Primeri_Parcijalni_1

Report
I PARCIJALNI ISPIT IZ ANALITIČKE HEMIJE I
(TEST A)
1. Za rastvaranje smeše soli katjona III
analitičke grupe potrebno je 10 cm3 rastvora
HNO3 koncentracije 2 mol/dm3. Kako biste
pripremili ovaj rastvor polazeći od konc.
azotne kiseline (65%, ρ = 1,40 g/cm3)?
2. Nacrtati semilogaritamski dijagram kiseline
HA čija je pKk = 6,5.
3. Prema protolitičkoj teoriji prikazati:
a) protolizu azotne kiseline u perhlornoj kiselini,
b) autoprotolizu amonijaka,
i označiti konjugovane kiselinsko-bazne parove.
4. Koliko grama CH3COONa treba dodati u 250
cm3 rastvora CH3COOH koncentracije 0,05
mol/dm3 da bi se dobio rastvor čija je pHvrednost 4,5? pKk(CH3COOH) = 4,75.
5. Izračunati pH-vrednost u rastvoru
natrijum-acetata, C = 0,05 mol/dm3. Uzeti u
obzir jonsku silu rastvora. pKk(CH3COOH) =
4,75.
I PARCIJALNI ISPIT IZ ANALITIČKE HEMIJE I
(TEST B)
1. Koliko cm3 69,8% HNO3 gustine 1,42 g/cm3
treba uzeti i razblažiti vodom da bi se dobilo
800 cm3 rastvora koncentracije 0,5 mol/dm3?
2.
Nacrtati
logaritamski
dijagram
monoprotične kiseline koncentracije 0,01
mol/dm3 čija je
pKk = 5,5.
3. Prema protolitičkoj teoriji prikazati protolizu
sumporne kiseline u
a) sirćetnoj kiselini;
b) perhlornoj kiselini
i označiti konjugovane kiselinsko-bazne parove.
4. Bromtimol-plavo je dvobojni indikator koji na
pH < 6,0 ima žutu, na pH > 7,6 plavu, a u pHintervalu 6,0–7,6 zelenu boju. Koju boju će
pokazivati ovaj indikator u rastvoru CH3COONa
koncentracije C = 0,05 mol/dm3? Uzeti u obzir
jonsku silu rastvora. pKk(CH3COOH) = 4,75.
5. Koliko grama NH4Cl treba dodati u 250
cm3 rastvora NH3 koncentracije 0,02
mol/dm3 da bi se dobio rastvor čija je pHvrednost 9,0? pKk(NH4+) = 9,25.

similar documents