Rakennettu ympäristö -ohjelman esitysaineisto

Report
Rakennettu ympäristö
2009-2014
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Rakennettu ympäristö -ohjelma
Tulevaisuuden tarpeet rakennetun ympäristön toimivuudelle ja
laadulle edellyttävät alan toimintatapojen kokonaisvaltaista
kehittämistä siten, että ne tukevat innovaatioita ja tuottavat
arvoa käyttäjille
 Ohjelman kesto: 2009–2014
 Ohjelman laajuus: noin 75 miljoonaa euroa,
josta Tekesin osuus noin 37 miljoonaa euroa
 Lisätietoja: www.tekes.fi/rakennettuymparisto
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Ohjelman lähtökohdat
Demografiset muutokset ja väestön ikääntyminen
Kaupungistuminen ja kestävä kehityksen vaateet
Kansalaisten ja elinkeinoelämän odotukset
Osaamiset,
teknologiat ja
yhteistyö
menestyksen
mahdollistajina
Rakennettu
ympäristö
-ohjelma
Haasteena julkisen/
yksityisen välinen
yhteistyö, hankintatavat ja riskien
hallinta sekä
taloustilanne
Yhdyskuntarakenteen eheytys ja korjausvelan purku
Rakennettu ympäristö palvelujen alustana
Suomen kilpailukyvyn ja tuottavuuden kasvattaminen
Rakentamisen ja palvelujen kv. kilpailukykyisyys
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Ohjelman tavoitteet
 Kehittää rakennetun ympäristön palvelukykyä käyttäjien ja
yhteiskunnan tarpeista lähtien
 Lisätä suomalaisen rakennetun ympäristön houkuttelevuutta
yritysten ja kansalaisten toimintaympäristönä
 Uudistaa ja tehostaa suomalaista rakentamiseen liittyvää
palveluhankintaa käyttäjien hyödyksi
 Parantaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä
 Kehittää rakennetun ympäristön tuottamis- ja ylläpitoprosesseja kohti asiakaslähtöistä liiketoimintaa
 Vahvistaa rakennetun ympäristön toimijoiden osaamista
tähtäimenä kansainvälisesti kilpailukykyinen liiketoiminta
 Synnyttää palveluliiketoimintaa rakentamisen alueella
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Ohjelman rajaukset ja sisältö
Käyttäjä- ja
Tuottavuus,
asiakaslähtöisyys kilpailukyky
Omaisuuden
hallinta
Infrastruktuuri
Korjaus ja
perusparantaminen
Hyvinvointirakentaminen
Hankintamenetelmät
Prosessit
Liiketoiminta- ja palvelumallit
Kokonaisratkaisut
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Nykytila – tavoitetila
Nykytila
Tavoitetila
Tuotantolähtöisestä asiakas- ja
käyttäjätarpeita huomioimattomasta
projektitoiminnasta
Asiakaslähtöiseen
palveluliiketoimintaan
Pitkistä ja joustamattomista
tuotantoketjuista ja –prosesseista
Elinkaarikustannukset huomioiviin,
hyötyjen maksimoimiseen pyrkiviin
ratkaisuihin
Huonosta tuottavuudesta
Asiakaslähtöisiin uusinta teknologiaa ja
innovaatioita hyödyntäviin prosesseihin
Lyhytjänteisistä, poliittisista
rahoituspäätöksistä
Hyvään julkisen ja yksityisen sektorin
tuottavuuteen
Investointikustannuksiltaan
edullisista ratkaisuista
Pitkäjänteiseen, muutostarpeisiin
vastaavaan omaisuuden hallintaan
Huonosta kannattavuudesta
Hyvään kilpailukykyyn ja
kannattavuuteen
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Ohjelman tavoite
Rakennetun ympäristön toimivuuden ja laadun parantaminen
sekä liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen.
Sektorin tavoite
• Kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen
• Käyttäjän tarpeista lähtevien
prosessien kehittäminen
• Infra-alan osaamisen
kehittäminen
• Yhteyshenkilö:
[email protected]
Infrastruktuuri
Hyvinvointirakentaminen
Sektorin tavoite
• Asiakaslähtöisten palvelukonseptien kehittäminen
• Palveluntuottajien ja
rakentajien yhteistoiminta
• Hyvinvointirakentamisen
osaamisen kehittäminen
Sektorin tavoite
• Yhteyshenkilö:
• Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen
[email protected]
• Alan tuottavuuden parantaminen
• Teollisesti tuotetut modulaariset ja skaalautuvat
kokonaisratkaisut
• Korjausrakentamisen osaamisen kehittäminen
• Yhteyshenkilö: [email protected]
Korjausrakentaminen
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Infrastruktuuri
Pääasiassa julkisen sektorin omistama ja hallinnoima
• Hankintamenettelyt avainasemassa
• Omaisuuden hallinta ja hoito
Valtava kansainvälinen liiketoimintapotentiaali
• 40.000 – 70.000 miljardia USD seuraavan 20 vuoden aikana
• Suuri yhteiskunnallinen panostuskohde nykyisen
alhaisen suhdannetilanteen aikana
• Itäisen Euroopan infrastruktuuri sisältää laajan
liiketoimintapotentiaalin
Tekes-ohjelman alustava tavoitetila infrastruktuurialueella:
Kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen.
