Presentation - IP Conference 2014

Report
KONYA TEKNOKENT
SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ
PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ
2006 yılında kurulmuş olan PİGEM;
teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona
yönelik diğer nitelikli destek faaliyetleri ile üniversite-kamusanayi işbirliğini sağlayan etkin bir arayüz konumuna
ulaşmıştır.
SELÇUK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
PİGEM 4691 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler
doğrultusunda 2012 yılında
SELÇUK TTO’ya
dönüştürülmüştür.
Konya Teknokent bünyesinde
2006 yılında kurulmuş olan
SELÇUK TTO ,
teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer
nitelikli destek faaliyetleri ile üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlayan etkin
bir arayüz konumuna ulaşmıştır.
Konya Teknokent SELÇUK TTO’nun
oluşturduğu Ar-Ge işbirlikleri sayesinde,
Üniversite bünyesindeki
öğretim elemanları
Konya Teknokent firmalarında araştırmacı, danışman veya yönetici
statüsünde,
öğrencileri ise
stajyer, yardımcı araştırmacı veya yazılımcı statüsünde istihdam
edilmiştir.
Bu gelişmeler sonucunda, bölgede önemli sayıda nitelikli araştırmacı ve
yazılımcı yetiştirilmesine, üniversite öğretim elemanlarının konuları ile
ilgili mesleki deneyiminin geliştirilmesine, üniversitelerdeki eğitim
kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlanmıştır.
SELÇUK TTO 4 il ve 7 üniversiteye
hitap etmektedir.
KOP Kalkınma idaresi Başkanlığının kurulması ile başlayan yeni yapılanma
ile KOP bölgesi içinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri
için kalkınma planlamaları ortak değerlendirilmektedir.
KOP Üniversiteler Birliğinin kurulmuş olması da
bu yaklaşımla uyum halindedir.
bu illerde bulunan tek Teknokent,
tek teknoloji transfer ofisi olup,
bu Teknokent ve teknoloji transfer ofisine bölgesel bir yapılanma
sorumluluğu ve imkanı ortaya çıkarmıştır.
Bu sorumluluk ve imkan kapsamında
SELÇUK TTO’nun şu ana kadar yürüttüğü faaliyetlerde
Bölgedeki tüm illerdeki sanayi kuruluşlarından ve üniversitelerdeki öğretim
elemanlarından yararlanılmıştır.
SELÇUK TTO ORGANİZASYON ŞEMASI
MODÜL 1
FARKINDALIK, TANITIM,
BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ
KOP Bölgesi’nde
Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerindeki
7 üniversitenin öğretim elemanlarına,
öğrencilere
sektöre dönük ulusal ve uluslararası proje
destek programları hakkında farkındalık,
tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini
yürütmektir.
FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME
VE EĞİTİM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
1.FAALİYET
• İHTİYAÇ ANALİZİNİN BELİRLENMESİ
2.FAALİYET
• EĞİTİMCİ VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI
3.FAALİYET
• BÖLGESEL AR-GE VE İNOVASYON ALTYAPISI VE
OLANAKLARI VERİTABANININ OLUŞTURULMASI
4.FAALİYET
• TTO PERSONELİ, TEKNOKENT PERSONELİ VE
EĞİTİM PROGRAMLARI
5.FAALİYET
• ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİ VE
ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI
AKADEMİK PERSONEL EĞİTİM
PROGRAMI
 SELÇUK TTO İşlevleri ve mali, idari, teknik ve
hukuki destek faaliyetler ile ilgili periyodik
bilgilendirilme toplantıları
 Ulusal, AB ve diğer uluslararası destekli Ar-Ge ve
İnovasyon projeleri bilgilendirme toplantıları
 Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Hazırlama, Yönetim,
Değerlendirme Eğitimleri
 Bilgilendirme Seminerleri
•Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi
•Stratejik Yol Haritası Hazırlama Eğitimi
•Bilgi ve Kalite Yönetimi Eğitimi
•Girişimcilik Eğitimi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM
PROGRAMLARI
 Ünigirişim ve Zirveler İçin Yetişin Programları
 Ünigirişim Pre-İnkubatör (Uygulamalı Girişimcilik
eğitimi)
 Yazılım Uzmanı Yetiştirme Programı
 Yönetici Adayı Yetiştirme Programı
SEKTÖR EĞİTİM VE FARKINDALIK
PROGRAMLARI
 Üniversiteler Akademik ve Altyapı İmkânlarının
Tanıtımı
 Ulusal, AB ve diğer Uluslararası Ar-Ge, hibe ve
inovasyon projeleri tanıtım programları
 İş Geliştirme Eğitimi
 Sektörlerdeki kuruluşlar Ar-Ge ve İnovasyon
bilgilendirme toplantıları
 Ar-Ge ve İnovasyon başarı öyküleri tanıtım toplantıları
 Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması
 Ar-Ge Proje Pazarı
 Patent Günleri
 Yeni ürün, sistem ve süreç geliştirme Eğitimi
MODÜL 2
DESTEK PROGRAMLARINDAN
YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER
KOP Bölgesi’nde bulunan 7 üniversitenin
öğretim elemanları ve öğrencilerine ulusal ve
uluslararası destek programlarının duyurulması,
proje hazırlanmasına yönlendirilmesi, proje
hazırlama ve yürütme süreçlerinde mali, idari,
teknik ve hukuki destek sağlanarak,
üniversitelerin proje merkezi konumuna
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
MODÜL 2
DESTEK PROGRAMLARINDAN
YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER
1.FAALİYET
• UZMAN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI
2.FAALİYET
• PROJE DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN
VERİLMESİ
3.FAALİYET
• PROJE VE YAYIN ÖDÜL DESTEK SİSTEMİNİN
OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI
4.FAALİYET
• AKADEMİK KÜMELENMEMENİN
OLUŞTURULMASI
5.FAALİYET
• PROJE ÇAĞRILARININ DUYURULMASI
PROJE DESTEK VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
 Akademisyenlere proje konusunda mali, idari,
teknik ve hukuki destek, koordinasyon ve
danışmanlık hizmeti verilecektir
 AB projeleri ve diğer uluslararası projeler için
yazımından sonra redaksiyon için dil desteği
verilecektir
PROJE VE YAYIN DESTEĞİ
 TUBİTAK, IPARD, FP7, Eureka, Eurastars ve AB kaynaklı proje yürütenler
için bir ödül mekanizması geliştirilecektir
 Yüksek Lisans ve Doktora tez projelerinin TUBİTAK veya uluslararası
programlardan destek alan projelerine destek ödülleri verilecektir
 SELÇUK TTO’dan hizmet alınarak yürütülen projelerden oluşturulan
indeksli A grubu yayınlara yayın desteği verilecektir
 Tematik Alan Gruplandırılması yapılarak AKADEMİK KÜMELENME sistemi
 Farklı üniversitelerde yer alan akademisyenlerin ortak uzmanlık
alanlarında veya farklı disiplinlerde proje yürütebilmeleri SELÇUK TTO
Destek Programları Birimi Web sayfası üzerinden oluşturulan forum
sayfası ile sağlanacaktır
 SELÇUK TTO ve Destek Programları Birimi Web sayfası, SMS,
Üniversitelerin mail sistemleri, afiş ve broşürler, tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları ile proje çağrılarına ait güncel destek duyuruları,
hatırlatmalar, önemli bilgilendirmeler yapılacaktır
 Proje fikri ve buluşu olan Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Modül 3,
Modül 4 ve Modül 5’e yönlendirilmesi faaliyetinin gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır
MODÜL 3
PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM
HİZMETLERİ
KOP Bölgesindeki AR-GE kuruluşları ile bölgedeki ve
ülkedeki kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının ve girişimci
adaylarının içinde yer aldığı teknoloji veya sektör
bazlı projeler üretmek, AB Hibe, TÜBİTAK, TTGV, FP7
vb. ulusal ve uluslar arası destek programlarına proje
sunulması konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve
projeler hazırlamak,
Üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi
birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde
kullanılmasını sağlamaktır.
