Ministarstvo gospodarstva - Fond za zaštitu okoliša i energetsku

Report
Ministarstvo gospodarstva
Programi i planovi energetske
učinkovitosti - obveze javnog sektora
Mr. sc. Igor Raguzin Ministarstvo gospodarstva -Sektor za energetiku
Mr.sc. Vesna Bukarica - Fakultet elektrotehnike i računarstva
REGIONALNA EDUKATIVNA RADIONICA
Provedba Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Split, 25. svibnja 2012.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Sadržaj predavanja

Zakonske obveze javnog sektora



Programi, planovi i izvješća županije
Gospodarenje energijom u javnom sektoru
Što dalje?
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
2
Zakon o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji – ZUKE (NN 152/08 i
55/12)

Programiranje i planiranje poboljšanja EnU na svim razinama





Javne ovlasti za utvrđivanje i provođenje politike EnU – MINGO i MGIPU (novo!)
Uloga FZOEU






Nacionalno
Županije
Veliki potrošači
– obavljanje djelatnosti u području poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji energije utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
– financiranje provedbe mjera definiranih u Nacionalnom akcijskom planu EnU (novo!)
Obveze javnog sektora (dodatno pojašnjene!), energetskih subjekata, velikih potrošača te prava
potrošača
Regulira energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada – nadležnost MGIPU
(novo!)
Regulira energetske usluge
Ne odnosi na energetsku učinkovitost u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju energije,
prijenos i distribuciju energije
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
3
Propisi koji slijede iz ZUKE
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
4
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje
okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji (1/2)





Usvojen - NN 40/2010
Pravilnik propisuje:
 metodologiju za izračun i određivanje nacionalnog okvirnog cilja ušteda
energije
 metodologija se primjenjuje kod izrade, ocjene i provedbe programa
energetske učinkovitosti na svim razinama (nacionalnoj i
županijskoj)
Usklađenost ciljeva na nacionalnoj i lokalnoj razini
Uvažavanje nedostatka podataka na lokalnoj razini pri izradi prvog
županijskog programa EnU - procjene
Kasnije faze:


Poboljšati energetsko planiranje na razini županije
Dokazati ostvarene uštede primjenom metoda propisanih budućim Pravilnikom o
mjerenju i verifikaciji ušteda energije
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
5
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje
okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji (2/2)
5



Petogodišnji prosjek potrošnje energije:
E sr 
E
I 1
nep , cilji
5
Kratkoročni (3 god), dugoročni (10 god) ciljevi: E  p  E
cilj
sr
100
Sumarne i detaljne tablične forme za izračun
Neposredna potrošnja energije
Godina 1
Godina 2
Godina 3
Godina 4
Godina 5
Jedinica PJ
Neposredna potrošnja
energije (Enep)
Izuzetak: potrošnja
energije u industrijskim
instalacijama koje su
pokrivene ETS (EETS)
Neposredna potrošnja
energije za određivanje
nacionalnog cilja
(Enep,cilj)
Industrija (bez EETS)
Promet
Ostali sektori1
Kućanstva
Usluge
Poljoprivreda
Graditeljstvo
Petogodišnji prosjek (Esr)
Cilj za energetske uštede do kraja razdoblja nacionalnog programa (pdug% · Esr)
Cilj za energetske uštede do kraja razdoblja nacionalnog akcijskog plana (pkrat % · Esr)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
6
Metodologija za izračun i određivanje
okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji
Uštede 9
Uštede 8
Uštede 7
Uštede 6
Uštede 5
Uštede 4
Uštede 3
Uštede 2
Uštede 1
Temeljni cilj
Neposredna
potrošnja
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
7
Program EnU županije

Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja rujna za
razdoblje sljedeće 3 godine

Dostavlja se MINGO-u, MGIPU (novo!) i FZOEU-u

Objavljuje se na internetskim stranicama županije (novo!)
Mora biti usklađen s Nacionalnim programom i Akcijskim planom – utvrđuje politiku
EnU na području županije
Sadrži:



prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije



ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije



ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE),
INDUSTRIJA, PROMET
POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
izvore sredstava za financiranje mjera EnU


IZRAČUNATI GA TEMELJEM METODOLOGIJE DANE U PRAVILNIKU
mjere za poboljšanje EnU


POZNAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE NA PODRUČJU ŽUPANIJE
PO SEKTORIMA I PO ENERGENTIMA
ZA SVAKU MJERU PROCIJENITI POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA I NAVESTI PREDVIĐENE IZVORE
FINANCIRANJA
druge potrebne podatke


ODGOVORNOSTI – tko je odgovoran za provedbu, a tko za nadzor provedbe svake pojedine mjere?
PRAĆENJE – na koji način će se pratiti učinci svake pojedine mjere?
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
8
Problem – podaci o potrošnji energije

Izvori podataka o potrošnji energije na području županije:

Gradski i županijski uredi za građevine javnog sektora





Opskrbljivači energijom (električna energija, prirodni plin, toplinska
energija, goriva)
Stručne procjene


ISGE
Za ocjenu postojećeg stanja
Za predviđanje potrošnje u sljedećem razdoblju
Koristiti podatke i pretpostavke iz postojećih nacionalnih
dokumenata (Strategija razvoja energetskog sektora, nacionalni
program i akcijski plan energetske učinkovitosti, godišnje
izvješće Energija u Hrvatskoj)
Budućnost

Uspostaviti sustav praćenja potrošnje energije na području županije
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
9
Plan EnU županije





Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do kraja veljače za tekuću godinu
Dostavlja se MINGO-u, MGIPU (novo!) i FZOEU-u
Objavljuje se na internetskim stranicama županije (novo!)
Usklađen s Programom županije – utvrđuje provedbu politike EnU na području županije
Sadrži








ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije

IZRAČUNATI GA TEMELJEM METODOLOGIJE DANE U PRAVILNIKU – PREUZIMA SE IZ PROGRAMA
mjere za poboljšanje EnU

ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE),
INDUSTRIJA, PROMET

POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
mjere za poboljšanje EnU

ZA SVE SEKTORE NEPOSREDNE POTROŠNJE – KUĆANSTVA, USLUGE (JAVNE I KOMERCIJALNE),
INDUSTRIJA, PROMET

POSEBAN NAGLASAK NA JAVNI SEKTOR – sprega sa člankom 18. ZUKE
procjenu potrebnih financijskih sredstava
izvore sredstava za financiranje mjera EnU

ZA SVAKU MJERU PROCIJENITI POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA I NAVESTI UTVRĐENE IZVORE
FINANCIRANJA
rokove provedbe
nositelje aktivnosti
druge potrebne podatke

