412_Majetek podnikatele – dlouhodobý majetek _Prezentace

Report
VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus
Druh učebního materiálu
prezentace
Autor
Ing. Bohuslav Musil
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Cukrář
Ročník
2. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Podnikání, majetek a hospodaření podniku
Název vzdělávacího materiálu
Majetek podnikatele – dlouhodobý majetek
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání,
podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti majetku,
vysvětlit význam dlouhodobého majetku a upevnit znalosti žáků. Je
určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář.
19. 12. 2013
Ověřeno
25. 4. 2014
Ekonomika
Majetek podnikatele
Dlouhodobý majetek
1
Majetek podnikatele tvoří hodnoty:
 hmotné ( např. nemovitosti, stroje, zásoby)
 nehmotné (např. software, licence)
 finanční (např. peníze, cenné papíry)
které jsou určeny k podnikání.
2
MAJETEK
Oběžný majetek (Je pro něj charakteristické,
že soustavně mění svoji podobu – obíhá.)
Dlouhodobý majetek zůstává ve firmě
delší dobu (Déle jak jeden rok.)
3
Dlouhodobý majetek
Členění:
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
4
Dlouhodobý hmotný majetek
 Budovy, haly, stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky
a předměty z drahých kovů.
 Samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je
vyšší než 40 000 Kč. Mají provozně-technické funkce
delší než jeden rok.
 Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti
delší než 3 roky, např. vinice.
 Dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je
vyšší než 40 000 Kč.
 Technické zhodnocení a technická rekultivace
(Zlepšení technických parametrů.)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba
použitelnosti delší než 1 rok. (Patenty, licence,
software, know-how, autorská a jiná
ocenitelná práva, zřizovací výdaje.)
5
Dlouhodobý finanční majetek
Tento majetek je určen ke zhodnocení a
získávání kapitálu, není určen k výrobě.
Nakupuje se za účelem finančního výnosu.
Doba vlastnění ve firmě je delší než 1 rok.
Cena není stanovena. Např. dlouhodobé cenné
papíry - akcie, dluhopisy, dlouhodobé půjčky.
6
Drobný dlouhodobý majetek
Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací
cena méně než 40 000 Kč. (Počítač, vrtačka,
stůl atd.)
Podnik vnitřním předpisem rozhodne, zda
takový majetek zařadí do oběžného majetku
nebo do dlouhodobého majetku.
7
Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se oceňuje:
 pořizovací cenou
 reprodukční pořizovací cenou
 vlastními náklady.
8
Investice
Vynaložení prostředků na pořízení
dlouhodobého majetku.
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:





Vlastní výroba (vlastní náklady)
Nákup (pořizovací cena)
Vklad DM podnikatelem (reprodukční cena)
Bezúplatný převod (dar)
Leasing
9
Fyzické a morální opotřebení DM
Fyzické vzniká při používání DM, přírodními
vlivy, snižuje jeho výkon a přesnost musí se
často opravovat, dochází k němu i při
nečinnosti např. korozí.
Morální znamená zastarávání DM díky
technickému pokroku, na trhu jsou kvalitnější,
modernější a úspornější stroje.
Po určité době musíme DM vyřadit.
Odpisy DM
Částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité
období. Odepisování je systém, jak rozložit vstupní
cenu majetku jako náklad do více období.
1. Účetní odpisy
Podnik si je stanovuje sám. Vyjadřují skutečnou,
přesnější míru opotřebení.
2. Daňové odpisy
Vychází ze zákona o daních z příjmů. Jsou daňově
uznatelným nákladem a současně nesnižují peněžní
prostředky ve firmě.
Při výpočtu odpisů potřebujeme znát zůstatkovou
cenu. Je to rozdíl mezi vstupní cenou
dlouhodobého majetku a oprávkami daného
dlouhodobého majetku.
Oprávky jsou souhrn odpisů za celou dobu
odpisování daného dlouhodobého majetku.
Vstupní cena – oprávky = zůstatková cena
10
Způsoby odepisování - rovnoměrné odepisování
6 odpisových skupin.
Pro každou z nich je dáno procento roční odpisové
sazby. Roční částku daňových odpisů zjistíme :
Vstupní cena x odpisová sazba
100
Určitá částka se odepíše 1. rok, další roky pak stejně
do úplného odepsání.
Odpisová
V prvním
V dalších
Pro zvýšenou
skupina
roce
odpisování
letech
odpisování
vstupní cenu
1
20
40
33
2
11
22,25
20
3
5,5
10,5
10
4
2,15
5,15
5
5
1,4
3,4
3,4
6
1,02
2,02
2
Způsoby odepisování - zrychlené odepisování
6 odpisových skupin
Pro výpočet se používá koeficient. V prvních letech
se odepisují vyšší částky. Každý rok je jiný odpis,
který postupně klesá do nulové hodnoty.
Vstupní cena
Odpis v 1. roce =
Koef. 1. rok
Odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena
Koef. pro další roky
11
Koeficienty pro zrychlené odepisování
Odpisová
skupina
V prvním roce
odpisování
V dalších
letech
odpisování
Pro zvýšenou
cenu
1
2
3
4
5
6
3
5
10
20
30
50
4
6
11
21
31
51
3
5
10
20
30
50
Evidence dlouhodobého majetku
Inventární karta







Název DM
Datum pořízení a zařazení do evidence DM
Vstupní cena
Způsob odpisování
Odpisová skupina
Roční částky odpisů
Datum a způsob vyřazení
Při pořízení – Zápis o pořízení DM
Při vyřazení – Zápis o vyřazení DM
12
Vyřazení dlouhodobého majetku




Fyzická likvidace
Prodej
Darování
Převedení do osobního vlastnictví
13
Použitá literatura:
KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní
střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
[ 1, 13] [cit. 2012-12-11]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010
(viz http://explore.live.com/microsoft-servi ... cz&CTT=114) na WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
[ 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] Vlastní foto autora
Zdroje:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/
http://www.jakpodnikat.cz/hmotny-majetek.php
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents