Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner

Report
Infrastruktur med OPS kan ge tryggare
pensioner
Kerstin Hessius
VD Tredje AP-fonden
1
AP3s uppdrag
• Att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta
för pensionssystemet genom att skapa hög
avkastning till låg risk
• Mål är att
 Skapa 4% real avkastning i snitt per år
 Att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning
2
En portfölj i noterade aktier och räntor som
kan ge 4 procent real avkastning
Tillgång
Basal portfölj
Aktier
Räntor
60%
40%
4% real avkastning
AP3 vill skapa en portfölj med motsvarande
eller högre avkastning till lägre risk
3
Diversifiering kan minska risken och samtidigt höja
avkastningen -> höjd riskjusterad avkastning
4
En mer diversifierad portfölj kan höja den förväntade
avkastningen och minska risken för negativ avkastning
Basal 60/40 portfölj
Väldiversifierad portfölj
Förväntad avkastning
6,0%
6,9%
Volatilitet
10,3%
8,7%
Risk för negativ avkastning
28%
21%
Risk att förlora -10%
6%
3%
5
Infrastruktur – attraktiv karakteristik för AP3
• Låg korrelation med övriga tillgångsklasser
 Låg priselasticitet gör att kassaflödet är relativt oberoende av den
allmänekonomiska utvecklingen
• Inflationsskydd
 Infrastrukturtillgångar erbjuder ofta någon form av skydd mot inflation
• Stabila kassaflöden
 Möjliggör god direktavkastning
• Ska ge diversifiering och ha en god avkastning
6
Diversifiering mot infrastruktur ger högre
riskjusterad avkastning
7
Varierande risk/avkastning
6-10%
7-11%
10-14%
Projekt-/konstruktionsrisk medför + 300-500 bps
8
+12%
Varierande risk/avkastning
Källa: Credit Suisse Asset Management
9
AP3s befintliga investeringar i infrastruktur
• SEK 2,2 mdr investerade i 6 onoterade fonder (4 förvaltare)



Primärt fokuserade på europeisk PPP
Första investeringen 2005
Genomsnittlig årlig avkastning 8% (lokal valuta)
• SEK 1 mdr investerade i 2 noterade fonder




Bägge fonderna är noterade på LSE och fokuserade på social infrastruktur (PPP/PFI) primärt i UK
Diversifierad exponering mot +100 operationella tillgångar inom sjukvård, utbildning och transport
Förväntad avkastning ca. 7-8% med en direktavkastning om ca 6% (låg historisk volatilitet ~5%)
Tydlig positiv inflationskoppling
SEK 3,2 miljarder, drygt 1% av fondkapitalet
10
Kanadensiska och australiska pensionsfonder har
allokerat upp till 15% till infrastrukturinvesteringar
Pensionsfonder med separat allokering till infrastruktur
Pensionsfonder utan separat allokering till infrastruktur
*
*
Canadian Pension Plan
6,8 %
OMERS
15,5 %
Ontario Teachers Pension Plan 9,3 %
*Siffrorna avser 2010
AP3
AP4
11
0,5 %
0,0 %
Exempel på investeringar av internationella
pensionsfonder
Teachers‘ (Kanada)
OMERS-Borealis (Kanada)
PFZW (Holland)
Future fund (Australien)
12
Varför offentlig-privat samverkan
(OPS) om staten alltid lånar billigast?
Exempel på fördelar med OPS
• Minskad projektrisk
• Ökad effektivitet och fokus på kostnadskontroll
• Investeringar kan påskyndas
• Överför risk från skattebetalarna
 Kan vara gynnsamt till följd av olika riskpreferenser (staten vs
pensionssystemet)
 Infrastruktur-investeringar kan minska pensionssystemets
totala risk
13
Varför är AP-fonderna lämpliga
investerare inom infrastruktur?
•
Långsiktighet
•
Trovärdighet
•
Det gemensamma intresset
 Matcha fonderas långsiktiga pensionsåtaganden med liknande
tillgångar
 Illikvida, långsiktiga infrastrukturtillgångar gör AP-fonderna till
lämpliga investerare
 Inga framtvingade försäljningar
 Uppdrag för hela svenska folket
 Finansiellt stark
 Möjliggör kombination av stabil och rimlig avkastning på kapitalet i
infrastruktur med nytta för samhället i stort
 Pensionssystemets långsiktiga hållbarhet bygger på att den svenska
ekonomin har en bra utveckling och att sysselsättningen ökar –
förutsätter utbyggnad av infrastruktur
 AP-fonderna som ägare skulle motverka att kortsiktiga vinstintressen
går tvärs emot kundernas intressen
14

similar documents