PRAĆENJE – na koji način će se pratiti učinci svake pojedine mjere?
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
10
Mjere EnU – okosnica Plana
Naziv mjere
Indeks mjere
Opis
Informacije
o provedbi
Kategorija
Vremenski okvir
Cilj / kratak opis
Ciljana neposredna
potrošnja
Ciljna skupina
Primjena
(lokalna/ruralna/urba
na)
Popis i opis aktivnosti
za provođenje mjere
Financijska sredstva
Izvori financiranja
Institucija odgovorna
za provedbu
Institucija odgovorna
za nadzor provedbe
npr. oznaka I za industriju, K za kućanstva i sl.; uz slovnu oznaku stavlja se i
redni broj
vidjeti sljedeću tablicu
početak - kraj
kratko opisati cilj i obuhvat mjere
npr. nove zgrade, postojeće zgrade, uređaji, rasvjeta, grijanje, itd.
npr. građani, djeca i mladi ljudi, socijalno ugrožena kućanstava, itd.
može se naglasiti u kojim se područjima mjera namjerava primjenjivati (npr.
samo na razini jedne općine, u svim ruralnim sredinama, samo u urbanim
sredinama i sl.)
Mjera se sastoji od niza aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se ona u
potpunosti ostvarila. Sve te aktivnosti treba pobrojati i opisati. Preporuča
se korištenje numeracije svake aktivnosti, kako bi se kasnije u tablici moglo
jednoznačno svakoj aktivnosti pridijeliti odgovorna institucija i procijenjena
financijska sredstava
Iznose je poželjno iskazivati na godišnjoj razini, ako nije moguće onda dati
procjenu za cjelokupni trošak mjere.
utvrditi izvore financiranja
definirati odgovornu instituciju za provedbu mjere – poželjno je definirati i
odgovornu osobu
definirati odgovornu instituciju za nadzor provedbe mjere
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
11
Mjere EnU – okosnica Plana (nastavak)
Naziv mjere
Indeks mjere
Uštede
Metoda praćenja /
energije
mjerenja ušteda energije
npr. oznaka I za industriju, K za kućanstva i sl.; uz slovnu oznaku stavlja se i redni broj
Prilikom definiranja mjera, treba uvijek voditi računa o tome kako 'mjeriti' njezine
učinke u smislu smanjenja potrošnje energije. Ova metoda treba biti jasno opisana
(detalje je moguće dati u prilogu), a poglavito je bitno odrediti ulazne podatke koji se
trebaju pratiti kako bi se u konačnici mogle izračunati uštede energije.
Procijenjene godišnje
uštede energije (kWh/god)
Primjenom gore opisane metode mjerenja ušteda energije, potrebno je izvršiti ex-ante
izračun mogućih godišnjih ušteda energije.
Pri tome se može/treba koristiti metodologija dana u Pravilniku o praćenju, mjerenju i
verifikaciji ušteda energije
Procijenjeno godišnje
smanjenje emisija CO2
(kg/god) - OPCIONALNO
Izračunate uštede energije “pretvoriti” u smanjenje emisija CO2 pomoću pretvorbenih
faktora
Pretpostavke
Potrebno je navesti sve pretpostavke i ulazne vrijednosti koje su korištene u izračunu
ušteda.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
12
Kategorizacija mjera EnU
Kategorija
1. Regulativa
Primjeri
Standardi i norme:
1.1 Regulativa u području gradnje
1.2 Minimalni standardi za energetska svojstva
2.
Informativne
i
obvezujuće 2.1 Fokusirane informativne kampanje
informativne mjere (npr. obvezno 2.2 Sheme energetskog označavanja
2.3 Informacijski centri
označavanje)
2.4 Energetski pregledi
2.5 Obuka i obrazovanje
2.6 Demonstracije
2.,7 Vodeća uloga javnog sektora
2.8 Individualno mjerenje i informativni računi
3.1 Subvencije (potpore)
3. Financijski instrumenti
3.2 Porezne olakšice i ostala smanjenja poreza namijenjena poticanju smanjenja neposredne
potrošnje energije
3.3 Zajmovi (soft i / ili subvencionirani)
4. Dobrovoljni sporazumi i instrumenti 4.1 Industrijske tvrtke
4.2 Komercijalne ili javne organizacije
suradnje
4.3 Energetska učinkovitost u javnoj nabavi
4.4 Kupovina “na veliko”
4.5 Nabava tehnologije
5.1 Ugovaranje s jamstvom ušteda
5. Energetske usluge
5.2 Financiranje od treće strane
5.3 Ugovaranje po ostvarenom energetskom učinku
5.4 Outsourcing energije
6.1 Obveza ostvarivanja ušteda energije za energetske tvrtke uključujući "bijele certifikate"
6. Ostali mehanizmi
6.2 Dobrovoljni sporazumi s tvrtkama za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije
13
6.3 Fondovi i zaklade za energetsku učinkovitost
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Izvješće o provedbi Plana županije




Predlaže ga izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije do
kraja veljače za proteklo jednogodišnje razdoblje
Dostavlja se MINGO-u, MGIPU (novo!) i FZOEU-u
Objavljuje se na internetskim stranicama županije (novo!)
Sadrži:

analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini na području županije



Izračun ušteda energije koje su rezultat provedenih mjera
prijedloge mjera za tekuću godinu
U biti – sastavni dio Plana!
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
14
Sažeti prikaz svih provedenih i planiranih mjera
EnU – sastavni dio Plana i Izvješća
Indeks
mjere
Naziv
mjere
Ciljna
neposredna
potrošnja
Trajanje
provedbe
mjere
Ostvarene /
Procijenjene
godišnje uštede
energije
(kWh/god)
Ostvareno/
Procijenjeno
godišnje
smanjenje
emisija CO2
(kg/god)
Ukupno
uložena/
potrebna
sredstva
(kn)
Izvori
financiranja
Odgovorn
a osoba za
provedbu
Dodatne
napomene
X.1.
X.2.
X.3.
….
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
15
2. NAPEnU


