Letöltés

Report
Tartalom
Fogalom-meghatározás
 Jogállás
 Alapítás
 Működés (felelősség, megszűnés,
ügyvitel, döntéshozatal)
 Vagyon
 Versenyjogi összefüggések

Klaszter fogalma I.
 földrajzilag
egymáshoz közel
elhelyezkedő vállalatok és
kapcsolódó intézmények
 meghatározott gazdasági területen
együttműködő csoportja,
 melyeket hasonlóságuk és
 egymást összekötő mivoltuk köt
össze
Klaszter fogalma II.

A polgári jogi társaság létesítésére irányuló
társasági szerződéssel a felek arra vállalnak
kötelezettséget, hogy gazdasági
tevékenységet is igénylő közös céljuk
elérése érdekében együttműködnek és az
ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást
közös rendelkezésre bocsátják. Polgári jogi
társaságot a felek közös gazdasági érdekeik
előmozdítására és az erre irányuló
tevékenységük összehangolására, vagyoni
hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak. [Ptk.
568. § (1) bek.)]
Klaszter jogállása I.
Nem önálló jogi személy
 Kötelmi jogviszony
 A tagok együttműködésén alapul
 A gesztor tag (klasztermenedzsment)
képviseli (a döntést a klaszterbizottság
hozza)

A klaszter jogállása II.

3 alaptípus:
 Informális együttműködés
 Formalizált együttműködés (gesztor,
klaszterbizottság)
 Jogi személyiségű gazdasági társaság
létrehozása
Klaszter alapítása
Legalább 2 tag
 Szóban/írásban/ráutaló magatartás
 Közös vagyon (nem kötelező)
 Határozatlan idő/határozott
idő/meghatározott cél

A klaszter vagyona I.

Vagyoni hozzájárulás – közös tulajdon
(vagyoni hozzájárulás mértékében)
 Meg nem terhelhető
csak a tagok döntésével
 Át nem ruházható

Kiadása:
 Klaszter megszűnése
 Tag kilépése (felmondás) vagy kizárása
A klaszter vagyona II.
Nyereség, veszteség – egyenlő
arányban oszlik meg
 Tag a hitelezője felé csak a saját
vagyoni hányaddal felel (végrehajtás
körében csak felmondás, természetbeni
kiadás nincs)

Klaszter felépítése
Klaszterbizottság
(legfőbb döntéshozó
szerv)
Klasztermenedzsment
szervezet
(operatív ügyvivő)
Klasztermenedzser
(operatív szervező)
Klaszter működése
Ügyvitel (klasztermenedzsment)
 Határozathozatal (egyszerű, 2/3-os)
 Kárfelelősség (társasági tevékenység –
egyetemlegesség)
 Felmondás – megszűnés (Ptk. alapján)

 Rendes (3 hónap)
 Azonnali hatályú
○ Másik tag „fontos okot szolgáltat” (AO súlyos
megszegése, vagy olyan magatartás, amely az
együttműködést, a klaszter célját veszélyezteti)
Versenyjogi kérdések I.

Tilos a vállalkozások közötti megállapodás
és összehangolt magatartás, valamint a
vállalkozások egyesülési jog alapján
létrejött szervezetének, köztestületének,
egyesülésének és más hasonló
szervezetének a döntése (a továbbiakban
együtt: megállapodás), amely a gazdasági
verseny megakadályozását, korlátozását
vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást
fejthet, illetve fejt ki. (Tpvt. 11. §.)
Versenyjogi kérdések II.

Tilalom különösen:
 a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek






közvetlen vagy közvetett meghatározása;
az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés
korlátozása vagy ellenőrzés alatt tartása;
a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás
lehetőségének korlátozására, valamint a fogyasztók, üzletfelek
meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárására;
a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az értékesítési
lehetőségek közötti választás korlátozására;
a piacra lépés akadályozására;
arra az esetre, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az
üzletfeleket megkülönböztetik, ideértve olyan árak, fizetési határidők,
megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek
alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a
versenyben;
a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé
tételére, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési
gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához.
Versenyjogi kérdések III.

Mentesség:
 Általános
○ az hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb
megszervezéséhez, vagy a műszaki vagy a gazdasági
fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi
helyzet vagy a versenyképesség javulásához;
○ a megállapodásból származó előnyök méltányos része
a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut;
○ a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy
kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok
eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg; és
○ nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével
kapcsolatban a verseny kizárását.
 Egyedi
Versenyjogi kérdések IV.

A mentesülés kiterjed arra a szakosítási
megállapodásra, amelynek révén a
megállapodásban részt vevő
vállalkozások
 kizárólagos beszerzési vagy szállítási
kötelezettséget vállalnak, vagy
 nem egymástól függetlenül értékesítik a
megállapodás keretében előállított árukat,
hanem közösen forgalmazzák azokat.
[202/2011 (X.7.) Korm. Rendelet]
Versenyjogi kérdések V.



A Korm. Rendelet szerinti mentesülés akkor
alkalmazható, ha a megállapodásban részt vevő
vállalkozások együttes piaci részesedése egyik
érintett piacon sem haladja meg a 20%-ot.
A piaci részesedést a piaci eladások értékére
vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. Ha a piaci
eladási értékekre vonatkozó adat nem áll
rendelkezésre, az érintett vállalkozás piaci
részesedését más megbízható piaci információn beleértve a piaci értékesítés mennyiségét - alapuló
becslések alapján kell meghatározni.
A piaci részesedést az előző naptári évre vonatkozó
adatok alapján kell kiszámítani.
[202/2011 (X.7.) Korm. Rendelet]

similar documents