szakmai-es-torvenyessegi-belso

Report
Fenntartó által folytatott szakmaiés törvényességi ellenőrzés
a
Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy
által fenntartott intézményekben
(Budapest, 2013. december 10.)
Molnár László
tanügy-igazgatási
igazgatóhelyettes
BPI
Köznevelési intézmény ellenőrzése
A köznevelési intézmény ellenőrzése lehet:
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
 intézményvezetői pedag-i.-szakmai ellenőrzés
 fenntartó általi pedag.-i szakmai ellenőrzés
2 évente
egyházi fennt.
(kiegészül törvényességi ellenőrzéssel)
 OH általi (országos mérés, értékelés)
Törvényességi ellenőrzés (Kormányhivatalok)
 fenntartóra irányul (fenntartói működés
jogszerűségét ellenőrzi)
Hatósági ellenőrzés (Kormányhivatalok)
 a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását
vizsgálja a köznevelési intézményben
A fenntartói ellenőrzés jogszabályi alapja:
Nkt. 83. § (2) bek. e) A fenntaró … „ellenőrizheti a
köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka
eredményességét nevelési-oktatási intézményben, továbbá a
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet...”
Nkt. 83. § (2) bek. h) … „értékeli a nevelési-oktatási
intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét”
85. § (3) bek. „A fenntartó a honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelésioktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.”
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. d) pont
A fenntartó … négyévenként legalább egy
alkalommal – ellenőrzi a közoktatási
intézmény gazdálkodását, működésének
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai
munka eredményességét,
Az ellenőrzés módszere:
a.) dokumentumelemzés
b.) helyszíni szemle
c.) vezetői interjú
Alapdokumentumok vizsgálata:
a.) Alapító okirat
b.) Szervezeti és működési szabályzat
c.) Házirend
d.) Pedagógiai program (nevelési program,
helyi tanterv, szakképzési program
e.) Kollégium pedagógiai program
f.) Továbbképzési program, beiskolázási terv
Tanügyi nyilvántartások vizsgálata:
a.) Beírási napló
b.) Törzslap
c.) Foglalkozási-, osztály és csoportnapló
d.) Bizonyítvány
e.) Tantárgyfelosztás
f.) Órarend
g.) AMI által használt speciális nyomtatvány
h.) Egyéb tanügyi nyilvántartások,
dokumentumok (osztályozóvizsga jkv.,
javítóvizsga jkv., tanuló- és gyermekbaleseti
jkv., közzétételi lista, éves munkaterv, éves
beszámoló, munkaidő-nyilvántartás és a
munkavégzés havi igazolása
i.) Magántanulók!
(Körlevél!)
Osztály/csoportlétszám ellenőrzése:
a.) Tényleges (fizikai) létszám
b.) Számított létszám
c.) Létszámtúllépés
d.) Fenntartó engedélye
Pedagógus munkakörben történő
foglalkoztatás:
a.) Végzettségek, szakképesítések
b.) Munkaszerződések
c.) Erkölcsi bizonyítvány
d.) Személyi anyagok
SNI-s és a BTM-es tanulók ellenőrzése:
a.) Érvényes szakértői vélemények
b.) Intézménykijelölés (!)
c.) Jelzési kötelezettség a szb. felé
d.) SNI/BTM-es tanulók tanügyi
dokumentációja
e.) SNI/BTM-es tanulók fejlesztési terve
f.) Szakember-ellátottság
g.) Egyéni fejlődési lap
h.) Rehabilitációs órák, fejlesztő órák
dokumentálása
i.) Mentesítések (ezek jogszerűsége)
Szakmai munka ellenőrzése:
a.) Országos mérések eredményei
b.) Felvételi mutatók
c.) Éves beszámolók
d.) Versenyeredmények
Eddig tapasztalt hiányosságok az ellenőrzése során
Az SZMSZ, házirend, pedagógiai program, tantárgyfelosztás hiányos,
legitimáció nem megfelelő.
A beírási napló és a törzslap nem tartalmazta a sajátos nevelési igényű
tanulókra vonatkozó kötelező bejegyzéseket.
A sajátos nevelési igényű tanuló esetében, az egyes tantárgyi
felmentésekkel kapcsolatos igazgatói döntés (határozat) záradéka nem
jelent meg a törzslapon.
Igazgatói határozatok tartalmilag és formailag több esetben nem
felelnek meg.
A tanulókkal kapcsolatos döntések záradéka több esetben nem szerepelt
a törzslapokon (esetenként a bizonyítványban) vagy a záradék nem
felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
A beírási naplóban, törzslapon, naplóban a hibás bejegyzések
javítása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.
Pedagógusok végzettség/szakképzettség tekintetében nem
feleltek meg.
Erkölcsi bizonyítvány hiánya.
Maximális osztálylétszámok.
Adminisztrációs fegyelem – naplók!!!
Ellenőrzések menete:
a.) Ellenőrzési ütemterv alapján
c.) Az intézmények értesítést kapnak az
ellenőrzésről (7 nappal előtte)
d.) Megkapják az önellenőrzéshez szükséges
anyagokat
e.) Helyszíni szemle (1-2 napot vesz igénybe)
f.) Jelentés elkészítése, megküldése
Ellenőrzött időszak: 2012/2013 és 2013/2014-es
tanév
Köszönöm a figyelmet!
Molnár László
[email protected]
tel.: 06-20-583-4637

similar documents