2. NAPEnU predstavlja sveobuhvatnu strategiju poboljšanja EnUc u RH
naglasci:
 programi složenih obnova stambenih i nestambenih zgrada, bez provedbe tih
programa nacionalni cilj u 2016. godini neće ostvariti (procjena 10,4 PJ ili 53
posto nacionalnog cilja)
 iskoristiti potencijal sustava javne nabave - potaknuti cjelokupna
transformacija tržišta prema učinkovitijim proizvodima i uslugama
 u sektoru prometa provođenje mjera usmjerenih na promociju javnog
prijevoza u putničkom prometu te željeznice u teretnom prometu
 putem MIEE potaknuti dionike na sustavno gospodarenje energijom te
unaprijediti sustav alociranja sredstava namijenjenih za sufinanciranje
projekata EnUc u industriji iz naknade za emisije CO2
 smanjenje gubitaka u energetskom sektoru ukazuju na postojanje znatnih
potencijala za uštedama primarne energije (nadzor HERA)
 uspostava platforme temeljenu na web tehnologiji za praćenje svih aktivnosti
energetske učinkovitosti i ocjenu ušteda energije
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Mjere za sektor prometa – primjer iz 1. NAPEnU
Br.
Naziv mjere EnU
Regulativa
1
Uvođenje europskih standarda
Ciljane aktivnosti za
poboljšanje EnU
Trajanje
Godišnje
energetske uštede
očekivane u 2016.
Propisivanje strožih standarda
za automobile u skladu s EU,
tako da novokupljeni automobili
budu energetski učinkovitiji
2009. – 2016.
2,21 PJ dizela i
benzina
Informacijske i obvezne informacijske mjere
Info kampanja o energetski
2
Ponašanje u prometu i kupovina 2008. – 2016.
učinkovitom ponašanju u
novih automobila – promocija
prometu
efikasnijih vozila i uporaba
alternativnih goriva
3
Promocija održivih prometnih
sustava i učinkovitog
iskorištavanja goriva
Financijski instrumenti
Promocija “čistijih” automobila
4
1,46 PJ dizela i
benzina
Promocija prelaska na
energetski učinkovitije načine
putovanja
2009. – 2016.
1,46 PJ dizela i
benzina
Povećana uporaba električnih i
hibridnih vozila, uporaba
alternativnih goriva (biogorivo,
UNP i KPP)
2010.- 2016.
1,46 PJ dizela i
benzina
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
17
Naziv mjere
Opis
Kategorija
Cilj / kratak opis
Ciljna neposredna
potrošnja
Ciljna skupina
Regionalna primjena
Informacije Financijska sredstva i
o provedbi izvori financiranja
Izvršno tijelo
Uštede
energije
Tijela za praćenje
(nadzor)
Metoda praćenja /
mjerenja ušteda
energije
Pretpostavke
Program poticanja uporabe sunčeve energije u kampovima
Financijski instrumenti
Cilj ove mjere jest ostvariti masovno korištenje sunčevih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople
vode u kampovima. Kampovi su odabrani jer njihov rad i popunjenost izvrsno korespondira s
raspoloživošću sunčeva zračenja. Ovime bi se uporaba električne energije i loživog ulja za toplinske svrhe
mogla velikim dijelom eliminirati, čime bi se postigli dodatni ekološki učinci kao i učinci smanjenja vršnog
opterećenja u EES-u. Dodana vrijednost jest stvaranje „zelenog“ image-a kampova i privlačenje gostiju
kojima je zaštita okoliša važan kriterij odabira destinacije.
Priprema potrošne tople vode u kampovima
Vlasnici kampova
Primarno primorska Hrvatska, primjenjivo na cijelu zemlju

