پاسخ

Report
‫« وقت امتحان‪ 80 :‬دقیقه »‬
‫« همراه با پاسخ »‬
‫« جمع نمرات‪ 20 :‬نمره »‬
‫خردادماه ‪ – 1390‬انجمن آموزش شیمی دبیرستان(‪)hayyan.ir‬‬
‫طراح سوال‪ :‬حجت اله مالئی اردستانی‪ ،‬دبیر شیمی منطقه اردستان‬
‫‪1‬‬
‫« دریافت متن سوال در قالب ‪» PDF‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫سوال‪-1‬‬
‫جاهاي خالي را با كلمات مناسبی که از بین کلمات داده شده ‪ ،‬انتخاب می نمائید‪،‬‬
‫پر كنيد‪(.‬چندمورد اضافی است) (‪ 1.5‬نمره)‬
‫{ قطبیت ‪ ،‬اتین ‪ ،‬انتقال ‪ ،‬شبکه بلور ‪ ،‬بار موثر هسته ‪ ،‬اشتراک ‪ ،‬پروتون ‪ ،‬الکترون ‪ ،‬اثر پوشش ی ‪ ،‬اتیلن ‪،‬‬
‫واگذاری }‬
‫الف‪ -‬پرتوهای کاتدی از جنس ‪ ..................................‬می باشند‪.‬‬
‫ب‪ ................................ -‬سبب می شود که هسته بر الکترون های الیه ی بیرونی‬
‫‪ ،‬نیروی جاذبه کمتری اعمال می کند‪.‬‬
‫پ‪-‬به ساختاری که برا اثر چیدمان ذرات در سه بعد پدید می آید‪،‬‬
‫‪ ....................................‬می گویند‪.‬‬
‫ت‪ -‬از واکنش کلسیم کاربید ( )‪CaC2‬با آب ‪ ،‬گاز ‪..............................‬‬
‫تولید می شود‪.‬‬
‫ث – پیوند یونی در نتیجه ‪ ......................‬و پیوند کوواالنس ی در نتیجه‬
‫الکترون بین اتم ها بوجود می آید‪.‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫‪2‬‬
‫‪..............................‬‬
‫پاسخ ها‬
‫سوال‪-2‬‬
‫در هر يك از عبارت هاي زير‪ ،‬كلمه مناسب و صحيح داخل پرانتز را‬
‫مشخص نمائيد‪ 1( .‬نمره)‬
‫الف‪ -‬عنصر النتان ( ‪ ) 57la‬جزء ( النتانيدها ‪ /‬نافلزها ‪ /‬عناصر واسطه) نمی‬
‫باشد‪.‬‬
‫ب‪ -‬سديم کلريد( ‪ )NaCl‬در حالت ( جامد ‪ /‬مذاب و محلول ) رسانائی‬
‫الکتريکی دارد‪.‬‬
‫پ‪ -‬با اتصال دو اتم با الکترونگاتيوی متفاوت به يکديگر ‪ ،‬يک پيوند‬
‫کواالنسی ( قطبی ‪ /‬ناقطبی ‪ /‬يونی ) بوجود می آيد‪.‬‬
‫ت‪ -‬در اليه ظرفيت عناصر ( قليائی خاکی ‪ /‬قليائی ‪ /‬واسطه ) تعداد‬
‫الکترون ها ‪ ،‬متغير است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫سوال‪-3‬‬
‫الف‪ -‬اتم های‬
‫(‪ 0.25‬نمره)‬
‫‪35Cl‬‬
‫‪17‬‬
‫و‬
‫‪37Cl‬‬
‫‪17‬‬
‫چه ارتباطی با یکدیگر دارند ؟‬
‫ب‪ -‬آرايش الكتروني ‪ A2+‬به ‪ 3P6‬ختم شده است ‪ .‬براي عنصر متعلق به اين‬
‫يون ‪:‬‬
‫‪ -1‬آرايش الكتروني مناسبي بنويسيد‪ ( .‬به روش اختصار ) (‪)0.25‬‬
‫‪ -2‬شماره گروه (‬
‫‪4‬‬
‫) و شماره تناوب (‬
‫) را مشخص نمائيد ‪)0.5(.‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫سوال‪-4‬‬
‫برای فرمول های داده شده ‪ ،‬يک نام فارسی مناسب و برای نام ها ‪ ،‬فرمول‬
‫شيميائی صحيحی بنويسيد‪)1.5(.‬‬
‫الف‪N2O5 -‬‬
‫‪..................................................................‬‬
‫ب‪ -‬سديم هيدروژن کربنات ‪:‬‬
‫پ‪ -‬آمونيوم دی کرومات‬
‫‪........................................................................................‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫ت‪FeCl2 -‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬
‫ث‪-‬‬
‫‪..................................................................... CaSO4‬‬
‫ج‪KMnO4 -‬‬
‫‪................................................................................‬‬
‫‪5‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫سوال‪-5‬‬
‫اتم هيدروژن در کدام حالت‪،‬‬
‫کند؟ چرا؟ (‪)0.5‬‬
‫آ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪n=3‬‬
‫‪‬‬
‫آ‬
‫‪n=2‬‬
‫يا‬
‫ب‬
‫ب‪:‬‬
‫از خود نور منتشر می‬
‫=‪n‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫‪‬‬
‫‪n=3‬‬
‫فرمول شيميائی ‪ CuSO4 . 5H2O‬به چه موضوعی اشاره می نمايد؟‬
‫به اختصار شرح دهيد‪)0.5(.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫الف‪ -‬قانون تناوبی را به اختصار شرح دهيد‪)0.5(.‬‬
‫‪8‬‬
‫ب‪ -‬تعريف عدد اکسايش را بنويسيد‪)0.25(.‬‬
‫پ‪ -‬عدد اکسايش عناصری که زير آنها خط کشيده شده است را‪ ،‬مشخص‬
‫نمائيد(‪)0.5‬‬
‫‪ClO4- -2‬‬
‫‪H2 SO4 -1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪H2 SO4 = 2H + S + 4O‬‬
‫‪ClO4- = Cl + 4O‬‬
‫)‪0 = 2(+1) + x + 4(-2‬‬
‫عدد اکسایش گوگرد در این ترکیب ‪x = +6‬‬
‫)‪-1 = x + 4(-2‬‬
‫عدد اکسایش کلر در این آنیون‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫‪x = +7‬‬
‫الف‪ -‬دمای جوش ‪ NaCl‬برابر ‪ 1413‬درجه سانتيگراد می باشد‪ .‬دمای‬
‫جوش ‪ RbCl‬کدام مقدار است؟ ( ‪ 1436‬يا ‪ 1390‬درجه ) چرا؟‬
‫(‪)0.75‬‬
‫ب‪ -‬کدام ترتيب در مورد مقايسه دمای جوش ترکيبهای هيدروژندار عناصر‬
‫گروه های ‪ 15 ، 14‬و ‪ 16‬صحيح نمی باشد؟ چرا ؟ (‪)0.75‬‬
‫‪) CH4< SiH4< GeH4 ( -1‬‬
‫‪) H2O > H2S > H2Se ( -2‬‬
‫‪) NH3 > PH3 < AsH3 ( -3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫‪11‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫پاسخ قسمت «ب»‬
‫در صفحه (اسالید)‬
‫بعدی‬
) H2O > H2S > H2Se ( -2
H2O > ( H2S < H2Se)
) CH4< SiH4< GeH4 ( -1
) NH3 > PH3 < AsH3 ( -3
www.hayyan.ir
12
‫الف‪ -‬پيوند داتيو چيست و چگونه تشکيل می شود؟ با ذکر مثال و يا رسم‬
‫شکل‪)0.5(.‬‬
‫]‪[NH4‬‬
‫‪H‬‬
‫]‪[H-N-H‬‬
‫‪13‬‬
