Az oktatásigazgatás aktuális kérdései

Report

Intézményátszervezés a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározása

A megyei szintű feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos
feladatok
Nkt. 4. § 11. pontja
Nkt. 21. § (3) bek.






Kt. 121. § (1) bek. 15. pont
Kt. 37. § (5) bek.
a köznevelési intézmény alapító okiratában azon részek
módosítása amelyek tartalmazzák az:
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét, (székhelyét,
tagintézményét, telephelyét),
e)alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási
helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
…
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon
feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
Nkt. 83. §
Kt. 102. §
A fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről,
gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről,
tevékenységi körének módosításáról.
A döntés előtt ki kell kérni:
 az intézmény alkalmazotti közössége,
 az óvodaszék, az iskolaszék,
(Kt. az iskolaszéknek,
 a szülői szervezet,
az iskolai szülői szervezetnek)
 a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény
esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési
nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett
országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.
Nkt. 83. §



Kt. 102. §
A fenntartó – a július-augusztus hónapok kivételével –
nevelési évben
óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg,
fenntartói jogát nem adhatja át,
óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem
szüntettethet meg,
óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Nkt. 83. §
Kt. 102. §
A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
 a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
 a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
› egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
› szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
 a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
kapcsolatban.
Kt. 102. § (11) bekezdésnél pontosabb meghatározás!
A fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések
határideje július utolsó munkanapja.
Kt. 88. § (5)-(7)
A helyi önkormányzat új közoktatási intézménye
létesítéséhez beszerzi kormányhivatal megyei
fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.
A helyi önkormányzat a közoktatási intézménye
megszüntetésekor, átszervezésekor a megfelelő
színvonalon történő további gondoskodás és az
igénybevétel aránytalan terhének megítéléséhez
közoktatási szakértői véleményt szerez be. A szakértői
vélemény mellett a kormányhivatal megyei fejlesztési
tervre épített szakvéleményét is megkéri.
Nkt. 4. § 2. és 74. § (3) bek.
Az óvoda vallási, világnézeti szempontból elkötelezett
intézmény fenntartójával részére történő átadásakor a
települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a
szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési
szerződés miatt a vallási, világnézeti szempontból el
nem kötelezett nevelésben, nevelésben-oktatásban
való részvételhez fűződő joguk érvényesítésében
aránytalan teher nem hárulhat.
Nkt. 50. § (6)-(11) bek.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye a körzetében található.
Ha a településen több általános iskola működik, az
egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni,
hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelésioktatási intézményekben.
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az
iskolák felvételi körzetét.
Nkt. 50. § (6)-(11) bek.
A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni
az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését,
iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási
intézmény működési, felvételi körzetének
meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt
települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó
iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat
egyetértését.
Nkt. 33. § (1) bek.
Az egyházi és magánintézmény köznevelési szerződés
vagy a fenntartó egyoldalú nyilatkozata alapján részt vesz a
kötelező felvételt biztosító óvoda, általános iskola
feladatainak ellátásában.
Felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, amelyben
az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye
található.
Nkt. 76. § (7) bek.
A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a
fenntartó gondoskodik.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §
A kormányhivatal minden év november utolsó napjáig
beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban.
A kormányhivatal legkésőbb február utolsó napjáig
tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az
általános iskolákat a kijelölt körzetekről.
Nkt. 50. § (7) bek.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §

Az iskolai beiratkozás idejéről a kormányhivatal közleményt
(hirdetményt) tesz közzé a honlapján és a helyben szokásos
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
harminc nappal.

A szülő a közleményben (hirdetményben) közzétett
időpontban köteles beíratni az adott évben tanköteles korba
lépő gyermekét a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy
a választott iskola első évfolyamára.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése alapján
a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratások
időpontja: 2013. április 8-9. (hétfő, kedd) 8:00 -18:00 óra
TÁMOP 3.1.1: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz
KIR, akkreditációs rendszerek, közösségi felületek
TÁMOP 3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása
pedagógus-továbbképzés, életpályamodell, minősítési rendszer –
PILOT program
TÁMOP 3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
mérési, értékelési rendszerek fejlesztése, minőségbiztosítás,
intézményellenőrzés – PILOT program
TÁMOP 3.1.10-11/1: Helyi oktatásirányítás fejlesztése
Komplex helyzetelemzés, intézményszerkezet optimalizálás
megyei képviseletek
Nkt. 75. § (1) bek.
A megyei szintű feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési terv
A tervet
 az oktatásért felelős miniszter adja ki,
 az Oktatási Hivatal terjeszti elő,
 elkészítésében közreműködnek
› a kormányhivatalok
› a helyi önkormányzatok
Nkt. 75. § (1)
Véleményt nyilvánít
 a helyi önkormányzatok, akik a véleményükhöz beszerzik a
településen működő köznevelési intézmény
› nevelőtestületének,
› alkalmazotti közösségének,
› szülői és diákszervezeteinek véleményét.
 a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
(szakképzési terv)
Nkt. 97. § (8) bek.
Az Oktatási Hivatal a köznevelés-fejlesztési tervet első
alkalommal 2013. április 30-ig készíti el.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bek.
Az elfogadott tervet az Oktatási Hivatal a KIR honlapján
dokumentum formátumban teszi közzé, melyhez
adatnyilvántartás kapcsolódik.
A nyilvántartásba adatot szolgáltat a települési
önkormányzat jegyzője, önkormányzati társulás
esetén a társulás székhelye szerinti települési
önkormányzat jegyzője arról, hogy a településen
működő óvoda milyen jogcímen, milyen időtartamban és
mekkora gyermeklétszámmal vesz részt a kötelező
feladatellátásban.
A kormányrendelet hamarosan módosul!

similar documents