Ali İhsan KARAYİĞİT - Hacettepe Üniversitesi Bologna Süreci

Report
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLOGNA SÜRECİ PAYLAŞIM
TOPLANTISI
Sunumu Yapan: Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT
26 Haziran 2013
BOLOGNA ÇALIŞMALARI,
Mayıs-Temmuz 2012
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bologna Sürecinde pilot uygulamaya geçiş aşamasında
neler yaşandı?
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1998-1999 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Bugün itibariyle 5 programda eğitim-öğretim
faaliyetleri sürdürülmektedir. Programlar:
1)
İnşaat Teknolojisi
2)
Bilgisayar Programcılığı
3)
Harita ve Kadastro
4)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
5)
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Yaklaşık 500 öğrenci eğitim-öğrenim görmektedir.
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO
5 Programdan 4 Programımız
2 yıl önce İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki
Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında
güncellenerek, eğitim-öğretim faaliyetleri
sürdürülmekteydi.
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Programımızın İKMEP’e göre güncellenmesi ise
yapılmamıştı.
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO
Yüksekokulumuz tüm programları Haziran 2012
yılında başlayan Bologna çalışmaları kapsamında
gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları
tamamlanmıştır. Sonuçta, 2012-2013 eğitimöğretim yılı güz dönemi itibari ile yenilenen
dersler katalogları ile eğitim-öğretime devam
edilmektedir.
Her Program İçin İlk Kez Program Yeterlilikleri Belirlenmiştir.
Örnek: İnşaat Teknolojisi
1.Teknik ve mesleki çizimleri yapar,
2.İnşaat malzemelerinin seçiminde yapılacak mühendislik çalışmalarına destek
olur,
3.Yapı malzemelerinin testlerini yapar,
4.Yol inşaatı çalışmalarına destek olur,
5.Mesleki proje çizer ve mesleki bilgisayar uygulamalarını yapar,
6.İhale ve sözleşme hazırlığı yapar,
7.Her türlü şantiye organizasyonunun yapımına destek olur,
8.İmalatların kontrolünü ve belgelendirmesini yapar,
9.Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırır,
10.Zemin türlerini bilir ve zemin ile ilgili deneylerin yapılmasına yardımcı olur,
11.Su temini ve iletim hatlarının projelendirmesine katılır ve atık su, arıtma
yöntemlerini bilir,
12.Yapı elemanlarının tasarım ve projelendirilmesinde görev alır,
13.Arazi ölçümlerini yapar ve arazi ölçümlemesi için gerekli hesaplamaları yapar,
14.Mesleki uygulamaları etik kurallara, iş güvenliği kurallarına ve ekip
çalışmalarına uygun olarak yaptırır.
İKMEP Programından farklı olarak;
1)MYO’da tüm ortak dersler (Matematik, İşletme, İletişim, Kalite
Güvence Standartlar gibi) aynı kod içerik ve aynı ulusal kredi ve
AKTS ile ilk kez tanımlanmış, bu dersler Yüksekokulumuzun kodu
(PMY) ile (580) açılmış, her program için ayrı ayrı şubelendirilmiştir.
2)Müfredat programından kaldırılacak dersler ile eşdeğer dersler
belirlenmiştir.
3)Seçmeli ders havuzuna teknolojik gelişmeler ışığında yeni
seçmeli dersler eklenmiştir. Örneğin; Yapı Denetimi, Yapı-Yalıtım
Uygulamaları, Taşınmaz Değerleme, Enerji Yönetimi, Mesleki
Bilgisayar Uygulamaları, v.b.
4)Seçmeli ders havuzundan farklı programlardaki öğrencilerin ders
alabilmesi olanağı ilk kez ortaya çıkmıştır.
İKMEP Programından farklı olarak;
5) Tüm programlarda 60 iş günü zorunlu olan staj, aynı kod ve
içerikte 30’ar iş günlük Staj I ve Staj II’ye ayrılmıştır. III. Yarıyılda Staj
I zorunlu, IV. Yarıyılda Staj II ise seçmeli hale getirilmiştir.