‫‪H‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫ب‪ -‬جاذبه بین ملکولی در ‪ CO‬بیشتر است یا ‪ . N2‬چرا؟ (‪)0.5‬‬
‫پ – دو مورد از اصول نظریه ‪ VSEPR‬را بنویسید‪)0.5( .‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫براي هر يك از موارد زير ‪ ،‬علت مناسبی بنويسيد‪.‬‬
‫الف‪ -‬انرژی نخستين يونش ‪ 11Na‬بيشتر است از‬
‫‪)0.25( 19K‬‬
‫ب‪ -‬ترکيب های يونی در اثر ضربه می شکنند‪)0.25( .‬‬
‫‪15‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫ادامه سوال‪:‬‬
‫پ‪ -‬فلوئور ( ‪ ) 9F‬فعالترين نافلز است‪)0.25( .‬‬
‫ت‪ -‬برخی ملکولها ‪ ،‬تعداد قلمروهای الکترونی شان برابر ولی شکل‬
‫هندسی متفاوتی دارند‪ ( .‬با ذکر مثال ) (‪)0.5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫الف‪ -‬پيوندهای ‪ C = C ، C - C‬و ‪ C  C‬را از نظر طول پيوند‬
‫و انرژی پيوند با يکديگر مقايسه کنيد‪)0.5( .‬‬
‫ب‪ -‬در ساختار يک هيدروکربن با واکنشپذيری بسيار باال ‪ ،‬کدام يک از‬
‫اين سه پيوند‪ ،‬حضور دارد؟ (‪)0.25‬‬
‫پ‪ -‬فرمول تجربی ترکيب های زير را بنويسيد‪)0.5( .‬‬
‫‪H2SO4 -2‬‬
‫‪C6H12O6 -1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫جالب است بدانید‪ ،‬ادیسون ‪ 1093‬اختراع اساس ی و مهم دارد‪ .‬وی در مورد زندگی‬
‫اش می گوید ‪:‬‬
‫"شانزده ساله بودم که به جرم کودن بودن از مدرسه اخراجم کردن‪ ،‬روز یا شبی رو‬
‫به یاد نمیارم که از پدرم کتک نخورده باشم ‪.‬موفقیت من دو دلیل مهم داشت‪،‬‬
‫یکی‪ :‬پشتکار فراوانی که داشتم‪.‬‬
‫و دیگری‪ :‬مادرم که علیرغم بداخالقی های پدرم‪ ،‬به شدت مرا دوست داشت و‬
‫همیشه با شوق تمام مرا *نابغه * خطاب می کرد‪ .‬به طوری که باورم شد نابغه‬
‫هستم و به این جایی که هستم رسیدم"‪.‬‬
‫ادیسون میگه ‪ :‬همیشه نکته ی جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد ‪.‬ادیسون فکر نمی کنه‬
‫تموم شد ‪ ،‬همیشه به اختراع جدیدی فکر می کنه ‪.‬ادیسون سال ‪ 1931‬فوت می کنه و جالبه‬
‫بدونید وقتی میمیره ‪ ،‬یک ششم نیروی کار در آمریکا یا داشتن اختراعات ادیسون رو تولید می کردن‬
‫یا ‪18‬داشتن از اختراعات ادیسون استفاده می کردن‪.‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫الف‪ -‬ساختار لوئيس ترکيب های زير را رسم کنيد‪)0.75(.‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪HCN )2‬‬
‫‪BCl3 )1‬‬
‫‪CH2O‬‬
‫ب‪ -‬شکل هندسی گونه های زير را بنويسيد‪)0.75(.‬‬
‫‪BF4- )1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪CH3+ )2‬‬
‫‪O3 )3‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫الف‪ -‬نام ترکيب آلی زير را بنويسيد‪)0.5(.‬‬
