Ramavtal med flera leverantörer

Report
Ramavtal i offentlig upphandling
Förbundsjurist Ulf Palm
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Avdelningen för juridik
Tfn. 08-452 79 81
E-post: [email protected]
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
1
Två lagar
• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU)
• Lag (2007:1092) om upphandling inom
vatten, energi, transporter och posttjänster
(LUF)
2
Vilka omfattas av lagarna?
• Statliga och kommunala myndigheter
• Kommunala och statliga bolag som tillgodoser
behov i det allmännas intresse och som inte
bedriver industriell eller kommersiell
verksamhet och där det offentliga har ett
dominerande inflytande (offentligt styrda
organ enligt 2 kap. 12 § LOU/LUF)
3
Tröskelvärden 3 kap. 1 § LOU
Klassiska lagen
• Varor: 206 000 euro (1 911 155 SEK)
• Tjänster: 206 000 euro
• Byggentreprenader: 5 150 000 euro
(47 778 869 SEK)
Försörjningslagen
• Varor: 412 000 euro (3 822 309 SEK)
• Tjänster 412 000 euro
• Byggentreprenader: 5 150 000 euro
4
Ramavtal
Definition (2 kap. 15 § LOU och 2 kap 16
§ LUF)
” Med ramavtal avses ett avtal som ingås
mellan en eller flera upphandlande
myndigheter och en eller flera leverantörer i
syfte att fastställa villkoren för senare
tilldelning av kontrakt under en given
tidsperiod”
5
Ramavtal i klassiska lagen (5
kap. LOU)
• Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig
på ett ramavtal får parterna inte
väsentligen avvika från villkoren i
ramavtalet (5 kap 2 § andra stycket)
• Ett ramavtal får löpa underlängre tid än fyra
(4) år endast om det finns särskilda skäl
(t.ex. stora investeringskostnader)
• Ramavtalsreglerna i 5 kap. gäller också vid
upphandling under tröskelvärdena och av Btjänster (15 kap. 2 § LOU)
6
Ramavtal med en leverantör
• Villkoren i kontraktet som grundar sig på
ramavtalet skall överensstämma med
villkoren i ramavtalet (5 kap. 4 §)
• Den upphandlande myndigheten får
skriftligen samråda med den leverantör
som är part i ramavtalet och vid behov
anmoda denne att komplettera sitt anbud
(5 kap. 4 §)
7
Ramavtal med flera leverantörer
(5 kap. 5 – 7 §§)
Leverantörerna skall vara minst tre om det
finns ett tillräckligt antal kvalificerade
leverantörer och tillräckligt många godtagbara
anbud som uppfyller tilldelningskriterierna
8
Tilldelning av kontrakt med
flera leverantörer (villkoren är
fastställda)
• Genom tillämpning av villkoren i ramavtalet
utan förnyad inbjudan att lämna anbud (5
kap. 6 §)
• Kontraktet skall tilldelas den leverantör som
har lämnat det bästa anbudet på grundval av
de villkor som angetts i ramavtalet
(rangordning)
9
Tilldelning av kontrakt med
flera leverantörer (villkoren
är inte fastställda)
• Om inte alla villkor är angivna i ramavtalet skall
parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i
enlighet med de villkor som anges i ramavtalet
(förnyad konkurrensutsättning). Dessa villkor får
om det är nödvändigt preciseras och vid behov
kompletteras med andra villkor som angetts i
förfrågningsunderlaget till ramavtalet (5 kap. 7 §)
10
Förnyad konkurrensutsättning
(forts.)
• För varje kontrakt som tilldelas skall den
upphandlande myndigheten skriftligen samråda
med de leverantörer som kan genomföra
kontraktet (5 kap. 7 § p. 1)
• Den upphandlande myndigheten skall fastställa
en tidsfrist som är tillräcklig för lämnande av
anbud för varje kontrakt med hänsyn till
upphandlingens art och omfattning (5 kap. 7 §
p. 2)
• Anbuden skall lämnas skriftligen 5 kap. 7 § p. 3)
• Anbuden får inte öppnas innan anbudstiden har
löpt ut (5 kap. 7 § p. 3)
11
Förnyad konkurrensutsättning
(forts.)
• Varje kontrakt skall tilldelas den anbudsgivare
som har lämnat det bästa anbudet på grundval
av de tilldelningskriterier som angetts i
förfrågningsunderlaget till ramavtalet (5 kap. 7
§ p. 4)
12
Propositionen sid 169
• ”Om det är fråga om ett ramavtal med flera
leverantörer utan krav på förnyad
konkurrensutsättning sker tilldelning enligt
en i ramavtalet fastställd rangordning eller
annan anvisning”.
13
Propositionen sid 175
• I de fall det inte är möjligt eller förenat med
påtagliga nackdelar att ange en fastlagd
rangordning i ramavtal med flera leverantörer
bör dock avtalet innehålla andra grunder för i
vilken ordning leverantörerna skall ha möjlighet
att leverera. Dessa grunder måste tillgodose
kraven på icke-diskriminering.
14
Propositionen sid 175
• Kraven kan t.ex. uppfyllas genom att det i
ramavtalet anges att de leverantörer som är
parter i avtalet fortlöpande skall tillhandahålla
tillräckliga uppgifter om sortiment, priser,
leveransvillkor m.m. på sådant sätt att den
upphandlande myndigheten vid varje tillfälle
har möjlighet att välja den leverantör som bäst
kan tillgodose myndighetens behov. En sådan
metod förefaller kunna tillämpas framför allt
när det handlar om homogena varor med priser
som förändras snabbt
15
Ramavtal i försörjningslagen
(5 kap. 1 § LUF)
• ”En upphandlande enhet får ingå ramavtal
med tillämpning av bestämmelserna om
upphandling av byggentreprenader, varor
och tjänster i denna lag”
16

similar documents