6) Önlisans sorası işe veya eğitimine devam etmek isteyen
öğrenciler için ağırlıklı olarak ders bazlı ve iş bazlı bir eğitim
sistemine geçiş için seçmeli ders seçenekleri arttırılmıştır. İş bazlı
eğitim-öğretimde seçmeli Staj II, öğrencilerimizden büyük ilgi
görmektedir.
7) Tüm seçmeli ve zorunlu dersler öğrenci sayılarının artması da
dikkate alınarak, 2 şubeli olarak açılmıştır.
8) Seçmeli derslerin AKTS kredilerinin, dönemler itibari ile
mümkün olduğunca aynı olmasına özen gösterilmiştir.
Programın Kompozisyonu
•
•
•
•
•
Toplam AKTS kredisi:
Zorunlu ders AKTS yüzdesi:
Seçmeli ders AKTS yüzdesi:
Alaniçi seçmeli ders yüzdesi:
Alandışı seçmeli ders yüzdesi:
120
% 75
%25
%31
%33
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERSLER KATALOĞU
GÜZ
BAHAR
T
P
K
AKTS
1.YARIYIL*
T
P
K
AKTS
2.YARIYIL*
TÜRK DİLİ I
2
0
2
2
TÜRK DİLİ II
2
0
2
2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I
2
0
2
2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II
2
0
2
2
TEMEL İNGİLİZCE I
2
2
3
3
TEMEL İNGİLİZCE II
2
2
3
3
MATEMATİK I
4
0
4
4
BETON TEKNOLOJİSİ
2
2
3
4
YAPI MALZEMELERİ
4
0
4
5
YAPI STATİĞİ
3
0
3
4
MEKANİK VE STATİK
3
0
3
4
MUKAVEMET
2
0
2
3
ARAZİ ÖLÇMELERİ
1
2
2
4
KARAYOLU İNŞAATI
1
2
2
3
TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS
24
TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS
21
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS
6
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS
9
YARIYIL TOPLAM AKTS
30
YARIYIL TOPLAM AKTS
30
3.YARIYIL*
4.YARIYIL*
STAJ I
0
0
0
8
PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI
2
2
3
6
ZEMİN MEKANİĞİ I
1
2
2
3
YAPI METRAJI ve MALİYETİ
2
4
4
6
ŞANTİYE ORGANİZASYONU
3
0
3
3
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
1
2
2
4
BETONARME
2
4
4
6
YAPI ONARIMI ve GÜÇLENDİRME
1
2
2
3
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
1
2
2
3
ÇELİK YAPILAR
1
2
2
3
TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS
23
TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS
22
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS
7
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS
8
YARIYIL TOPLAM AKTS
30
YARIYIL TOPLAM AKTS
30
Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
1) İKMEP kapsamında yeni güncellenen programların İKMEP’ten
fazla bir değişiklik yapılmadan güncellenmesi gereği,
çalışmaların sınırlanmasına neden olmuştur.
2) Geçiş aşamasında sürenin az olması nedeni ile yoğun bir
çalışma temposunda çalışılmıştır. Bu hızlı tempo nedeniyle
özellikle öğretim elemanları yıllık izinleri sırasında da çalışma
durumunda kalmışlardır. Özellikle bazı programlarda ek görevli
öğretim elemanlarından destek almada büyük zorluklar
yaşanmıştır.
3) Bazı programlarda zorunlu derslerin seçmeli ders statüsüne
aktarılmasında, öğretim elemanlarının olumsuz tepkisiyle
karşılaşılmıştır.
Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
3) Eski dersler kataloğunda yer alan ve yeni katalogdan kaldırılan
ders/dersler nedeniyle özellikle son dönemini okumakta olan
öğrencilerin mezuniyeti için almaları gereken derslerin
azalması veya almaları gereken derslerinin kalmaması
sorunuyla karşılaşılmıştır. Bu durum bu aşamada seçmeli
derslerle çözümlenmiştir.
