Tapasztalat

Report
NÉMETH ISTVÁN
OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK
A 2007-2013-as időszak KEOP 4. és 5.
prioritásának pályázati értékelői tapasztalatai
Az értékelés előtti tevékenység
A
pályázat benyújtása, befogadása a közreműködő szervezetnél
(KSZ)
A
pályázat teljességi ellenőrzése a KSZ-nél, végzi a projektmenedzser,
 Mennyiségi
teljesítése
hányok esetén hiánypótlásra való felhívás, hiánypótlás
 Feltűnő
tartalmi problémák kiszűrése, pld. ellentmondásos adatok a
pályázat egyes dokumentumaiban
 Hiánypótlás
után a dokumentáció kiküldése szakmai értékelésre
Az értékelés
A pályázó szervezet megfelelősége
1. A pályázó szervezet működése, pénzügyi stabilitása
2. A projektbe bevont külső partnerek megfelelősége
3. A partnerekkel való kapcsolat megfelelősége (ha releváns)
Tapasztalat:




Az önrész biztosított saját forrásból, tagi kölcsönből, tőkeemelésből, vagy hitelből,
A gazdálkodás stabil, több évig nyereséges,
A saját tőke arányos a tervezett fejlesztéssel
Külső szervezetnek szerepe lehet a projektmenedzselésben, egyéb külső
támogatásban; előnyös, ha korábban már volt eredményes együttműködés =>
ez bizonyos garancia a sikeres lebonyolításra
Projektmenedzsment megfelelősége
4. A projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúráuja
5. A projektmenedzsment szervezet és személyek projektmenedzselési
szaktudása, tapasztalata, referenciái
6. A projektmenedzsment szervezet és személyek energiagazdálkodási
(kiemelten energiahatékonysági illetve megújuló energia-hasznosítási)
szaktudása és tapasztalata
7. A projektmenedzsmentben részt vevő személyek eddigi
együttműködési referenciái
Tapasztalat:

A projektmenedzsment szervezet sokszor feleslegesen bonyolult, ezért a függelmi
és felelősségi viszonyok nem egyértelműek

A projektmenedzselést gyakran a pályázatokban járatos, de távhőben,
energetikában kevéssé jártas szakemberek végzik
Helyzetfelmérés
8. Megalapozó vizsgálatok: az energetikai helyzet- és igény-felmérés alapossága
9. A felhasznált adatok realitása, alátámasztottsága
10. A tervezéshez felhasznált adatok rendezettsége
11. A jelenlegi helyzet (fejlesztés előtti állapot) üzemeltetési költségeinek
bemutatását
Tapasztalat:

A pályázónál analitikákban rendelkezésre álló adatokat, illetve számlázásból származó
adatokat használnak

Az adatok rendezése a pályázati felhívás (PF) C.1 pontja szerinti feladatkategóriáknak
nem mindig megfelelő, következmény = > a támogatási intenzitás a tervezetthez
képest megváltozhat (energiahatékonyság 50%, megújuló energiafelhasználás
növelése 30%)

A műszaki állapot teljes megértése miatt nagyon nagy %-ban kell tisztázó kérdést
feltenni
Kiválasztott változat indokoltsága
12. A kiválasztott változat alátámasztottsága
13. Az energetikai műszaki tartalom megfelelősége
14. A projektcélok indokoltsága, realitása, a projekt összetettségének és a
háttérfeltételek biztosítottságának viszonya
15. A kidolgozottság szintje: leírások, közlések megbízhatósága, egyenszilárdsága, a
befolyásoló tényezők leírásának teljeskörűsége
Tapasztalat:

Valódi változatok bemutatására gyakran nem kerül sor (pld. változatnak tekintenek
egy hossz, dimenziók és minőségi paraméterek szerint azonos, de különböző
gyártóktól származó távhővezeték á-összehasonlítását)

Gyakran látható, hogy a kiválasztott megoldáshoz választanak alkalmas költséghaszon elemzést (prekoncepció)
A kiválasztott változat értékelése
16. A műszaki tartalom megvalósíthatóság
17. A pályázati anyag belső koherenciája műszaki-gazdasági szempontból
18. A szükséges engedélyek bemutatása és/vagy azok megszerzésének tervezése
Tapasztalat:

A kiválasztott változatot általában alaposan bemutatják (jobban, mint a meglévőt)

A tervezés szakmailag korrekt, ésszerű

A megvalósításhoz szükséges engedélyek részben hiányoznak, de ezek a
szerződéskötésig pótolhatóak
A projekt előkészítettségének bemutatása
19. Szabályozási környezet ismerete (engedélyek szükségességének jogszabályi
bemutatásával)
20. A szükséges hatósági engedélyek számbavétele és bemutatása (és/vagy
azok megszerzésének tervezése, a pályázat benyújtás kori helyzetük)
21. Tulajdonjogi kérdések rendezettsége
22. Tervdokumentációk megléte, alkalmazhatósága
23. A közbeszerzési kötelezettség vizsgálata (relevancia, ütemezés, jogi
megfelelőség)
Tapasztalat:

