Letöltés

Report
Az adózás rendjéről
szóló törvény
2014. évi módosításai
dr. Horváth Gábor
főosztályvezető
1
Bevezetés
 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013.
évi CC. törvény;
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(új Ptk.) hatálybalépésével összefüggő módosítások;
 2014-ben nem történik koncepcionális változás az
adóeljárásokat érintően:
 az adminisztrációs terhek csökkentése;
 a gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges
kiegészítések, pontosítások;
 A hatályos rendelkezések közötti nagyobb összhang
megteremtése.
2
A törvény hatályát érintő rendelkezések
 Kiegészül az adóügyekben nem alkalmazható Ket.
rendelkezések köre:
 nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől
hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél
kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés
alá vonását {Art. 5. § (2) bek. a) pont};
 az egyértelmű jogalkalmazást segíti az elektronikus
ügyintézés kategóriájának bevezetése
– DE elektronikus kapcsolattartásra és
elektronikus ügyintézésre továbbra is akkor van
lehetőség adóügyekben, ha azt jogszabály
lehetővé teszi {Art. 5. § (3) bek.}
lásd még 47/2013 (XI.7.) NGM rendelet!
3
Adókötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása
felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés esetén
 A módosítás nyomán a volt törvényes képviselő
szankcionálható a felszámolás, a végelszámolás vagy a
kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően
elkövetett jogsértés miatt {Art. 14. § (4) bek.};
 Az adózó jogait és kötelezettségeit az ellenőrzési
eljárásban felszámolás illetve végelszámolás esetén a
annak kezdő időpontjától a felszámoló, illetve a
végelszámoló, a kényszertörlési eljárás kezdő
időpontjától a cégnyilvántartásba cégjegyzésre
jogosultként bejegyzett személy, ha a kényszertörlési
eljárást végelszámolás előzte meg, a volt végelszámoló
gyakorolja illetve teljesíti {Art. 99. § (1a) bek.}.
4
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre
kötelezetteket érintő módosítás
 A járulékfizetési kötelezettség törlése abban az esetben
is lehetővé válik, ha a kötelezettség megszűnését nem a
magánszemély jelenti be, hanem
 az állami adóhatóság hitelt érdemlően tudomást
szerez arról, hogy a magánszemély külföldön
tartózkodik és nem minősül a Tbj. alapján
belföldinek, vagy
 a magánszemély elhalálozott. {Art. 20. § (7a) bek.}
 Ha az adóhatóság a fentiekről nem az
egészségbiztosítási szervtől értesül, 10 napon belül
elektronikus úton adatot szolgáltat az
Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv
részére. {Art. 20. § (7b) bek.}
5
Túlfizetés visszaigénylésével kapcsolatos
módosítás
 A hatályos rendelkezések szerint az adózó költségvetési
támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak
akkor kérhet, ha adóazonosító számmal rendelkezik,
illetve adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak arra
az időszakra vonatkozóan érvényesíthet, mely
időszakban adóazonosító számmal rendelkezett.
 A módosítással az „élő” adóazonosító szám a túlfizetés
kiutalásának is feltételévé válik.
 Tehát amennyiben pl. az állami adóhatóság az adózó
adószámát törölte, a túlfizetés kiutalása nem
igényelhető {Art. 24. § (7) bek.}.
6
Adószám felfüggesztését érintő módosítás
 A korábbi szabályok alapján az adóbevallási illetve
adófizetési kötelezettség 365 napon belüli nem
teljesítése esetén az állami adóhatóság határozott időre
(180 napra) rendelte el az adószám felfüggesztését.
 Módosítás - az adószám felfüggesztése határozatlan
időre történik azzal, hogy az adószámot az állami
adóhatóság – az adókötelezettségek teljesítésének
elmaradása miatt – a felfüggesztés elrendelését követő
180 nap elteltét követően törli . {Art. 24/A. § (12) bek.}
A 2014.01.01. után induló elsőfokú eljárásokban alkalmazható!
