Modenisasi

Report
HUBUNGAN ETNIK
KUMPULAN 5
TAJUK:
PEMBANGUNAN EKONOMI DLM KONTEKS HUBUNGAN
ETNIK DI MALAYSIA
AHLI KUMP:
FATIMAH SYAHIRAH MOHAMED
NOOR FARIHAN CHE LAH
KS1
Modenisasi
• Maksud
–Modenisasi sebagai suatu
proses transformasi atau
perubahan dalam segala aspek
kehidupan masyarakat.
MODENISASI
Aspek
Berencana
Pembgnn
ekonomi
Pembgnn
politik
Suatu proses di
mana matlamat,
kaedah dan
ukuran
pencapaian
ditentukan
terlebih dahulu
sebelum suatu
perubahan
dilaksanakan.
Tidak
berencana
Pembangunan Ekonomi: Matlamat,
Kaedah, Ukuran Pencapaian
Matlamat
• untuk wujudkan masyarakat industri.
Kaedah atau proses yang dilaksanakan
• Pembangunan teknologi : tradisional -> saintifik dan
canggih.
• Pembangunan pertanian : sara diri -> komersial
• Industrialisasi : produksi secara besar-besaran.
• Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar.
Ukuran pencapaian
• menggunakan GNP (gross national product).
Modenisasi di Eropah: Matlamat,
Kaedah, Ukuran Pencapaian
• Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal
hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat
daripada dua revolusi besar :
– Revolusi Perancis (politik feudal)
– Revolusi Industri (ekonomi).
• Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke
dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.
• Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada
dua sudut:
– Sudut falsafah
– Sudut praktikal
Modenisasi di Eropah: Matlamat,
Kaedah, Ukuran Pencapaian
Sudut Falsafah
• Teori evolusi merupakan teori yang sangat
berpengaruh dalam perbincangan tentang
kemajuan masyarakat.
• Evolusionisme - perkembangan negara miskin
ke arah menjadi masyarakat moden adalah
sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dapat
diramalkan.
• Dua aliran dalam menerangkan gagasan:
– Bersifat sehala (unilinear), melalui tahap-tahap
tertentu.
– Bersifat banyak hala (multilinear).
Modenisasi di Eropah: Matlamat,
Kaedah, Ukuran Pencapaian
Sudut praktikal
• Bertitik tolak daripada berlakunya kemajuan
sains dan teknologi
• Berdasarkan kemajuan sains dan teknologi,
masyarakat di Eropah Barat mula mencari cara
untuk mengatasi alam sekitar dan berusaha
mengumpul kekayaan.
• Teknik produkdi tradisional diganti dengan
jentera.
• Hasilnya, Revolusi Industri pada abad ke-18.
Modenisasi di Eropah: Matlamat,
Kaedah, Ukuran Pencapaian
Matlamat modenisasi
• Mengejar kehidupan yang lebih maju dan
moden.
Kaedah
• Dicapai dengan cara meningkatkan sains dan
teknologi sehingga dapat melaksanakan
industrialisasi.
Ukuran Pencapaian
• Menggunakan kaedah seperti kadar
pertumbuhan ekonomi dan keluaran dalam
negeri kasar (KDNK).
Penjajahan: Saluran Utama Pemodenan Wilayah
Bukan Eropah
• Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan
berakhir dengan penjajahan terhadap wilayah terpilih
seperti di Afrika dan Asia.
• Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan
pembekalan barang mentah, buruh dan juga
pengawasan pasaran secara berterusan.
• Ini menyebabkan kebudayaan, kehidupan sosial dan
politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah.
Penjajahan: Saluran Utama Pemodenan
Wilayah Bukan Eropah
• Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca
kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk
berkembang maju seperti yang dikemukakan oleh
– teori imperialisme - Lenin,
– teori pergantungan - Paul Baran
– teori dependency - Andre Gunder Frank.
• Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa
masyarakat bukan Eropah Barat yang “ketinggalan”
harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup
masyarakat Eropah Barat.
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Pembangunan ekonomi dan politik Eropah
Barat- menjadi model di negara-negara
membangun.
• Dua proses yang tampak serupa walaupun
sebenarnya tidak sama:
– Pemodenan adalah suatu proses perubahan dalam
semua aspek kehidupan melalui proses
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.
