20 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report
ผลการดาเนินงานปี 2557 และแผนการ
ดาเนินงานปี 2558
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
นางฤทัยวรรณ ์ บุญเป็ นเดช
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “สรุปบทเรียนและทิศ
ทางการดาเนินงานปี 2558 เพือ
่ สรางความ
้
เข้มแข็งของแผนงานวัณโรคแหงชาติ
”
่
2-4 ธันวาคม 2558 โรงแรมอิมพีเรียล แมปิ ง
สถานการณวั
้ ที่ สคร. ที่
์ ณโรค พืน
1 กรุงเทพฯ
อัตราป่วยใหมด
ณโรค ในพืน
้ ที่
่ วยวั
้
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
ปี 2552-2557 (119 ตอแสนประชากร)
่
จังหวั
ด
นนท
บุร ี
ปทุมธ
านี
อยุธย
า
สคร.
ที่ 1
2552 2553 2554 2555 2556 2557
155.7 158.1 135.0 110.5 131.1 134.2
9
6
8
9
0
4
56.64 44.79 37.38 55.44 40.58 117.0
3
80.41 82.85 69.56 77.35 73.71 94.48
102.6 99.21 87.74 85.89 88.92 119.0
7
3
อัตราป่วยใหมด
ณโรค ในพืน
้ ที่ สคร.
่ วยวั
้
ที่ 1 กรุงเทพฯ
ปี180 2552-2557 (119 ตอแสนประชากร)
่
160 155.79
158.16
135.08
140
120
100
80
60
40
20
0
102.67
80.41
99.21
82.85
110.59
87.74
69.56
56.64
44.79
131.1
85.89
77.35
88.92
73.71
55.44
37.38
134.24
119.03 Target
117.03
40.58
94.48
อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค ปี 2551-2556
เป้าหมายปี 2557 > 87%
จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556
นนทบุร ี 75.8
2
ปทุมธา 94.3
นี
2
อยุธยา 91.1
8
สคร.ที่ 81.8
79.6
0
92.1
3
90.1
8
84.7
81.5
7
92.2
2
91.3
2
85.5
84.3
9
86.6
7
85.5
5
84.9
85.41 82.75
88.54 88.82
86.32 86.43
85.96 84.65
อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค
ปี 2551-2556
100
เป้าหมายปี 2557 > 87%
90
94.3
2 91.81
80
70
60
50
40
30
20
10
0
75.8
2
81.8
9
92.1 90.1
3
8
79.6
0
84.7
4
92.2 91.3
2
2
85.5
81.5
6
7
86.6 85.5 84.9
7
5
4
84.3
9
88.5
86.3 85.9
4
85.4
2
6
1
92.8
6
83.1
7
84.1 84.1 target
3
5
อัตราขาดการรักษาวัณโรคในพืน
้ ที่
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556
นนทบุร ี 8.40
7.31
7.18 5.20 5.31 7.04
ปทุมธา 2.27
นี
อยุธยา 1.18
0.00
0.60 2.96 4.17 1.24
1.53
4.18 7.42 3.85 6.20
สคร.ที่ 6.65
1
4.42
5.51 5.44 4.82 5.91
อัตราขาดการรักษาวัณโรคในพืน
้ ทีส
่ คร.ที่
1 กรุงเทพฯ
ปี 2551 – 2556 เป้าหมาย <1%
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
อัตราตายดวยวั
ณโรคในพืน
้ ที่ สคร.ที่ 1
้
กรุงเทพฯ
จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556
นนทบุร ี 4.54
5.78 3.12 3.38 2.82 4.19
ปทุมธา 1.70
นี
อยุธยา 4.44
3.70 4.79 3.70 5.21 5.59
สคร.ที่
1
5.50 3.70 3.72 3.97 4.13
3.73
6.13 4.50 4.69 6.41 3.10
อัตราตายดวยวั
ณโรคในพืน
้ ที่ สคร.ที่ 1
้
กรุงเทพฯ
7
6
5
4
3
2
1
0
อัตราผู้ป่วยวัณโรคทีต
้ ที่
่ ด
ิ เชือ
้ HIVในพืน
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
จังหวัด
2553
2554
2555
2556
2557
นนทบุรี
24.02
20.97
17.08
19.89
23
ปทุมธานี
15.76
16.62
18.15
27.18
15
อยุธยา
17.17
14.54
20.55
13.77
14
สคร.ที่ 1
21.43
18.95
17.39
20.00
18
อัตราผู้ป่วยวัณโรคทีต
้ ที่
่ ด
ิ เชือ
้ HIVในพืน
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
30
25
20
15
10
5
0
การเฝ้าระวังวัณโรคดือ
้ ยาหลายขนานพืน
้ ทีส
่ คร.ที่
1 กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2555 – 2557 (กลุม
่ Re-on-Pre)
จังหวัด
2555
กลุม
่
เสี่ ยง
นนทบุ
68
รี
ปทุมธา 24
นี
พระ
199
นคร
ศรี
อยุธยา
2556
2557
MDR
กลุม
่
เสี่ ยง
MDR
กลุม
่
เสี่ ยง
MDR
2
86
2
64
0
1
22
2
71
4
5
241
9
193
11
ผลสาเร็จการดาเนินงานวัณโรคทีส
่ าคัญของ สคร.ที่
1 ตามมาตรการเรงรั
่ ดปี 2557
มาตรการที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐาน
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชันสูตรวัณโรค ดวยการ
เพราะเชือ
้
้
และทดสอบความไวตอยา
่
1.1 ดานห
ั ก
ิ ารชันสูตรของ สคร. 1
้
้องปฏิบต
- ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชันสูตรวัณโรคขณะนี้ไดท
้ าการแก้ไข
ตามโอกาสพัฒนาเรียบรอยแล
ว
้
้ และไดส
้ ่ งไปยังสภา
เทคนิคการแพทย ์ แลวเมื
่ 14 พ.ย. 57
้ อ
- ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชันสูตรวัณโรคไดรั
้ ทะเบียนกับ
้ บการขึน
สปสช. ดานเพาะเลี
ย
้ งเชือ
้ แลว
้
้
- สามารถเพาะเลีย
้ งเชือ
้ วัณโรค ดวยการใช
่ ง MGIT
้
้เครือ
960 (liquid media) และดวยวิ
ธ ี Conventional method
้
(solid media)
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบขอมู
่ การกากับ
้ ลเพือ
และประเมินผล
กิจกรรม
- อบรมการบันทึกขอมู
้ ลวัณโรคดวยโปรแกรม
้
TB-CM
- นิเทศติดตามการใช้โปรแกรม TB-CM 2 ครัง้
ผลการดาเนินงาน
- มีการบันทึกขอมู
TB้ ลวัณโรคดวยโปรแกรม
้
CM ของ รพ. รอยละ
100 แตความ
้
่
ครบถวนถู
กตองข
อมู
80
้
้
้ ลของ รพ. รอยละ
้
มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
มาตรฐาน คลินิกวัณโรคคุณภาพ
- จัดอบรมแนวทางการดาเนินงานควบคุมวัณโรค
แหงชาติ
(NTP)
่
- นิเทศติดตามงาน
- ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
ผลการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2557 เป้าหมาย
70%
รพ.ประเมินตนเอง
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
ลาดับ
ที่
รพ.
ประเมิน
ผาน
่
ไมผ
่ าน
่
ผาน
่
ไมผ
่ าน
่
1
พระนั่งเกลา้
2
ปากเกร็ด


