Diagnostika učebnej motivácie žiakov Motivácia

Report
Diagnostika
učebnej motivácie
žiakov
Motivácia
- súhrnné označenie pre motívy a ich pôsobenie
= súhrn činiteľov, ktoré podnecujú, smerujú a
udržiavajú správanie človeka
= vnútorný stav, ktorý energetizuje, aktivuje a
usmerňuje správanie, konanie alebo prežívanie
- skúmanie motivácie ľudského správania je
hľadaním odpovede na otázku prečo sa človek
správa určitým spôsobom a čo je príčinou jeho
správania
z vnútorných pohnútok – potrieb
(= dispozičné motivačné činitele, ktoré
sa prejavujú pocitom vnútorného
nedostatku alebo prebytku
Motivácia
vychádza
z vonkajších popudov – incentív
(= vonkajšie podnety, javy, udalosti,
ktoré majú schopnosť prebudiť a často
aj uspokojiť potreby človeka)
nevedomý
→ na základe prebudenej potreby vzniká motív
vedomý
(= dôvod, pre ktorý sa človek začína správať určitým
spôsobom)
- Maslow – hierarchia potrieb
- individuálna hierarchia potrieb (vrodený základ + vplyv
interakcie so sociálnym svetom) → určuje motivačné
zameranie osobnosti → to vedie k vytváraniu a stabilizácii
postojov, záujmov a hodnôt človeka
Postoje – hodnotiaci vzťah jednotlivca k určitým predmetom,
činnostiam, myšlienkam, ľuďom, skupinám
- zakladá sa na vedomostiach, skúsenostiach
- súčasťou sú aj emócie a tendencie určitým spôsobom konať
Hodnoty – hlavné životné princípy, ktoré sa podieľajú na
utváraní vzťahov človeka k rozmanitým stránkam života a
ovplyvňujú jeho správanie
Záujmy – trvalejší vzťah jedinca k objektom a činnostiam, ktorý
sa prejavuje v tendencii zapodievať sa nimi teoreticky alebo
prakticky, čo je spojené s príjemným citovým prežívaním a
zvýšenou aktivitou v danom smere
Školskú zdatnosť ovplyvňujú potreby:
● poznávacie
● výkonové
● sociálne
● potreba súladu so soc. normami
● potreba koncipovať svoju budúcnosť
Poznávacie potreby
- vrodená potreba dostávať a spracovávať nové podnety
- orientácia nie len na cieľ ale aj na priebeh procesu
poznávania, činnosti...
a) potreby zmysluplného receptívneho poznávania (úsilie
o získavanie nových poznatkov, ich usporiadanie a
zachovanie)
b) potreba vyhľadávania a riešenia problémov
- poznávacie potreby sú zdrojom vnútornej motivácie (vlastný
záujem, zvedavosť, túžba bádať – autodeterminované
správanie)
Výkonové potreby
a) potreba úspešného výkonu
b) potreba vyhnúť sa neúspechu
a) Potreba úspešného výkonu
- prevaha tejto potreby – primeraná aspiračná úroveň,
adekvátne správanie
- žiaci cieľovo orientovaní, nevzdávajú sa, vytrvalí
- vyberajú si úlohy strednej obtiažnosti
- radi súťažia s rovnocennými partnermi
- plánovití bez zbytočnej úzkostnosti
- niekedy je potrebné tlmiť ich súťaživosť a viesť ich k
spolupráci
- orientácia na budúcnosť
b) Potreba vyhnúť sa neúspechu
- prevaha tejto potreby – každá situácia, pri ktorej dieťa
musí prejaviť skutočnú úroveň schopností, vyvoláva
strach zo zlyhania
- škola – stála konfrontácia so spolužiakmi... → strach,
ohrozenie → snaha vyhnúť sa… prerušovanie činnosti
(sleduje, ako pracujú spolužiaci), nesystematický prístup
(daný strachom)
→ snaha o istý úspech → uprednostňovanie veľmi
ľahkých úloh... alebo neprimerane ťažkých
→ snaha o únik zo situácie → opisovanie, absencie v
období písomiek, záškoláctvo
Sociálne potreby
a) potreba pozitívneho vzťahu (potreba afiliácie)
b) sociálneho vplyvu (potreba prestíže)
Potreba pozitívnych vzťahov – dôležitý vzťah so
strachom z odmietnutia – vplyv na sociálne správanie
a) vysoká úroveň potreby pozit. vzťahov a nízka úroveň
obavy z odmietnutia
b) vysoká úroveň potreby pozit. vzťahov a vysoká
úroveň obavy z odmietnutia
- vzťah k výkonovej motivácii
→ učitelia vysoko sociálne motivovaní lepšie hodnotia
sociálne motivovaných žiakov
a) žiaci s vysokou potrebou pozitívnych vzťahov
- hodnotia priateľstvo viac ako úspech
- učia sa pre náklonnosť rodičov, učiteľov
- najlepšie výsledky majú v medziskupinových súťažiach
- pred skúškami sú menej úzkostní (pomáhajú druhým)
- bývajú konformnejší závislejší
- vytvárajú príjemnú a uvoľnenú atmosféru
b) žiaci s vysokou potrebou pozitívnych vzťahov
a vysokou úrovňou obáv z odmietnutia
- skupinová súťaž najviac znižuje ich výkon
- vyhýbajú sa negatívnej spätnej väzbe
- správajú sa škrobene, krčovito, úzkostne, …aj agresívne
