19 Eylül 2012_Bologna Süreci-Bologna Projesi

Report
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA
SÜRECİ ÇALIŞMALARI
NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI?
Prof. Dr. Selda Önderoğlu
Bologna Uzmanı
19-21 Eylül 2012
Çalıştay 2
İ.İ.B.F. Tuğrul Çubukçu Salonu
Hacettepe Üniversitesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bologna Süreci
Yükseköğretimin son on yılda
en hızlı ve en kapsamlı yapılanması
1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere,
Almanya, Fransa,İtalya) bir araya
gelerek başlattığı 2010 yılında 47
ülkenin üye olduğu bir
Yükseköğretim reform süreci
Avrupa dışındaki ülkelerin de
yükseköğretim sistemlerini
etkilemektedir ( Bologna Policy Forum)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bologna Süreci nasıl işlemektedir?
•
ULUSLARARASI DÜZEY
BAKANLAR KONFERANSI (İKİ YILDA BİR KEZ TOPLANIR)
BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG)
BFUG YÜRÜTME KURULU
BFUG ÇALIŞMA GRUPLARI
BOLOGNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ (STOCKTAKİNG) ÇALIŞMA GRUBU
BOLOGNA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ÇALIŞMA GRUBU
SOSYAL BOYUT ÇALIŞMA GRUBU, VB.
BOLOGNA SEMİNERLERİ
ULUSAL DÜZEY: YÖK, ULUSAL AJANS VE BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE
ULUSAL TAKIMI
KURUMSAL DÜZEY: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
(BEK)
• 2008 YÖK kararı- tüm üniversitelerde BEK kurulması
BEK çalışmaları:
• Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS),
• Diploma Eki (DE),
• Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi,
• kalite güvencesi,
• hareketlilik,
• öğrenci katılımı ve sosyal boyut
planlama, koordinasyon, izleme
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
• Kuruluş: 12.Eylül.2012 Senato kararı (oturum sayısı:26)
• Bologna sürecinin 2012 yılında Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı
olarak devam eden yüksek öğretim reformu çalışmalarının konuları
olan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Diploma
Eki (DE), yeterlilikler, kalite güvencesi, tanınma, hareketlilik, öğrenci
katılımı ve sosyal boyut alanlarındaki çalışmaların üniversitede
gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırılması, ve süreçteki yeni gelişmelere
uyum sağlanması için faaliyet gösterir.
• BEK Komisyonu
• Tüm birimlerde: Bologna koordinatörleri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Üniversitesi’nde Bologna Süreci
Çalışmaları
AKTS/DE çalışmaları üniversitemizde 2003 yılı Kasım ayında başlamış
ve gelişerek devam etmiştir.
•Kurum AKTS/DE Danışmanları ile Bölüm Koordinatörlerin
belirlenmesi
•Fakülte ve bölümlerde eğitimler
•AKTS bilgi paketlerinin hazırlanması
•Bireysel danışmanlıklar, sürekli bilgilendirme
•AKTS yönergesi- Öğrenci iş yükü nasıl hesaplanır?
•Eğiticilerin eğitim- öğrenci merkezli eğitim
•Yapılan işlerin geçici iş olarak algılanmasından sürekliliğe geçiş
•Erasmus hareketlilik
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tüm programlarda bu süreçlerin devam etmesi ve
program güncelleme çalışmalarıyla birlikte
gerçekleştirilmesi gerekir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ACİL EYLEM
PLANI 2012
Alan 11: Bologna sürecine uyum
çalışmaları
11.1-AB yükseköğretim yeterlilikleri uyum
çalışması
11.2-Geçmişteki AKTS çalışmalarının gözden
geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi
11.3- Geçmişteki Diploma Eki çalışmalarının
gözden geçirilmesi ve eksikliklerin
giderilmesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
YÖK kararları:
- Tüm Programlar TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde
gözden geçirilmelidir,
- Programda Seçmeli ders oranı en az %25 olmalıdır,
- 1 (AKTS)Kredi=25-30 saatlik öğrenci iş yüküdür.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER
ÇERÇEVESİ (TYYÇ)- YÖK
“Yeterlilikler çerçevesi ülke düzeyinde eğitim sistemindeki
yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. “
TYYÇ,YÖK bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma
grubu tarafından hazırlandı,paydaşlarla tartışıldı ve
kabul edildi(2006-2010).
