วลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.4

Report
วิชา หน้ าที่พลเมือง รหัสวิชา ส30255
ผู้สอน ครูโชคชัย กลมเกลียว
1
คาศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการเวลา
• วัน เดือน ปี ชั่วโมง
• ยุค : ระยะเวลายาวนานนับหมื่นปี แสนปี เช่ น Prehistoric Age,
Stone Age
• สมัย : ระยะเวลาสัน้ กว่ ายุคแต่ กินเวลานับร้ อยปี เช่ น สมัยพุทธกาล
(The early life of Buddha)
• รั ชสมัย : ช่ วงเวลาการครองราชย์ ของกษัตริย์พระองค์ /ราชวงศ์
• ศตวรรษ : ช่ วงเวลาร้ อยปี (1-100) เช่ น พุทธศตวรรษที่ 20 = พ.ศ.19012000
• ทศวรรษ: ช่ วงเวลาสิบปี (0-9) เช่ น ทศวรรษที่ 1960 = ค.ศ.1960-1969
2
ศาสนศักราช (ศักราชทางศาสนา)
• 1) พุทธศักราช (พ.ศ.) : เริ่มใช้ ในปี ที่พระพุทธเจ้ าปรินิพพาน เป็ น
พ.ศ.1 (ไทยนับ พ.ศ.1 เมื่อพระพุทธเจ้ าปรินิพพานไปแล้ ว 1 ปี )
เริ่มใช้ อย่ างเป็ นทางการในสมัย ร.6
3
• 2) คริสต์ ศักราช (ค.ศ.) : เริ่มใช้ ในปี ที่พระเยซูประสูตเิ ป็ น ค.ศ.1
(A.D.= ANNO DOMINI) เลขสาคัญ 543
• 3) ฮิจเราะห์ ศักราช (ฮ.ศ.) : Hegira แปลว่ าอพยพเริ่มใช้ ในปี ที่
พระนบีมูฮัมหมัดอพยพออกจากเมืองเมกะไปที่เมืองเมดินา (ยัท
ริบ) เลขสาคัญ 1122
4
เพิ่มเติม
• การนับ ค.ศ. มีความสัมพันธ์ กับศักราชโรมัน (AUC : AB
URBIS CONDITA) แปลว่ า นับตัง้ แต่ การตัง้ กรุ งโรม
– รอบปี ของโรม เริ่มวันที่ 1 มกราคม
– รอบปี ของ คริสต์ เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม (คริสต์ มาส)
5
รัชศักราช
• 1) มหาศักราช (ม.ศ.) : ศักราชของพระเจ้ ากนิษกะ กษัตริย์แห่ ง
กุษาณะ( คันธาระ แคชเมียร์ สินธุ และมัธยประเทศ ปั จจุบนั คือ อิหร่าน
ปากีสถาน เติร์กเมนิสถาน บางส่วนของอินเดีย) แพร่หลายมายังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เลขสาคัญ 621
6
• 2.จุลศักราช (จ.ศ.) : เป็ นศักราชของพระเจ้ าสุริยวิกรมแห่งศรี
เกษตร(พระเจ้ าอนุรุทธ/พระเจ้ าอโนรธา แห่งพุกาม) (ไทยนิยม
ใช้ ตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น สมัย ร.5) เลข
สาคัญ 1181
Shwezigon Pagoda
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 1 เรี ยก "เอกศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 2 เรี ยก "โทศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 3 เรี ยก "ตรี ศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 4 เรี ยก "จัตวาศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 5 เรี ยก "เบญจศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 6 เรี ยก "ฉศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 7 เรี ยก "สัปตศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 8 เรี ยก "อัฐศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 9 เรี ยก "นพศก"
ปี จุลศักราชที่ลงท้ ายเลข 0 เรี ยก "สัมฤทธิศก"
8
• นอกจากนัน้ การใช้ จุลศักราชยังนิยมระบุปีนักษัตรกับกับ
จุลศักราชและการเรียกศกไว้ ด้วย เช่ น หนังสือสัญญาที่
สยามทากับอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5 ระบุ วันพุธเดือนยี่
แรม 12 คำ่ ปี ระกำ เบญจศก จ.ศ. 1235
9
• 3. รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) : เป็ นศักราชที่ ร.5 โปรดเกล้ าฯ ให้
ใช้ แทน จ.ศ. โดยเริ่ มนับจากการตังกรุ
้ งรัตนโกสินทร เลข
สาคัญ 2324
10
เกณฑ์ การเทียบศักราชจากพุทธศักราชเป็ นศักราชอื่น
เกณฑ์ การเทียบศักราช
ตัวอย่ าง
ปี พ.ศ. – 543 = ค.ศ.
ปี พ.ศ.2554 – 543 = ค.ศ.2011
ปี พ.ศ. – 621= ม.ศ.
