spotkanie-informacyj..

Report
24 kwietnia 2012
SPOTKANIE INFORMACYJNE
W SPRAWIE WNIOSKÓW
NA PROJEKTY BADAWCZE
FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE
CENTRUM NAUKI:
OPUS, SONATA, SONATA BIS
oraz PRELUDIUM
(termin składania wniosków do NCN
do 15 czerwca 2012)
Zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki
od roku 2020 połowa środków na badania
w Polsce będzie przyznawana na zasadzie
konkursu. Oznacza to jednocześnie znaczne
zmniejszenie dotacji statutowej dla uczelni
SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH
PROJEKTÓW
Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane
projekty badawcze obejmujące badania podstawowe
W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia
2010 r.
badania podstawowe - oryginalne prace
badawcze,
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na
bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny
projektów badawczych podział na 25 paneli
dziedzinowych tematycznie pokrywających cały
obszar badań naukowych w trzech głównych działach:
HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
- 6 paneli
ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli
NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli
Zadania objęte wnioskiem
nie mogą być finansowane
z innych źródeł
APARATURA
We wszystkich typach projektów może być
zaplanowany zakup aparatury.
Koszt pojedynczego aparatu naukowobadawczego nie może przekroczyć:
• 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i inżynierskich
oraz dla grupy nauk o życiu
• 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych
i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce.
KOSZTY POŚREDNIE
• We wszystkich wnioskach naliczane są koszty
pośrednie.
• Maksimum ustalone przez NCN to 30 %.
• W UŁ Wydział Filologiczny i Wydział Nauk
Geograficznych określiły je na poziomie 25%
• pozostałe Wydziały określiły wysokość
kosztów pośrednich na poziomie 30 %
Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja
elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być
tożsame.
Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po
uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego
status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.
Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się
poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.:
- 1 egz . wysyła się do NCN wraz z określeniem typu
konkursu i numerem panelu
- 1 zostaje u kierownika projektu,
- 1 dla UŁ (Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania
wniosku do finansowania)
Wersje językowe składanych wniosków
Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu
badawczego
Skrócony
opis
projektu
badawczego
nieprzekraczający
5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku
polskim
Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron
maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku
polskim lub w języku angielskim, a dla pozostałych paneli HS
(Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) oraz paneli ST (Nauki
Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku angielskim
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu
badawczego uwzględnia się:
• spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust.
3 pkt. lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach
finansowania nauki;
• osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców projektu,
w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
• ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów
uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie
dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM)
• poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
• nowatorski charakter projektu;
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW c.d.
• wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny
naukowej;
• zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu
i zakresu badań;
• ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
• inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie;
• zasadność finansowania wniosku w danym konkursie na tle
oceny pozostałych wniosków.
HARMONOGRAM
• Nazwa zadania badawczego
Uwaga:
zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu
planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany
np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie
publikacji
• Planowany czas trwania
• Przewidywane koszty zadania
KOSZTORYS
• Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- koszty aparatury
- inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy
krajowe i zagraniczne, usługi)
• Koszty pośrednie
• Koszty realizacji projektu ogółem
PRELUDIUM - projekty dla osób
nieposiadających stopnia doktora
na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł
• Wnioski mogą składać:
pracownicy jednostki naukowej
doktoranci, jako osoby fizyczne
• Pracownik lub doktorant jest kierownikiem projektu
i beneficjentem środków finansowych na realizację projektu
• W projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy
(nie uczestniczy w kosztach projektu)
• Może uczestniczyć również jedna osoba do prac pomocniczych
• Maksymalnie 3 osoby.
PRELUDIUM c.d.
Wysokość finansowania nie może przekraczać:
• 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
• 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
• 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego
Projekt może obejmować realizację tylko jednego
rozprawy, ale może też obejmować jej większą część
fragmentu
Projekt nie musi zakończyć się ukończeniem rozprawy doktorskiej
Doktoranci mogą realizować projekt w okresie odbywania studiów
doktoranckich i po ich zakończeniu, ale po uzyskaniu
odpowiedniej zgody.
