dr. Nagy Andrea ügyvéd

Report
A fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok
a 2008. évi XLVII. törvény
alapján
dr. Nagy Andrea Magdolna
ügyvéd
2012. május 30.
A fogyasztók 5 „alapjoga” (1975)
- az egészség és biztonság védelme;
- a fogyasztók gazdasági érdekeinek
védelme;
- a kárigény érvényesítésére
vonatkozó jog
- az információhoz és oktatáshoz
- a képviseletre (meghallgattatás) való
jogosultság.
„TÁJÉKOZTATÁSHOZ” VALÓ JOG
- alapelvárás szintje: Ptk.: 4. § (1), 205. § (3), 277.§
(5), és 367. § (1) bekezdéseinek rendelkezései
alapján az eladó fél köteles a szerződést érintő
minden lényeges körülményről tájékoztatni a
vevőt
- lex specialis: Fttv. szempontrendszere
- „mindentől függetlenül” az Fgytv. 45./A.§ (3) g)
pont alapján a fogyasztóvédelemi hatóság ellenőrzi
a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó
rendelkezések betartását.
KULCSFOGALMAK:
- KERESKEDELMI GYAKORLAT: a
vállalkozásnak(v. nevében/javára eljárónak)a
magatartása, tevékenysége, mulasztása,
reklámja, marketingtevékenysége, vagy
egyéb kereskedelmi kommunikációja, amely
kapcsolatban áll az áru fogyasztónak történő
értékesítésével/eladásösztönzésével
- ÜGYLETI DÖNTÉS
a fogyasztó azon döntése, hogy kössön-e,
hogyan és milyen feltételekkel szerződést,
illetve gyakorolja-e valamely jogát az áruval
kapcsolatosan
A SZABÁLYOZÁS SZINTJEI:
- ún. GENERÁLKLAUZULA
- MEGTÉVESZTÉS /TEVÉKENYSÉGGEL
VAGY MULAZTÁSSAL(ELHALLGATÁS)/
illetve AGGRESSZÍV KERESKEDELMI
GYAKORLATOK
-FEKETE LISTA (MELLÉKLET 31
TÉNYÁLLÁSSAL)
KIMENTŐ BIZONYÍTÁS ! - az eljárás alá
vontnak kellmeggyőznie a hatóságot
állítása valóságtartalmáról
Generálklauzula – 3.§ (1)-(2) bek.
Tiltott, tisztességtelen a kereskedelmi
gyakorlat, ha
ellentétes a szakmai gondosság
követelményével* és a fogyasztó
gazdasági magatartásának jelentős
torzítását eredményezi, vagy alkalmas
arra -- tisztességtelen különösen az a
kereskedelmi gyakorlat, amely
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív
(8. §). ), vagy „feketelistás”.
(*elvárható szintű szakismeret+Ptk.4§ (1)bek.)
Megtévesztő:
- valótlan info-t tartalmaz, vagy valós tényt
olyan módon jelenít meg, amely alkalmas
arra, hogy megtévessze a fogyasztót ÉS
ezáltal őt olyan döntéshozatalra késztesse,
amelyet egyébként nem hozott volna meg
- a fogyasztó tájékozott döntéséhez
szükséges és ezért jelentős info-t elhallgat,
elrejt, vagy homályosan,
érthetetlen/félrevezető/időszerűtlen módon
bocsátja a fogyasztó rendelkezésére
ezáltal késztetve a fogyasztót olyan ügyleti
döntés meghozatalára, amit egyébként nem
hozott volna meg
Az „információk” :
- az áru létezése, lényeges jellemzői
(kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői,
mennyisége, származási helye, eredete,
beszerezhetősége, használathoz szükséges
ismeretek, célra való alkalmassága,
veszélyessége, egészségre gyakorolt hatása,
…),
- az ára, a kapcsolódó
szolgáltatások/alkatrészek/csere
szükségessége,
- ügyfélszolgálat, panaszkezelés,
a fogyasztó törvényes jogai
Agresszív:
- fizikai, vagy pszichés
nyomásgyakorlással,akár hatalmi helyzet
kihasználásával/a fogyasztó zavarása révén
korlátozza a szabad áruválasztást vagy
magatartást
- a gyakorlat időzítése/helye/jellege, az
annak során alkalmazott szóhasználat
FEKETE LISTA:
- CSALOGATÓ REKLÁM
-MINŐSÉGI JELZÉS, V. HASONLÓ
JOGOSULATLAN FELTÜNTETÉSE
-”CSAK ITT, CSAK MOST”
- FOGYASZTÓI JOGOK KIVÁLTSÁGKÉNT
TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA
- GYÓGYHATÁS ÁLLÍTÁSA
REKLÁMANYGBAN SZÁMLA KÜLDÉSE,
HOLOTT MÉG NEM TÖRTÉNT
MEGRENDELÉS
-…
HATÁSKÖRMEGOSZTÁS
- PSZÁF (az általa felügyelt vállalkozások
tevékenységével összefüggő ker.gyak. esetén)
-NFH kizárólagos hatásköre: ha a ker. gyak.
kizárólag a terméken, csomagoláson, címkén,
használati-kezelési útmutatóban, jótállási jegyen
jelenik meg (de amennyiben más kommunikációs
eszköz útján is megvalósul + fennáll a
versenyérintettség, akkor a GVH-é a hatáskör)
-GVH jár el versenyérintettség esetén
Versenyérintettség /11.§(2) bek./fennáll, ha
- országos műsorszolgáltatást végző
műsorszolgáltatón keresztül valósul meg
- országos terjesztésű időszakos lap vagy min
3 megyében terjesztett napilap útján valósul
meg a kereskedelmi gyakorlat
- a fogyasztók közvetlen megkeresésének
módszerével végzett ker. gyak. legalább 3
megye fogyasztói felé irányul
- az áru eladásának helyén alkalmazott
eladásösztönző ker. gyak. legalább 3
megyében megszervezésre került
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents