PowerPoint Presentation - รายวิชาGES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Report
ชีวิตและสุขภาพ
อาจารย์ จริ าภรณ์ บุณยิ่ง
ข้อมูลการติดตอ
่
o อาคาร 34 ชัน้ 1
ห้อง 3413
สานักวิชาการ
ศึ กษาทัว่ ไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
o หน่วยที่ 1-4
อาจารย์ ศริ ิรัตน์ พักปากนา้
ข้อมูลการติดตอ
่
o อาคาร 34 ชัน้ 1
ห้อง 3413
สานักวิชาการ
ศึ กษาทัว่ ไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
o หน่วยที่ 5-8
การจัดการเรี ยนการสอน
1. การเข้ าฟั งบรรยายกลุ่มใหญ่
นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน ฟั งบรรยายหน่ วยที่1-8,บันทึกย่ อ
ลงสมุดบันทึก, และตอบคาถามในระหว่ างการเรี ยน ณ ห้ องเรี ยนที่กาหนด
และการเรี ยนผ่ านระบบออนไลน์
การจัดการเรี ยนการสอน
2. การศึกษาด้ วยตนเองผ่ านระบบ E-Learning
นักศึ กษาเข้าไปศึ กษา
บทเรียน
online
ผ่านระบบ ELearning
ทบทวนบทเรียนแตละหน
่
่ วย
การเรียน
ไ ด้ จ า ก
VDO,
Powerpoint, หนังสื อ
ด้ วยตนเองและท ากิจ กรรม
เว็บไซต์ รายวิชา http://www.teacher.ssru.ac.th/sirirat/index.php
การทาโครงงาน (Project-Based-Learning)
นักศึกษาทากิจกรรมกลุ่ม และนาเสนอผลงานในงานตลาดความรู้
กลุ่มละ 15 คน รู ปแบบและการส่ งงานตามตารางกิจกรรมที่กาหนด
ใบงาน
การสอบวัดความรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป
การสอบวัดความรู้ ให้ นักศึกษาลงทะเบียน
จองสอบออนไลน์ และเข้ าสอบ ณ ห้ องปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์ ตามที่จองไว้
http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student
ตรวจสอบการเข้ าใช้ ระบบ
http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student
ตรวจสอบการเข้ าใช้ ระบบ
ช่ องทางการติดต่ อสื่อสารกับ
อาจารย์ และบุคลากร
1. เว็บไซต์ สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ http://www.ge.ssru.ac.th
2. เว็บไซต์ รายวิชา http://www.teacher.ssru.ac.th/sirirat/index.php
3. เฟสบุ๊ครายวิชา https://www.facebook.com/pages/GES-2206
4. หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1266
5. E-mail ของนักศึกษาทุกคน
6. ระบบ E-Service สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
7. ระบบ SMS ส่ งข้ อความผ่ านโทรศัพท์
8. สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชัน้ 1 ห้ อง 3413
9. และนักศึกษาสามารถอ่ านรายละเอียด ข้ อปฏิบัติ
วิธีการใช้ งานระบบต่ างๆได้ จากคู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
*จบคาแนะนาก่ อนการเรี ยน *
ขอให้ นักศึกษา
มีความสุขกับการเรี ยน

similar documents