OŚWIADCZENIE
dotyczy PRELUDIUM
(część G, G1 wniosku)
• Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
na poziomie uczelni to Prorektor ds. nauki i kwestor,
a na poziomie wydziału dziekan i kierownik katedry
• Jeśli projekt realizowany będzie po zakończeniu
studiów doktoranckich, należy to wcześniej uzgodnić
z opiekunem/promotorem, kierownikiem katedry
i dziekanem
SONATA - Projekty dla osób posiadających
stopień doktora
na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego
Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę
naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie
wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
Przez „stworzenie unikatowego warsztatu naukowego” należy rozumieć
stworzenie przez kierownika projektu nowoczesnego zaplecza
aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego
prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze
podstawowym, przy czym wśród wykonawców projektu może być tylko
jeden, zatrudniony w innej jednostce naukowej, pracownik naukowy
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł
• Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest nie
krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.
• Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60
miesięcy.
SONATA BIS - Projekty na powołanie nowego
zespołu dla osób, które uzyskały stopień naukowy
doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem
Przez „powołanie nowego zespołu naukowego” należy rozumieć powołanie
- przez kierownika projektu - zespołu, prowadzącego nowatorskie badania
naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających
stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym
nowo zatrudnionych, które dotychczas nie współpracowały ze sobą - jako
odrębny zespół - przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w
drodze konkursu.
Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło
60 mln zł
• Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest
nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.
• Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały
okres 60 miesięcy.
OŚWIADCZENIE
dotyczy SONATY oraz SONATY BIS
(część G oraz G1 lub G2 wniosku)
• Oświadczenie o zakresie zaangażowania jednostki w
realizację projektu podpisuje na poziomie katedry kierownik katedry oraz na poziomie wydziału dziekan
• Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
na poziomie uczelni to Prorektor ds. nauki i kwestor,
a na poziomie wydziału dziekan.
Konkurs OPUS na finansowanie
projektów badawczych, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej
do realizacji tych projektów
Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło
180 mln zł
• Okres trwania od 12 miesięcy do 36 miesięcy
• Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły
badawcze
Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych
przebiega w dwóch etapach
• Etap I – ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie tylko
skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis
projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie
których będzie możliwa ocena projektu
• Etap II – ocena specjalistyczna. Wnioski, które przeszły do tego etapu, ich
ocena dokonywana jest na postawie szczegółowego opisu projektu
badawczego.
• Wszystkie kryteria oceny wniosków ujęte są w Regulaminie przyznawania
środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie
projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora
UWAGA:
Decyzją Rady NCN m.in.:
• wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach
NCN:
– 20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu nie może
występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w
kolejnej edycji tego konkursu;
– w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji
konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko
w jednym wniosku;
– wniosek może być złożony tylko w ramach jednego z paneli
tematycznych, nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie
wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu;
• wnioskodawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o finansowanie
projektu badawczego kopii zgody właściwej komisji bioetycznej lub
właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach
lub kopii zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody
lub o organizmach genetycznie modyfikowanych, jeśli badania objęte
wnioskiem takich dokumentów wymagają.
DANE WNIOSKODAWCY
(strona 1 wniosku)
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź
ul. Narutowicza 65
tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84
e-mail; [email protected]
Kierownik jednostki:
prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki
NIP: 724 000 32 43
REGON: 000001287
Identyfikator gminy: 106 105 9
Wydział
Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail)
UWAGA : Osoby fizyczne nie wypełniają części A
Termin składania wniosków do
Biura Nauki: do 31 maja 2012 r.
Dane do kontaktu:
• OPUS
Anna Łoś, tel. 635 41 65
e-mail. [email protected]
• PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS
Alina Kołodziuk, tel. 635 41 59
e-mail. [email protected]
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
BIURO NAUKI UŁ
www.biuronauki.uni.lodz.pl
www.ncn.gov.pl
www.osf.opi.org.pl

similar documents