presentatie

Report
Passend onderwijs en de verwijzing naar het VO
Even voorstellen


Patricia Bender, zorgcoördinator
Anita Visser, orthopedagoog
Calvijn Meerpaal






Vroeger: VSO-LOM
Nu: VMBO-LWOO op BB-, KB- en TL-niveau
Eindonderwijs
Ruim 500 leerlingen
96% heeft LWOO-indicatie
Ongeveer 130 leerlingen met ‘rugzak’
Populatie Calvijn Meerpaal






50% van de leerlingen heeft dyslexie
25% AD(H)D (veelal met medicatie)
20% autistische spectrum stoornis (van
nauwelijks tot een enkele goed merkbaar)
25% heeft ‘rugzak’
Overig: leerachterstanden, ernstige
rekenproblemen, NLD, etc.
Vnl. leerlingen met meervoudige
problematiek, dus kwetsbare leerlingen
Zorg op Calvijn Meerpaal





17 leerlingen per klas
Lunch bij de mentor
Dagelijks mentoruur
Sova, RT taal, RT rekenen en/of RT Engels,
Rots en Water
Mogelijkheden tot verlengde onderbouw
Wat weten jullie (PO) en wat weten wij (VO)
over Passend Onderwijs?
Stelling
Met de invoering van Passend Onderwijs wordt
het voor het PO makkelijker om een
zorgleerling te verwijzen naar het VO.
Doelen passend onderwijs






Ieder kind naar school en succesvol op
school
Kwaliteit van het onderwijs verbeteren
Ondersteuning zoveel mogelijk in de klas
Leeropbrengsten worden vergroot
Zoveel mogelijk binnen het reguliere
onderwijs
Het liefst in de thuisnabijheid
Stelling
Passend onderwijs is bedoeld om zoveel
mogelijk leerlingen binnen het regulier
onderwijs op te vangen. Het tegendeel gebeurt,
namelijk scholen stellen grenzen voor
leerlingen met problemen.
Wat betekent passend onderwijs
voor de scholen?

•
•
•
Scholen krijgen zorgplicht voor de leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften (Lwoo/Pro/Lgf)
Samenwerkingsverbanden krijgen een vast budget
(voorheen lgf-gelden)
Cluster 3 en 4 worden onderdeel van het
samenwerkingsverband (Rec’s worden opgeheven)
Scholen dienen een schoolondersteuningsprofiel
(SOP) op te stellen (dekkend netwerk)
Stelling
LWOO en LGF indicaties worden opgeheven.
Op nieuwe/andere wijze moet vastgesteld
worden welke leerling in welke mate
ondersteuningsbehoeftig is: ‘Oude wijn in
nieuwe zakken’.
Veranderingen binnen de intake
van het VO t.a.v. zorgleerlingen:
-
-
-
Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren;
Ouders/verzorgers hebben informatieplicht
De VO school dient binnen 6 weken een beslissing
te nemen over al dan niet toelaten; de 6 weken gaan
in nadat het dossier compleet is;
Indien de leerling niet toelaatbaar is, dient de VOschool een passende school voor de leerling te
zoeken;
Leerlingpopulatie moet duidelijk in SOP beschreven
zijn
Vragen?

similar documents