A jogi környezet bemutatása szinte minden esetben részletes

A projektek általában nagy számú ingatlant érintenek, de a tulajdonosokkal előre rendezik a
jogi kérdéseket – hozzáférés biztosítása, munkálatok tűrése, szolgalmi jog
A projektelemek (beruházási költségek) indoklása, elszámolhatósága, realitása,
költséghatékonyság
24. A projektelemek (projektöltségek) indokoltsága és elszámolhatósága, a Pályázati
felhívás elszámolható költségek fejezetében meghatározottaknak való
megfelelősége
25. Az elszámolható költségtételek költséghatékonysága
26. Az árajánlatok megfelelősége
27. A bevételek és ráfordítások, illetve a cash-flow kimutatás bemutatása
Tapasztalat:

Ritkán fordulnak elő el nem számolható költségek

A költséghatékonyság három ajánlat bekérésével bizonyított => néha előfordul durván magas
ajánlat, de a legalacsonyabb a piaci ár közelében van => a jelenlegi kínálati piac hatása

Az élettartam számítása néha vitatható
A megvalósíthatósági tanulmány megfelelősége, a pályázati anyag koherenciája
28. A megvalósíthatósági tanulmány általános színvonal
29. Az energetikai számítások megfelelősége, szükséges mértékű
részletezettsége
30. A MT és a pályázati adatlap, valamint egyéb mellékletek tartalmi összhangja
Tapasztalat:

A MT általános színvonala az egyes pályázatok összehasonlításában nagyon eltérő: az egyes
részek arányossága, a kidolgozás mélysége, a szakmai színvonal szempontjából

Leggyakoribb hiba: a megvalósíthatósági tanulmányban (MT), a pályázati adatlapon (PA) és a
energetikai-gazdasági mellékletben (EGM) az adatok nincsenek szinkronban => hiánypótlásban,
vagy tisztázó kérdéssel-válasszal összhangba hozhatóak
A projekt szakmai fenntarthatósága
31. A működtetés általános szakmai koncepciójának megfelelősége
32. Az üzemeltetési költségek realitása
33. A működés során jelentkező kockázatok, és az azok kezelésre kialakított
tervek realitása, átgondoltsága
Tapasztalat:

A működtetés fizikai feltételei mindig biztosítottak, hosszú távon is => értelemszerű

A tervezett költség-bevétel viszonyok hosszú távon nem mindig láthatóak: pld. energia árak,
távhőtámogatás mértéke, fogyasztói kör stabilitása (a távhőről való leválásnak ma már kevés
akadálya van)

A kockázat elemzések általában formálisak
A társadalmi fenntarthatóság szerinti megfelelőség
34. A projekt társadalmi-gazdasági kohéziós célokhoz való hozzájárulása [TEKTT lista]
Nincs mérlegelési lehetőség, társadalompolitikai döntés kifejezője.
Környezet- és természetvédelem
35. A projekt megvalósítása során és az élettartam alatt keletkező hulladékokra
vonatkozóan a MT-ban bemutatott hulladékok típusának és mennyiségének
realitása
36. A projekt megvalósítás és a technológia működése során keletkező
hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok befogadó
nyilatkozatainak megfelelése a pályázati felhívásban előírt formai
feltételeknek.
Tapasztalat:

A hulladékok felmérése általában reálisan megtörténik, de a megfelelő befogadó nyilatkozat
néha elmarad
A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz (indikátorok)
37. Az 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített elszámolható költség
(ezer Ft/tCO2eq/év)
38. Az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített elszámolható
költség (ezerFt/GJ/év)
39. Az 1 kW beépített hőteljesítmény fajlagos beruházásigénye
(ezerFt/KW)(megújuló energia hasznosítására vonatkozó projektrész
Tapasztalat:

Ha az energia megtakarítási számítások, vagy a költségszámítások hibásak, hibásak az
indikátorok is => tisztázó kérdéssel a számítási hiba korrigálható, de a koncepció
módosítását nem eredményezheti, mert az már tartalmi változásnak minősül
A Pénzügyi elemzés, BMR számítás megfelelősége
40. A projekt költséghatékonyságát (BMR mutató alapján)
41. A projekt üzemeltetési költségeinek alátámasztottsága
42. A projekt megvalósítása eredményeként elérhető költségmegtakarítás
realitása
Tapasztalat:

Ha a cash-flow megfelelő, a BMR értéke reális, mivel az EGM excel számítja

A tényleges beruházási költségeket csak a szakszerűen és tisztán lebonyolított
közbeszerzési eljárás hozhatja meg, a pályázatban szereplő adatok előirányzatok

A pályázatba beállított energia költségek egy adott időpontra vonatkoznak (statikus
számítás), prognózisokat nem lehet alkalmazni => évek múltán az utókalkuláció a
tervezettől eltérő értékeket eredményez
Összefoglaló értékelés

Az egyes részekre adott pontszámok összegzése => a támogathatósághoz 100-ből 50
pontot kell elérni,

Kizáró kritériumoknak meg kell felelni,

Adatokkal alátámasztott szöveges értékelés

Javaslat a támogathatóságról (változatlanul, csökkentve vagy elutasítás)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi következik az értékelés után?
1. Az értékelés minőségbiztosítási ellenőrzése a közreműködő szervezetnél,
2. Az értékelés minőségbiztosítási ellenőrzése az NFÜ-nél
3. Bíráló Bizottsági döntés:

támogatás változatlan összegben?

támogatás csökkentett összegben?

elutasítás?
Köszönöm figyelmüket!

similar documents