från 6 mikrogram sot/avgaspartiklar
Möjligheten till recirkulation behöver vi mer information om hur den
fungerar.
–
•
Tveksamt att använda samma resonemang som MKN eftersom hälsoaspekten inte var en tungt vägande faktor när de
definierades. Det var mer ett resonemang om vilka nivåer som var rimliga att nå.
Lågrisknivå är inte realistiskt med tanke på att vi inte har lågrisknivåer för utomhusluften.
Finns det någon sensor som öppnar ventilationen efter ett tag? Risken för att vindrutan dimmar igen vid hög fuktighet?
En annan sak som måste undersökas är utvecklingen inom energieffektivitet som innebär att intaget av luft minimeras.
Martin pratar med fordonsexperterna på Trafikverket i Borlänge.
Michelle, Marianne och Martin har huvudansvaret för att ta fram
beslutsunderlaget.
–
Christer, Tom och Bertil kommer behöva bistå med synpunkter och annan input. Beslutsunderlaget ska finnas framme
i konceptform till nästa workshop.
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm
Film
Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm

similar documents