FZOEU

Komercijalne banke
FZOEU– provedba Programa
FZOEU - sufinanciranje
MINGORP
Za praćenje učinaka ove mjere koristit će se BU metoda prema preporukama EK. Korisnici sredstava
FZOEU dužni su dostaviti podatke o površini i tipu instaliranih kolektora (pločasti ili cijevni), kao i o
učinkovitosti sustava pripreme potrošne tople vode koji se koristio prije instalacije sunčevih kolektora.
Preporuča se da FZOEU svojim korisnicima uvede obvezu detaljnog izvještavanja o svakom projektu u
smislu ostvarenih ušteda koje su rezultat smanjenja potrošnje drugih energenata.
Pretpostavlja se da će se mjerom ukupno instalirati 125.000 m2 sunčevih toplinskih kolektora do 2016. te
175.000 m2 u 2020. godini. Uz pretpostavljenu učinkovitost postojećih sustava za pripremu potrošne
tople vode od 89% godišnju prosječnu proizvodnju sunčevih toplinskih kolektora od oko 600 kWh/m2
(vrlo konzervativna pretpostavka s obzirom da se većina kampova nalazi u primorskoj Hrvatskoj). Životni
vijek ove mjere, tj. sunčevih kolektora je 20 godina, pa će uštede biti „žive“ i u 2016. i u 2020. godini.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
18
Obveza županije (1/2)

Županija planira i objedinjuje aktivnosti EnU
na svom području


Svi gradovi i općine (JLS) dužni su surađivati sa
županijom kako bi i njihove aktivnosti/planovi bile
uključene u program/plan
Svi dionici iz javnog sektora imaju obvezu
donošenja svojih programa energetske
učinkovitosti (na razini institucije, npr. škole)

Županija integrira te aktivnosti u program/plan!
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
19
Obveza županije (2/2)
Područje /
građevine
u
nadležnosti
gradova
Područje
/građevine
u
nadležnosti
županije
Područje /
građevine
u
nadležnosti
općina
Program/Plan županije
Zgrade
• Kućanstva (građani)
• Javni sektor
• Komercijalne usluge
Industrija
•Mala i srednja poduzeća
•Obrtnici
•Poljoprivrednici
Promet
• Javni promet
• Infrastruktura
• Alternative
• Osobna vozila
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
20
Javni sektor - ZUKE čl.18

Javni sektor dužan je u svojim zgradama i javnoj rasvjeti učinkovito
upravljati potrošnjom energije:









imenovati pravnu ili fizičku osobu zaduženu za gospodarenje energijom (novo!)
redovito prati i najmanje jednom mjesečno unosi podatke o potrošnji energije i vode u
zgradama u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (pojašnjena obveza i
jasna referenca na ISGE)
periodički, a najkasnije jednom godišnje analizira potrošnju energije (uklonjena obveza
dostave podataka zbog jasne reference na ISGE)
provoditi energetske preglede i pribaviti energetski certifikat zgrade
donosi program energetske učinkovitosti
provodi mjere iz programa energetske učinkovitosti
u zgradi, dijelu zgrade ili kompleksu zgrada čiji je ukupni godišnji trošak potrošnje energije i
vode jednak ili veći od 300.000,00 kuna na svim mjernim mjestima potrošnje energije i vode
ugraditi sustav daljinskog očitavanja potrošnje (novo!)
održavati i rekonstruirati javnu rasvjetu u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog
onečišćenja i propisima koji iz njega proizlaze (novo!)
Kaznene odredbe za neizvršavanje poslova gospodarenja energijom za
odgovornu osobu javnog sektora 10.000 do 50.000 kn (ZUKE čl.30) – prije
2.000 do 15.000 kn
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
21
Praćenje i analiza potrošnje energije na razini
institucije/građevine

Informacijski sustav ISGE






Statički podaci o svim objektima
Podaci o potrošnji energije i vode po energentima
Dnevni, tjedni i mjesečni unosi
Indikatori potrošnje (IP)
Izvještaji
Ključno: odgovorne osobe u institucijama moraju
redovno unositi podatke u ISGE!




Olakšano prikupljanje podataka
Omogućena potpuna analiza stanja
Jednostavno izvješćivanje
Ulazni podaci za program/plan
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
22
Što dalje?


“Samo” treba izraditi Program/Plan županije 
Kako?



Planirati (budžetirati) izradu Programa/Plana
Iskoristiti Urede za gospodarenje energijom uspostavljene
kroz projekt “SGE u gradovima i županijama” ako postoje
Gdje potražiti pomoć?




Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Regionalne energetske agencije, energetski instituti,
fakulteti, stručne nevladine organizacije
Nacionalni akcijski plan
Postojeći programi/planovi županije (Grad Zagreb,
Zagrebačka županija)
Nadležno ministarstvo - MINGO
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
23
Kontakt:
[email protected]
[email protected]

HVALA NA PAŽNJI !
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

similar documents