http://tyyc.yok.gov.tr/
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TYYÇ -TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ
çalışması(YÖK)
TYYÇ ile uyumlu Temel Alan yeterlilikleri: İlgili alandan
öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları tarafından
hazırlandı (21 temel alan),
Şu anda TYYÇ ve temel alan yeterlilikleri YÖK web
sayfasında yer alıyor (http://tyyc.yok.gov.tr/ )
Tüm eğitim programlarında yeterliliklerin belirlenmesi
ve eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi
çalışmalarının bitiş tarihi: 2012 Aralık
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının; “bireylerin dünyanın
değişen koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve
yetkinliklerle donatılması,girişimde bulunmaktan ve sorumluluk
yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine
sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve estetik
değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olması, ayrıca
verilen eğitimin geniş kitlelere erişerek ülkenin yarışmacı
potansiyelinigeliştirmesi,yapılan araştırmaların uluslar arası
düzeyde saygınlığı olan bilim ve sanat üretimine yönelmiş
olması, ülkenin rekabet edebilirliliğine destek olması,topluma
hizmet faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınmasını
amaçlaması” gerektiğini düşünüyoruz. Yeni sistem kendi
kendine öğrenen, gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir yapıya
sahip olacaktır. (YÖK Genel Kurulu, 3 Şubat.2011)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
14
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
H.Ü. 2012 BOLOGNA SÜRECİ UYUM
ÇALIŞMALARI (BOLOGNA PROJESİ)
Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler çerçevesine göre uyarlanması,
Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme
çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama
çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi
Örneği
- Alt yapı projesi, 3 yıl.
1-
2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması
- Alt yapı projesi, 3 Yıl.
www.hubologna.hacettepe.edu.tr
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Proje kapsamında:
üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarını yürüten birimlerin;
1 Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları,
2. Program Yeterliliklerini (Program çıktılarını) belirlemeleri,
3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi
gerektiğine karar vermeleri,
4. Her bir ders için “Öğrenme kazanımlarını (Çıktılarını) Yazmaları,
5. Ders Öğrenme kazanımları (Çıktıları) ile Program yeterliliklerini
İlişkilendirmeleri,
6.Ders öğretim planlarını hazırlamaları,
7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS
kredilerini hesaplamaları,
8. Her program için hazırlanacak tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlamaları amaçlanmaktadır.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
PROJE MALZEMELERİ, BÜTÇE VE DESTEK
1-Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
çerçevesine göre Uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması,
Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının
yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği :
Bütçe: 2143980TL
Malzeme: 150 adet bilgisayar +150 adet monitör, 150 adet
projeksiyon, 150 adet monolazer yazıcı, 150 adet harici bellek, 15
netbook, 10 adet tablet, 650 taşınabilir bellek,13800 CD-RW
rewritable, 650 adet A4 kağıt (BAB’a istek yapıldı-İhale aşamasında)
Destek: Ders öğrenme çıktılarını belirleyen her öğretim elemanına:
1000tl. yurt içi toplantı desteği
2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması:
Bütçe:97763TL
Malzeme: 3 adet A3 Yazıcı, 5 adet notebook, 2 adet sunucu (1 adet
sunucu bekleniyor, diğerleri teslim alındı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BOLOGNA SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI TAKVİMİ
BİRİNCİ DÖNEM : 1 MAYIS-30 TEMMUZ 2012 SAĞLIK BİLİMLERİ F. EĞİTİM F. POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO.
