PályázatokVac

Report
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerület
Pályázatok
Vác 2013. február 28.
Témák
 Ki a projektgazda
(5 dia)
 Az átvételt követő lépések
(1 dia)
 A szerződésmódosítás elemei (1 dia)
 A helytállás
(1 dia)
 A szükséges
dokumentáció (3 dia)
 A pályázási
eljárási rend (2 dia)
 A pályázási
felelősségi rend (1 dia)
Átadás-átvételi megállapodás
 Az
intézmény és az intézményegység átadásátvétele során a megállapodásban rendelkezni
kell…………. az átvételre kerülő köznevelési feladatot
érintő projektjeinek, 2013. január 1-jei hatállyal
történő átadás-átvételéről.”
 13. § (1) bek.: „A KIK és az önkormányzati
fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések
végrehajtása során kölcsönösen együttműködve
járnak el.
Az átvett pályázatok
önkormányzati működtetés esetén
 Projektgazda
a működtető önkormányzat volt
 a: szakmai fejlesztés - projektgazda KIK
 b: infrastrukturális f. – projektgazda a működtető
települési önkormányzat, de a beszerzett eszközök a
KIK ingyenes használatába kerülnek
 c: infra és szakmai f. – konzorciumot kell alakítani,
de erről a KIK lemondhat
Az átvett pályázatok
nem az önkormányzat működtet(KIK)
A
projektgazda a KIK,
 Kivéve ha: részben vagy egészben infrastrukturális
fejlesztésről van szó, akkor meg kell állapodni
abban, hogy a projektgazda továbbra is az
önkormányzat, és a KIK vállalja az eredmények
fenntartását
Az átvett pályázatok
önkormányzati társulás esetén
 Ha
az önkormányzati társulás megszüntetése
következtében a projekt több projektgazdához
kerül, azoknak … konzorciumot kell létrehozniuk.
 Ha a társulás megszűnését követően az
önkormányzat nem lát el fenntartási feladatokat – a
projektgazda a KIK
Az átvett pályázatok
több célú intézmény esetén
A
köznevelési feladatot ellátó intézményegység
2013. január 1-jével beolvad a KIK-be. (ha az
átszervezés visszafizetési kötelezettséggel jár, nem
lehet átszervezni)
 Ha a szétválasztás következtében a projekt több
projektgazdához kerül, azoknak konzorciumot kell
létrehozniuk
 Kivéve: ha a projekt tartalma szétválasztható
 Vagy a KIK lemond a konzorciumiról
Az átvételt követő lépések
A
KIK az átadás-átvételi szerződést követő 30
napon belül szerződésmódosítást kezdeményez
 Konzorciumi megállapodás esetében rögzíteni
kell a feladatmegosztást
 50%-os költségteher felett mindenképpen a KIK
a konzorcium vezetője, egyéb esetben
megállapodás kérdése
 a jogelőd projektgazda az általa igényelt és a
támogató felé el nem számolt támogatási
előleget a projekt átadás-átvételével egyidejűleg
átadja a KIK részére
A szerződésmódosítás elemei
 Szerződésmódosítás kezdeményezés
(központilag
a megküldött listában szereplők, többi egyénileg)
 Hivatalos képviselő
 Adószám
Bankszámlaszám
 Alapító okirat
 Aláírási címpéldány/banki aláírás bejelentő
 Konzorciumi megállapodás, ahol releváns
 Előleg elszámolásáról szóló nyilatkozat

 = központilag bejelentjük
A helytállás az átvétel után
A
korábbi projektgazda, az önkormányzat
köteles helytállni a projektben a
megállapodás hatályba lépésének
időpontjáig (2012. december 31-ig), azt
követően viszont már a KIK,
A dokumentáció részei I.
 Beadott pályázati
dokumentáció + a hiánypótláshoz
beadott dokumentáció (hiánypótlási felhívás,
hiánypótlási dokumentáció)
 Az elektronikus felülethez (EMIR) történő hozzáférés
 Támogatói döntés igazolása
 Támogatási szerződés aláírt példánya, elfogadott
költségvetés
 A projekthez tartozó bankszámlával kapcsolatos iratok
 Az előleg igénylésével kapcsolatos dokumentáció,
elszámolás az előleg felhasználásról
A dokumentáció részei II.
 A projekthez kapcsolódó fontosabb elektronikus és papír
alapú levelezések, meghívók, tájékoztatók, stb.
 Közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok
(amennyiben releváns)
 Kifizetési kérelmek, Projekt Előrehaladási Jelentések és az
esetleges hiánypótlás dokumentumai
 A projekt megvalósítása közben a bevont intézményekkel
illetve a kedvezményezettel kapcsolatban bekövetkezett
esetleges változások dokumentumai
 A projekt megvalósítása során keletkezett szakmai anyagok,
dokumentációk
 A beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos iratok, leltár
A dokumentáció részei III.






Megkötött szállítói, illetve bérleti (terem, eszköz, stb.)
szerződések, a szerződéskötést megelőzően bekért árajánlatok
Személyi kifizetésesekkel kapcsolatos munkaszerződések,
megbízások, az elvégzett feladatról szóló teljesítésigazolások
Számlák, kifizetéseket igazoló dokumentumok (Pl.: terhelési
összesítő)
A projekt közben indított esetleges szabálytalansági eljárás
dokumentumai (feljegyzések, vizsgálat elrendelése,
szabálytalansági vizsgálati jegyzőkönyv, intézkedési terv)
Projekt Zárójelentés, záró kifizetési kérelem
Fenntartási időszakban lévő projektek esetében a fentieken
túlmenően a fenntartási jelentések, illetve az esetleges
ellenőrzések jegyzőkönyvei
Pályázatok eljárásrendje
• Illetékes KIK felé bejelentés( [email protected])
• Szükséges adatok:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
intézmény neve,
OM,
egységkód
támogató megnevezése,
Pályázati konstrukció neve(pl Határtalanul!)
Igényelt összeg
Önrész
Előfinanszírozási összeg
Pályázat célja röviden
Beadási határidő
Pályázatok eljárásrendje
• Minden héten csütörtök este központi
kiértékelés, melynek másnap péntekre
várható az eredménye
• A folyamatot úgy kell kezelni mintha
támogatva lenne
• Összeg és típus szerint eltérő a felelősség
vállaló
Felelősségi körök
• Intézményvezető pályázatok benyújtására, és TSZ
megkötésére kizárólag szakmai együttműködésre,
képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft
támogatási összeget nem meghaladó, 100%-os
támogatás intenzitású projektek esetében, a tankerületi
igazgató ellenjegyzése mellett.
• Tankerületi igazgató, önerő nélküli, pályázatok
benyújtására és TSZ megkötésre, 50 millió Ft értékig;
pénzügyes ellenjegyzése mellett,
• E felett egyedi meghatalmazás vagy elnöki aláírás
szükséges.
Köszönöm a figyelmet
Bambuk László
tankerületi pályázati referens
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerület
[email protected]
2700 Cegléd, Kossuth L u. 1.
+36-30/676-0883

similar documents