MODÜL 3
PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM
HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
1.FAALİYET
• KOP İLLERİ SANAYİCİ VERİ TABANININ OLUŞTURTULMASI
2.FAALİYET
• PROJE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE TALELERİN ALINMASI
3.FAALİYET
• ÖN DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLEN TALEPLERLE İLGİLİ
UZMAN HAVUZUNDAN UYGUN AKADEMİSYENİN BULUNMASI
4.FAALİYET
• İLGİLİ SANAYİCİ VE AKADEMİSYENLERİN BİR ARAYA
GETİRİLMESİ İLE TEKNİK DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI VE
PROJE KARARI VE KONTRAT İMZALANMASI
5.FAALİYET
• ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİ PORTALININ
OLUŞTURULMASI
MODÜL 4
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
VE TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ
Üniversitelerdeki yürütülen bilimsel araştırma
çalışmalarında elde edilen bilginin yeni ürün ve süreçlere
dönüştürülerek ticarileştirilmesi sürecinde yer alan
aşağıdaki faaliyet adımlarını yürütmek,
 Bilginin Gizliliğinin Korunması Anlaşması yapmak,
İnovasyonun Değerlendirmek,
 Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını koruma altına almak,
Ticarileşme Stratejisi Geliştirilmesi,
 İnovasyonu -spin off firma kuruluşu, lisans satışı, patent devri,
royalty anlaşması, know how satışı, vb. yöntemlerden uygun
olanını kullanarak ticarileştirmek,
 İnovasyondan Kazanılan Gelirin Paylaşımının sağlamaktır.
MODÜL 4
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE
TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
1.FAALİYET
• PATENT DEĞERLENDİRME KURULUNUN
OLUŞTURULMASI
2.FAALİYET
• PATENT HAVUZU OLUŞTURULMASI
3.FAALİYET
• PATENT DESTEK PROGRAMI PADES
4.FAALİYET
• APATENTİ ALINMIŞ ÜRÜNLERİN LİSANSLAMAVE
TİCARİLEŞTİRİLMESİ
5.FAALİYET
• SANAYİ KURULUŞLARININ NİYET
MEKTUBUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
PATENT DESTEK PROGRAMI
PADES
KOP Bölgesi’nde bulunan 7 üniversitede fikri ve sınaî mülkiyet
hakları bilincinin geliştirilmesi, alınan patent sayısının
artırılması Konya Teknokent’in ve SELÇUK TTO’nun en önemli
önceliklerinden birisidir.
Konya Teknokent’teki firmaların
ve
KOP Bölgesi’nde bulunan 7 Üniversiteki öğretim üyelerinin
patent müracaatlarını desteklemek üzere uygulamaya konulan
PADES-Patent Destek Programı kapsamında 43 patent
müracaatına destek sağlanmıştır.
Program kapsamında KOP Bölgesi’nde bulunan
7 Üniversiteki öğretim üyelerinin bir yıl içerisindeki iki patent
müracaatına, Konya Teknokent firmalarının bir yıl içerisindeki
en çok üç patent müracaatına finansal ve teknik destek
sağlanmaktadır.
MODÜL 5
ŞİRKETLEŞME VE
GiRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ
Üniversitelerdeki akademisyenlerin ve
öğrencilerin ve genç girişimcilerin start-up
şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek
amacıyla girişimcilik desteği sağlamak, şirket
kuruluşu öncesi ön-inkübasyon, şirket kuruluşu
sonrası inkübasyon hizmeti vermek,
risk sermayesi
ve
Ar-Ge desteklerine
erişim konusunda danışmanlık hizmeti
sunmaktır.
MODÜL 4
ŞİRKETLEŞME VE
GiRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
1.FAALİYET
•YENİ GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYEN AKADEMİSYEN VEYA
ÖĞRENCİLERİN İŞ PLANI HAZIRLAMA
EĞİTİMLERİNEYÖNLENDİRİLMESİ
2.FAALİYET
• İŞ PLANLARININ PROJE DEĞERLENDİRME KURULU
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.FAALİYET
• ÖN İNKÜBASYON SÜRECİ
4.FAALİYET
• İNKÜBASYON SÜRECİ
5.FAALİYET
• GİRİŞİMCİLERİN ÜRÜNLERİNİN
TİCARİLEŞTİRİLMESİ

similar documents