Præsentationsportfolioen

Report
Prøverne i praktikken
Informationsmøde med praktikvejledere
Informationsdage praktikvejledere november 2014
1. Rammer og regler
2. Prøvernes indhold – eksempel på en opgave
3. At indtage eksaminator positionen
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Bekendtgørelsen siger:
§ 17. Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der
finder sted på praktikstedet eller professionshøjskolen.
Stk. 2. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en
praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen.
Stk. 3. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af en
praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget af professionshøjskolen og
en censor.
Stk. 4. De tre praktikperioder bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«.
Stk. 5. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået« afholder professionshøjskolen
en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen
kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
• § 18. Ved prøverne bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er
opfyldt, jf. bilag 1-7.
• Stk. 2. I vurderingen af, i hvilken grad den studerende har opfyldt
kompetencemålene, indgår, at den studerende
• 1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende
processer,
• 2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og
problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og
på den baggrund handle i pædagogisk praksis og
• 3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger,
som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i
pædagogisk praksis.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
• Stk. 3. Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en
praksisnær problemstilling.
• Stk. 4. For prøverne gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver i
erhvervsrettede videregående uddannelser
Informationsdage praktikvejledere november 2014
1. praktik.
Kompetencemål 3
• Den studerende kan begrunde, tilrettelæge, gennemføre og evaluere
pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet,
herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.
Prøveform : Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio
• Præsentationsportfolioen Eksamensgrundlag: Præsentationsportfolioen består af
skriftlige refleksioner, max. 14.400 anslag inklusive mellemrum (6 normalsider)
samt bilagsmaterialet max. 2 siders tekst, max. 5 minutters film og max. 5
PowerPoint slides.
• Bedømmelsesgrundlag: Præsentationsportfolioen og den mundtlige præstation.
• Tidsramme: 5 min. præsentation, 20 min. diskussion.
• Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået
• Intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser
udpeget af professionshøjskolen.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Videns- og færdighedsmål - 1. praktik
Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
praktikstedets målgrupper samt
praktikstedets pædagogiske og
samfundsmæssige opgaver,
anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i
tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde
målsætning, tilrettelæggelse og
organisering af pædagogisk praksis,
herunder om pædagogiske metoders
effekter,
målrette, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis
med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske
metoder
evaluering-, undersøgelses- og
dokumentationsformer og
dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis,
herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og
såvel den sundhedsmæssige som den
dannelsesmæssige betydning af sunde
madvaner, måltidskultur, hygiejne og
indeklima
anvende viden om sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det
pædagogiske arbejde
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Præsentationsportfolieopgaver:
Der er fire obligatoriske opgaver knyttet til din første praktik, som du skal
dokumentere skriftligt i din præsentationsportfolio. Opgaverne har
overskrifterne:
• Iagttagelser
• Didaktiske refleksioner
• Refleksioner om samfundsvilkår og lovgivning
• Sundhedsfremme i pædagogisk praksis
Portfolioopgaverne understøttes af undervisning på studiedagene, men skal
gennemføres på dit praktiksted. Du skal dokumentere dit arbejde med
opgaverne i din præsentationsportfolio, og du skal inddrage dele af opgaverne i
det uddrag fra din præsentationsportfolio, som du bruger til din praktikprøve.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
2. Praktik
Kompetencemål 3
• Dagtilbudspædagogik: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn
og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte
udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel
kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i
relationer.
• Skole- fritidspædagogik: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem
forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske
opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.
• Social- og specialpædagogik: Den studerende kan kommunikere professionelt i
relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre
pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.
• Prøveform: Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
• Arbejdsportfolioen består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der
dokumenterer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder
og kompetencer.
• Præsentationsportfolioen består af udvalgte produkter og dokumentationer, der
viser den studerendes videns-, færdigheds- og kompetenceniveau samt den
studerendes udvikling frem mod dette (herunder udtalelse fra mødet afholdt i
henhold til Bek. § 9 stk. 3). Præsentationsportfolioen består af skriftlige refleksioner
over de udvalgte dele af arbejdsportfolioen.
• Omfang: 6 sider samt bilag (billede, lyd mv.)
• Eksamensgrundlag: Præsentationsportfolio og praktikstedets udtalelse i
forbindelse med mødet afholdt i henhold til Bek. § 9 stk. 3.
• Bedømmelsesgrundlag: Præsentationsportfolio og den mundtlige præstation.
• Tidsramme for mundtlig prøve: 5 min. præsentation, 15 min. samtale, 10 min.
votering. Bedømmelse: bestået – ikke bestået. Bedømmelse ved intern censur.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Kompetencemål 4
3. praktik
• Dagtilbudspædagogik: Den studerende skal målrettet kunne
tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og
læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og
udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag
kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative
muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.
• Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan arbejde
tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn
og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.
• Social- og specialpædagogik: Den studerende kan gennem udvikling
af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers læring-,
udviklings- og omsorgsbehov og perspektivere i samarbejde med
relevante aktører.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
• Prøveform
Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.
• Arbejdsportfolio består af indsamling, selektion og refleksion af produkter der
dokumenterer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder
og kompetencer.
• Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter og dokumentationer, der
viser den studerendes videns-, færdigheds- og kompetenceniveau samt den
studerendes udvikling frem mod dette (herunder udtalelse fra mødet afholdt i
henhold til Bek. § 9 stk. 3). Præsentationsportfolio består af skriftlige refleksioner
over de udvalgte dele af arbejdsportfolien. Der skal indgå dokumentation af
relationer og kommunikation i form af videoklip og den studerendes udvikling frem
mod kompetencemålet herunder udtalelse fra mødet afholdt i henhold til Bek. § 9
stk. 3.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
• Omfang: Skriftlige refleksioner over udvalgte dele fra arbejdsportfolio til
præsentationsportfolio på 15 sider samt bilag (billede, lyd mv.)
• Eksamensgrundlag: Præsentationsportfolio samt praktikstedets
udtalelse i forbindelse med mødet afholdt i henhold til Bek. § 9 stk. 3.
• Bedømmelsesgrundlag: Præsentationsportfolio og den mundtlige
præstation. Tidsramme: 5 min. præsentation, 15 min. samtale, 10 min.
votering.
• Bedømmelse: bestået – ikke bestået. Bedømmelse ved ekstern censur.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Hvis IKKE-bestået?
• Det er en forudsætning for prøven, at den studerende har arbejdet
med sin portfolio og derudover været til stede på praktikstedet og på
studiedagene i mindst halvdelen af tiden.
• Bedømmes en praktikprøve til "Ikke-bestået" afholder
professionshøjskolen en samtale med den studerende om det videre
forløb. I særlige tilfælde kan resultatet af samtalen blive, at den
studerende tilbydes at gå praktikperioden om. Den studerende kan kun
tilbydes at gå praktikperioden om én gang.
• Er der uenighed om den studerende skal bestå/ikke bestå – består
den studerende
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Et bud på rollefordeling:
Den mundtlige prøve
Ved den mundtlige prøve råder den studerende over 5 minutter af prøvetiden, i
hvilken præsentationsportfoliens indhold præsenteres og udfoldes. Den resterende
tid forløber som en faglig dialog mellem studerende, praktikvejleder og
studiekonsulent på baggrund af præsentationsportfolien samt den mundtlige
præsentation.
Studiekonsulentens rolle
Studiekonsulenten har ansvar for prøvens formelle afvikling herunder begyndelse,
afslutning og afgivelse af bedømmelse. Derudover er studiekonsulentens opgave at
kvalificere den studerendes faglige og analytiske refleksioner over egen og
praktikstedets pædagogiske praksis.
Praktikvejlederens rolle bliver derved.
Praktikvejlederens opgave er at spørge undersøgende ind til den studerendes
præsentation af oplevelser og erfaringer fra mødet med praktikstedet og dets
aktører samt til den studerendes præsentation af de refleksioner og erkendelser,
dette har givet anledning til.
(Birgitte Højbjerg Pædagoguddanelsen Sydhavnen
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Hvad skal vurderes:
Det er begge parters opgave at vurdere, i hvilken grad kompetencemålet er
opfyldt, det vil sige, om den studerende:
- kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer
- kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og
problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på
den baggrund handle i pædagogisk praksis
- kan reflektere over og vurdere situationer, som kræver selvstændige
vurderinger og alternative måder at handle på i praksis (BEK 211 af 06/03/14, §
17, stk. 5).
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Se opgaven igennem og overvej, hvilke spørgsmål det kunne det være
interessant at stille i forhold til den studerendes:
•
•
•
•
Iagttagelser
Didaktiske refleksioner
Refleksioner om samfundsvilkår og lovgivning
Sundhedsfremme i pædagogisk praksis
For at kunne vurdere: hvorvidt den studerende er i stand til:
- At begrunde, tilrettelæge, gennemføre og evaluere pædagogiske
aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet,
herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
At indtage eksaminator positionen – den didaktiske samtale:
•
Du skal sætte den studerende i centrum.
Opgaven er at stille spørgsmål så den studerende får mulighed for at tale om alt
det han/hun ved, ikke det han/hun ikke ved
•
Indtage en nysgerrig holdning, det vil sige være aktiv lyttende, udfordrende og
”ikke vidende”
•
Prøv ikke at få den anden et bestemt sted hen, men får den anden til at udfolde
det han/hun fortæller fx: ”Når du siger det var sjovt, hvordan sjovt?”.
•
Spørg evt. den studerende til sidst om der er noget han/hun mangler at få sagt?
•
Bestræb dig på at hold dine meninger, synspunktet, egne associationer, gode
råd og konklusioner tilbage. Det er ikke relevant om du er uenig eller enig.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
At kunne lytte til den studerende
• At lytte er ingen neutral aktivitet.
• Jeg har ikke hørt det, jeg ikke har hørt...
• Jeg kan kun respondere på det, som jeg har hørt.
• Lytte til sine egne forforståelser – vær opmærksom på hvordan dine
egne forforståelser kan skygge for din samtale med ”den anden”.
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Hvad vil det sige at reflektere?