FAALİYET
FAALİYET/ALT FAALİYET
NO
TAKVİM
SÜRE
SORUMLU/İZLEME
AÇIKLAMA
1.1
Birim Bologna Ekiplerinin
Oluşturulması
20 Nisan-1 Mayıs 2012
12 Gün
Birimler
Tamamlandı
1.2
Birim Bologna Ekiplerinin
Eğitimi
09 Mayıs 2012-
1 Gün
Eğitim Ekibi
Tamamlandı
1.3
Program amaç ve Yeterliliklerinin
Belirlenmesi(Türkçe ve İngilizce)
10 Mayıs-1 Haziran 2012
20 Gün
Birimdeki Bologna Projesi Ekibi
Tamamlandı
1.4
Program-Temel Alan Yeterlilikleri Matriksinin
Hazırlanması (Türkçe)
1-7 Haziran 2012
7 Gün
Birimdeki Bologna Projesi Ekibi
Tamamlandı
1.5
Seminer-Öğretim ve Değerlendirme Metod ve Teknikleri Haziran 2012-
Yarım Gün
Eğitim Ekibi
Tamamlandı
1.6
Ders Tanımlarının Yazılması (Türkçe ve İngilizce)
22 Gün
Birimlerdeki Öğretim Üye
ve Görevlileri
Tamamlandı
1.7
Ders Öğrenme Çıktıları-Program Yeterlilikleri Matriksinin
Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce)
15 Gün
Birimlerdeki Bologna Projesi Ekibi
Tamamlandı
1.8
Online Altyapısının Kurulması
1 Haziran-15 Temmuz 2012
45 Gün
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1.9
Bilgilerin Online Sisteme Girilmesi
15-25 Temmuz 2012
10 Gün
Birimlerdeki Bologna Projesi Ekibi
1.10
Bilgilerin Kontrolünün Yapılması ve Geri Bildirim
Verilmesi
25-28 Temmuz 2012
3 Gün
Bologna Projesi Danışmanları
ve Eğitmenleri
1.11
Birimlerin Akademik Kurul Kararı Alması
28-30 Temmuz 2012
2 Gün
Birimler
Tamamlandı
1.12
Çalışmaların İzlenmesi
1 Haziran-30 Temmuz 2012
60 Gün
Bologna Projesi Danışmanları
ve Eğitmenleri
Tamamlandı
1.13
Çalışmaların Eğitim Komisyonuna Sunulması ve
İncelenmesi
Ağustos 2012-
30 Gün
Eğitim Komisyonu
Tamamlandı
1.14
Çalışmaların Senatoya Sunulması ve Onaylanması
Ağustos 2012-
30 Gün
Senato
Tamamlandı
8-30 Haziran 2012
30 Haziran-15 Temmuz 2012
İKİNCİ DÖNEM : 3 EYLÜL-31 ARALIK 2012 DİĞER FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI
FAALİYET
NO
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FAALİYET/ALT FAALİYET
TAKVİM
SÜRE
SORUMLU/İZLEME
Birim Bologna Ekiplerinin
Hazırlanması
3-30 Eylül 2012
27 Gün
Eğitim Ekibi
Birim Bologna Eğitim
Toplantı Günleri
3 Eylül 2012-
Yarım gün
Eğitim Ekibi
2,2
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantısı
18 Eylül 2012
16 Ekim 2012
13 Kasım 2012
18 Aralık 2012
Yarım Gün
Bologna Projesi Teknik
Ekibi
2,3
Birim Çalışmaları:
A- Program Bilgi Paketinin hazırlanması (Türkçe ve İngilizce)
B- Program-Temel Alan Yeterlilikleri Matriksinin
Hazırlanması (Türkçe)
C- Ders Bilgi Paketinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce)
D- Ders Öğrenme çıktıları-Program Yeterlilikleri Matriksinin
Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce)
E- Bilgilerin Birimler Tarafından Online Sisteme girilmesi
Ekim-Kasım 2012
2 Ay
Birimlerdeki Bologna
Projesi Ekibi
2,4
Bilgilerin Teknik Ekip Tarafından
Kontrolünün Yapılması, Birimlere Geri Bildirim Verilmesi
30 Kasım- 20 Aralık
2012
20 Gün
Bologna Projesi Teknik
Ekibi
2,5
Birimlerin Düzeltme Yapması ve Akademik Kurul Kararı Alması
20 - 25 Aralık 2012
5 Gün
Birimler
2,6
Çalışmaların Eğitim komisyonuna
Sunulması
25-31 Aralık 2012
6 Gün
Eğitim Komisyonu
2,7
Çalışmaların Senatoya Sunulması ve Onaylanması
25-31 Aralık 2012
6 Gün
Senato
2,8
İzleme ve Değerlendirme
3 Eylül- 31 Aralık 2012 4 Ay
Bologna Projesi Teknik
Ekibi
2,9
Birim Bologna Ekipleri Değerlendirme Toplantısı
9 Ekim
6 Kasım 2012
11 Aralık 2012
Bologna Projesi Teknik
Ekibi
2,1
2,1,1
Yarım Gün
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİRİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (PİLOT)- Nisan-Temmuz 2012
-Sağlık Bilimleri F.+ Eğitim F.+ Polatlı Teknik Bil. MYO.
( Bologna ekipleri: Toplam: 73 kişi)
-23 program güncellendi ve Senato’da onaylandı.