– Pembaratan adalah suatu proses peniruan gaya
hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu
usaha perubahan secara berencana.
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan,
negara Eropah Barat menjadi model pilihan
utama sebagai contoh bagi pembentukan
negara.
• Ada dua aspek utama yang ditiru :
– Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi
politik.
– Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme,
industri dan teknologi.
• Setelah merdeka, sistem yang ada dilanjutkan
dengan sedikit penyesuaian tapi masih
mengekalkan model Eropah Barat.
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Model Eropah Barat pada asasnya dipengaruhi
oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak
daripada falsafah evolusi (suatu proses yang
bersifat sehala).
• Pembangunan dianggap akan dapat dicapai
sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan
dengan nilai dan unsur moden.
• Termasuk dalam perspektif ini adalah :
– teori ideal typical index - Rostow, Hoselitz dan Nash (1963),
– teori difusi - Moore dan Feldman.
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Pembangunan hanya muncul sebagai satu
strategi yang bersifat universal pada era
selepas Perang Dunia Kedua setelah negaranegara baru merdeka bergabung dalam
komuniti dunia dan mengejar pembangunan.
• PBB telah menyusun program bantuan
antarabangsa berdasarkan perspektif
modenisasi melalui Bank Dunia dan Dana
Kewangan Antarabangsa (International
Monetary Fund - IMF).
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Pembangunan boleh diertikan sebagai
perubahan yang terarah, mungkin dalam
bentuk :
– mengembangkan kepercayaan masyarakat
(daripada yang bersifat agama kepada sekular),
– dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang
bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar),
– dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan
kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses
produksi).
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
•
•
Pertengahan abad ke-20 - dominasi Eropah Barat
telah berakhir, dunia memasuki ‘zaman peradaban
global’.
Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang
menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan
bersama:
–
–
–
Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan
komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagaibagai wilayah di dunia.
Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang
diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi.
Pengaliran modal yang besar, terutama dalam bentuk
pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di
daerah bukan-industri.
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan
ekonomi global adalah golongan kapitalis.
• Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan
dirinya melampaui batas negara dengan cara
– mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi.
– mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran
kewangan, pasaran komoditi, dan perpindahan hak milik harta
yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi
secara jarak jauh.
• Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan
proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran
kewangan, buruh migrasi, kerjasama organisasi dan
ekonomi antarabangsa.
Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau
‘Pembaratan’
• Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan
penyertaan negara baru dalam hubungan politik dan
ekonomi antarabangsa, sehingga akhirnya dinamakan
sebagai globalisasi.
• Dalam proses globalisasi, terdapat dua aktor yang tidak
menggunakan negara-bangsa sebagai landasan
kegiatan.
– Dalam bidang politik- PBB, menggalakkan proses
demokrasi politik berjalan di seluruh dunia.
– Dalam bidang ekonomi, golongan kapitalis yang
membentuk multinational corporations (MNC) atau
transnational corporations.
Modenisasi Di Malaysia
• Malaysia memulakan perjalanan modenisasi
dengan kehadiran kolonial Inggeris.
• Sebagaimana negara ’baru’ yang lahir setelah
Perang Dunia Kedua, melakukan
pembangunan politik dan pembangunan
ekonomi.
• Dua komponen penting untuk modenisasi
– Komponen ekonomi
– Komponen politik
Komponen Ekonomi
Sejak awal lagi, sasaran Malaysia - mewujudkan
masyarakat industri. Tumpuan:
• Peringkat awal - lebih ditumpukan kepada peningkatan
infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan
industri gantian-import.
• Akhir 1960-an- pembangunan teknologi dan peralihan
daripada industri gantian-import kepada industri
berorientasikan eksport.
• Menjelang 2000-an- pembangunan ekonomi
berteraskan K-ekonomi.
Komponen Politik
• Isu pembinaan negara bangsa penting kerana
wilayahnya terdiri dariopada gabungan daerah,
bangsa dan kerajaan yang berbeza hasil
daripada proses migrasi dan penjajahan.
• Modenisasi dilakukan melalui:
–
–
–
–
Pembinaan negara bangsa
Dasar awam
Penialain pencapaian dasar awam
Integrasi nasional
Masyarakat Pluralistik Alam
Melayu
Zaman Pluraliti
-Selepas Merdeka : Pendidikan
• Wujud 4 aliran pendidikan yang berlainan
iaitu Inggeris,Melayu,Cina dan India.