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Korjaus ja perusparantaminen 1/2
 Rakennuskanta uudistuu noin 1% vuosivauhdilla
• Uudisrakentamisen kautta muutokset hitaita
 Tulisi sijoittaa 1,4-1,9x määrä, jotta pysyisi ennallaan
 Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyden puute
 Korjausrakentamisen tarpeet:
• Toimivuuden ja palvelutason parantaminen
• Teknisten järjestelmien ja rakenteiden uusiminen
• Kosteus- ja homevaurioiden korjaus
• Käyttötarkoituksen muutokset
• Energiatehokkuuden parantaminen
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Korjaus ja perusparantaminen 2/2
 Toimijat pääasiallisesti pk-yrityksiä
 2007: korjausrakentamiseen 8,7 miljardia euroa
 Kehityspanostus alhainen
 Työvoimavaltainen tuotanto: tuottavuus
Tekes-ohjelman alustava tavoitetila korjauksen ja
perusparantamisen alueella: Laajan asiakaslähtöisen
palveluliiketoiminnan synnyttäminen
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Hyvinvointirakentaminen 1/2
 Hyvinvointirakentaminen: alusta hyvinvointipalveluille
• Uusimman teknologian hyödyntäminen
• Palvelujen saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta
• Kehitystoiminta on nyt tuotantolähtöistä
 Hyvinvointipalveluiden turvaaminen: tuottavuus
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Hyvinvointirakentaminen 2/2
 Hyvinvointirakentamisen tarpeet:
• Väestön ikääntyminen
− Hoitosuhde 50 => 74,6 vuoteen 2034 mennessä
• Kaupungistuminen
• Palvelutuotannon lisääntyminen ja monimuotoistuminen
− hankintamallit
• Kysynnän erilaistuminen
− Uudet palvelu- ja liiketoimintakonseptit
Ohjelman alustava tavoitetila hyvinvointirakentamisen alueella:
Palvelun tarjoajien ja rakentamisen yhteistyöliiketoiminta.
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Ohjelman johtoryhmä
 Harri Yli-Villamo, Ratahallintokeskus (puheenjohtaja)
 Riitta Simoila, Helsingin terveyskeskus
 Henrik Eklund, Lemminkäinen Infra Oy
 Jyrki Keinänen, Sweco CMU Oy
 Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö
 Heikki Lonka, FCG Planeko Oy
 Marja Isohanni-Aarnio, Esperi Oy
 Veikko Simunaniemi, Järvenpään Mestariasunnot Oy
 Tom Warelius, Wareco Oy
 Reijo Kangas, Tekes
 Kari Hiltunen, Tekes
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Tekes - Kannustavaa riskirahoitusta
yrityksille
Tekes kannustaa tutkimus- ja kehitysrahoituksellaan yrityksiä
• käynnistämään tutkimus- ja kehitysprojekteja
• nopeuttamaan projektien tulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa
• lisäämään yhteistyötä ja verkottumista
• hyödyntämään kansainvälistä yhteistyötä
Rahoitus on tarkoitettu
• tutkimukseen ja tuotekehitykseen
• edistämään uusien yritysten syntymistä ja
vahvistamaan alkavien yritysten kasvua
• Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille, yrityksen
ulkomainen omistus ei vaikuta rahoitukseen
Rahoituksen näkökulma on Suomen yhteiskunnan ja
kansantalouden etu
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa
Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien ja
palvelu- tai liiketoimintakonseptien kehittämiseen.
Tekesin asiantuntijat arvioivat projektia, tavoiteltavaa
liiketoimintaa ja yritystä kokonaisuutena.
Tärkeitä arviointikohteita ovat
• tavoiteltava liiketoiminta
• kehitettävä innovaatio tai osaaminen
• käytettävät resurssit
• kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö
• edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät
• Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön vaikutus
Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoitushakemukset ja
projektin välilliset vaikutukset muissa yrityksissä.
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Arviointiperiaatteet tutkimushaussa
 Tekesin asiantuntijat arvioivat tutkimushankkeita tutkimushaun
kriteereiden perusteella. Tutkimushankkeissa tulee olla
• Tutkimustulosten laaja-alaista liiketaloudellista hyödynnettävyyttä
• Tulosten laajaa sovellettavuutta
• Tutkimuslaitosten, julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyötä
• Tutkimusyksiköiden verkottumista sekä poikkitieteellisyyttä
• Kansainvälistä ulottuvuutta
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Yhteystiedot
 Ohjelman päällikkö: Marko Kivimäki, asiantuntija, Tekes
Korjausrakentaminen
Puh. 044 436 8122, marko.kivimaki(at)tekes.fi
 Ohjelman koordinaattori: Suvi Nenonen, FSR Consulting Oy
Puh. 050 551 2149, suvi.nenonen(at)fsrc.fi
 Sanna Sairanen, teknologia-asiantuntija, Tekes
Hyvinvointirakentaminen
puh. 010 60 55950, sanna.sairanen(at)tekes.fi
 Tom Warras, teknologia-asiantuntija, Tekes
Infrastruktuurirakentaminen
Puh. 010 60 55839, tom.warras(at)tekes.fi
 Verkkopäätoimittaja: Eero Lukin, Tekes
Puh. 010 60 55715, eero.lukin(at)tekes.fi
 Lisätietoja: www.tekes.fi/rakennettuymparisto
 Tutustu myös Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmiin
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes
Tule mukaan osallistumaan Tekes torille!
 Yhteisöpalvelu toimii Tekesin ja alan yritysten, organisaatioiden ja
asiantuntijoiden kohtaamispaikkana
 Tavoitteena on käydä aktiivista vuoropuhelua julkisten-, yksityistenja tutkimustoimijoiden välillä tähtäimenä alan kasvun tukeminen
 Yhteisöpalvelu on perustettu erityisesti kolmen Tekes-ohjelman
yhteistoimintaa tukemaan
• Rakennettu ympäristö
• Tila
• Kestävä yhdyskunta
 http://tori.tekes.fi
DM 448212 09-2010
Copyright © Tekes

similar documents