NY UDDANNELSE 1. JAN 2013 - Social og Sundhedsskolen Fyn

Report
Revideret UDDANNELSE 1. JAN
2013
Medarbejdernes kompetencer skal matche de opgaver
der skal varetages.
Hvad beholder vi







Uddannelsen SSA (trin 2)
2 optag om året maj og november
4 skoleperioder og 3 praktikperioder
Uddannelsens længde
Obligatoriske uddannelsessamtaler
PASS erklæringer efter hver praktikperiode
Kontakt- og praktikvejleder funktionen
Ændringer i samfundet som
SSA - uddannelsen skal matche:





Demografien
Nye sygehusstrukturer
Øget specialisering og centralisering
Ændringer i de opgaver, som SSA skal løse
Forventninger til borger og sundhedsvæsen
Nye intensioner
 Øget fokus på at arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og
rehabiliterende
 Via en sundhedspædagogisk tilgang inddrage borger og patients ressourcer
 Arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb
 Kommunikere målrettet og professionelt - herunder beherske fagsprog
 Anvende dokumentation
 Øget fokus på sygeplejefaglige kompetencer
 Styrke sammenhæng mellem skole og praktik
 Håndtere og medtænke velfærdsteknologi
Det betyder nye fag
Områdefagene:






Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (3 uger)
Sygepleje (5 uger)
Somatisk sygdomslære og farmakologi (4 uger)
Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (3 uger)
Forebyggelse og rehabilitering (3 uge)
Sundhedspædagogik og kommunikation (3 uger)
 De samme grundfag (dansk, naturfag, engelsk)
Nye specialefag trin 2(SSA)






Den opererede borger
Palliation 2
Demens 2
Rehabilitering 2
Velfærdsteknologi 2
Ledelse og organisation
Praktikmål
 Der er nu 16 praktikmål
 Målene er blevet mere konkrete og målbare
 De personlige kompetencer er ikke beskrevet
særskilt men indlejret i bl.a. praktikmålene
Bedømmelse af eleven i praktikken
 Eleven standpunkt vurderes med udgangspunkt i mål og
præstationsstandarderne:
 De personlige kompetencer er indlejret i præstationsstandarderne
 Begynder
 Rutineret
 Avanceret niveau

Kilde: BEK 1514 af 15/12/2010,§29
Præstationsstandard Begynderniveau
 Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt
situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre
en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
 Der lægges vægt på elevens personlige kompetencer til at sætte
sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og
færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed
og grundlag for fortsat læring
 På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i
opgaveløsningen.
Præstationsstandard Rutineret
 Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller
aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller
kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med
andre
 Der lægges vægt på den personlige kompetence til
selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede
problemstillinger og til at kommunikere med andre om
løsningen heraf.
 Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.
Præstationsstandard Avanceret
 Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og
gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i
ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre –
under hensyn til opgavens art.
 Der lægges vægt på den personlige kompetence til at tage
selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at
formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer.
Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

similar documents