Presentatie management

Report
Gelaagd plannen
=
Geslaagd plannen
Achtergrond
• Voorwaarts roterende, kort cyclische roostering
roept discussie op
• Fluctuaties (in werkaanbod en/of personele
beschikbaarheid) leidt tot verstoringen in het
rooster
• Medewerkers wensen zekerheid rond en
zeggenschap over werktijden
• Innovatieve roostervormen kunnen medewerkers
binden aan de organisatie en leveren een
positieve uitstraling voor het ziekenhuis op het
gebied van moderne arbeidsverhoudingen
Doelstellingen
ge(s)laagd plannen
• Vermindering van de ervaren belasting door de medewerkers rond
de roostering
• Versterking zeggenschap van medewerkers in roosters
• Vergroting van stabiliteit in de roostering
• Beperking van aandacht voor het roosteren voor het management
• Verbetering aansluiting tussen werkaanbod en
feitelijke inzet medewerkers
Met ge(s)laagd plannen worden de roosters socialer en gezonder en
sluiten ze beter aan bij de patronen in het werkaanbod.
Basisgedachte ge(s)laagd plannen
De medewerkers van de roostereenheid worden in twee groepen verdeeld. De eerste groep
krijgt een vast, cyclisch rooster dat helemaal aansluit bij de eigen voorkeuren. Met de tweede
groep wordt per periode een rooster gemaakt. Deze roosters zijn dus wisselend. Daarbij
hebben de medewerkers maximale zeggenschap over de diensten die ze krijgen. De diensten in
het vaste rooster en in het wisselende rooster dekkken gezamenlijk het werkaanbod af. Flex- en
oproepkrachten vullen eventuele gaten die in het rooster vallen op.
•
Roostervorm
Vast
Wisselend
Flex-/Oproepkracht
•
•
In het vaste rooster worden ‘zekere’ diensten geroosterd
In het wisselende rooster worden ‘zekere’ diensten ondergebracht en de diensten die ver van te
voren vrijkomen uit het vaste rooster (denk aan vakantie, langdurige ziekte etc)
In het oproepkrachtenrooster worden de overblijvende diensten ondergebracht.
•
•
aanzeggingstermijn
lange termijn zeker
bijv 4 weken
korte termijn
percentage
30-70
30-70
5-15
NB In alle roosters kunnen ‘reservediensten’ zijn ondergebracht waarvan de dienstsoort (V/L/N)
kort vantevoren wordt meegedeeld.
Daarmee wordt meer flexibiliteit en rust in de roostering verkregen.
Vaste roosters
Kenmerken:
• Rooster is repeterend
• Rooster is ver van te voren bekend
• Individuele voorkeuren (vaste avond vrij, verhouding
dag/avond/nachtdiensten, rotatierichting etc) zijn in
eigen rooster verwerkt
• Rooster blijft in principe gelijk, ook bij verandering in
werkaanbod en/of uitval van collega’s
Wisselende roosters
Basisvormen (alle geschikt, afhankelijk van huidige roosterstijl):
• Wensenroostering:
Medewerkers geven eigen voorkeuren op bij de planner. Planner maakt
het rooster o.b.v. de voorkeuren.
• Ruilsysteem:
Planner stelt rooster voor komende periode tijdig vast. Vervolgens worden
de medewerkers in de gelegenheid gesteld de diensten te ruilen via een
marktplaats. (Ruilsystemen kunnen in samenhang met andere
roostersystematieken)
• Zelfroosteren middels shiftpicking:
De organisatie stelt tijdig de diensten beschikbaar. Medewerkers schrijven
in op de eigen voorkeursdiensten. De geslecteerde diensten worden via
een verdeelmechanisme toegewezen, resterende diensten worden
ingepland.
Blijf huidige roosterstijl hanteren voor de groep met wisselende roosters!
Technische randvoorwaarden bij de
groep met wisselende roosters
• De groep medewerkers heeft enige omvang,
circa 10 medewerkers of meer bij roosters met
vroege, late en nachtdiensten.
• Medewerkers zijn onderling uitwisselbaar
• Systeemondersteuning is bij verdergaande
systematieken wenselijk
Processtappen
1. Vaststellen van pilotafdeling(en)
2. Benoemen van werkgroep die ge(s)laagd
plannen verder uitwerkt
3. Introductie systeem (mdw, management,
medezeggenschap)
4. Verdeling van de groepen
5. Pilot in afdeling(en) voor circa 6 maanden
6. Evaluatie (eventueel via voor- en nameting)

similar documents