- vysoké napätie v neznámom soc. prostredí
- vyvolávajú negatívne reakcie okolia
Potreba súladu so sociálnymi normami
- motivačným zdrojom učebnej činnosti je tendencia plniť
povinnosti (prijatie noriem môže mať rôzny charakter –
vlastné presvedčenie…strach)
Potreba koncipovať svoju budúcnosť –
persperktívna motivácia
- plánovanie budúcnosti, vytýčené ciele → mobilizácia,
dlhodobá aktivizácia
Diagnostika učebnej motivácie
Metódy diagnostiky žiakova vzťahu k predmetu
1) Pozorovanie činností žiaka v priebehu vyuč. hodiny
- pozornosť, s akou sleduje výklad
- žiakova reakcie na požiadavky učiteľa
- spôsob komunikácie žiaka s učiteľom
- reakcie žiaka na neúspechy v sled. predmetu
- úroveň domácej prípravy žiaka
- sústredenosť žiaka na prácu
2) Rozbor výsledkov činnosti žiaka
3) Dotazníky pre žiakov
4) Nedokončené vety
Diagnostika učebnej motivácie
Obľúbenosť učebných predmetov
Napr.
• Určite obľúbenosť jednotlivých
vyučovacích predmetov zakrúžkovaním
čísla na škále
od 1 (najviac obľúbený)
po 7 (najmenej obľúbený)
Predmety, ktoré sa vo vašom ročníku
nevyučujú, označte N.
Učebný predmet
Slovenský jazyk
Matematika
Cudzí jazyk………….
Cudzí jazyk………….
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Dejepis
Občianská náuka
Náuka o spoločnosti
Informatika
Telesná výchova
Miera obľúbenosti predmetu
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
1
2
3
4
5
6 7
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Obľúbenejšie predmety dievčat a chlapcov

•
•
•
•
•
•

výtvarná výchova
hudobná výchova
písanie, čítanie
materinský jazyk
cudzie jazyky
prírodopis, biológia (?)
•
•
•
•
•
•
telesná výchova
praktická výchova
matematika (výk. x hod.)
fyzika
informatika
prírodné vedy (?)
- geografia
- chémia
- história
Diagnostika postojov žiakov k učebným
predmetom
obľúbený.............. 3 2 1 0 1 2 3.........neobľúbený
zaujímavý.............. 3 2 1 0 1 2 3.........nudný
náročný na.............3 2 1 0 1 2 3.........nenáročný na
domácu prípravu
domácu prípravu
ľahký..................... 3 2 1 0 1 2 3.........obtiažny
podnecuje aktivitu..3 2 1 0 1 2 3.........vedie k pasivite
príjemný .............. 3 2 1 0 1 2 3.........nepríjemný
užitočný pre život.. 3 2 1 0 1 2 3.........nepotrebný pre život
pestrý.................... 3 2 1 0 1 2 3.........jednotvárny
neobávam sa ho... 3 2 1 0 1 2 3.........obávam sa ho
pochopiteľný..........3 2 1 0 1 2 3.........nepochopiteľný
.............................. 3 2 1 0 1 2 3......................................
.............................. 3 2 1 0 1 2 3......................................
Doplňte nasledujúce vety:
Na hodine biológie...................................................................
.................................................................................................
Bol(a) by som rád(rada), keby učiteľ(ka) biológie...................
.................................................................................................
.................................................................................................
Biológia pre mňa znamená......................................................
.................................................................................................
Na vyučovaní biológie by som zmenil(a).................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Predmet biológia by ma bavil, keby.........................................
.................................................................................................
Diagnostika typu vyvolávanej motivácie
žiakov
Preferenčný motivačný dotazník (V. Hrabal st.)
- zisťuje motivačné tendencie žiakov pri učení sa
konkrétnemu vyučovaciemu predmetu
- meria 6 druhov motivácie:
•
•
•
•
•
•
pozitívnu sociálnu motiváciu ( I )
poznávaciu motiváciu ( II )
morálnu motiváciu – pocit povinnosti ( III )
obava z následkov ( IV )
túžba vyniknúť a získať prestíž ( V )
dobrý pocit z dobrého výkonu ( VI )
KEĎ SA V ŠKOLE NA HODINÁCH ........................SNAŽÍM, JE TO PRETO, ŽE:
I Chcem, aby mal učiteľ ku mne dobrý
II To, čo sa učím, ma zaujíma.
vzťah.
V Chcem byť lepší ako niektorí
VI Mám dobrý pocit, keď sa niečo dobre
spolužiaci.
naučím.
II To, čo sa učím, ma zaujíma.
IV Obávam sa, že nebudem nič vedieť.