‫‪CH3 - CH(C2H5) - CH = CH - CH3‬‬
‫ب‪ -‬فرمول ساختاری ‪ 4‬و ‪ 3‬دی متيل هگزان را رسم کنيد‪)0.5(.‬‬
‫‪CH3‬‬
‫|‬
‫‪CH3 - CH - CH - CH - CH - CH3‬‬
‫|‬
‫‪CH3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫الف‪ -‬چه عواملی بر انرژی شبکه بلور ترکيب های يونی تاثير دارند؟ دو‬
‫عامل نوشته شود‪)0.5( .‬‬
‫‪ -1‬شعاع یون‬
‫‪ -2‬بار الکتریکی یون‬
‫ب‪ -‬انرژی شبکه کدام بيشتر است ؟ ( ‪ Na2O‬يا ‪ ) MgO‬چرا؟‬
‫‪MgO‬‬
‫آنيون ‪ O‬در هر دو مشترک‪.‬‬
‫بار الکتريکی ‪ ، )+2( ، Mg‬بيشتر از بارالکتريکی ‪، Na‬‬
‫‪ )+‬ديگر‪ :‬شعاع يونی کاتيون ‪ ، Mg‬کمتر از شعاع يونی کاتيون ‪Na‬‬
‫توضيح‬
‫(‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫حدود اندازه زاویه پیوند در ‪ SO3‬و ‪ NF3‬را‬
‫بنویسید‪)0.5(.‬‬
‫پاسخ‬
‫پاسخ‬
‫‪ 120‬درجه‬
‫کمتر از ‪ 109.5‬درجه‬
‫با توجه به شکل های مقابل که آلوتروپ های عنصر‬
‫کربن را نشان می دهند‪:‬‬
‫الف‪ -‬عامل گوناگونی ترکيب های‬
‫کربن دار چيست؟ (‪)0.25‬‬
‫نحوه قرار گرفتن اتم های کربن در کنار یکدیگر‬
‫‪22‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫ب‪ -‬در الماس‪ ،‬هر عنصر کربن‪ ،‬به چند اتم ديگر‬
‫متصل است؟ (‪)0.25‬‬
‫پ‪ -‬علت استفاده از گرافيت بعنوان مغز مداد چيست؟‬
‫توضيح دهيد‪)0.5( .‬‬
‫‪23‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫و‬
‫الف‪ -‬قطبی يا ناقطبی بودن ملکولهای ‪CH3Cl‬‬
‫‪ CS2‬را پيش بينی کنيد‪)0.5( .‬‬
‫پاسخ‬
‫پاسخ‬
‫قطبی‬
‫ناقطبی‬
‫ب‪ -‬کدام ترکيب دمای جوش بيشتری دارد؟ چرا؟ (‪)0.5‬‬
‫‪CH3 – O – CH3‬‬
‫یا‬
‫‪CH3 – CH2 - OH‬‬
‫چون گروه ‪ – OH‬دارد‪ .‬که می تواند پیوند هیدروژنی بین‬
‫مولکولهای اتانول بوجود آورد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫پ‪ -‬کدام واکنش انجام پذير نمی باشد؟ با ذکر علت‪)0.5(.‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪‬‬
‫‪Cl2 + KBr‬‬
‫‪ -2‬‬
‫‪I2 + KBr‬‬
‫‪F2 + KI  -3‬‬
‫پاسخ‬
‫طبق رابطه موجود‪:‬‬
‫هالوژن باالئی فقط با نمک هالوژن پائینی‪ ،‬واکنش می دهد‪.‬‬
‫همچنین واکنش پذیری ‪ Br 2‬بیشتر از ‪ I2‬می باشد‪.‬‬
‫بنابراین مورد دوم‪ ،‬پاسخ صحیح می باشد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬
‫با توجه به فرمول ساختاری داده شده‪،‬‬
‫الف‪ -‬نام دو مورد از گروه های عاملی را که روی شکل‬
‫می بينيد‪ ،‬بنويسيد‪)0.5( .‬‬
‫‪-1‬گروه هیدروکسیل‬
‫‪-2‬گروه کربوکسیل‬
‫ب‪ -‬فرمول مولکولی اين ترکيب را بنويسيد‪)0.25( .‬‬
‫‪C 9 H8 O 5‬‬
‫‪26‬‬
‫‪www.hayyan.ir‬‬

similar documents