Kompetencen til at reflektere over praksis, dels over egen praksis, dels over praksis
man har observeret (iagttaget). Det indebære at man kan fokusere på udvalgte
træk, beskrive det man så/hørte/lugtede/ og overveje årsager, sammenhænge og
udviklingsmuligheder.
•
•
•
•
•
Foretage fokuserede refleksioner af praksis
Veksle mellem et konkret og et mere generelt plan
Identificere og beskrive problemstillinger
Forholde sig til egne antagelser
Anvende teorier
Konkrete overvejelser
Praksis 1
praksis2
Generelle overvejelser
praksis1
Informationsdage praktikvejledere november 2014
praksis2
Spørgsmål i forbindelse med prøven i 1.praktik:
Tilrettelægge – Hvordan (lineære spørgsmål)
Gennemføre – Hvad gjorde du (cirkulære spørgsmål)
Evaluere – (Refleksive spørgsmål)
Begrunde – Hvorfor (Strategiske spørgsmål)
Vurdering af egen læreproces (Refleksive spørgsmål)
Informationsdage praktikvejledere november 2014
”Sproget er for tanken, hvad buret er for fuglen”
Wittgenstein
Sproget afbilleder ikke verden, sproget skaber verden med de ord og begreber sproget
tilbyder.
Sproget er ikke en repræsentation af verden uafhængig af os,
kun et passende billede
Sproget er omdannelse af erfaring –
samtidig med at det bruges, omformer det det vi er i stand til
at erfare
Sprog siger, gør og skaber – den anden, mig og relationen. Hver gang jeg taler grimt om en
anden, skaber jeg mig selv som en der taler grimt om andre
Sproget er en lygte vi lyser med, det oplyser noget samtidig med at det efterlader noget i
mørke
Spørgsmål har altid en retning
Grænserne for den virkelighed, som man kan få kendskab til, bestemmes af det sprog, som er
tilgængeligt for os til at beskrive den med. (Wittgenstein)
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Når man spørger
Lineære spørgsmål:
Cirkulære spørgsmål
Refleksive spørgsmål
Strategiske spørgsmål:
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Lineære spørgsmål
Hensigt: Undersøgelse – detektiven
Afklarende spørgsmål:
Baggrunden for de udvalgte produkter og dokumentationer.
Hvem er involveret, hvem gjorde hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor?
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Cirkulære spørgsmål
Hensigt: Udforskning - videnskabsmanden
Spørgsmål om forskelle, Spørgsmål om sammenhænge, Hvordan
Spørger til hvordan hun/han oplever ”de andre”
Når han gjorde sådan, hvad gjorde du så?
Og hvad gjorde han så?
Hvem er mest påvirket af problemet? Hvem er mindst?
Hvordan reagerer hun? Hvad gør han så? Hvem lægger mærke til det?
Hvad synes din vejleder var det mest rigtige at gøre i denne situation?
Hvad ville barnet/brugeren/borgerne sige hvis han/hun/ blev spurgt?
Hvad tror du barnets forældre ville sige hvis de blev spurgt?
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Refleksive spørgsmål
Hensigt: At være ændringsfremmende – guide, træner
Skabe rum for at se nye muligheder i en menings kontekst som eksisterer allerede.
Hvordan forklarer du det som skete? Hvordan tror du andre fx xx ville forklare, at …Kan der
være andre forklaringer?
Har der været situationer hvor det gik anderledes? Hvad gjorde du i de situationer?
Hvad tror du forældrene ville sige, der skulle til for at løse….
Hvis du forestiller dig at konflikten var løst på en god måde, hvordan ville du så kunne
se/mærke denne ændring?
Hvad er nødvendigt for dig at gøre for at føle dig som en god studerende i denne situation?
Hvilken sammenhæng ser du mellem det du gør og effekten af det du gør?
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Strategiske spørgsmål
Hensigt: At korrigere - læreren
Kan være unødigt provokerende
Manipulerende: Hvornår vil du begynde at tage dig selv alvorligt?
Retoriske: Vil det være i din interesse?
Ledende: Er det ikke klogt at gøre ….?
Taktiske: Har du tænkt at prøve at bede ham om det, når I mødes næste
gang?
Hvis du i lidt hørere grad gav udtryk for at hvad du tænkte, hvad ville der så
ske?
Informationsdage praktikvejledere november 2014
Evaluerende spørgsmål
Hvorfor mener du som du gør, om problemets indflydelse? Begrundelser?
Hvorfor er det ok, ikke ok? Hvordan kan det være at du tager dette
standpunkt. Begrundet i hvad?
Hvilke værdier, principper, forpligtigelser rammer dette problem ind i? Hvad er
det i så fald du er blevet klogere på?
Hvis jeg skulle være en rigtig elendig vejleder hvilket råd skulle jeg så give dig,
som kunne sikre, at dette problem ikke ændrer sig?
Hvilke personligt professionelle egenskaber tror du, at din vejleder /leder
værdsætter mest hos dig? Hvorfor netop disse?
Hvis hun var her nu, og jeg kunne spørge hende, hvad tror du så hun ville pege
på, at du med fordel kunne gøre mere eller mindre af i den kommende tid?
Informationsdage praktikvejledere november 2014

similar documents