3
บางบัวทอง


4
ปทุมธานี


5
คลองหลวง


6
ลาดหลุมแกว
้


7
เสนา
8
พระนครศรีอยุธยา
9
บางปะอิน
10
วังน้อย










มาตรการที่ 4 การค้ นหาและวินิจฉัยเร็วในกลุม่ เสี่ยงสูง
- ทาหนังสือแจ้ งจังหวัดให้ เร่งรัดการค้ นหาวัณโรคในกลุม่ เสี่ยง
ผลการดาเนินงาน (TB07 ทุกสถานพยาบาล เป้าหมายเพิ่มขึ ้น 10%)
จังหวัด
2556
2557
%
นนทบุรี
1885
1864
-1.1
ปทุมธานี
พระนครศรี อยุธยา
สคร.ที่ 1
กรุ งเทพฯ
481
639
2938
1007
767
3638
109.4
20.0
23.8
ปัญหา/ประเด็นทาทายการ
้
ดาเนินงานวัณโรคในพืน
้ ที่ สคร. 1
กรุงเทพฯ
- รายงานวัณโรค ปี งบประมาณ 2558
- ตัวชีว้ ด
ั วัณโรคปี งบประมาณ 2558
- ทิศทางการดาเนินงานวัณโรคในพืน
้ ที่
กรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและงบประมาณ
ดาเนินงานวัณโรค ปี 2558
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เพือ
่ พัฒนาแนวทาง การค้นหา
วัณโรคเชิงรุกในกลุมเสี
่ ่ ยง
กลุมเป
ม สสจ., รพ.รัฐ/เอกชน, เรือนจา
่ ้ าหมายผู้เขาร
้ วมประชุ
่
,สถาบัน งบประมาณ 53,730 บาท จัดที่ สคร.
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารถอดบทเรียน การดาเนินงาน
โครงการองคกรพั
ฒนาเอกชนดาน
เอดส์ วัณโรค และ
้
์
โรคติดตอทางเพศสั
มพันธ ์ พืน
้ ที่ สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ (บูรณา
่
การรวมกั
น 3 โรค ตามหลัก R R T T R )
่
กลุมเป
ม NGO ผู้รับผิดชอบกลุมเป
่ ้ าหมายผู้เขาประชุ
้
่ ้ าหมาย
MSM, TG, MSW, FSW, PWED, Prison, Migrant
3. โครงการพัฒนาเครือขาย
แลกเปลีย
่ นเรียนรูกั
่
้ บ รพ. สั งกัด
กรมการแพทย ์ รพ.มหาวิทยาลัย ในพืน
้ ทีก
่ รุงเทพฯ
งบประมาณ 15,840 บาท
ปัญหาหรือขอสงสั
ยทีต
่ องการค
าตอบ
้
้
และความตองการสนั
บสนุ นจากสานัก
้
วัณโรค
รายงานวัณโรคจะดาเนินการอยางไร
?
่
ขอบคุณคะ่

similar documents