Document

Report
課題 1
反応開始時のNOBrの物質量をn [mol], 反応容器の体積をV [m3],
温度を T [K] (V, T は一定)、気体定数 R [J K-1 mol-1 ]、
また NOBr の反応率を α [-] とすると、各成分の物質量は以下のようになる。
2 NOBr (g)
開始時
反応率 α
→ 2 NO (g) + Br2 (g)
n
0
0
n (1-α)
nα
1/2 nα
Total
n
n (1 + 1/2 α)
NOBr の初期圧を p0 [Pa] とすると、 p0 V = n R T であり、
反応率 α のときの全圧 p [Pa] は 、 p V = n (1 + 1/2 α) R T と表されるので、
p = (1 + 1/2 α) p0 となる。
課題 2
(a) 反応速度は
1
d [CH3]
----------- ・ ------------- で表され、
νCH3
dt
νCH3 =-2, d[CH3]/dt = -1.2 [mol dm-3 s-1] より、
0.60 [mol dm-3 s-1] となる。
(b) 反応速度は
1
d [CH3CH3]
----------- ・ ------------------ ともかけるので、
νCH3CH3
dt
νC2H6 =+ 1 と(a) の結果より、
d[CH3CH3]/dt = 0.60 [mol dm-3 s-1] となる。
課題 3
p. 884 演習
1
d [J]
反応速度 = ------- ・ --------- = 1.0 [mol dm-3 s-1] (J = A, B, C, D)
νJ
dt
νA = -1 より、Aの消滅速度は - d[A]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1]
νB = -2 より、Bの消滅速度は - d[B]/dt = 2.0 [mol dm-3 s-1]
νC = +3 より、Cの生成速度は
d[C]/dt = 3.0 [mol dm-3 s-1]
νD = +1 より、Dの生成速度は
d[D]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1]
1
d [J]
反応速度 = ------- ・ --------- = 1.0 [mol dm-3 s-1] (J = A, B, C, D)
νJ
dt
νA = -1 より、Aの消滅速度は - d[A]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1]
νB = -3 より、Bの消滅速度は - d[B]/dt = 3.0 [mol dm-3 s-1]
νC = +1 より、Cの生成速度は
d[C]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1]
νD = +2 より、Dの生成速度は
d[D]/dt = 2.0 [mol dm-3 s-1]
νC = +2 、 d[C]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1] より、
1
d [C]
反応速度 = ------- ・ --------- = 0.50 [mol dm-3 s-1]
νC
dt
1
d [J]
反応速度 = ------- ・ --------- = 0.50 [mol dm-3 s-1] (J = A, B, C, D) であるから、
νJ
dt
νA = -2 より、Aの消滅速度は - d[A]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1]
νB = -1 より、Bの消滅速度は - d[B]/dt = 0.50 [mol dm-3 s-1]
νD = +3 より、Dの生成速度は
d[D]/dt = 1.5 [mol dm-3 s-1]
νB = -3 、 -d[B]/dt = 1.0 [mol dm-3 s-1] より、
1
d [B]
反応速度 = ------- ・ --------- = 0.333 [mol dm-3 s-1]
νB
dt
1
d [J]
反応速度 = ------- ・ --------- = 0.333 [mol dm-3 s-1] (J = A, B, C, D) であるから、
νJ
dt
νA = -1 より、Aの消滅速度は - d[A]/dt = 0.333 [mol dm-3 s-1]
νC = +1 より、Cの生成速度は
d[C]/dt = 0.333 [mol dm-3 s-1]
νD = +2 より、Dの生成速度は
7
d[D]/dt = 0.666 [mol dm-3 s-1]

similar documents