Projekt funkcionalne analize ustanova socijalne skrbi

Report
Republika Hrvatska
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Zagreb, 13. lipnja 2012.
Zašto projekt funkcionalne analize
ustanova socijalne skrbi?
 MSPM kroz zacrtane planove reforme sustava socijalne
skrbi (Strateški plan Ministarstva, Plan deinstitucionalizacije i
transformacije domova socijalne skrbi) treba odraditi niz
aktivnosti.
 Deinstitucionalizacija nameće razvoj novih aktivnosti i
procesa unutar ustanova (npr. senzibilizacija, aktivnosti
prevencije institucionalizacije i sl.) koje bi sustav trebao
prepoznati, te ostati fleksibilan za njihovu implementaciju.
Zašto projekt funkcionalne analize
ustanova socijalne skrbi? - 1
 Promjene nisu pratile i promjene u znanjima i vještinama
ljudi, te usklađenosti sa stvarnim potrebama broja
kadrova.
 Ne postoji analitička osnova prema kojoj se mogu
identificirati neučinkovitosti i nedostaci u sustavu, ako isti
postoje. Stoga je zaključeno da je potrebno:


provesti vanjsko vrednovanje – normiranje poslovnih procesa
radnika ustanova socijalne skrbi
utvrditi potrebe za edukacijama za stručne radnike za određene
vrste poslova u ustanovama socijalne skrbi
Ugovor
Ugovor o suradnji između UNDP-a i MZSS-a potpisan je u
lipnju 2011. godine, a u svibnju 2012. godine MSPM je
potpisao Dodatak Ugovoru
 početak Projekta: 15. srpnja 2011. godine
 završetak Projekta: 30. rujna 2012. godine
Proračun za 2011. godinu
MZSS
UKUPNO, U HRK
SVEUKUPNO(2011.), U HRK
140.520, 00
UNDP
47.000,00
187.520,00
Proračun za 2012. godinu
MSPM
UKUPNO, U HRK
SVEUKUPNO (2012.), U HRK
190.520, 00
UNDP
32.000,00
222.520,00
Projekt funkcionalne analize ustanova
socijalne skrbi
 Projekt provode Ministarstvo socijalne politike i mladih u
suradnji s Programom ujedinjenih naroda za razvoj
(UNDP) u cilju:


poboljšanja učinkovitosti sustava
provođenja potrebnih reformi
 Projekt obuhvaća analizu s gledišta:
 ciljeva socijalne politike
 organizacijske učinkovitosti i
 troškovne efikasnosti
Projekt funkcionalne analize ustanova
socijalne skrbi - I
Aktivnosti su usmjerene na:
 analizu troškova predviđenih za funkcioniranje sustava
 analizu funkcija koje obavlja Uprava za socijalnu politiku i podršku




obitelji i Uprava za odrasle osobe i osobe s invaliditetom putem svojih
ustanova: centara za socijalnu skrb i domova socijalne skrbi
analizu svrsishodnosti funkcija i poslovnih procesa centara za socijalnu
skrb i domova socijalne skrbi
usklađenost funkcija i poslovnih procesa s novim zakonom i novim
strateškim dokumentima
procjenu svrsishodnosti funkcija s ishodima za korisnike
procjenu potreba za edukacijama zaposlenika ustanova za obavljanje
određene vrste poslova
Rezultati
Rezultati analize iskoristit će se za:
 unapređivanje kvalitete usluga
 upravljanje
 poboljšanje rada u svrhu zadovoljstva korisnika i
zaposlenika i
 racionalnije i kvalitetnije upotrebe resursa u ustanovama
socijalne skrbi
Konzultantski tim
 Domagoj Račić, voditelj tima za provedbu projekta i
stručnjak za analizu proračuna
 Nives Radeljić, članica tima za provedbu projekta i
stručnjakinja za socijalnu politiku
 Emir Džanić, član tima za provedbu projekta i stručnjak
za organizacijsku analizu
 Jasmina Papa, predstavnik UNDP-a
Ustanove koje su uključene u projekt
Ustanove socijalne skrbi - centri za socijalnu skrb i
domovi socijalne skrbi, odabrane su po određenom
kriteriju:
 domovi socijalne skrbi izabrani su prema vrsti
korisnika o kojima skrbe:







Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Centar za rehabilitaciju Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Zadar
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobor grad
Dom za djecu Zagreb – Nazorova
Ustanove koje su uključene u projekt - I
 centri za socijalnu skrb izabrani su ovisno o svojim
karakteristikama i različitostima (zemljopisna obilježja,
broj i struktura korisnika, veličina i dr.):






Grad Zagreb: - ured zajedničkih poslova i Ured Dubrava
Čakovec s podružnicama
Gospić
Korčula
Osijek
Rovinj
Način rada
Rad se organizira kroz analizu dokumenata (zakoni,
strategije, proračun), te terenski posjet ustanovama
 Cilj posjeta ustanovama je:
 stjecanje uvida u sadržaj rada centara i domova
 analiza postojeće prakse i utjecaja reforme na praksu
 analiza vođenja slučaja, rada s korisnicima i radnog procesa
 analiza proračuna, te
 priprema nalaza i preporuka: djelatnost, kapaciteti, suradnja
s drugim dionicima, financiranje i financijska projekcija
Poslovni procesi koji se prate
Centri za socijalnu skrb:
 Proces rada prednjeg ureda
 Proces pomoći za uzdržavanje
 Proces pomoći i njege u kući
 Proces nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi
 Proces samoocjenjivanja i kontinuiranog unapređenja
kvalitete
Procesi u domovima: analiziraju se aktivnosti unutar 3-5
procesa po ustanovi
 Do sada su obavljene posjete sljedećim ustanovama:
 CSS Zagreb, Čakovec, Osijek, Gospić, Rovinj, Zadar,
Korčula
 Domovi: Dubrava, Nazorova, Vinko Bek, CR Zagreb
 Potrebno još obići:
 Centar Slava Raškaj i Dom Lobor Grad
Na kojim je područjima uočen prostor za
potrebna unapređenja?
 osposobljavanje za proces deinstitucionalizacije;
 unapređivanje znanja dionika u procesu o planiranju i
procesima transformacije;
 dobro se prepoznaju potrebe i mogućnosti razvoja novih
programa, ali treba unaprijediti znanje kako napraviti
promjenu;
 osiguravanje odgovarajućih informacija o postojećim i
potrebnim programima u zajednici
 ravnomjeran i jasan razvoj udomiteljstva, razvoj drugih
usluga na lokalnoj razini koje bi trebale podržati proces
deinstitucionalizacije
Preporuke:
 Uključiti stručne kadrove u radne skupine za izradu strategija na svim






razinama, predlaganje zakona i pravilnika, izradu socijalnih planova i
projekcija potreba razvitka usluga, kao i u razvijanje novih projekata.
Uspostaviti praksu dobre pripreme dionika i primjene odgovarajuće
metodologije za uvođenje novina i upravljanje promjenama.
Nastaviti s deinstitucionalizacijom i transformacijom ustanova uz stručnu
podršku i metodološki osmišljeno upravljanje promjenama
Riješiti probleme koji se u praksi uočavaju u koordinaciji i suradnji dionika
unutar sustava socijalne skrbi.
Pratiti promjene vrste i sadržaja usluga koje se uspostavljaju u procesu
transformacije ustanova i organizacije CSS.
Analizirati procedure i troškove kako bi se racionalnim trošenjem postojećih
sredstava podigla kvaliteta usluga i pribavljala nova sredstva;
uključiti županijske ili lokalne vlasti u sufinanciranje i zajedničko
pribavljanje potrebnih sredstava (akcije u zajednici, partnerski projekti).
Zahvaljujem na pažnji

similar documents