Barn som inte leker

Report
HOT MOT LEK
Alltför ensidigt fokus på lärande
Vuxnas bristande engagemang
Myten om att barn slutar leka allt tidigare
”Mini”-Lekdeprivation
VÅRT PERSPEKTIV PÅ LEK AVGÖR
VÅR TOLKNING
LEK SOM AKTIVITET
LEK SOM TILLSTÅND
LEK SOM RELATION
LEK UR VUXEN/LÄRANDEPERSPEKTIV
LEK UR
BARN/EGENVÄRDESPERSPEKTIV
UTGÅNGSPUNKTER
Barn är olika socialt aktiva
Lek är alltid frivillig och spontan
Leksvårigheter beror oftare på samspelet
än på barnet
Kartläggningens syfte är att klargöra
Fokus på styrkor och intressen
INNAN DET KAN BLI LEK
Relation – trygghet o anknytning
Att bli lekt med – vara betydelsefull
Intersubjektivitet – lekupplevelsen delas
Tillräckliga lekerfaenheter
Att kunna ladda andra o annat med ny betydelse
Utforska - förvandla
KARTLÄGGA LEK?
VAD SKA VI NÄRGRANSKA?
VAR/VAD/HUR/MED VEM LEKER BARNET/BARNEN?
KVALITETER I SAMSPELET I LEKEN
VAD KAN VI FÅ SVAR PÅ?
LEKMÖNSTER – FINNS DET BARN SOM HAMNAR
UTANFÖR LEKEN?
ANSLUTNINGSSTRATEGIER – HUR GÖR BARN NÄR
DE VILL BLI MED I LEK?
HUR VISAR BARNEN ATT DE VILL VARA IFRED? HUR
SÄGER DE NEJ TILL NÅGON SOM VILL BLI MED?
HUR TOLKAR VI OCH HUR INGRIPER VI?
LEKVÄRLDAR
bygga
dela
skydda
Fritt efter E.Johansson 2007
ANSLUTNINGSSTRATEGIER
Strategier som bidrar till pågående lek och ofta accepteras
Ta reda på vad de gör – lista ut vad leken handlar om
Gå in i lekområdet
Ge ett bidrag
Skapa en variation på pågående lek
Strategier som inte bidrar till pågående lek och ofta misslyckas
Att be om info
Att tala utifrån sig själv vad man känner och tycker andra ska borde
göra
Referera till en vuxen
Kritisera
©M.Öhman
ERFARENHETER OCH
UPPLEVELKSER I LEK
Tillhörighet
Självständighet
Kompetens
DEN NEGATIVA UTVECKLINGSCIRKELN
Låg självkänsla
Outvecklad
samvarokompetens
Negativa
förväntningar på
andra och sig själv
Lite positivt
samspel
Negativa
avsikter
mot andra
Andras negativa
iakttagelser och
reaktioner
(Fritt efter Laine 2002)
ENSKILT LEKSTÖD – OM
ETT BARN HAR SVÅRT ATT
KOMMA MED I LEK
EN EGEN STUND
Ge goda samspelsupplevelser – bygg relation
Hitta leklusten tillsammans
Hjälp barnet ”ladda” saker och kamrater
Stärk barnets föreställningsförmåga
HJÄLP BARNET TOLKA O SVARA PÅ ANDRAS
LEKSIGNALER – BYGG EN LEKGRUPP KRING
BARNET
©M.Öhman
Skapa en lekgrupp
 Syften
 ge barnet/n nya o bättre erfarenheter av lek o samspel
 Stärka barnets/ns tilltro till sin förmåga
 Utveckla strategier för anslutning o vidmakthållande av lek
 Förutsättningar
 Lärarens kunskap om barnets/ns aktuella lekutvecklingsnivå –
anpassade lekaktiviteter
 Läraren god relation till barnet
 Några barn som är bra på att leka
 Några barn som är positivt inställda till barnet/n
Oroliga barngrupper
 Yttre struktur
 Fasta lekgrupper
 Tydligt modellarbete
 Positiv bekräftelse
 Introducera lekmaterial och leksätt
 Länka leksekvenser
 Organiserad grupplek
 Faddersystem
”De vuxnas kunskap om, insikt i och
egen lekförmåga är mer avgörande för
hur djup, långvarig och utvecklande
barnens lek blir än de enskilda barnens
fantasiförmåga eller lekfullhet”
Eli Åm

similar documents