Vård

Report
Vård
Definitioner av omvårdnad
Virginia Henderson
”Med omvårdnad avses att hjälpa en individ,
sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som
befodrar hälsa, tillfrisknande eller fridfull död,
åtgärder som individen själv skulle kunna
utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller
kunskap. Denna arbetsuppgift ska utföras på
ett sätt som hjälper individen att så snart
möjligt återvinna sitt oberoende. Med
omvårdnad menas att se hela individen dvs…
Definitioner av omvårdnad
Virginia Henderson
• … fysiskt , psykiskt, socialt och
andligt/kulturellt.”
Katie Eriksson(Åbo)
(hälsokorset)
• Ansa: närhet, kroppskontakt, att ta i en annan
människa och sköta om fysiologiska behov t ex
tvätta, duscha
• Leka: att vara lekfull, ha glädje, locka
vårdtagaren till skratt. Ge närhet o förtrolighet
för att hen ska kunna slappna av o må bättre.
• Lära: står för utveckling, lära sig nytt, hitta nya
sätt att fungera och vara.
Omsorg
• Kommer från det latinska ordet caritas som
betyder; eftersyn, skötsel, tillsyn, vård och
omtänksamhet.
• Det tyska ordet sorgen som betyder att sörja
för.
• Det engelska ordet care som betyder att bry
sig om, visa kärlek och tillgivenhet.
Social
• Det latinska ordet socialis som betyder
sällskaplig, samhällelig, kamratlig.
Social omsorg
• Att ge service, hjälp och socialt stöd till barn,
familjer, äldre, personer med olika
funktionsnedsättningar mm.
• Kari Waerness: omsorg som verksamhet,
omsorg som kvalitét i relationer.
• Gunnar Bernler; ” i samhällets regi
organiserat, professionellt och konkret
hjälparbete med individer, familjer och
grupper.
Vård och omsorg
Socialstyrelsens definition
• Åtgärder och insatser till enskilda personer
gällande socialtjänst, stöd och service till
funktionshindrade samt hälso och sjukvård
enligt gällande lagar. Med omsorg avses
insatser som består i att hjälpa människor
med olika funktionsnedsättningar och/eller
särskilda behov att hantera sin vardag. Med
vård avses åtgärder som innefattar utredning,
behandling, rådgivning eller omvårdnad.
Socialt arbete
• Spåra, kartlägga, förebygga och övervinna
sociala problem.
• Swedner: Begränsa, övervinna, motverka och
förebygga sociala problem som vuxit fram i
samband med industrialisering, urbanisering.
Socialpolitiskt
På organisationsnivå, skola, sjukvård, arbetsliv.
Till familjer och individer.
Yrkesrollen
• Kommunen har ansvar för hjälp och stöd samt
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionshinder.
• Landstinget bedriver hälso och sjukvård.
• Arbeta med personer som behöver vård och
omsorg.
• Utföra sina arbetsuppgifter på ett
yrkesmässigt och etiskt sätt.
Ett socialpedagogiskt förhållningssätt
• Fokus på möjligheterna och resurserna hos en
person med funktionshinder.
• Ge hjälp till självhjälp
• Hjälpa brukaren att utveckla sin förmåga och
sina resurser för att kunna leva ett
självständigt liv
Olika vård och omsorgsuppgifter
• Medicinska uppgifter t ex såromläggning,
sondmatning, dela medicin från dosett,
gångträning.(kräver ofta delegation)
• Omsorgsuppgifter t ex personlig hygien,
påklädning, hjälp att äta och dricka, städning.
• Sociala uppgifter t ex hjälpa brukaren gå till
läkaren, till fotvården, hålla kontakt med
anhöriga, sitta o prata en stund. Stimulera till
kontakter och aktiviteter.
Olika vård och omsorgsuppgifter
• Administrativa uppgifter t ex social
dokumentation, dokumentera avvikelser, boka
besökstider(om brukaren inte kan),
schemaläggning mm
Kontaktmannaskap
• En kontaktperson har ett övergripande ansvar
för några brukare och har där kontakt med
brukarens anhöriga, biståndshandläggare,
arbetsterapeut, sjuksköterska mm
KASAM
• Aaron Antonovsky
Vad gör människor friska?
• KASAM = Känsla av sammanhang.
Begriplighet; Hur förstår, tolkar människan vad
som händer henne?
Hanterbarhet; Strategier för att hantera stress?
Meningsfullhet; Att uppleva det som händer
meningsfullt.
Att uppleva sig som delaktig i ett sammanhang.
• Salutogena faktorer; egenskaper och resurser
som hjälper oss att hantera svårigheter i livet.
Vad innebär det att arbeta salutogent?
• Personal får mer coachande roll
• Utgångspunkt människor vill vara delaktiga
och har synpunkter på vad som är bäst för
dem.

similar documents