Prezentációt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével

Report
NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATA IGAZOLTLAN MULASZTÁS
ESETÉN (11/1994. (VI.8.) MKM rend. 20.§ (Neveir) ; Gyer. 91./F §;
91./G.§ (1) ; Cst. 15.§ és a Gyvt.
1 óra
igazolatlan
Szülő, kollégium értesítése ( szülő figyelmének
felhívása, tájékoztatás) – ha eredménytelen –
gyermekjóléti szolgálat értesítése
10 óra
igazolatlan
Jelzés a gyermek tényleges tartózkodási h. szerinti
ill. jegyzőnek (331/2006(XII.23) kor, 23.§)
30 óra
igazolatlan
Jelzés a gyermekjóléti szolgálathoz
50 óra
igazolatlan
Értesíti a tényleges tartózkodási h. szerint ill.
jegyzőt – megküldi a tankötelezettség nem
teljesítésének okait – a tankötelezettség
előmozdítására vonatkozó javaslatát
Gyermekjóléti Szolgálat általános feladata igazolatlan mulasztás
esetén /237/2010. (IX. 13.) korm ; Gyvt ; Cst; Gyer, 15/1998. (IV.30.) nm/
Hiányzás jelzése
(1-10;-30 óra)
Kapcsolatfelvétel a családdal – tájékozódás hiányzás
oka, - új eset)- probléma feltárás – (helyzetértékelés –
áttekintés – mi legyen) hosszabb gondozás v. rövid
gondozás/lezárás (gondozott esetén – gondozási terv
újra gondolása) /Gysz-1 ; Gysz-3 /
 Ok a szülő súlyos elhanyagoló magatartása –
javaslat védelembe vételre, csp. felfügg. (Gysz-3)
50 óra
igazolatlan
10 munkanapon belül (Gyer. 91./M.§ (1) ; 91./P.§ (1)
) kapcsolatfelvétel a családdal, tájékoztatás küldése
(Gysz-1 ;Gysz-3) a jegyzőnek – ez tartalmában,
formájában megegyezik a védelembe vételi jav.
szakmai kritériumaival (15/1998. (IV.30.) nm 19-20
bek.)
Rendszeres gyermekvédelmi kedv. esetén (Gyer.
91/P.§ )pénzfelhasználási terv, eseti gondnok
 jogerő - Gondozási nevelési terv készítése (10
munkanap új eset ; 22 munkanap korábban
védelembe vett)
Jegyző/Gyámhatóság eljárása tankötelezettség elmulasztása esetén (
237/2010. (IX. 13.) korm ; Gyvt ; Gyer, )
10 óra
igazolatlan
Végzésben tájékoztatja a szülőt, figyelmezteti a
tankötelezettség elmulasztásának köv. (Gyer. 91/F. §)
50 óra
igazolatlan
hiányzás
Védelembe vételi eljárás hivatalból, 15 munkanapon
belül döntés (Gyer. 91/G. (2)
Védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfügg.
/100%/, határozatlan időre (Gyvt. 68.§ (5);Gyer. 91/F.
§) csp. cst. folyószámlára utalásáról
 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. – csp.
természetben – eseti gondnok kirendelés (Gyer. 91/H.§
(3))
Fellebbezés határozat ellen 5 munkanapon belül –
elbírálás 10 munkanap (Gyer . 91/I.§, 2. fok közig.h)
Felülvizsgálat hivatalból (Gyer.91J.§)
Eseti
gondnok (237/2010.(IX.13) 8.§ (4)) - gyermek
arra alkalmas közeli hozzátartozója, iskola gyermek és
ifjúság v. felelős, védőnő, gyermekjóléti szolg. és
családsegítő szolg., átmeneti gondozást nyújtó
intézm. családgondozó, polgármesteri hivatal – nem
gyermekvédelmi, ill gyámhatósági feladatot ellátó –
ügyintéző
Munkadíj nem illeti meg, költségeit számlával
igazolhatja – csp. 10%-ig térítik meg, túl munka nem
Egyidejűleg 10 gyerek
Elszámolás – adott hónapban kifizetett csp. felhaszn.
– következő hónap 5. – ig - Jegyzőnek(Gyer. 91/D.§(810))