Az adóregisztrációs eljárást érintő módosítás
 A módosítás kiterjeszti az adóregisztrációs eljárást az
egyszemélyes gazdasági társaságokra is! {Art. 24/C. §
7
(2) bek.}
A bevallást érintő módosítások
 Az adónyilatkozat a magánszemély családi kedvezménnyel nem
csökkentett összevont adólapjának összegét tartalmazza
– korábban csak a csökkentett összeget tartalmazta! Ezzel
összefüggésben módosul a jövedelemigazolás tartalma is.
{Art. 27/A. § (2) bek. b) pont; Art. 85/A. § (9) bek.}
 A bevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtásának határideje az
adóévet követő év február 25-e helyett a – társasági adó
bevallásának határidejéhez igazodva – május 31-ére változik.
Már 2014-ben is alkalmazandó!
{Art. 31. § (5) bek.}
 Az adózó akkor is kijavítás iránti kérelmet nyújthat be az
adóhatósághoz, ha törvény által lehetőségként biztosított
választását (pl. alanyi adómentesség, adókötelessé tétel áfában)
kívánja módosítani, feltéve, hogy ez – a benyújtott bevallást
figyelembe véve – az adó, adóalap, költségvetési támogatás
összegét nem érinti.
8
{Art. 34/A. §}
Az adó megfizetését, a kiutalást érintő
módosítások
 A hagyaték állam általi öröklése esetén a mögöttes felelőst
kötelező határozatot a módosítás következtében már nem kell
meghozni, illetve az adó soron kívüli megállapításának
határozatba foglalása alól is mentesül is az adóhatóság, ekkor a
fennmaradó tételek nyilvántartásból való törlésére határozat
meghozatala nélkül kerül sor. {Art. 35. § (2) a) pont; 130. § (3)}.
A folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazható!
 A kiutalás időpontját nemcsak a már megkezdett ellenőrzés
akadályozása vagy késleltetése, hanem az ellenőrzés
megkezdésének hátráltatása is befolyásolja.
A módosítás nyomán a kiutalásra nyitva álló határidőt akkor is
az akadály megszűnésének napjától kell számítani, ha az adózó
érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti az
ellenőrzés megkezdését. {Art. 37. § (4) bek. b) pont}
9
A befizetések elszámolása
 A módosítás alapján túlfizetés az az összeg, amely az adott
adónem tekintetében az adózónak vagy az adó megfizetésére
kötelezett személynek adófizetési kötelezettségét meghaladóan
áll rendelkezésére. A túlfizetés fogalmába tehát beletartozik
mind a befizetésből, mind a költségvetési támogatás-igénylésből
eredő, kötelezettségeket meghaladó többlet;
 A csoportos áfa-alany túlfizetése a csoporttagok bármelyikének
adótartozására átvezethető;
 A kényszertörlés alatt álló adózók esetén is lehetővé válik is a
kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőzően fennálló
túlfizetés adóhatóság általi átvezetése a tartozást mutató
adónemekre {Art. 43. § (5) bek.}.
 Az EFER rendszer útján teljesített, felosztási rendelkezéssel nem
rendezett befizetéseket
 adótartozással rendelkező adózó esetében a végrehajtás
során alkalmazott felosztási szabályok szerint kell kezelni;
 az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni {Art. 43. § (5a) bek.}.10
Az önellenőrzést érintő módosítások
 Lehetőség van a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolásáról
benyújtott bevallás helyesbítésére {Art. 49. § (1) bek.};
 megszűnik az önellenőrzési tilalom az adóbevallás benyújtására
előírt határidővel összefüggésben, azaz az adózó
önellenőrzéssel élhet az adóbevallás benyújtási határidejét
megelőzően is.
Ekkor a helyesbített adó és a költségvetési támogatás
esedékessége sem lehet korábbi az „eredetileg” előírtnál, ezért
ilyenkor az általános szabályok vonatkoznak a befizetési
kötelezettség határidejére, önellenőrzési pótlékfizetési
kötelezettség pedig nem keletkezik. {Art. 51. § (1a) bek.}.
