MDL d1372 - Wijziging Rechtspositieregeling Personeel

Report
Wijziging Rechtspositieregeling
Personeel OCMW , Gemeente,
Provincie
Besluit Vlaamse regering 23 november 2012
Marijke De Lange, stafmedewerker
gemeentepersoneel VVSG
Powerpoint aangevuld 10 januari 2013
1
Rechtspositieregeling
• Afwijken diplomavereiste (FACULTATIEF)
• Nieuw in procedure
• ruimer dan knelpuntfuncties
• gezamenlijk selectietraject (geen specifieke procedure)
• Niveautest afgenomen door arbeidspsycholoog (eigen of
intergemeentelijk kan ook)
• Nieuw: kandidaat toont competentie aan op basis van
• Relevante beroepservaring en legt niveautest af
• Of ervaringsbewijs (extern verworven competenties)
• Of beroepsopleiding van bijv. VDAB, Syntra
• Aanstellende overheid legt aanvullende aanstellings-voorwaarden,
zoals bijv. rijbewijs, vast: niet meer raad (VERPLICHT)
2 - VVSG -
• Begrip ‘overheid’ voor valorisatie vorige beroepservaring (anciënniteit)
ruimer: voortaan ook bijv. gemeentelijke vzw (VERPLICHT)
• Functies A1a-A2a als A1a-A3a tegelijk mogelijk in één bestuur
(FACULTATIEF)
• Specifieke functionele loopbaan begeleiders buitenschoolse
kinderopvang en crèches: C1-C2 (VERPLICHT VANAF 1 JULI 2011)
• C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 (i.p.v. na negen jaar)
• Ontslagregeling voor op proef benoemd statutair wegens langdurige
ziekte (drie maanden) (FACULTATIEF)
• Salariscomplement van 0-30% mogelijk voor secretaris en financieel
beheerder gemeente die er het OCMW bij bedient (en omgekeerd)
(FACULTATIEF)
3 - VVSG -
• Toelage opdrachthouderschap: twee mogelijkheden (FACULTATIEF)
• Ofwel 5% jaarsalaris
• Ofwel forfaitair bedrag gelijk aan gegarandeerde minimale
salarisverhoging bij bevordering
• Overgangsbepaling voor wie nu gunstigere regeling zou hebben
• Loonbasis berekening premie onregelmatige prestaties (overuren of
nacht- en weekendwerk): voortaan telt toelage opdrachthouderschap
of mandaattoelage ook mee (VERPLICHT)
• Gelijke behandeling opdrachthouders, mandaathouders en waarnemers
hogere functie
• Omzetting verstoringstoelage in inhaalrust (FACULTATIEF)
• Fietsvergoeding VERPLICHT15 cent/km vanaf 1 januari 2013. Meer
mag, tot 21 ct.
4 - VVSG -
Nieuwe regeling bloedgift
• Bloedgift (VERPLICHT, behalve voor OCMWpersoneel artikel 104 §6 OCMW-decreet)
• Bloedafnames gebeuren meestal ‘s avonds of in het
weekend: dienstvrijstellingen zullen relatief beperkt zijn
en vooral toegekend worden voor wie ‘s avonds of in
het weekend werkt
• Dienstvrijstelling enkel voor de nodige tijd:
(richtwaarden Rode Kruis)
•
•
•
•
75 minuten voor bloedafname;
95 minuten voor afname van plasma;
145 minuten voor de afname van bloedplaatjes
+ verplaatsingstijd
• Beperkt tot maximum tien keer dienstvrijstelling per jaar
5 - VVSG -
• Nog andere zaken
• 2% arbeidsgehandicapten (VERPLICHT)
• Procedure evaluatie: hoorplicht, tekenen verslag (VERPLICHT)
• Evaluatie secretaris en financieel beheerder nog niet aangepast aan
wijziging decreten
• Timing
• Besluit Vlaamse regering 23 november 2012 tot wijziging
Rechtspositiebesluiten 7 december 2007 en 12 november 2010, B.S. 24
december 2012
• Inwerkingtreding 1 februari 2013 behalve:
• VERPLICHT gedeelte (15 cent/km) fietsvergoeding: 1 januari 2013
• Bijkomend gedeelte (0-5 cent/km) fietsvergoeding: 1 januari 2010
• Functionele loopbaan C1-C2 begeleiders BKO: 1 juli 2011
(VERPLICHT)
• Minimale salarisverhoging bij bevordering die meetelt voor pensioen:
inwerkingtreding op datum inwerkingtreding besluiten (1/1/’08 voor
gemeenten en provincies; 1/1/’11 voor OCMW’s) (VERPLICHT)
6 - VVSG -

similar documents