• Semasa zaman penjajahan sistem
pendidikan di bahagikan kpd 3
• - pendidikan British rendah dan menengah
• - Sekolah Melayu peringkat Rendah
• - Sekolah vernakular Cina dan India
• Berlaku kerencaman dilihat drpd sudut
kurikulum ,sukatan mata pljrn serta
orientasi matlamatnya.
• Cth: Aliran pendidikan India dan Cina,
kurikulum,sukatan mata pelajaran dan
orientasinya masih berkiblatkan negara
asal mereka.
• Sistem pendidikan negara era
pascamerdeka telah berubah corak yg
berorientasikn unsur2 tmpatan.
• Sistem pendidikan kebangsaan telah
dibentuk berasaskan keseragaman
kurikulum, sukatan mata pelajaran dan
orientasi.
• Ia penting sbg satu wadah bg menyatukan
kepelbagaian budaya ,nilai dan norma
masyarakat ke dlm satu acuan demi
membentuk identiti kebangsaan Malaysia.
• Usaha ke arah ini sebenarnya telah
dilakukan semenjak sebelum merdeka lagi
khususnya melalui dua laporan iaitu Laporan
Razak tahun 1956 dan Laporan Rahman
Talib tahun 1960.
• Matlamat utama dasar pendidikan
menurut kedua--dua laporan tersebut ialah
untuk menyatukan kanak – kanak
berbilang etnik di bawah satu sistem
pendidikan kebangsaan dgn
menggunakan satu bahasa pengantar
tunggal iaitu bahasa Melayu.
• Lebih jauh daripada itu, dalam peruntukan
PerlembagaanPersekutuan bagi
kemerdekaan pada tahun 1957
• - Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa
kebangsaan dengan Bahasa Inggeris
masih lagi digunakan sebagai bahasa
rasmi.
Pucuk Pimpinan Parti Perikatan telah
mencapai kesepakatan pd 1956 bersetuju dgn
Akta Pendidikan atas prinsip:
Sekolah plbagai
aliran dibenarkn dan
pengajaran dlm
bahasa ibunda msg2
dibenarkan
Pendekatan
matapelajaran
sejarah,geografi dan
buku2 teks lain mesti
berteraskan Malaysia
bukan lgi Negara Cina
dan India
Sekolah Cina dan
Tamil wajib mengajar
Bahasa Melayu sbg
salah satu mata
pelajaran
•Persetujuan kepimpinan parti Perikatan thdp Penyata
Razak dan Rahman Talib pd 1960 melalui proses
musyawarah telah secara langsung mengiktiraf
Bahasa Melayu sebagai alat untuk penyatuan tanpa
menjejaskan etnik—etnik etnik lain.
•Terdapat pandangan yg menyatakan bahawa
penggunaan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan
mempunyai motif ekonomi yg tersirat.
-tercatat dlm Laporan Jawatan kuasa Barnes 1951,
menegaskan utk menggalakkan dan membolehkan
etnik Melayu mendapat kedudukan dlm jbtan2 tertentu.
Manifestasi motif ekonomi dlm sistem pendidikan
brsndarkan kpd kedudukan etnik Melayu yg jauh
ketinggalan berbanding dgn etnik bkn Melayu.
Cth: -70 % drpd jumlah pljr di Universiti Malaya pd
tahun tahun 1966-1967 trdiri drpd pljr bkn Melayu.
•Selepas tragedi 13 Mei 1969, Parti Perikatan
menegaskan pendidikan perlu diseimbangkan bagi
memperkasakan org Melayu.
•Mulai Julai 1969, kerajaan melaksanakan
penggunaan bahasa Melayu sbg bahasa pengantar
utama di semua sekolah bantuan kerajaan.
•Sbg tindakan pengukuhan, kerajaan merumuskan
kuota dan biasiswa bagi kemasukan ke universiti.
•Kerajaan telah mengambil lgkh memperbanyakkan
penubuhan Institusi pengajian tinggi bg
mempertingkatkan bil.pljr Melayu ke universiti.
- Kesannya: Kemasukan pljr Melayu ke univeristi tlh
meningkat drpd 20% tahun 1960-1964 menjadi 65%
pd tahun 1975
Sekian
Terima Kasih

similar documents