ปี พ.ศ. 2554– 621= ม.ศ. 1933
ปี พ.ศ. – 1112 = ฮ.ศ. ปี พ.ศ. 2554 – 1112 = ฮ.ศ.1432
ปี พ.ศ. – 1181 = จ.ศ. ปี พ.ศ. 2554 – 1181 = จ.ศ.1373
ปี พ.ศ. – 2324 = ร.ศ. ปี พ.ศ. 2554 – 2324 = ร.ศ.230
11
เกณฑ์ การเทียบศักราชจากศักราชอื่นเป็ นพุทธศักราช
เกณฑ์ การเทียบศักราช
ตัวอย่ าง
ปี ค.ศ. + 543 = พ.ศ.
ปี ค.ศ.2011 + 543 = พ.ศ.2554
ปี ม.ศ. + 621= พ.ศ.
ปี ม.ศ. 1933+ 621= พ.ศ. 2554
ปี ฮ.ศ. + 1112 = พ.ศ. ปี ฮ.ศ. 1432 + 1112 = พ.ศ. 2554
ปี จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. ปี จ.ศ. 1373 + 1181 = พ.ศ. 2554
ปี ร.ศ. + 2324 = พ.ศ. ปี ร.ศ. 230 + 2324 = พ.ศ. 2554
12
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
เกณฑ์ การแบ่ งยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์
• 1. แบ่ งตามลักษณะการดารงชีวิตของมนุษย์ เป็ น 4 ยุค
1.1 ยุคก่ อนเกษตรกรรม (ยุคล่ าสัตว์ ) : 500,000-8,000ปี มาแล้ ว มนุษย์
ยังเร่ ร่อน
1.2 ยุคเกษตรกรรม : มนุษย์ เริ่มตัง้ ถิ่น สร้ างบ้ านเมือง
1.3 ยุคอุตสาหกรรม : พุทธศตวรรษที่ 20-23/คริสต์ ศตวรรษที่ 14-17
(สมัย Renaissance)
1.4 ยุคข้ อมูลข่ าวสาร (Information Age) : /โลกาภิวัตน์
(Globalization)/ยุคคอมพิวเตอร์ ดาวเทียม การสื่อสารไร้ สาย
13
• 2 .แบ่ งตามการสื่อสารของมนุษย์
• 2.1 สมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ (Prehistory) : มนุษย์ มีแต่ ภาษา
พูด ยังไม่ ประดิษฐ์ ตวั อักษรขึน้ ใช้
• 2.2 สมัยประวัตศิ าสตร์ (History) : ประดิษฐ์ ตัวอักษรขึน้ ใช้ เพื่อ
สื่อสารในสังคม
14
การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ ไทย
• ยุคก่ อนประวัตศิ าสตร์ ไทย
•
•
•
•
•
•
1.สมัยหิน
1.1 สมัยหินเก่ า (500,000-10,000 ปี มาแล้ ว)
1.2 สมัยหินใหม่ (6,000-4,000 ปี มาแล้ ว)
2. สมัยโลหะ
2.1 สมัยสาริด (3,500-2,500 ปี มาแล้ ว)
2.2 สมัยเหล็ก (2,500-1,200 ปี มาแล้ ว)
15
สมัยหิ นเก่า
อาวุธโบราณ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โลงศพ ถา้ ผีแมน จ.แม่ ฮ่องสอน
16
สมัยหิ นใหม่
ภูพระบาท อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี
ผาแต้ ม อ.โขลงเจียม จ.อุบลราชธานี
17
สมัยโลหะ
บ้ านดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
บ้ านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
18
• ยุคประวัตศิ าสตร์ ไทย
• 1.แบ่ งตามเกณฑ์ ของโลกตะวันออก(อาณาจักร/ราชธานีเป็ น
ศูนย์ กลาง): สมัยก่ อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ หรือแบ่ งตามราชวงศ์ หรือรัชกาล
• 2.แบ่ งตามเกณฑ์ ของโลกตะวันตก(สภาพทางการเมือง/เศรษฐกิจ/
สังคม)
• 2.1 สมัยโบราณ (ก่ อนสุโขทัยถึงรัตนโกสินทรตอนต้ น)
• 2.2 สมัยใหม่ หรือ สมัยปรับปรุ งประเทศ (ร.4-ร.7/2475)
• 2.3 สมัยปั จจุบัน
• จบ
19
บรรณานุกรม
• กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. หนังสือเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน ประวัตศิ าสตร์
เล่ ม 1 (ประวัตศิ าสตร์ ไทย ชัน้ มัธยมศึกษา 4-6) . กรุงเทพฯ : สกสค.
ลาดพร้ าว
• ศิริพร ดาบเพชรและคณะ. ม.ป.ป. ประวัตศิ าสตร์ ม.4-6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ
ทัศน์ อจท.จากัด.
20

similar documents