-Program güncelleme: Program yeterlilikleri
Derslerin öğrenme çıktıları
TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program
yeterlilikleri matrisi
Program yeterlilikleri-ders Öğrenme
Çıktıları matrisi
Seçmeli ders oranı: en az %25
-1 çalıştay+1 eğitim semineri yapıldı.
-- 28 bilgisayar+ 50 top A4 kağıt+ 13 toner dağıtıldı (istenen
birimlere iade edilmek üzere).
- proje ekibi her hafta toplandı
-Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli
-Danışmanlık: sürekli.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (Eylül- Aralık 2012)
-Pilot okullar dışındaki tüm birimlerdeki programlar (toplam
programlar sayısı: 455 )
Bologna ekipleri: 400 öğretim elemanı+öğrenci temsilcileri
-Program güncelleme: Program yeterlilikleri
Derslerin öğrenme çıktıları
TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program
yeterlilikleri matrisi
Program yeterlilikleri-ders Öğr. Çıktıları
matrisi
Seçmeli ders oranı: en az %25
-2 çalıştay/eğitim semineri yapılacak (19 ve 21 Eylül 2012) .
- Birimlere malzeme sağlanacak.
- proje ekibi her hafta toplantı
- Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) : ayda bir toplantı
- Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli
- Danışmanlık: sürekli.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ADEK
EĞİTİM KOMİSYONU
HUSEM
BEK KOMİSYONU
TEKNİK DESTEK GRUPLARI



EĞİTİM DESTEK GRUBU
BİLİŞİM DESTEK GRUBU
ÖĞRENCİ İŞLERİ DESTEK
GRUBU



TYYÇ ÇALIŞMALARI
AKTS ÇALIŞMALARI
DE ÇALIŞMALARI
HER ÜÇ ÇALIŞMA İÇİN
FAKÜLTE / ENST. GRUBU
Dekan Yrd / Enst. Yrd
Bölüm / Anabilim Dalı Bşkları
Enst. / Bölüm / ABD
temsilcileri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİRİM BOLOGNA EKİPLERİ
-Dekanlık düzeyinden bölüm/anabilim dalı düzeyine
-Öğrenci temsilcileri
-Toplam 464 kişi.
-İletişim : Ortak e-posta grubu aracılığyla
[email protected]
-Görev tanımı: Program güncellemesi çalışmasında bölüm/ABD’na
kılavuzluk etmek, bilgi aktarmak.
DANIŞMANLAR EKİBİ
-Danışman ve danışman yardımcıları (17 kişi)
-Fakülte , yüksek okul ve MYO’lar paylaşıldı.
-Görev Tanımı: Program güncelleme çalışmalarında sorumlu
oldukları F/YO/MYO birim Bologna ekiplerine danışmanlık vermek,
soruları yanıtlamak (etkin iletişim : e-posta)
tüm resmi yazı/dökümanlar için:
http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6764/bologna-sureci.html
YENİ ÖĞRENCİLERİM
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HANGİ YETERLİLİKLERE
SAHİP?
PROGRAM / DERS
HEDEFLERİM
HEDEFLERE ULAŞMAK
İÇİN ÖĞRENCİ NELER
ÖĞRENECEK?
PAYDAŞLARIMI
BİLGİLENDİRİP HANGİ
İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİNİ
ALACAĞIM?
• YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE
UYGUN MU?
•BÖLGESEL/YEREL ÖNCELİKLERİM NE?
• PAYDAŞLARIM NE İSTİYOR?
BİR PROGRAM NASIL
SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?
ÇIKTILARIM HEDEFLERİME
YAKIN MI?
ÖĞRENİLMESİ
GEREKENLER NASIL
ÖĞRENİLECEK?
ÖĞRENİLMİŞ
OLANLAR NEYE GÖRE,
NASIL
ÖLÇÜLECEK?
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:
- Diploma Eki (DE)Etiketine hazırlık
- AKTS Etiketine hazırlık
- Program bilgilerinin çevrim içi paylaşılması
iç ve dış paydaşlarla
-Hareketlilik
Yatay(Kredi)/dikey(derece) hareketliliği
-Ortak program oluşturmada prensipler oluşturma
- Akademik işbirliklerinde prensipler oluşturma
- Yurt içi ve yurtdışı öğrenci kayıt kabul koşulları,Öğrenme-öğretme
teknikleri, değerlendirme, not ağırlıkları,
- Üniversite genel bilgileri, barınma, sosyal olanaklar vd.
Şeffaflık, Hesap verebilirlik
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Teşekkür Ederim ..

similar documents