11
Adatszolgáltatás, adótitok
 Bővül az állami adóhatóság felé rendszeres adatszolgáltatásra
kötelezettek köre:
 Az oktatási intézmények állami feladatellátásba vételével
kapcsolatban adatot szolgáltatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és a települési önkormányzatok;
 Az idegenrendészeti, menekültügyi, állampolgársági ügyekben
eljáró hatóság megkeresésre adatot szolgáltat az ellenőrzési,
végrehajtási eljárások lefolytatása érdekében;
 az ingatlanügyi hatóság adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízing esetén, a
tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése
megtörténtekor {Art. 52. § (5) bek.}.
 Az adótitok megismerését teszi lehetővé, hogy az örökös
kérelmére az eljáró közjegyző tájékoztatást kérhet az
adóhatóságtól az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott
adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. {Art. 54. § (4a)};
 2014.07.01-jétől a Gazdasági Versenyhivatal is megkeresheti az
adóhatóságot adótitok kiadása céljából.
12
Az ellenőrzést érintő módosítások I.
 Változik a felszámolási eljárás alatt álló adózók ellenőrzésére
nyitva álló határidő.
A f.a. alatt álló adózók tevékenységet lezáró bevallásainak, valamint
az azt megelőző időszak utólagos ellenőrzésére nyitva álló, a
felszámolás közzétételétől számított egy éves határidő megszűnik:
a végső határidő egységesen a felszámolást lezáró adóbevallások
kézhezvételétől számított 60 nap, egyszerűsített felszámolás
esetén 45 nap {Art. 92. § (6) bek.} - A 2014.01.01. után indult
felszámolási eljárásokban kell alkalmazni!
 2014. július 1-jétől lehetővé válik a megbízólevél elektronikus
kézbesítése {Art. 93. § (1) bek.};
13
Az ellenőrzést érintő módosítások II.
 A revízió által vizsgálat alá vonhatóak az adózói nyilvántartások,
bizonylatok mellett az azok vezetéséhez, feldolgozásához
alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek is
{Art. 95. § (1) bek.} –
A folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazható!
 Az egyik speciális bizonyítási eljárásra, a mintavételre vonatkozó
Art. rendelkezések részletszabályokkal egészültek ki, amely
biztosítják az adózó vagy képviselője jelenlétét a mintavétel
során, továbbá a mintavétel adózó általi elvégzését
{Art. 98. § (4) bek.};
14
A hatósági eljárást érintő módosítások
 Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat tekintetében
2014.07.01-jétől hatályos új szabály, hogy az irat az átvétel
napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus
szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza
{Art. 124. § (3) bek.};
 Az adóhatósági irat címzésének tartalmát egyértelműsíti az az új
rendelkezés, mely szerint abban az esetben, ha az irat
megküldése meghatalmazott részére történik, a címzésben fel
kell tüntetni az adózó és a meghatalmazott nevét
(megnevezését) és a meghatalmazotti minőséget.
{Art. 124. § (7a) bek.};
15
Jogorvoslatok
 A mögöttes felelősségi szabályok és a jogorvoslati lehetőségek
újragondolására került sor a 9/2013. (II.16.) AB határozatban
foglaltak alapján:
 Az AB kifogásolta a jogorvoslati lehetőség hiányát, ha a
felszámolási eljárás során meghozott, utólagos adómegállapítás
tárgyában kiadott határozattal érintett adózó felszámolással
megszűnik, és az utólagos adómegállapítás alapján az
adóhatóság az adó megfizetésére kötelezi a megszűnt szervezet
tartozásaiért helytállni köteles személyt;
 ÚJ SZABÁLY: a mögöttes felelősséget megállapító határozat elleni
fellebbezésben az érintett vitathatja a helytállási kötelezettséget
megalapozó adóhatósági határozatot, amennyiben azt bíróság
nem vizsgálta felül.
 Az utólagos adómegállapítás jogszerűségének vitatása esetén a
másodfokú szerv először ennek tárgyában dönt, és e döntés
eredményeként a végrehajtáshoz való jogot korlátozhatja vagy
meg is szüntetheti. {Art. 136/B. §};
16
A végrehajtást érintő módosítások I.