4) Yeni dersler kataloğu uygulamaya konulduğundan mevcut
öğrencilerden 2. sınıfa geçenler, bazı derslerin 3. ve 4.
yarıyıldan 1. ve 2. yarıyıla alınması nedeniyle bu dersleri
alamama/almak istememe durumuyla karşılaşılmıştır. Ancak
bu durum danışmanlarca çözümlenmiştir.
Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
5) Eşdeğeri olan ve dönemi değişen derslerden başarısız olan
öğrencilerin takibinde zorluk yaşanmıştır. 2. sınıftan 1. sınıfa
alınan dersler nedeni ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri aynı dersi
aldıkları için, bazı derslerdeki öğrenci sayıları artmış ve zaman
zaman sınıf sıkıntısı ortaya çıkmıştır.
6) Tüm programların İngilizceye tercümesinde büyük zorluk
yaşanmıştır.
Karşılaşılan Güçlüklerin Aşılması
1) Öğrenci sorunlarının çözümü için Yüksekokulda
öncelikle bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon,
program başkanlarıyla doğrudan temas kurarak öğrenci
dilekçelerini incelemiş ve doğrudan «Yüksekokul
Yönetim Kuruluna» sunulmak üzere kararlar almıştır.
2) Müfredat programından kaldırılan derslerin yerine
öğrencilere eşdeğer dersler verilmiştir.
3) Müfredat programından kaldırılan ve eşdeğeri olamayan
derslerden başarısız olan öğrencilerin ders yükleri
Yönetim Kurulu kararı ile üzerlerinden silinmiştir.
Kredileri yetmeyen bu öğrencilere ise yeni dersler
yüklenmiştir.
Karşılaşılan Güçlüklerin Aşılması
4) Programların İngilizce tercümelerinde yeni işe alınan
İngilizce okutmanı İdil Ejder’den büyük destek
görülmüştür. Tercüme konusunda Yabancı Diller
Yüksekokulumuzdan, Doç. Dr. Arif Sarıçoban, Doç. Dr.
Serkan Kırgız ve Damla Karayiğit’ten ve verilerin
sisteme yüklenmesi sırasında Cihan Ünal’dan destek
sağlanmıştır.
Yapılan Yeni Düzenlemeler
ESKİ ŞEKLİ
T
P
K
AKTS
PMY 109
580109 001-004
İLK YARDIM
SEÇMELİ
2
1
3
3
PMY 109
580109 009-010
İLK YARDIM
SEÇMELİ
2
1
3
3
PMY 209
580109 005-008
İLK YARDIM
SEÇMELİ
2
1
3
3
PİT 244
615234 001-002
ATIK SULAR
SEÇMELİ
2
0
2
2
PİT 246
615236 001-002
ZEMİN MEKANİĞİ II
SEÇMELİ
2
0
2
2
PMY 109
580109 001-004
İLK YARDIM
SEÇMELİ
2
1
3
4
PMY 109
580109 009-010
İLK YARDIM
SEÇMELİ
2
1
3
4
PMY 209
580109 005-008
İLK YARDIM
SEÇMELİ
2
1
3
4
PİT 244
615234 001-002
ATIK SULAR
SEÇMELİ
2
1
3
4
PİT 246
615236 001-002
ZEMİN MEKANİĞİ II
SEÇMELİ
2
1
3
4
YENİ ŞEKLİ
Yapılan Yeni Düzenlemeler
Sınıf ve laboratuvar sıkıntısı nedeniyle
İnşaat Teknolojisi Programı’nda okutulmakta olan tüm
zorunlu bölüm derslerinin 2 şube (001-002) yerine
3 şubeli (001-002-003) olarak açılması
sağlanmıştır.
Çalışmaların her aşamasında büyük destek sağlayan
ekip arkadaşım Müdür Yrd. Dr. Nalan KALKAN’a
çabalarından dolayı çok teşekkürler…
TEŞEKKÜRLER

similar documents