Elkészítés ideje: -- rgyk. részesülő gyermek esetében eljárás
megindulásakor (Gyer. 91./P.§)
--- rgyk. nem részesülő esetében – az iskoláztatási támogatás
felfügg. megszűntetésekor 10 munkanap – Gyvt. 39.§ (4);
Gyer.91/A.§ - 91/N.§ (3)

A pénzfelhasználási terv elkészítésével egy időben - javaslat
eseti gondnok személyére
A csp. természetben történő ny. Gyer.91/B.§(7); 91§./H.§
(1))szerint kell biztosítani.
Pénzfelhasználási tervben konkrétan meg kell nevezni
iskoláztatási támogatás összegét, a természetben nyújtott
támogatás módját, idejét, formáját a tételek (pl. ruha,
élelmiszer, közüzemi számla, stb)
Szülővel közös álláspont kialakítása /szülő egyetértése nem
feltétel
gyermekenként kell elkészíteni
Pénzfelhasználási terv módosítása kezdeményezhető –
felülvizsgálatkor, család élethelyzetének váltózásakor






Egyéni gondozási nevelési terv (Gysz-5) –
tankötelezettség előmozdításához szükséges
feladatok, végrehajtható, számon kérhető
tartalom, felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások,
gyermek, szülő, családgondozó, oktatási
intézmény vállalásai

Pénzfelhasználási terv – konkrétan – részletesen
kidolgozni –ezt fogja határozatba foglalni a jegyző
Folyamatos konzultáció - családgondozó-eseti
gondnok – tapasztalatok értékelése
Felülvizsgálatkor helyzetértékelés (Gysz-6), új
pénzfelhasználási terv


Asszisztens nem lehet eseti gondnok
 Eseti gondnokot helyettesíteni – kijelölő határozattal

Számla a gyerek nevére
 Elismervény (tételes –átadás - átvétel, lehet
tanúval, hivatalos helység, fénymásolat)
 Tartalék képzése lehet – előre eltervezett
jelezni a pénzfelhasználási tervben, de csp.
felhasználást el kell kezdeni- elszámolásnál jelezni
kell
Hitelintézeti számla törlesztést - megjegyzés
rovatba jelezni kell

Elmaradást/hátralékot nem lehet – mindig az aktuális
hónap fizethető ki
Családba fogadásnál lehet két hatósági
intézkedés
 Szakellátásra nem vonatkozik
 Magántanulói státusz számít – a felfügg.
nem vonatkozik rá
 Ha a magántanuló státusz előtt gyűlt össze
50 igazolatlan – eljárás - isk. támogatás
felfüggesztése
-- az isk. támogatás felfügg.
megszűntetéséhez - 3 hónap „tiszta”
magántanuló jogviszony vagy 3 hónap
igazolatlan hiányzás mentes időszak





18 évet betöltötte, még tanköteles - gyámhatóság
nem indít eljárást - nincs védelembe vétel és csp.
felfüggesztés
Ha időközben lesz nagykorú – véd. vét. megszűnik,
a felfüggesztés fő szabály – tanév végéig – utána
kapja meg természetben egy összegben / eseti
gondnok 3 hónapon belül gondoskodik a
felhasználásról/
Dilemma – a tankötelezettség megszűnése nem
egyezik a nagykorúság betöltésével - jogszab.
módosítás lesz
Tartózkodási hely szerint illetékes jegyző
jár el





Ténylges tart.hely – ahol a gyermek családjával él
Ha az iskoláztatási tám. Felhasználása, pl.
kollégiumában célszerű – akkor az eseti gondnok
ezen a települése ld. kollégiumi nevelő
Korábban elrendelt védelembe vételt felül kell
vizsgálni iskoláztatási tám. felfügg.- ha nem
szerepelt benne az tankötelezettség előmozdítása
Család ismeretlen helyre távozik – nincs
védelembe vétel – a gyámhatóság értesíti a MÁK-t
Senki nem vállalja az eseti gondnok feladatát –
jegyző – polg hiv. ügyintézőjét jelöli ki
Készítette: Bicskeiné Mayer Erzsébet
Zsófia
(módszertani gyermekjóléti központ)
Érd , 2010. 10. 23.
Az anyag tájékoztató jellegű – jogszabályokat értelmezni elvi
állásfoglalásokban, csak az Országgyűlés , a Köztársasági Elnök,
Kormány jogosult.

similar documents