WangsALAN

Report
Monggo kita
Sareng-sareng sinau basa jawa
Bab “wangsalan”
Sinten engkang
ngertos
“wangsalan”
menika menopo
Wangsalan inggih menika
tetembungan engkang ngemu teges
badhean, kados dene cangkriman
utawi tebakan. Tembung
‘wangsalan’ nunggal teges kalian
‘wangsulan’. Ing salibeting
wangsalan ngemu tetembungan, ugi
tetembungan menikam butuhaken
wangsulan minangka batangane.
Kepripun rencangrencang enten
pitakon???
Wangsalan menika enten sekawan
jenise: 1.)Wangsalan padinan.
2.)Wangsalan kang rinacik ukara.
3.)Wangsalan kang dumadi seko
rong gatra.
4.)wangsalan sinawung ing
tembang
1.)Wangsalan padinan
Tuladha:
A)Wah, sajake lagi nglapa mudha. (klapa mudha =
degan)
B)Kowe iku, kok mung mutra bebek. (putra bebek =
meri)
C)Jenang gula, Mas, welingku wingi! (jenang gula =
glali)
D)Lha rak mbalung ula, apa-apa dipangan!
(balung ula = gragasan)
E)Wah, nyega mambu. Aja ngono, Yu! (sega mambu =
amer)
Ayo sinten
engkang gadah
tuladha wangsalan
padinan
malih??????
2.)Wangsalan kang rinacik ukara
Tuladha:
a.)Gelang sweda, yen lali nuli elingna. (ali-ali)
b.)Gayung sumur, amba sadermi umatur. (timba)
c.)Sarung jagung, abot entheng wani tanggung. (klobot)
d.)Cecak toya, aja mingkar ing ubaya. (baya)
Sinten engkang saget
maringi tuladha
malih??

3.) Wangsalan kang dumadi saka rong ukara
utawa rong gatra. Gatra kapisan minangka
wangsalan (cangkriman), ukara kapindho
minangka bedhekane utawa wangsulane.
Tuladha:
1.)Gentha dara, ari Senen basa kuna. (sawangan; Soma)
Sawangane, narima asrah ing jiwa.
2.)Welut wana, walang wilis sabeng arga. (ula;
gambuh)
Atur kula, anggambuh mring Hyang Wisesa.
3.)Uler toya, toya mijil saking neta. (lintah;
eluh)
Satitahe, uger nora ngluh ing driya.
4.)Wangsalan sinawung ing tembang Sinom
Tuladha:
a.)Kinanthi
Sastra pangandheging kidung,
sudarma Basudewaji,
ngestu pada mring kusuma,
manjanma ping sakethi,
pusara pangiket gangsa,
tumutur tan sedya kari.
Cekap saking kulo
enten
kekirangannipun kulo
nyuwun ngapunten
“assalamuallaikum
wr.wb

similar documents