 Végrehajtható okiratnak minősül a bírósági eljárási illeték
tárgyában küldött bírósági megkeresés, értesítés
{Art. 145. § (1) bek. e) pont};
 Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozás erejéig az
első fokú vámszerv is jogosult az ingófoglalás foganatosítására
{Art. 146. § (1a) – (1b) bek.};
A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazható!
 Az adók módjára behajtandó köztartozás beszedése főszabály
szerint az egyéni vállalkozók esetén is az önkormányzati
adóhatság hatáskörébe tartozik {Art. 146. § (2) bek.};
 Az Art. végrehajtási szabályai kiegészülnek a helyszíni eljárás
időpontjára vonatkozó rendelkezésekkel {Art. 148/A. §};
 Törvényi szinten rögzítésre kerül a végrehajtás hatályának
kiterjesztése - A már foganatosított ingó-, illetve
követelésfoglalás hatályát az adóhatóság a kiterjesztheti az ezt
követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre,
17
amelyről az adózót értesíteni kell {Art. 150. § (2) bek.}.
A végrehajtást érintő módosítások II.
 A második sikertelen elektronikus árverést követően ingóság
esetében 6 hónap helyett 30 nap elteltével tűzhető ismételten ki
az árverés {Art. 156/A. § (13) bek.};
 Az Art. végrehajtási fejezete kiegészül a nem elektronikus
(hagyományos) ingatlanárverés szabályaival {Art. 156/H. §};
 Az elkésett végrehajtási kifogás elutasítására vonatkozó
szabályok összhangba kerülnek az elkésett fellebbezés
elutasítására vonatkozó rendelkezésekkel {Art. 159. § (1) bek.};
 Szövegpontosítás a végrehajtási eljárás felfüggesztése kapcsán:
a fizetési kötelezettséget előíró határozat előre látható
megváltoztatása vagy megsemmisítése esetén a végrehajtási
eljárás felfüggesztése kizárólag hivatalból történhet
{Art. 160. § (1) bek.};
 A végrehajtási eljárás szünetelését vonja maga után, ha az
adóhatóság az adótartozást polgári peres eljárás keretében
érvényesíti (például fedezetelvonó perek esetén) – a peres
eljárás jogerős befejezéséig {Art. 160. § (4) bek. g) pont}.
18
Az elévülés, jogkövetkezmények
 az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik az adóra
(járulékra, költségvetési támogatásra) elkövetett csalás,
költségvetési csalás, illetve a törvényben meghatározott más
bűncselekmény tárgyában indult büntetőeljárás kezdő
időpontjától annak jogerős befejezéséig {Art. 164. § (1c) bek.};
 A pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos mulasztások
esetére az Art.-ben új szankció kerül nevesítése:
 Ha az adózó üzlethelység nélkül végez tevékenységet,
üzletlezárást helyettesítő mulasztási bírság kiszabására is sor
kerülhet az általános szabályok szerinti mulasztási bírság
kiszabása mellett {Art. 172. § (8b) bek. g) pont};
 az üzlethelyiségben folytatott tevékenységek esetén az
üzletlezárásra a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos
mulasztást elkövetésekor is lehetőség lesz
{Art. 174. § (1) bek. d) pont}.
19
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
módosítások
 Az új Ptk. 2014.03.15-i hatálybalépése miatt szükségessé vált az
Art.-ben ezzel összefüggő – ugyanekkor hatályba lépő –
módosítások átvezetése. A változások a polgári jog megváltozott
fogalomrendszerére épülnek:
 az új Ptk. hatályba lépésével megszűnik a jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság kategóriája, ezért a betéti társaság és
a közkereseti társaság is jogi személlyé válik;
 Az új polgári jogi szabályok továbbá nem határozzák meg a
gazdálkodó szervezet fogalmát (az új Ptk.-ban a vállalkozás
fogalma szerepel), ezért az Art.-ben a gazdálkodó szervezet
fogalma helyett a jogi személy, és egyéb szervezet kifejezések
alkalmazását vezette be a módosítás;
 A terminológiaváltás miatt a felszámolás alatt álló
szervezetekkel szemben fennálló követelések engedményezési
szabályaiban a jogügylet megjelölése engedményezés helyett
átruházás lesz.
20
KÖSZÖNÖM
A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
21

similar documents