S7C. Modeller i NyA

Report
140923
Anders Lundholm
Hanna Hallberg
Modeller i NyA
En workshop för att få klarhet i
utbildningsbehov och framtida samarbete
UHR Produktionssamordning
Kort historik
• NyA kom 2005.
• Nya medarbetare på lärosäten.
• Nya lärosäten.
• Ny funktionalitet.
• Ändrat regelverk. Ändrat regelverk. Ändrat regelverk.
Stöd från UHR
• Löpande support på modellfrågor.
• Modellbibliotek.
• Modellutbildningar.
• PA-seminarier och skriftlig information vid ny funktionalitet, nya
regler.
• Information på NyA-sidorna
Modellutbildningar under senare år
• Modellutbildning, nybörjare, 2 dagar
• Anmälningsmodeller
• Behörighetsmodeller
• Meritvärderingsmodeller
• Urvalsmodeller och definiera urvalsgrupp
• Lite om specificeringar
• Lite om krav för bedömningar på NyA-webben
• Utbildningsmaterialet finns på http://www.uhr.se/sv/Startsidafor-NyA-anvandare/Antagningsstod-och-rutiner/Modeller-iNyA/Material-fran-Modellutbildning-2014/
Modellbibliotek för gymnasiala
behörighetskrav.
• Uppdaterat med områdesbehörigheter.
• Uppdaterat med Gy11-kurser.
• Dokumenterat på NyA-sidorna.
• Jättemånga komponenter. Jättemånga!
Nationella KGG:ar för fortsättningskurser
• Behörighetskrav ”grundkurs” 30 hp.
• För antagning till andra terminens studier, ”B-nivå”, ”G1F”.
• Att koppla in i lokal modell, med eller-villkor till lokala
komponenter.
• Idag: Företagsekonomi, Historia, Nationalekonomi, Pedagogik,
Psykologi, Sociologi, Statsvetenskap.
• Kodsättning KGG: U/H-FEK1, U/H-HIS1.
• Används men verkar inte uppdateras.
• Kräver handläggarbehörighet för ”VHS”.
• Utvecklingsområde?
Basår i gymnasiala komponenter
• Önskemål sedan länge – bygg in basår i nationella
behörighetsmodeller så att sökande med hämtade basårsmeriter
från Ladok. får behörighet.
• Utredning pågår. Konsekvenser?
• Planeras att testa med ett lärosäte under hösten.
• Utvärderdering och beslut om genomförande därefter.
Nytt i februari 2015 – AM Poäng och 2007
års studieordning
• Kravundergrupp AM Poäng – äntligen Bologna!
• Ge behörighet med visst antal poäng inom ämnesgrupp / lokalt
huvudområde / huvudområdesgrupp / SUN-nivå alternativt
ämne enligt äldre studieordning.
• Ge behörighet med visst antal poäng på viss utbilningsnivå
(GN/AN) eller i viss fördjupning enligt SUHF-rekommendation,
”Einars nivåer” alternativt förkunskapsnivå enligt äldre
studieordning.
• Exempel: ”Minst 60 hp i kemi på nivå G1N och G1F”
• Exempel: ”Minst 60 hp på avancerad nivå”
Nytt i februari 2015 – AM Poäng
• Även meritvärdering
• Exempel: ”Meritvärdera på högskolepoäng i kemi på avancerad
nivå”
• De flesta modeller konverteras och fungerar precis som idag.
• Vissa modeller bör byggas om – t ex lägga till huvudområden /
huvudområdesgrupper för att få ännu bättre träff på behöriga
sökande – mer information kommer.
• Vissa modeller måste byggas om – mer information kommer.
Nytt i februari 2015 – AM Kurs
• Bättre och tydligare ordning i gränssnittet – mindre risk för
missförstånd.
• Två flikar – en för ”Resultat ger behörighet”, en annan för
”Anmälan/Registrering ger behörighet.
• De flesta modeller konverteras och fungerar precis som idag.
• Några modeller konverteras och får delvis ändrad (strängare)
funktionalitet – mer information kommer.
• Några modeller kan inte konverteras och måste byggas om – mer
information kommer.
Axplock av andra ändringar – ej planerade
• Kunna ange att sökande ska få villkor om de har visst antal poäng
– oavsett ytterligare registreringar.
• Kunna ge behörighet med antal poäng inom viss inriktning inom
visst program.
• Kunna skriva obehörighetsinformation först, koppla
komponenter sedan.
• Visa datum för senast uppdaterad i träfflista.
• Fält för obehörighetsinformation på engelska.
• Påminnelser om att backa tillstånd när man ändrar modell som
används i öppen antagningsomgång.
• Vad saknar du?
Hur gör vi nu?
•
•
•
•
Grupper
Ordförande
Sekreterare
5 frågeställningar
Lösningar i fokus!
Vad händer sen?
•
Sammanställning
•
Förmedla förbättringsförslag till rätt
person/process på UHR
•
Ev. åtgärder
•
Informera på NyA-sidorna

similar documents