III Viem, že učenie je moja povinnosť.
VI Mám dobrý pocit, keď sa niečo dobre
naučím
IV Obávam sa, že nebudem nič vedieť.
VI Mám dobrý pocit, keď sa niečo dobre
naučím.
I Chcem, aby mal učiteľ ku mne dobrý
vzťah.
III Viem, že učenie je moja povinnosť.
IV Obávam sa, že nebudem nič vedieť.
II To, čo sa učím, ma zaujíma.
V Chcem byť lepší ako niektorí
spolužiaci.
III Viem, že učenie je moja povinnosť.
IV Obávam sa, že nebudem nič vedieť.
VI Mám dobrý pocit, keď sa niečo dobre
naučím.
I Chcem, aby mal učiteľ ku mne dobrý
vzťah.
V Chcem byť lepší ako niektorí
spolužiaci.
II To, čo sa učím, ma zaujíma.
III Viem, že učenie je moja povinnosť.
IV Obávam sa, že nebudem nič vedieť.
I Chcem, aby mal učiteľ ku mne dobrý
vzťah.
III Viem, že učenie je moja povinnosť.
II To, čo sa učím, ma zaujíma.
V Chcem byť lepší ako niektorí
spolužiaci.
VI Mám dobrý pocit, keď sa niečo dobre
Práca s výsledkami preferenčného dotazníka
Žiak
I
II
III
IV
V
VI
Známka
H.K
2
0
5
3
1
1
1
P.J.
0
2
5
3
1
2
2
S.D.
0
4
5
2
1
3
3
T.K.
1
3
3
5
0
3
3
E.L.
1
2
5
3
0
2
2
O.N.
2
2
2
1
3
3
3
1,65
2,7
3,8
2,3
1,1
3,3
2,1
…
…
28
Dotazník motivačných tendencií v školských
výkonoch „Ako sa cítim v škole“
(E. Marušincová)
- zameraný na sledovanie troch motivačných tendencií,
ktoré sa uplatňujú v učebnej činnosti žiakov:
• pozitívna výkonová motivácia – je charakterizovaná
usilovnosťou, cieľavedomosťou, ctižiadostivosťou,
vytrvalosťou, snahou dosahovať dobré výkony
• negatívna výkonová motivácia – je charakterizovaná
strachom z neúspechu, obavami, neistotou, negatívnym
emocionálnym ladením
• poznávacia motivácia – je charakterizovaná túžbou po
poznaní, zvedavosťou, záujmom, snahou porozumieť
problémom, samostatne ich riešiť a mať z takejto činnosti
radosť, potešenie
Možnosti zisťovania záujmu o obsah predmetov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Katalóg kníh
Vojenské omyly II. svetovej vojny
Akvaríjne ryby
Svet dopravných lietadiel
Kto nám vládol
Stromy a kry
Kritické situácie lásky
Svetové náboženstvá
Malá encyklopédie chémie
Vesmír
Globalizácia pre a proti
Sprievodca koncertmi
Transplantáty pre život
Aralské jazero včera a dnes
Exotické formy uhlíku……………….
• Záujmový dotazník pre 18 ročných
(V. Smékal, L. Beták)
• Test hierarchie záujmov (V. Černý, V. Smékal)
• Brnenský katalóg záujmov (J.Ch. Raiskup)
• Dotazník záujmov (L. Baliga)
• Základné záujmové zameranie (V. Hrabal)
- inšpirácia:
ROSE ( Relevance of Science Education)
- SJØBERG, S., SCHREINER, C. 2007
KEKULE, M., ŽÁK, V. 2009. Mají dívky a chlapci
rozdílné postoje k fyzice a zájem o ni? Co s tím?
In Pedagogická orientace, roč. 19, č. 3, s. 65 –
88, ISBN 1211-4669
Literatúra
• GAVORA, P. 2010. Akí sú moji žiaci. Nitra: Enigma, 216 s. ISBN 978-8089132-91-1
• HRABAL, V.st., HRABAL, V. ml. 2002. Diagnostika.
Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické
aplikace statistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 199 s.
ISBN 80-246-0319-5
• HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. I989. Psychologické otázky
motivace ve škole. Praha: SPN, 232 s. ISBN 80-04-23487-9
• HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. 2010. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 239
s. ISBN 978-80-7367-755-8
• KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. 2002. Školní didaktika. Praha: Portál, 447
s. SBN 80-7178-253-X
• LEHENOVÁ, A. 2012. Vybrané, kapitoly z pedagogickej a školskej
psychológie. Trnava: PdFTU , 150 s. ISBN 978-80-8082-583-6
• SJØBERG, S., SCHREINER, C. 2007 What do we know about their
interests, attitudes, values and priorities? What about the interest for
space science? International Space Science Institute, Bern, June 12th,
2007, ROSE Relevance of Science Education
• http://www.ils.uio.no/english/rose/network/countries/norway/eng/norsjoberg-issi-2007.pdf
• VESELSKÝ, M. 2010. Motivácia žiakov učiť sa. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 115 s. ISBN 978-80-223-2820-3

similar documents