Takstberegning og resultatopgørelse 2015

Report
Takstberegning
RAMMEAFTALE 2015
MSB
Aarhus Kommune
Sammenhæng
2012
2013
2014
2015
Takst
Takst
Resultat
Takst
Resultat
Takst
Resultat
Resultat
MSB
Aarhus Kommune
Hvad siger loven?
Bek. 683,
§ 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte
tilbud eller for typen af tilbud. Ved typen
af tilbud forstås tilbud, som kan erstatte
hinanden, dvs. de skal være rettet mod
samme målgruppe, og tilbuddenes indhold og omfang skal have en sammenlignelig karakter.
§ 4. Et over- eller underskud skal indregnes
taksten i form af tillæg til eller reduktion
af taksten for det enkelte tilbud eller typen
af tilbud, jf. § 2.
Stk. 2. Et over- eller underskud kan overføres i overensstemmelse med
kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinjer herfor. Dog skal et underskud
senest indregnes i taksten 2 år efter det år, underskuddet vedrører.
MSB
Aarhus Kommune
i
Måske ændring på vej
• Lovforslag om ændring af takstbekendtgørelsen
– Skal også gælde for regionens
tilbud og for private
– Tilbud skal have
mulighed for at
beholde op til 5 %
af overskud og
underskud.
MSB
Aarhus Kommune
Resultatopgørelse
• Beregning af over-/underskud på taksten.
• Eventuelle over-/underskud skal indregnes
i taksten 2 år efter (dvs. i 2015-taksten).
• I rammeaftalen i Region Midtjylland er det
aftalt, at kun over-/underskud på mere end
5 %, skal indregnes i taksten.
• På langt sigt (dvs. 2 år) skal også over/underskud på mindre end 5 % udlignes.
MSB
Aarhus Kommune
Eksempel
Mio. kroner
2012
2013
Takst * Belægning
4,4
4,0
Regulering (år -2)
0,3
0,0
Årets takstindtægt
4,1
4,0
Årets omkostninger
4,5
4,1
Årets underskud
0,4
0,1
Underskud primo
0,1
0,2
Underskud
0,5
0,3
Indregn (år +2)
0,3
0,1
Underskud ultimo
0,2
0,2
MSB
Aarhus Kommune
2014
2015
0,3
0,1
0,2
Regnearket
• Hvis regnearket er meget langsomt:
 Slå automatisk beregning fra.
• Hjælpetekster.
 Klik på linje 1.
• Indtastning




MSB
Aarhus Kommune
AC: Belægning.
AD: Indskrivning over 100 %.
AE: Særydelser.
AH: Regnskab.
Takst-indtægt
• I regnearket sker denne beregning.
• Der indtastes en belægning (antal personer).
• Der indtastes eventuelle tillæg til taksten.
• Takstindtægt = Takst * Belægning + tillæg.
• Formlen i kolonne AF kan overskrives.
• Indtastning af den bogførte takstindtægt.
• Kun, hvis der er bogført med korrekt periodisering, og hvis
der er afregnet for alle pladser.
• Selvom der indtastes en
bogført takstindtægt, så skal
belægningen og tillægstakster også oplyses.
MSB
Aarhus Kommune
Er der fejl i taksten?
• Kontroller takstberegningen.
 Hvis den angivne takst ikke er korrekt i
forhold til den takst, der faktisk er
opkrævet, så skal der korrigeres.
• Rettelser.
 Ret selve taksten i kolonne AB.
 Hvis takstgrundlaget er forkert, skal det
også rettes. Især kolonne
• S (tjenestemænd),
• T (ejendomsomkostninger) og
• AA (takstgrundlaget)
er vigtige, idet disse tal anvendes i
senere beregninger.
MSB
Aarhus Kommune
Omkostninger
• Indtast tilbuddets direkte
udgifter.
• Eventuelle fælles udgifter skal
fordeles mellem tilbuddene.
• Overheads beregnes
automatisk.
• Eventuelt kan afskrivning, forrentning
og tjenestemands-bidrag rettes.
• Underskud Primo beregnes
automatisk.
• Tjek, at det er korrekt.
• 0 er et tegn på, at der er noget galt.
Derfor fremhæves cellen.
MSB
Aarhus Kommune
Kæder og nøgler
• Tilbuddene er kædet sammen fra år til år.

Automatisk overførsel af over-/underskud fra et år til et andet.
• Beskyttelse af nøglefeltet.

Låste celler kan låses op.
Aldrig to linjer med samme nøgle.
• Større fejl og mangler.



Rækker må ikke slettes. Marker i stedet
i kolonne AU, at rækken skal slettes.
Sæt ikke nye rækker ind, men brug i
stedet de tomme rækker i bunden.
Eventuelle nye tilbud i 2013 skal også
tilføjes i fanebladene for 2014 og 2015
MSB
Aarhus Kommune
Udligning
•
Udligning sker indenfor målgrupper:







•
Specialundervisning/kommunikation.
Børn og Unge.
Voksne.
Sindslidende.
Forsorgshjem.
Kvindekrisecentre.
Misbrugere.
Der skal skelnes mellem:
 Rammeaftale.
 Ikke rammeaftale.
•
Der kan skelnes mellem:
 Døgntilbud.
 Dagtilbud.
MSB
Aarhus Kommune
Resultat 2013
• Udligningsgruppe.
• Kontroller, at den angivne udligningsgruppe er korrekt.
• Udligning mellem dagtilbud, døgntilbud og ambulante.
• I fanebladet ”Lister” vælges om dagtilbud, døgntilbud og ambulante
tilbud opgøres samlet eller hver for sig.
• Indenfor eller udenfor rammeaftale.
• Kontroller, at tilbuddet er korrekt angivet ift. rammeaftale i 2015.
• NB: det er placeringen i 2015, der er afgørende.
MSB
Aarhus Kommune
Hvordan med puljer?
• Bogføres udgifterne på de enkelte
tilbud.
• Så skal udgifter skrives på tilbudet.
• Bogføres et bidrag til central pulje.
• Bidraget skrives som udgift for tilbudet
• Udgiften i puljen skal ikke med.
• Bogføres udgifterne centralt.
• Udgifter i puljen tages med i fanebladet
”Sum2013”.
MSB
Aarhus Kommune
Rest overskud/underskud fra 2012
• Hvis der er nogle overskud eller underskud fra 2012,
som ikke kan henføres til enkelte tilbud.
• Så kan de angives i ”Sum 2013” som akkumuleret over-/underskud
ved årets start.
• Problemet kan opstå, hvis nogle tilbud er lagt sammen med virkning
fra 2013, og ikke alle omkostningerne i 2012 er henført til de enkelte
tilbud, men blot opgjort som tværgående omkostninger.
MSB
Aarhus Kommune
Overblik
• Sammenhæng mellem årene.
 Indtast nøglen for tilbuddet.
MSB
Aarhus Kommune

similar documents