Övergripande presentation om barnhälsorapporten och hur barn

Report
•
•
•
•
•
•
•
Den nationella barnmiljöhälsoenkäten
Skolungdomsenkäter i länen (Skåne 2012)
Förskoleenkäter
Data från mödravård (Medicinska födelseregistret)
Data från SCB
Data från Folkhälsoinstitutet
Forskningsrapporter
Den fysiska miljön utomhus och inomhus i förskolan
- en miljömedicinsk bedömning
o Miljöövervakning
med tydliga
påverkansmål
o De lokala aktörerna
involveras
o Enkel/billig
o Ge möjlighet att
genomföra och
utvärdera
förändringar
Metodhandbok
Webbaserad
enkät
Mall för
kommunrapport
BMHE 2011: Inkomna svar
(50-55% svarsfrekvens)
Riket
Kronoberg
Blekinge
Skåne
8 månader
8690
109
375
646
4 år
12900
571
276
636
12 år
14521
532
285
619
Nästan alla föräldrar tycker att
deras barn mår bra eller mycket bra
% 2011 (% 2003)
8 mån
4 år
98 (89)
95 (90) 94 (93)
Kronoberg 97 (92)
98 (91) 96 (96)
Blekinge
99 (93)
99 (93) 99 (94)
Skåne
98 (91)
98 (89) 95 (93)
Riket
12 år
De flesta 12-åringar är inte oroliga
eller nedstämda
- men 15-20 % är det i viss utsträckning
% 2011 (% 2003)
Flickor
Pojkar
Riket
80 (83)
81 (83)
Kronoberg
85 (87)
84 (87)
Blekinge
86 (88)
86 (87)
Skåne
82 (84)
81 (80)
Skillnader i barns allmänna hälsotillstånd finns,
och de syns inte tydligt i BMHE 2011
Rökning vid
inskrivning
på MVC
2001-2010
1991-2000
1983-1990
Barnens miljö – vuxnas ansvar
• Barnens yttre miljö – en fråga om
samhällsplanering
• Barnens inomhusmiljö i hem,
förskola och skola
De sociala, ekonomiska och
hälsomässiga skillnaderna har ökat
Diagram baserad på uppgifter från SCB och Folkhälsoinstitutet;
barn 0-17 år
De flesta barnen bor i småhus
Att själv kunna ta sig till skola och
fritidsaktiviteter beror på var man bor
Riket
Kronoberg
Blekinge
Skåne
Går eller cyklar
4 år
27
22
18
30
12 år
44
46
36
54
4 år
38
43
49
36
12 år
8
9
13
8
Åker bil
Åker kollektivt, eller flera sätt
4 år
35
35
34
34
12 år
49
45
51
40
För 15% av 12-åringarna i Skåne tar
transporterna mer än 1 timme om dagen
Fysisk aktivitet i vardagen
• Vardagsmotion på väg till och
från skola och fritidsaktiviteter
• Skolgårdar som stimulerar till
rörelse även för äldre barn
• Skolgympa där alla är med
• Idrott och träning som är en
möjlighet för alla
Sitta still i skolan, sitta
still hemma
I den skånska
skolungdomsundersökningen år
2012 deltog nästan 10 000
sjätteklassare.
Hälften av flickorna och nästan
60% av pojkarna satt vid TV och
dator mer än 3 timmar om dagen.
Tid med mobiltelefon
efterfrågades ej.
Färre överviktiga
barn i södra Sverige
Luftföroreningar
Skåne är en del av landet, som
är mycket utsatt för trafikens
luftföroreningar
Besvär av bilavgaser i eller i närheten av bostaden
under de tre senaste månaderna.
Källa : Folkhälsoenkät i Skåne 2008 (N=27197)
Modellering med hjälp av
emissionsdata och GIS
NOx årsmedelvärde
PM10 årsmedelvärde
18
I proportion till sin vikt och
kroppsmassa andas barn in mer
luft än vuxna och absorberar
därmed mer
föroreningar/kg kroppsvikt.
Under ett dygn andas ett
6 månader gammalt barn in
ca 0,5 m3 luft/kg.
Motsvarande siffra för en
vuxen är 0,25m3 luft/kg
Barnens miljö – vuxnas ansvar
Barnens inomhusmiljö i hem, förskola och
skola
•
•
•
•
•
fukt och mögel
astma och allergi
hygien och städning
miljögifter
dricksvatten
Fukt och mikroorganismer
Det finns klara samband mellan fukt och ohälsa
- speciellt när det gäller barn.
•
•
•
•
Luftvägssymptom
Luftvägsinfektioner
Försämring av astma
Nyinsjuknande av astma
Känsliga individer (atopiker) kan utveckla allergier
Luftkvalitet hemma
* 12-åringars svar, i övrigt föräldrauppgifter
Allergi och astma
Barn med allergi och astma är
vanligt och dessa barn är
särskilt känsliga för
luftföroreningar.
Under de senaste tio åren har det skett en ökning med 3-4%
avseende förekomst av astmadiagnos i landet. Även besvär från nedre
luftvägarna som hindrar dagliga aktiviteter har ökat i landet med 6%
jämfört med 2003.
Klassrum och motsvarande lokaler inom barnomsorgen
Lokaler där barn och personal stadigvarande vistas bör i
regel städas dagligen.
Socialstyrelsen allmänna råd om städning i
skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar SOSFS 1996:33
*
**
*
**
652 förskolor i
södra Sverige
132
förskolor i
Malmö
Både mer och mindre miljögifter
Fortsatt sänkning av halterna av
långlivade klorerade miljögifter
PCB-halter i blod vid mönstring
2000-2008
Halter i bröstmjölk 1968-1998
28
Forskningsfrågor
 Många av de långlivade miljögifterna är
hormonstörande ämnen
 Exponering under fostertid kan påverka hjärnans
utveckling
• Kan exponering under fostertid ge effekter långt
senare ??
–
–
–
–
Könsutveckling och – utmognad
Fertilitet
Diabetes
Neurodegenerativa sjukdomar
• Alla nya ämnen, som finns i ökad utsträckning
– Vilka halter?
– Vilka effekter?
29
Dricksvatten
Riket
Kronoberg
Blekinge
Skåne
Kommunalt
vatten
85
78
81
90
Egen grävd
brunn
5
10
7
4
Egen borrad
brunn
6
11
12
4
12-åringar , deltagare i BMHE 2011, Andel, %
•
•
•
•
Översvämningar och skyfall
Föroreningar från mark (geologi)
Förorenad mark från verksamheter
Material i rör och kranar
The environmental burden of disease








Partiklar i utomhusluft
Ozon
Trafikbuller
Passiv rökning
Radon
Bly
Dioxiner
Formaldehyd
Second hand smoke
Hänninen och Knol , THL 2011
The environmental burden of disease
Second hand smoke
Hänninen och Knol , THL 2011

similar documents