IVO och tillsynen av elevhälsan, Karin Dahlberg och Herman

Report
Sedan den 1 juni 2013 har den då nybildade myndigheten
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av
hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS
samt viss tillståndsprövning.
• Samma lagstiftning som tidigare gäller
• IVO lyder under Socialdepartementet
• IVO har omkring 650 medarbetare
Varför IVO?
Regeringens önskan att tillsynen ska bli starkare,
tydligare och effektivare.
• Större mångfald och hög förändringstakt i vård och
omsorg ställer ökade krav
• Tillsynen behöver vara skild från normering och
kunskapsutveckling
• Statskontorets kritik mot bland annat bristande system
för styrning och uppföljning kräver åtgärder
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att till i mars
2015 utvärdera att syftet med att bilda IVO har nåtts.
IVO:s uppdrag
Tillsyn av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal
samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget
omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar,
till exempel lex Maria, lex Sarah och kommunernas skyldighet
att rapportera ej verkställda beslut.
Prioriterade områden
Analys
Tillsynsåterföring
Riskbaserad tillsyn
Vägledning
Om vägledningen
”IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och
omsorg.”
IVO ger vägledning genom att:
•
•
•
•
•
•
Sprida erfarenheter och goda exempel
Förmedla förslag på kontakter för att kunna ta del av liknande verksamheters
erfarenheter
Upplysa om gällande rätt och informera om var det finns vägledning i föreskrifter m.m.
Ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynsinsatser och beslut
Ge muntlig återföring av genomförd tillsyn till verksamheter
Ge råd till allmänheten om hur lagar och föreskrifter ska tolkas
IVO:s medarbetare kan inte ge råd och vägledning när det gäller ett konkret ärende
om hur vård- eller omsorgsgivare ska handla.
En regionaliserad verksamhet
Insynsråd
Generaldirektören
Avdelningen för
verksamhetsstöd
och –styrning
Internrevision
Generaldirektörens
stab
Avdelningen för
analys och
utveckling
Avdelning nord
Avdelning mitt
Avdelning öst
Avdelning sydöst
Avdelning sydväst
Avdelning syd
IVO:s tillsynsavdelningar
Avd. nord, Luleå
Avd. öst, Stockholm
Avd. mitt, Örebro
Avd. Sydöst, Jönköping
Avd. Sydväst, Göteborg
Avd. Syd, Malmö
Avdelning mitt - Örebro
•
•
•
•
•
•
•
DALARNA
GÄVLEBORG
SÖRMLAND
UPPSALA
VÄSTMANLAND
VÄRMLAND
ÖREBRO
TILLSYN
All hälso- och sjukvård utom försvaret
•
•
•
•
•
VERKSAMHETSTILLSYN
ENSKILT KLAGOMÅL
LEX MARIA
OLIKA SIGNALER
ANMÄLAN AVSEENDE LEGITIMERAD HSPERSONAL
TILLSYN AV ELEVHÄLSAN I 7 LÄN
• SYFTE
• FÖRANMÄLDA INSPEKTIONER
• INHÄMTA MATERIAL
• DIALOG MED VERKSAMHETSFÖRETRÄDARE
GRANSKNINGSOMRÅDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ANSVAR
SAMVERKAN
REMISSHANTERING
PERSONAL/KOMPETENS
JOURNALFÖRING/DOKUMENTATION
SEKRETESS
AVVIKELSEHANTERING/RISKINVENTERING
EGENKONTROLL
LÄKEMEDELSHANTERING
AVSLUTANDE GRANSKNING
•
•
•
•
•
TILLSYNSPROTOKOLL
BESLUT
KRAV PÅ ÅTGÄRDER
SLUTRAPPORT
UPPFÖLJNING
FRÅGOR
Skolan XX har länge haft organisatoriska
problem och många elever har flyttat till
skolan Y. Skolan Y upptäcker att ett stort
antal elevjournaler saknas och dessa kan
inte återfinnas. Dessutom har ett antal
elever inte vaccinerats i tid.
Skall verksamhetschefen på skolan Y
anmäla till IVO?
Skolan XX har länge haft ekonomiska
problem och rektorns åtstramning har även
drabbat elevhälsan. Skolsköterskan säger
upp sig pga. för hög arbetsbelastning och
då upptäcker verksamhetschefen att de
obligatoriska hälsobesöken inte har blivit
gjorda och att dokumentation på många
åtgärder saknas.
Ska man anmäla till IVO - eller kontakta
IVO?
Skolan XX har tillgång till psykolog men
denne arbetar endast konsultativt dvs ger
råd till pedagogerna men tar inga enskilda
elevärenden.
Eftersom BUP kräver en psykologbedömning
innan man kan ta emot en remiss kommer
elever med exempelvis misstanke om ADHD
el autism inte kunna utredas.
Kan skolläkaren som inte är verksamhetschef
och som hamnar i kläm när utredningar inte
är gjorda göra anmälan?
Tack!
www.ivo.se

similar documents